• Karar No: 2007/UY.Z-2356
  • Toplantı No: 2007/040
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 16.07.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/040
Gündem No :18
Karar Tarihi:16.07.2007
Karar No :2007/UY.Z-2356
Şikayetçi:
 Ali Uğur, Beysan Sanayi Sitesi Birlik Caddesi No:32/69 Haramidere/Avcılar/İSTANBUL
 İhaleyi yapan idare:
 Küçükçekmece Belediye Başkanlığı, Kartaltepe Mahallesi Süvari Caddesi No:16 Küçükçekmece /İSTANBUL
Başvuru tarih ve sayısı:
 05.06.2007 / 16238
Başvuruya konu ihale:
 2007/12313 İhale Kayıt Numaralı “Asfalt Nakli ve Serilmesi İşi” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

11.07.2007 tarih ve 06.04.09.0198/2007-57E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Küçükçekmece Belediye Başkanlığı’nca 28.02.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Asfalt Nakli ve Serilmesi İşi” ihalesine ilişkin olarak Ali Uğur’un 14.05.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 21.05.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  05.06.2007 tarih ve 16238 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 04.06.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

İhale sürecinde yapılan ve mevzuata aykırılıkları tespit edilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu saptandığından, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; şikayet üzerine idarece verilen kararda İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 6. maddesine istinaden süre ve 8. maddesine istinaden eksik belge nedeniyle şikayetlerinin değerlendirmeye alınmadığı, idareye yaptıkları başvurunun süresinde ve eksiksiz olduğu iddialarına yer verilmiştir.

 

A- Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

            Şikayete konu ihalede, idarece düzenlenen 30.04.2007 tarihli kesinleşen ihale komisyonu kararı bildirim yazısının başvuru sahibi tarafından 02.05.2007 tarihinde tebellüğ edildiği, başvuru sahibi tarafından 14.05.2007 tarihinde idareye şikayet başvurusunda bulunulduğu,

 

Söz konusu şikayet dilekçesinde, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 62 nci maddesi gereği, zarf açma ve belge kontrol ve fiyatlara ilişkin tutanağın komisyon başkanınca onaylanmış suretinin imza karşılığı verilmesi için ihale komisyon başkanlığına resmi dilekçe ile yaptıkları yazılı başvuruya ve ihalede sözlü olarak ısrarlarına rağmen bu tutanağın katılımcılardan gizlenerek daha sonra idare tarafından şüpheli bir biçimde düşük teklif veren isteklilerin dosyalarında eksikler olduğunun iddia edildiği ve ihalenin daha yüksek teklif veren istekli üzerinde bırakıldığı, kendi sundukları teklif dosyasının Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğine uygun olmasına ve teklif fiyatlarının ihale üzerinde bırakılan istekliden düşük olmasına rağmen ihalede kamu yararı düşünülmeden daha yüksek teklif veren firmanın ekonomik açıdan en avantajlı teklif olarak belirlendiği iddialarının yer aldığı,

 

Başvuru sahibi tarafından şikayet dilekçesi ekinde 26969 yevmiye numarası ile 09.07.2004 tarihinde Büyükçekmece 5. Noteri tarafından tasdikli başvuru sahibine ait imza beyannamesinin, ihaleye teklif sunmuş olduğuna dair teklif zarfı alındı belgesinin ve zarf açma, belge kontrol ve fiyatlara ilişkin tutanağın istendiğine ilişkin ihale komisyonu başkanlığına verilmiş dilekçenin sunulmuş olduğu,

 

Başvuru sahibi tarafından yapılan söz konusu şikayet başvurusuna ilişkin olarak idare tarafından düzenlenen 21.05.2007 tarih ve 1545 sayılı yazıda şikayet dilekçesinde yer alan iddialara ilişkin değerlendirme yapılmadığı; ancak, şikayet dilekçesinde şikayete konu işlemin farkına varıldığı/tebliğ edildiği tarih olarak 07.05.2007 tarihinin beyan edilmiş olduğu, tebliğin başvuru sahibine yapıldığı tarih ile söz konusu şikayet dilekçesinde belirtilen tarih arasında yanlış beyan olduğu, şikayet başvurusunun İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 6 ncı maddesine istinaden süre ve 8 inci maddesine istinaden eksik belge nedeniyle değerlendirmeye alınmadığı belirtilerek şikayet başvurusunun reddedildiği tespit edilmiştir.

 

İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin “Başvuru Süreleri” başlıklı 6 ncı maddesinde “İdareye şikayet süresi; ihale süreci içerisinde şikayete konu işlem veya eylemin farkına varıldığı veya farkına varılmış olması gerektiği tarihten itibaren 15 gündür.

 

Kanunda ve bu Yönetmelikte özel süre öngörülmeyen hallerde Kuruma yapılacak itirazen şikayet başvurusu süresi 15 gündür. Bu süre, idareye yapılan şikayet hakkında verilen kararın bildiriminden veya 30 gün içinde idarece karar verilmemesi halinde şikayet tarihinden sonraki 30 günlük sürenin bitiminden itibaren başlar.” düzenlemesi, aynı yönetmeliğin “Başvuruların Şekil Unsurları” başlıklı 8 inci maddesinde de “Aynı kişi, bir ihaleye ilişkin birden fazla konu hakkında tek dilekçeyle şikayet ve itirazen şikayet başvurusunda bulunabilir. Aralarında maddi veya hukuki bir bağlantı veya sebep-sonuç ilişkisi bulunsa dahi, birden fazla ihaleye ilişkin olarak tek dilekçeyle şikayet ve itirazen şikayet başvurusu yapılamaz. Birden fazla kişi aynı ihaleye yönelik olarak tek dilekçeyle başvuramaz.

Başvurular, idare veya Kuruma hitaben yazılmış imzalı dilekçelerle yapılır.

Dilekçelerde;

a) Başvuru sahiplerinin, vekil veya temsilcilerinin adı, soyadı veya unvanı ve adresi,

b) Başvuru konusu ihale,

c) İhaleyi yapan idare ve adresi,

d) Şikayet edilen veya incelenmesi istenilen durumlar, sebepleri ve dayandığı deliller,

e) Şikayet edilen veya incelenmesi istenilen durumun farkına varıldığı tarih veya tebliğ, ilan veya bildirim tarihi,

gösterilir.

 

...

 

Şikayet ve itirazen şikayet dilekçelerine, temsile yetkili olunduğuna dair belgeler ile imza sirkülerinin aslı veya yetkili mercilerce onaylı örnekleri eklenmesi zorunludur. Ayrıca, ihale dokümanı satın alındığı veya ihaleye teklif verildiğine ilişkin belgeler de şikayet ve itirazen şikayet dilekçelerine eklenir.

 

Başvuran, talebine ilişkin gördüğü bütün bilgi ve belgeleri dilekçeye ekleyebilir.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

Başvuru sahibinin idareye vermiş olduğu şikayet başvuru dilekçesi ve eklerinin incelenmesi neticesinde yukarıda anılan mevzuata aykırı bir husus bulunmadığı tespit edilmiş olup idare tarafından belirtilen gerekçelerle söz konusu şikayet başvurusunun reddedilmesi işleminde mevzuata uyarlık bulunmadığı anlaşılmış olmakla birlikte, idareye yapılan şikayet başvurusunda yer alan iddiaların idarece zımnen reddedilmiş olması nedeniyle, şikayet başvurusunda yer alan iddialara ilişkin inceleme ve hukuki değerlendirme aşağıda yapılmıştır:

 

27.04.2007 tarihli ihale komisyonu kararında başvuru sahibinin teklifinin, teklif zarfı içerisinde sunmuş olduğu birim fiyat analizlerinin imzasız ve kaşesiz olduğu ve idari şartnamenin 7.2.3 maddesinde istenen iş hacmini gösteren belgelerin sunulmadığı gerekçeleriyle değerlendirme dışı bırakıldığı,

 

Şikayete konu ihaleye ait idari şartnamenin “VI-DİĞER HUSUSLAR” bölümünde “Aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesinde ve sözleşmenin uygulama aşamasında kullanılmak üzere yapım şartları idarece belirlenen birim fiyat analizlerinin isteklilerce teklif ekinde verilmesi şarttır…” düzenlemesi ve “7.2.3-İsteklinin iş hacmini gösteren belgeler” maddesinde “İhalenin yapıldığı yıldan önceki son üç yıla ait isteklinin toplam cirosunu gösteren gelir tablosunun ve taahhüdü altındaki ve bitirdiği yapım işi miktarını gösteren hakediş raporları veya benzeri belgelerin her ikisinin idarelerce istenilmesi, isteklilerin ise bu iki belgeden birini sunmaları zorunludur.

Yaklaşık maliyeti eşik değerin altında kalan ihalelerde de, ihalenin yapıldığı yıldan önceki son üç yıla ait isteklinin toplam cirosunu gösteren gelir tablosu ve taahhüdü altındaki ve bitirdiği yapım işi miktarını gösteren hakediş raporları veya benzeri belgeler istenebilir. Bu durumda isteklilerin bu iki belgeden birini sunmaları zorunludur.

Taahhüdü altındaki ve bitirdiği iş miktarı hesabında, isteklinin yurt içinde ve yurt dışında gerçekleştirmiş olduğu inşaat sektöründeki faaliyetlerinden elde edilen gelirler toplamı dikkate alınır.

Bu belgelerin istenildiği durumlarda; son üç yılın ortalamasının; toplam ciro için isteklinin teklif edeceği bedelin % 15´inden, yapım işleri geliri için ise isteklinin teklif edeceği bedelin % 12´sinden az olmaması gerekir.

Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan istekli yeterli kabul edilir.

Bu şartları son üç yılda sağlayamayan istekliler, son altı yıla kadarki belgelerini sunabilirler. Bu takdirde belgeleri sunulan yılların ortalaması üzerinden asgari değerlerin sağlanıp sağlanmadığına bakılır. İhale veya son başvuru tarihi yılın ilk üç ayında olan ihalelerde, bir önceki yıla ait gelir tablosunu sunamayan istekliler bakımından iki önceki yıl, ihalenin yapıldığı yıldan bir önceki yıl olarak kabul edilir ve bu yıl ile bu yıldan iki önceki yıla kadarki belgeler dikkate alınarak, belgeleri sunulan yılların ortalaması üzerinden asgari değerlerin sağlanıp sağlanmadığına bakılır. Bu gelir tabloları itibariyle yeterlik şartının sağlanamaması halinde ise, iki önceki yıl, ihalenin yapıldığı yıldan bir önceki yıl olarak kabul edilmek üzere son altı yıla kadarki belgeler sunulabilir ve bu takdirde belgeleri sunulan yılların ortalaması üzerinden asgari değerlerin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

Sunulan gelir tablosu ile taahhüdü altındaki ve bitirdiği iş miktarına ilişkin yapım işi gelirini gösteren belgelerin yeminli mali müşavirce veya serbest muhasebeci mali müşavirce ya da vergi dairesince onaylı olması gereklidir.

Taahhüdü altındaki ve bitirdiği işlerin değerlendirilmesinde, işin kamu veya özel sektörde sözleşmeye bağlı olarak sürdürülmesi şartı aranır...” düzenlemesinin yer aldığı,

 

Başvuru sahibinin teklif dosyasında anılan idari şartname düzenlemesine göre istenilen birim fiyat analizlerini sunmuş olduğu, sunulan analizler üzerinde firmaya ait imza ve kaşe bulunmadığı, ancak bu belgelerin teklif mektubu ve eki birim fiyat teklif cetveline ek olarak bilgi amaçlı istenilen belgeler olduğu ve istekli tarafından imzalı olması zorunlu olan belgelerin teklif mektubu ve eki birim fiyat teklif cetveli olduğu ve başvuru sahibi tarafından sunulan teklif mektubu ve eki birim fiyat teklif cetvelinin imzalı olduğu düşünüldüğünde başvuru sahibi tarafından sunulan birim fiyat analizleri üzerinde firmaya ait imza ve kaşe bulunmamasında mevzuata aykırılık bulunmadığı ve bu hususun idare tarafından başvuru sahibinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılma gerekçesi olarak değerlendirilmesinde mevzuata uyarlık bulunmadığı,

 

Ancak, idari şartnamenin 7.2.3 maddesinde yeterlik kriteri olarak belirtilen hususların sağlandığına dair tevsik edici belge olarak, 2004, 2005 ve 2006 yıllarına ait ciro miktarlarının gösterildiği serbest muhasebeci mali müşavir tarafından onaylı bir raporun sunulduğu, ancak idari şartnamede yer alan düzenleme uyarınca sunulması zorunlu olan, ihalenin yapıldığı yıldan önceki son üç yıla ait isteklinin toplam cirosunu gösteren gelir tablosunun veya taahhüdü altındaki ve bitirdiği yapım işi miktarını gösteren hakediş raporları veya benzeri belgelerin sunulmamış olduğu tespit edilmiş olup, ihale komisyonu tarafından başvuru sahibinin bu gerekçe ile değerlendirme dışı bırakılmasında mevzuata aykırılık bulunmadığı anlaşılmıştır.

 

 

B- Şikayete konu ihalede iddia konularıyla bağlantılı olarak yapılan inceleme sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

1) Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “Bankalardan temin edilecek belgeler” başlıklı 36 ncı maddesinde “Teklif edilen bedelin % 10’undan az olmamak üzere, istekli tarafından belirlenecek tutarda bankalar nezdindeki kullanılmamış nakit kredisini veya kullanılmamış teminat mektubu kredisini ya da serbest mevduatını gösterir yerli veya yabancı bankalardan alınacak belgelerin (standart form KİK030.0/Y, KİK030.1/Y) verilmesi zorunludur. Banka referans mektubunun ihale veya son başvuru tarihinden önceki üç ay içinde düzenlenmiş olması gerekir.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

İdareden temin edilen ihale işlem dosyasında yer alan, ihale üzerinde bırakılan istekli olan Mim Doğal Kaynaklar İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti.’ye ait teklif dosyasının incelenmesi neticesinde, söz konusu istekli tarafından sunulan banka referans mektubunun düzenleme tarihinin 19.12.2006 olduğu, ihale tarihinin ise 28.02.2007 olduğu dikkate alındığında söz konusu banka referans mektubunun ihale tarihinden önceki üç ay içerisinde düzenlenmemiş olduğu ve bu nedenle ihale komisyonu tarafından söz konusu belgenin geçerli bir banka referans mektubu olarak kabul edilmesinde mevzuata uyarlık bulunmadığı,

 

Ayrıca, söz konusu isteklinin teklif dosyasında, idari şartnamenin “VI-DİĞER HUSUSLAR” bölümünde yer alan düzenlemeye göre istenilen birim fiyat analizlerinin sunulmamış olduğu tespit edilmiştir.

 

Yukarıda yer alan gerekçelerle söz konusu isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği anlaşılmıştır.

 

2) Söz konusu ihaleye ait idari şartnamenin “7.3.2-İsteklinin organizasyon yapısı ve personel durumu ile kaliteye ilişkin belgeler” maddesinde “a) Asgari yeterlik kriteri anahtar teknik personel olarak 1 adet İnşaat Mühendisi, 1 adet Harita Mühendisi. Asgari yeterlik kriteri olarak anahtar teknik personelin, ilgilinin en az beş yıl deneyimli mimar veya mühendis olması yeterlidir, Ancak, bu kişilerin ihale tarihinden önce işe alınmış ve ihale tarihi iri barıyla isteklinin bünyesinde bulunuyor olması şartlarının aranması zorunludur. Özel sektörde geçen deneyim suresi ilgili meslek odası kayıt suresini gösteren belgeyle, kamuda geçen deneyim süresi hizmet çizelgesi ve/veya meslek odası üye kayıt belgesiyle; isteklinin bünyesinde bulunuyor olduğu hususu ise. ilgili adına prim Ödendiğini veya ilgilinin işe alındığını gösteren sosyal güvenlik kurumu onaylı belgeler ile tevsik edilir (Standart Form KİK039.0/Y)…” düzenlemesinin yer aldığı,

 

Söz konusu ihalede ikinci en avantajlı teklif olarak belirlenen istekli olan Doğan Nakliyat İnşaat ve Tic. Ltd. Şti.’ye ait teklif dosyasının incelenmesi neticesinde, söz konusu istekli tarafından sunulan anahtar teknik personel listesinde yer alan harita mühendisinin mesleki deneyimini tevsik edici belge olarak sunulan Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası sicil kayıt belgesinde oda kayıt tarihi olarak 03.05.2002 tarihinin belirtildiği, ihale tarihinin ise 28.02.2007 olduğu dikkate alındığında söz konusu harita mühendisinin mesleki deneyiminin 5 yılının tamamlanmış olması için oda kayıt tarihinin en geç 28.02.2002 olması gerektiği ve söz konusu harita mühendisinin mesleki deneyiminin 5 yıldan az olduğu,

 

Ayrıca, söz konusu isteklinin teklif dosyasında, idari şartnamenin “VI-DİĞER HUSUSLAR” bölümünde yer alan düzenlemeye göre istenilen birim fiyat analizlerinin sunulmamış olduğu tespit edilmiştir.

 

Yukarıda yer alan gerekçelerle söz konusu isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği anlaşılmıştır.

 

3) Güneş-Yol İnşaat Asfalt Taah. Ve Tic. A.Ş.’ye ait teklif dosyasının incelenmesi neticesinde, söz konusu istekli tarafından idari şartnamenin “VI-DİĞER HUSUSLAR” bölümünde yer alan düzenlemeye göre istenilen birim fiyat analizlerinin tamamının teklif dosyasında yer almadığı, birim fiyat teklif cetvelinde yer alan iş kalemlerinden ASF.2 nolu iş kalemine ilişkin analizin teklif dosyasında bulunduğu, ancak ASF.1, ASF.3, ASF.4, ASF.5 ve ASF.6 nolu iş kalemlerine ilişkin analizlerin ise sunulmamış olduğu tespit edilmiş olup, bu nedenle ihale komisyonu tarafından söz konusu istekliye ait teklifin değerlendirme dışı bırakılmamış olmasında mevzuata uyarlık bulunmadığı anlaşılmıştır.

 

4) Özde Mühendislik Müteahhitlik Mad. San. Tic. Ltd. Şti.’ye ait teklif dosyasının incelenmesi neticesinde, söz konusu istekli tarafından idari şartnamenin “VI-DİĞER HUSUSLAR” bölümünde yer alan düzenlemeye göre istenilen birim fiyat analizlerin teklif dosyasında sunulmamış olduğu tespit edilmiş olup, bu nedenle ihale komisyonu tarafından söz konusu istekliye ait teklifin değerlendirme dışı bırakılmamış olmasında mevzuata uyarlık bulunmadığı anlaşılmıştır.

 

Şikayet konusu ihaleye ilişkin olarak tespit edilen ve yukarıda 4 madde halinde belirtilen aykırılıklar nedeniyle söz konusu ihalede geçerli teklif kalmadığı anlaşılmıştır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

İhale sürecinde yapılan ve yukarıda mevzuata aykırılıkları tespit edilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu saptandığından, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul