İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
  • Karar No: 2007/UM.Z-3688
  • Toplantı No: 2007/068
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 12.11.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/068
Gündem No :117
Karar Tarihi:12.11.2007
Karar No :2007/UM.Z-3688
Şikayetçi:
 Ser-Med Medikal Tıbbi Cihazlar İthalat İhracat Pazarlama San. ve Tic. Ltd. Şti. Vekili: Recep Hacıömeroğlu, 4. Cadde 19. Sokak No:6/2 Öveçler / ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Denizli Devlet Hastanesi Baştabipliği Saraylar Mah. Karaoğlanoğlu Cad. No: 1 20100 DENİZLİ
Başvuru tarih ve sayısı:
 28.09.2007 / 27761
Başvuruya konu ihale:
 2007/47643 İhale Kayıt Numaralı “2007 Yılı Laboratuar Sarf Malzemeleri (109. ve 110. Kalemler) Alımı İhalesi” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

09.11.2007 tarih ve 07.0778.0160/2007-65E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

                Denizli Devlet Hastanesi Baştabipliği’nce 05.06.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Laboratuar Sarf Malzemeleri Alımı” ihalesinin “109 ve 110 uncu kalemlerine” ilişkin olarak Ser-Med Medikal Tıbbi Cihazlar İthalat İhracat Pazarlama San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin 24.08.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 14.09.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin 28.09.2007 tarih ve 27761 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.
 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; şikayete konu “117 kalem Laboratuar Sarf Malzemeleri Alımı” ihalesinde 109 ve 110 numaralı kalemlerdeki doku takip solüsyonları için teklif ettikleri ürünlerin idarece teknik şartnameye uygun bulunmadığı, ancak ürünlerinin idarenin üzerinde ihale bıraktığı  firmanın ürününe eşdeğer olduğu, fiyatın daha düşük olması nedeniyle en avantajlı teklif olduğu, bu nedenle söz konusu kalemlerde ihalenin firmalarına verilmesi gerektiği iddia edilmektedir.    

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

İdarenin “117 kalem Laboratuar Sarf Malzemeleri Alımı” ihalesinin şikayet konusu 109 ve 110 numaralı kalemleri için başvuru sahibince teklif edilen ürünler İhale Komisyonunca Teknik Şartnameye uygun bulunmadığından teklif değerlendirme dışı bırakılmıştır.

           

İdarenin 117 kalemden oluşan ihalesinde, ilânın 4.3.4. maddesi, İdari Şartnamenin 7.3.4. maddesi ve Teknik Şartnamenin ilgili maddelerinde yapılan düzenlemeler ile teklif edilen bazı malzemeler için isteklilerden ihale tarihinde numune istenilmiştir. Şikayet konusu 109 ve 110 uncu kalemlerdeki doku takip solüsyonları için ihale tarihinde sunulmak üzere isteklilerden numune istenilmemiştir.       

                              

            Teknik Şartnamede 109 ve 110. kalemler için;

 

            “109. Doku takip solüsyonu I ; Solüsyon su bazlı moleküller içermeli ve su ile ilgili organik solventlerde çözülebilmelidir. Doku takibi ve boyamada kullanılan değişik  konsantrasyonlardaki Alkol yerine kullanılabilmelidir. Histokimya ve immunohistokimyasal boyalarla sorunsuz çalışabilmelidir. En fazla 5 litrelik ambalajlarda bulunmalıdır.

 

            110. Doku takip solüsyonu II ; Solüsyon anhidraz alkol içermelidir. Doku takibi ve boyamada kullanılan ksilen yerine kullanılabilmelidir. Doku takip solüsyonu I  ile uyumlu olmalıdır. Kokusuz olmalı ve toksit olmamalıdır. Histokimya ve immunohistokimyasal boyalar için sorunsuz olmalıdır. En fazla 5 litrelik ambalajlarda bulunmalıdır.

 

İlgili malzemelerden gerekli görülenler laboratuarımızda denendikten sonra uygun olup olmadığına karar verilecektir.” şeklinde düzenleme yapılmıştır.

 

İhale için verilen tekliflerin değerlendirildiği aşamada söz konusu kalemler için  teklif vermiş olan dört firmanın Komisyonca belgeleri uygun bulunan üçünden telefon ile numune istenilmiş ve alınan numuneler İdarenin laboratuarında değerlendirilmiştir.  

 

Numunelerin değerlendirilmesine ilişkin olarak ilgili uzman hekim ve Komisyon üyeleri  tarafından düzenlemiş olan tutanaklarda; bir firmanın teklifinin teknik şartnameye uygun olduğu, başvuru sahibi dahil iki firmanın teklifinin ise teknik şartnameye uygun olmadığı hususunda değerlendirme yapılmıştır. 

             

4734 sayılı Kanunun tekliflerin değerlendirilmesinin düzenlendiği 37 nci maddesinin ikinci fıkrasındaBu ilk değerlendirme ve işlemler sonucunda belgeleri eksiksiz ve teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olan isteklilerin tekliflerinin ayrıntılı değerlendirilmesine geçilir. Bu aşamada, isteklilerin ihale konusu işi yapabilme kapasitelerini belirleyen yeterlik kriterlerine ve tekliflerin ihale dokümanında belirtilen şartlara uygun olup olmadığı incelenir. Uygun olmadığı belirlenen isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılır…” düzenlemesi yer almaktadır.

 

Bu itibarla; “yeterlik değerlendirmesine” esas teşkil etmek üzere isteklilerden teklif ettikleri ürünlere ilişkin olarak numune sunmalarının istenmesi durumunda, söz konusu numunelerin teklifler ile birlikte sunulmasının istenmesi gerekmektedir. Şikayet konusu ihalede, (şikayet konusu kalemlerde) numunenin verilmesi yeterlik kriterleri arasında sayılmamasına rağmen, teknik şartnamede gerekli görülen malzemelerin laboratuarda denendikten sonra  karar verileceği düzenlemesine dayanarak numune istenilmiş ve bu çerçevede değerlendirme yapılmıştır.

 

 

Ancak, isteklilerin teklif zarflarının açılarak belge kontrollerinin yapılması ve teklif fiyatlarının açıklanmasından sonra numunelerin alınarak komisyonca değerlendirilmesinin ihale sürecini kesintiye uğratacağı ve bu durumun Kanunun 5 inci maddesinde belirtilen temel ilkelerin sağlanmasını engelleyebileceği gibi 37 nci maddesinde belirtilen ihale sürecine ilişkin usule ve ihale sürecinin bütünlüğüne aykırı olacağından anılan Kanun maddelerine aykırı olduğu, bu nedenle yapılan söz konusu düzenleme ve uygulama nedeniyle ihalenin iptalinin gerektiği anlaşılmıştır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

Yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihalenin şikayete konu 109 ve 110 uncu kalemlerine ilişkin ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

 
   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul