İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
  • Karar No: 2007/UY.Z-2897
  • Toplantı No: 2007/051
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 03.09.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/051
Gündem No :12
Karar Tarihi:03.09.2007
Karar No :2007/UY.Z-2897
Şikayetçi:
 Hayati AYIK Çevre Müh. DSİ VIII. Bölge Müdürlüğü ERZURUM
 İhaleyi yapan idare:
 EÜAŞ Genel Müdürlüğü İnşaat Emlak Kamulaştırma Harita ve Etüt Dairesi Başkanlığı, İnönü Bulvarı No:27 Kat:12 Bahçelievler/ANKARA
Başvuru tarih ve sayısı:
 15.08.2007 / 23436
Başvuruya konu ihale:
 2007/94297 İhale Kayıt Numaralı “Hopa TS’de 350 kişilik, Tortum HES’de 250 Kişilik ve Doğankent HES’de 200 kişilik Evsel Atık Su Arıtma Tesisi Yapılması İşi.” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

28.08.2007 tarih ve 06.06.65.0075/2007-40 sayılı Ön İnceleme Raporunda;

 

            EÜAŞ Genel Müdürlüğü İnşaat Emlak Kamulaştırma Harita ve Etüt Dairesi Başkanlığı tarafından  13.08.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Hopa TS’de 350 kişilik, Tortum HES’de  250 Kişilik ve Doğankent HES’de 200 kişilik Evsel Atık Su Arıtma Tesisi Yapılması İşi.” ihalesine ilişkin olarak Hayati AYIK Çevre Müh.’nin 15.08.2007 tarih ve 23436 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunduğu,

 

Yapılan inceleme neticesinde; 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince başvurunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Şikayet dilekçesi ve Ön İnceleme Raporu incelendi:

 

Başvuru dilekçesinde özetle; EÜAŞ Genel Müdürlüğü İnşaat Emlak Kamulaştırma Harita ve Etüt Dairesi Başkanlığı tarafından 13.08.2007 tarihinde yapılan “Hopa TS’de 350 kişilik, Tortum HES’de  250 Kişilik ve Doğankent HES’de 200 kişilik Evsel Atık Su Arıtma Tesisi Yapılması İşi” ihalesinde ihale konusu iş olan atık su arıtma tesislerinin çevre mühendisliğinin uzmanlık alanında olmasına rağmen ihale ilanının 4.4 ve 4.3.2 maddelerinde çevre mühendisliğine yer verilmediği, bu hususun Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 55/c maddesine aykırı olduğu, çünkü 1970 li yılların sonundan itibaren yapılan değişikliklerle çevre mühendisliğinin kurulduğu ve içme suyu tesisleri, içme suyu isale hatları, içme suyu arıtma tesisleri, kanalizasyon, atık su arıtma tesisleri v.b. işlerin çevre  mühendisliğinin uzmanlık  alanına terk edildiği, çevre mühendisliği eğitiminde bu işlere ilişkin derslerin görüldüğü, TMMOB Çevre Mühendisleri Odasının Serbest Müşavirlik ve Mühendislik Hizmetleri 2007 Yılı Asgari Ücret Tarifesinin 02.01 maddesinde,  atık su arıtma tesislerinin projelendirilmesi ile ilgili asgari ücret belirlendiği, Çevre ve Orman Bakanlığının 2005/5 nolu genelgesinin 1/C maddesinde atık su arıtma tesislerinin projelerini hazırlayacak meslek grubu arasında çevre mühendisi olmasının şart koşulduğu,   bu nedenle yapılan işlemin ilgili mevzuata aykırı olduğu iddia edilmektedir. 

 

 

 

 

 

İncelenen ihalede; İhale konusu ile ilgili olarak idareden bilgi ve belgelerin istenilmesi üzerine idare tarafından gönderilen 20.08.2007 tarihli yazının incelenmesi sonucunda, henüz işe ait sözleşmenin imzalanmadığı tespit edilmiştir.

 

            Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 55. maddesinin (c) bendinde, “Kendi meslekleri ile ilgili faaliyetlerini sürdürmeleri şartıyla iş deneyim belgesi yerine mezuniyet belgelerini sunan mühendis ve mimarların, aldıkları akademik eğitime göre ehliyetli oldukları görev alanı ile sınırlı yapım işlerinin ihalelerinde, mezuniyetlerinden sonra geçen her yıl 4734 sayılı Kanunun 62 nci maddesinin birinci fıkrasının (h) bendinde belirtilen tutar kadar dikkate alınır ve bu kişilerden mezuniyet belgelerinin değerlendirmeye alınmasını talep etmeleri halinde Kanunun 10 uncu maddesindeki iş deneyimine ilişkin mesleki ve teknik yeterlik şartı aranmaz. Denetim veya yönetim görevlerinde bulunmayan mühendis veya mimar isteklilerin mezuniyetlerine binaen ihaleye girmesinde bunların gerçek kişi olmaları şartı aranır. Hangi mühendislik veya mimarlık bölümlerinin ihale konusu iş veya benzer işe denk sayılacağının ilan ve ihale dokümanında belirtilmesi zorunludur. Bu kişiler ihaleyi yapacak idareye mezuniyet belgeleriyle birlikte özel sektörde mesleklerini icra ettiklerini tevsik eden ilgili meslek odası kayıt belgesini ve/veya kamuda mesleklerini icra ettiklerini tevsik eden hizmet çizelgelerini verirler. Bu şekilde hesaplanan tutar iş bitirme, iş denetleme ve iş yönetme faaliyetlerinden elde edilmiş deneyimlerle toplanamaz.

 

            Yapım İşlerinde İş Deneyiminde Değerlendirilecek Benzer İşlere Dair Tebliğin 6 ncı paragrafında; “Aldıkları akademik eğitime göre, hangi mühendis ve mimarların ihale konusu işe teklif verebileceklerinin idareler tarafından ilan ve idari şartnamede ayrıca belirtilmesi gerekmektedir.” hükümlerine yer verilmiştir.

 

            Yukarıda yer verilen hükümlerden anlaşılacağı üzere, yapım işleri ihalelerinde hangi mühendislik veya mimarlık bölümlerinin ihale konusu iş veya benzer işe denk sayılacağı ilan ve ihale dokümanında ihaleyi yapan idarelerce işin niteliğine göre belirlenmektedir.

 

            İddia konusu edilen Çevre ve Orman Bakanlığının 29 Nisan 2005 tarih ve 2005/5 nolu Genelgesinde Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği’nin Atıksu Arıtma Tesisleri Proje Onaylarına İlişkin Usul ve Esaslar düzenlenmektedir. Ancak inceleme konusu iş proje hazırlama işi olmadığından anılan genelge kapsamında bulunmadığı anlaşılmıştır.

 

İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 22 nci maddesinde; ihalenin ve ihaleyi yapan idarenin belli olması, Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine aykırılık iddialarının somut ve ciddi nitelikte olması, aynı ihaleye ilişkin ve aynı konuda esas incelemesine geçilmiş veya sonuçlandırılmış bir başvurunun olmaması, sözleşmenin imzalanmamış olması hallerinde iddiaların incelenmesine geçilebileceği öngörülmüştür.

 

İncelenen ihalede, Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine aykırılık iddialarının somut ve ciddi nitelikte bulunmaması nedeniyle Yönetmeliğin 22 nci maddesinde öngörülen iddiaların incelenmesine geçilmesinin kabul koşullarının oluşmadığı anlaşıldığından iddiaların incelenmesine geçilmesine gerek bulunmamaktadır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince başvurunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul