• Karar No: 2007/UM.Z-787
  • Toplantı No: 2007/009
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 26.02.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/009
Gündem No :154
Karar Tarihi:26.02.2007
Karar No :2007/UM.Z-787
Şikayetçi:
 Ertunç Özcan İthalat-Mümessillik, Tuna Caddesi 27/1-2-3-4 Yenişehir/ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Cizre Devlet Hastanesi Baştabipliği, Sur Mahallesi Banecırf Mevkii 01 73200 Cizre/ŞIRNAK
Başvuru tarih ve sayısı:
 13.11.2006 / 34966
Başvuruya konu ihale:
 2006/167294 İhale Kayıt Numaralı “109 Kalem Tıbbi Demirbaş Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

22.02.2007 tarih ve 07.09.37.0017/2007-64E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            150 Yataklı Cizre Devlet Hastanesi Baştabipliği tarafından 14.11.2006 tarihinde Pazarlık Usulü ile yapılan “109 Kalem Tıbbi Demirbaş Alımı” ihalesine ilişkin olarak Ertunç Özcan  İthalat-Mümessillik tarafından 13.11.2006 tarih ve 34966 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile ihale mevzuatına aykırılık iddialarında bulunulduğu, düzenlenen 29.11.2006 tarih ve 64 sayılı Değerlendirme Raporunun Kurulca müzakeresi sonucu alınan 05.12.2006 tarih ve 2006/AK.M-937.1 sayılı Kurul Kararıyla “İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 28 inci maddesinde iddiaların incelenmesine geçilmesinin kabul koşulları düzenlenmiş olup incelenen ihalede öngörülen koşulların oluştuğu anlaşıldığından, iddiaların incelenmesine geçilmesine ve incelemenin doğrudan Kurum tarafından yapılmasına” oybirliği ile karar verildiği, İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden Mevzuata aykırı olduğu yukarıda belirtilen ihale işlemlerinin değerlendirilmek, gerekiyorsa incelenmek ve/veya soruşturulmak üzere konunun, İdarenin bağlı bulunduğu Sağlık Bakanlığı´na bildirilmesine,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı sonuç ve kanaatine varıldığı belirtilmiştir.

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

Başvuru dilekçesinde özetle; Cizre Devlet Hastanesi Baştabipliği tarafından 14.11.2006 tarihinde Pazarlık Usulü ile yapılacak olan “109 Kalem Tıbbi Demirbaş Alımı” ihalesine davet edilmeyerek ihaleye girmelerinin engellendiği, İdare tarafından 4734 sayılı Kanunun 5 nci maddesinin eşit muamele, güvenirlik ve saydamlık ilkesinin ihlal edildiği belirtilerek, gerekli işlemin yapılması talep edilmektedir.

 

İdare tarafından Kurumumuza gönderilen ve kayıtlara 15.12.2006 tarih ve 40542 sayı ile alınan ihale işlem dosyasının incelenmesi neticesinde; İdarenin anılan ihaleye 63 firma davet etmesine rağmen, kısmi teklife açık olan şikayete konu ihaleye 32 firmanın teklif verdiği, teklif veren 6 isteklinin eksik evrak nedeniyle değerlendirme dışı bırakıldığı, teklif verilen kalem sayısının 91 olduğu, 18 kaleme ise hiçbir isteklinin teklif vermediği tespit edilmiştir.

 

İhale komisyonunun 27.11.2006 tarihli tutanağının incelenmesi neticesinde; şikayete konu 109 kalem tıbbi demirbaş alımı ihalesinin, 21, 23, 25, 27, 28, 36, 40, 41, 44, 58, 60 ve 90 ncı kalemler için verilen fiyat tekliflerin yüksek olması, 4, 30, 31, 32, 33, 37 ve 38 inci kalemlere ise acil ihtiyacın bulunmaması, 108 inci kalem için ise Sağlık Bakanlığı Tıbbi Cihaz Daimi Özel İhtisas Komisyonu Başkanlığından izin alınamaması sebebiyle iptal edilmesine karar verildiği, 1 ve 79 uncu kalemlerin Kocaova Ltd. Şti., 29 uncu kalemin Medisim Ltd. Şti., 34 ve 39 uncu kalemlerin İnter Medikal Ltd. Şti., 7 ve 10 uncu kalemlerin Optemes Ltd. Şti., 14, 20,13, 19, 16, 15, 24, 22, 18 ve 26 ncı kalemlerin Nic Medikal Ltd. Şti., 3, 6, 47, 12 ve 11 nci kalemlerin Endo&Lap Ltd. Şti., 80 ve 104 ncü kalemin Aday Ltd. Şti., 42 ve 43 ncü kalemlerin Cem Farma Ltd. Şti., 68, 64, 63, 62, 61, 57, 55 ve 53 ncü kalemlerin Drager Ltd. Şti., 78 nci kalemin Medel Ltd. Şti., 56 ncı kalemin GST Ltd. Şti., 8, 35, 45, 46 ve 48 nci kalemlerin Tem Ltd. Şti., 101 nci kalemin Mega Tıp Ltd. Şti., 50, 51 ve 52 nci kalemlerin Ekol Med., 94, 92, 91, 93, 90, 89, 97, 86, 100, 98, 102, 103, 95 ve 96 ncı kalemlerin Medisa Ltd. Şti., 106, 66, 109, 107 ve 49 ncu kalemlerin İncekara Ltd. Şti., 87 ve 88 nci kalemlerin Medican Medikal, 74, 73, 83, 81 ve 77 nci kalemlerin Med-San Medikalin üzerine ihale edilmesine karar verildiği, ihale komisyon kararının gönderilen evrak tarihi itibariyle ihale yetkilisi tarafından onaylanmadığı, İhalesi yapılan 71 kaleme ilişkin toplam tutarın 2.905.886,00 YTL olduğu, bu kalemler için idare tarafından tespit edilen yaklaşık maliyetin 3.252.478,25 YTL olduğu anlaşılmıştır

 

İhale yetkilisi tarafından 08.11.2006 tarihinde imzalanan İhale Onay Belgesinde, şikayete konu ihalenin Pazarlık Usulü (4734 21/b) ile yapılmasına gösterilen gerekçenin “Devlet hastanemizin halkımıza tam ve eksiksiz bir şekilde hizmet vermek ve bölgenin stratejik konumu itibariyle bu malzemelerin ivedilikle alınması ihtiyacı doğmuştur” şeklinde belirtilmiştir.

 

Kurumumuz ihale kontrol sistemi üzerinden yapılan incelemede, Cizre Devlet Hastanesi Baştabipliği tarafından 2005 yılı içerisinde Açık İhale Usulü ile 6 adet tıbbi demirbaş alımı ihalesi yapıldığı, biri hariç 5 adet ihalede, ihale üzerinde bırakılan isteklilerle sözleşme imzalandığı anlaşılmıştır.

 

İdare tarafından 19.10.2006 tarihinde pazarlık usulü ile yapılan 109 kalem tıbbi demirbaş malzemesi alımı ihalesine 38 firmanın davet edildiği, tekliflerin ihale komisyonu tarafından değerlendirilmesi neticesinde 18 firmaya ait teklifin geçerli bulunduğu, bunun üzerine anılan ihalede gerekli rekabet koşullarının sağlanamaması sebebiyle söz konusu ihalenin aynı gün (19.10.2006 tarihinde) 4734 sayılı Kanunun 39 uncu maddesine göre iptal edildiği, iptal tarihinin üzerinden 1 aya yakın bir süre geçtikten sonra idarenin 14.11.2006 tarihinde aynı kalemler için ikinci kez pazarlık usulü ile ihaleye çıktığı anlaşılmıştır.

 

İdare tarafından 14.11.2006 tarihinde pazarlık usulü ile yapılan ihaleye, “Devlet hastanemizin halkımıza tam ve eksiksiz bir şekilde hizmet vermek ve bölgenin stratejik konumu itibariyle bu malzemelerin ivedilikle alınması ihtiyacı doğmuştur” şeklinde gerekçe gösterilmesine rağmen, aynı kalem demirbaşlar için yapılan birinci ihale ile ikinci ihale arasında 25 gün gibi bir sürenin geçtiği, bu süre içerisinde söz konusu alım için açık ihale usulü ile ihaleye çıkılabilecek ve ilan yapılabilecek zaman olmasına rağmen, idarenin bu zaman dilimi içerisinde ihaleye çıkmadığı ve ilan yapmadığı, bu nedenle pazarlık usulü ile ihaleye çıkılmasına idare tarafından gösterilen gerekçenin yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

 

4734 sayılı Kanunun “Temel İlkeler” başlıklı 5 inci maddesinin dördüncü fıkrasında, “Bu kanuna göre yapılacak ihalelerde açık ihale usulü ve belli istekliler arasında ihale usulü temel usullerdir. Diğer ihale usulleri Kanunda belirtilen özel hallerde kullanılabilir”, Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “Uygulanacak ihale usulünün tespiti” başlıklı 9 uncu maddesinde de “İdare tarafından, 4734 sayılı Kanunun 18 ila 21 inci madde hükümleri doğrultusunda, uygulanacak ihale usulü belirlenir. Bu belirleme yapılırken öncelik açık ihale usulüne verilir. Ancak, alınacak hizmetin türü, niteliği, uzmanlık ve/veya yüksek teknoloji gerektirmesi, yaklaşık maliyeti ve ivediliği gibi kriterler esas alınarak, Kanunda belirtilen hallerde belli istekliler arasında ihale usulü veya pazarlık usulü ile de ihale yapılabilir.” hükümleri yer almıştır. Bu hükümler karşısında ihalenin öncelikle açık ihale usulü ile yapılması esastır. Ancak, 4734 sayılı Kanunun 21 inci maddesindeki şartların oluşması halinde ihalenin pazarlık usulü ile yapılması mümkün bulunmaktadır.

 

İhalenin hangi durumlarda pazarlık usulü ile yapılacağını belirleyen 4734 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin (b) bendinde, “Doğal afetler, salgın hastalıklar, can veya mal kaybı tehlikesi gibi ani ve beklenmeyen veya idare tarafından önceden öngörülmeyen olayların ortaya çıkması üzerine ihalenin ivedi olarak yapılmasının zorunlu olması ” şeklinde düzenleme bulunmaktadır.

 

İdarenin, ihaleyi 4734 sayılı Kanunun 21/b maddesi kapsamında pazarlık usulü ile yapabilmesi için, madde metninde yer alan iki şartın bir arada ve birbirine bağlı olarak gerçekleşmesi zorunludur. Birinci şart, doğal afet, salgın hastalık, can veya mal kaybı tehlikesi gibi ani ve beklenmeyen veya idare tarafından önceden öngörülemeyen olayların ortaya çıkması, ikincisi ise, bu nedenlerle ihalenin ivedi olarak yapılması zorunluluğunun doğmasıdır.

 

İnceleme konusu ihalede, “doğal afet, salgın hastalık, can veya mal kaybı tehlikesi gibi ani ve beklenmeyen” bir durum söz konusu değildir. “İdare tarafından önceden öngörülmeyen olayların ortaya çıkması üzerine ihalenin ivedi olarak yapılmasının zorunlu olması” gerekçesi ile ihalenin pazarlık usulü ile yapılması yoluna gidildiğinden “öngörülmezlik” kavramının irdelenmesi gerekmektedir.

 

Bir durumun Kamu İhale mevzuatı ve 4734 sayılı kanunun 21 maddesinin (b) bendi açısından “idarece öngörülmeyen olay” olarak değerlendirilebilmesi için,

 

Ortaya çıkan olay, ihale yapılmasını gerektiren durumdan önce idare tarafından “öngörülemez” nitelikte olmalı, öngörülememe halinin de objektif kriterlere göre yerinde bulunması ve idarenin iradesinden bağımsız olması gerekmektedir.

 

İdarece şikayete konu ihalenin pazarlık usulüne göre yapılmasına 19.10.2006 tarihinde yapılan ihalenin iptal edilmesini gerekçe göstermektedir. Oysa, 19.10.2006 tarihinde yapılan ihale de 4734 sayılı Kanunun 21/b maddesine göre pazarlık usulünün belirlendiği ve idarece iptal edildiği dikkate alındığında, idarece ihtiyaç duyulan hizmeti 4734 sayılı Kanunun 21/b maddesine göre pazarlık usulü ile temin edilmesinde ısrar edildiği anlaşılmaktadır.

 

Şikayete konu ihalede ihtiyaç konusu hizmetin 4734 sayılı Kanunun 21/b maddesine göre pazarlıkla temin edilmesi gerektiğine ilişkin hukuki gerekçeler ve önceden öngörülmeyen olaylara ilişkin ihale işlem dosyası ve ihale onay belgesinde herhangi bir bilgi veya belge bulunmadığı, 4734 sayılı Kanunun 21/b maddesinde sayılan şartların oluştuğuna dair hukuken geçerli bir neden gösterilmeksizin ihalenin ilansız olarak pazarlık usulü ile gerçekleştirilmesi nedeniyle şikayete konu ihalede ihale usulünün 4734 sayılı Kanunun 5 inci maddesinde sayılan temel ilkelere aykırı olarak belirlendiği anlaşıldığından şikayetçinin iddiası yerinde görülmüştür.

 

 

 

 

Açıklanan nedenlerle;

 

Mevzuata aykırı olduğu belirtilen ihale işlemlerinin değerlendirilmek ve bu aykırılıkların  gerçekleşmesinde sorumluluğu olanlar hakkında gerekiyorsa inceleme ve/veya soruşturma başlatılmak üzere konunun Sağlık Bakanlığı´na bildirilmesine,

 

Oyçokluğu ile karar verildi.

 

Karşı Oy:

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 54. maddesinde ihale işlemlerinden bir hak kaybına veya zarara uğradığını veya zarara uğramasının muhtemel olduğunu iddia eden yapım müteahhidi, tedarikçi veya hizmet sunucusunun Kanunun 55 ve 56. maddelerinde belirtilen aşamaları takip ederek yazılı şikayet suretiyle inceleme talebinde bulunabileceği hükme bağlanmıştır. Anılan Kanunun 55, 56 ve 57. maddelerinde ihale işlemleriyle ilgili olarak şikayete yol açan durumların farkına varıldığı veya farkına varılmış olması gereken tarihi izleyen 15 gün içinde öncelikle ihaleyi yapan idareye “şikayet” edilebileceği, bu şikayet üzerine alınan kararın uygun bulunmaması veya 30 gün içinde bir cevap alınamaması halinde takibeden 15 gün içinde Kamu İhale Kurumuna “itirazen şikayet” isteminde bulunulabileceği, yapılan itirazen şikayet üzerine Kamu İhale Kurulu’nun “düzeltici işlem”, “ihale işlemlerinin iptali” veya “itirazen şikayetin uygun bulunmadığı” kararlarından birisini vereceği, Kamu İhale Kurulu’nun verdiği kararların dava konusu edilebileceği, Kamu İhale Kurumuna itirazen şikayetin, dava açılması öncesinde kullanılması zorunlu bir idari başvuru yolu olduğu hususları düzenlenmiştir.

                                                               

            Ancak “iddia incelemesi” yöntemine göre verilen bir kısım kararların yargıya intikali üzerine Danıştay 13. Dairesinin E.2005/6163, K.2005/5715; E.2005/5616 K.2005/5334; E.2005/6851, K.2005/5819 sayılı kararlarıyla, “Kamu İhale Kurulu’nun iddiaların incelenmesi kapsamında incelediği ihale dosyalarında saptadığı mevzuata aykırı konuları ilgili idaresine bildirmeyip yasada belirtildiği şekilde sonuçlandırarak Yasanın 56. maddesinin 2. fıkrasındaki kararlardan birini almak zorunda olduğu, aksi takdirde yani ihale ile ilgili mevzuata aykırılıkların idarenin bağlı olduğu bakanlığa bildirmesiyle yasada Kuruma verilen uygulamayı yönlendirmek görevinin Kurum tarafından yerine getirildiğinden söz edilemeyeceği, diğer taraftan ihale işlemlerinde saptanan mevzuata aykırılıkların ihaleyi yapan idareye bildirilmesinin saydamlık, rekabet, eşit muamele, güvenirlilik, kamuoyu denetimi, ihtiyaçların uygun şartlarla karşılanması ve kaynakların verimli kullanılması şeklinde belirtilen Kamu İhale Kanununun temel ilkelerine de aykırı olduğu hüküm altına alınmıştır.

 

            Bu itibarla incelenen ihale hakkında, dosyadaki bilgilere göre Danıştay 13. Dairesinin yukarıda belirtilen kararları gereğince “İptal” kararının verilmesi oyu ile karara katılmıyorum.

                                                                           

 

 

                                                                                                          K.Nejat ÜNLÜ                                                                                                                                  Kurul Üyesi

 

 

 

 

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul