En son güncellemeler 29 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UY.Z-2988
  • Toplantı No: 2007/052
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 10.09.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/052
Gündem No :87
Karar Tarihi:10.09.2007
Karar No :2007/UY.Z-2988
Şikayetçi:
 Samyol Asfalt İnş. Mad. Taah. Tic. Ltd. Şti., Ulugazi Mah. Güney Sok. Atalay Apt. No: 2/1 SAMSUN
 İhaleyi yapan idare:
 Canik Belediye Başkanlığı, Atatürk Bulvarı Üzeri Eski Otogar Yanı SAMSUN
Başvuru tarih ve sayısı:
 28.08.2007 / 24781
Başvuruya konu ihale:
 2007/92460 İhale Kayıt Numaralı “Bitümlü Sıcak Karışım Yol Üst Yapım İşi” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

07.09.2007 tarih ve 06.07.04.0186/2007-25E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Canik Belediye Başkanlığı’nca 13.08.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan Bitümlü Sıcak Karışım Yol Üst Yapım İşi ihalesine ilişkin olarak Samyol Asfalt İnş. Mad. Taah. Tic. Ltd. Şti.’nin 15.08.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 22.08.2007 tarihli yazısı ile reddi  üzerine, başvuru sahibinin  28.08.2007 tarih ve 24781 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 24.08.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi gereğince düzeltici işlem tesis edilmesine,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; söz konusu ihalede ihale ilanının 4.4 üncü maddesi ile idari şartnamenin 7.4 üncü maddesindeki düzenlemeyle  A-X grubu işler ile bitümlü sıcak karışım asfalt kaplama yapım işinin benzer iş olarak belirlendiği, ihale üzerinde bırakılan isteklinin sunmuş olduğu iş deneyim belgesi incelendiğinde ise benzer iş tanımına uygun olarak alt yapı işleri ile alt temel ve temel imalatlarını içeren üst yapı işlerinin yapıldığının anlaşıldığı, ancak bitümlü sıcak karışım kaplama ile ilgili bitümlü temel, binder ve aşınma tabakası imalatlarının yapılmadığının tespit edildiği, dolayısıyla da ihale üzerinde bırakılan isteklinin sunduğu iş deneyim belgesinin benzer iş tanımına uymadığı,

 

           Ayrıca A/VIII grubu bitümlü sıcak karışım yeni yol yapım işlerinin sadece bitümlü sıcak karışım kaplama ile ilgili bütümlü temel, binder ve aşınma imalatlarından ibaret olmadığı, bu grubun yol, yüzeysel suların direnajları, yolun teresman seviyesine getirilmesi çalışmaları (kazı, dolgu vs.), finişer ile asfalt imalat serimi, plentmiks alt temel ve plentmiks temel tabakalarının yapılması vs. imalatlarını da kapsadığı, dolayısıyla yapılan imalatın A/VIII grubuna dahil olup olmadığının tespitinde bütün bu imalatların da dikkate alınmasının zorunlu olduğu, bütümlü temel, binder ve aşınma  tabakası yapılmasa dahi belirtilen diğer imalatların A/VIII grubuna dahil iş deneyimi için yeterli olduğu, oysa alt yapı işleri, alt temel ve temel imalatlarını içeren üst yapı işlerinin yanında bitümlü sıcak karışım imalatının da henüz yapılmamış olduğu yapılmış ise de ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından değil ana firma olan Gökdelen İnşaat tarafından yapıldığı iddia edilmektedir.

 

A- Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

İdari Şartnamenin 7.4 üncü maddesinde; “ Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: A-X grubu işler ile sıcak karışım asfalt kaplama yapım işleri kabul edilecektir.” şeklinde düzenleme yapıldığı, idari şartnamedeki bu düzenlemeye karşılık gelen ilanın 4.4 üncü maddesinde de aynı şekilde düzenleme yapıldığı anlaşılmıştır.

            Yapım İşlerinde İş Deneyiminde Değerlendirilecek Benzer İşlere Dair Tebliğin “ (A) Alt Yapı İşleri” başlıklı bölümünün “X.GRUP: Bitümlü Sıcak Karışım Yol Üstyapısı İşleri” başlığı altında,

            “1. VIII. Grup İşler

            2. Otoyol/Devlet /il yolu işleri

            3. Cadde/sokak üstyapı işleri

            4. İdarece belirlenecek benzer nitelikteki işler  bu gruptaki işler olarak sıralanmıştır.

(A) Alt Yapı İşleri X. Grupta yapılan atıf uyarınca idarece belirlenen benzer işin (A) Alt Yapı İşleri VIII. Grup işleri de içine aldığı anlaşılmıştır.

            Anılan Tebliğin  “(A) Alt Yapı İşleri” başlıklı bölümünün “VIII.GRUP: Bitümlü Sıcak Karışım Yeni Yol Yapımı İşleri (Altyapı+Üstyapı) ” başlığı altında ise;

            1. Otoyol/Devlet /il yolu yapımı işleri

            2. Devlet ve/veya il yolu yapımı işleri

            3. Köy yolu/Belediye/cadde/sokak yapımı işleri

            4. İdarece belirlenecek benzer nitelikteki işler”  bu gruptaki işler olarak sıralanmıştır.

            Dolayısıyla başvuruya konu ihalede Bitümlü Sıcak Karışım Yeni Yol Yapımı İşleri (Altyapı + Üstyapı ) ile Bitümlü Sıcak Karışım Yol Üstyapısı İşlerinin benzer iş olarak belirlendiği anlaşılmıştır.

            Bu çerçevede; ihale üzerinde bırakılan Çebi Kardeşler Turz. İnş. İth. İhr. Taah. Tic. San ve Mad. Ltd. Şti tarafından sunulan iş deneyim belgesinin incelenmesi neticesinde, sunulan iş deneyim belgesinin Karayolları 7. Bölge Müdürlüğünce düzenlenen alt yüklenici iş bitirme belgesi olduğu, iş bitirme belgesinde yer alan esas işin adının “Samsun Şehir Geçişi Km:0+000-12+340 arası tesviye, sant. yap. köp. alttm. plnt. miks, tml. BSK ve sathi kaplama işleri” şeklinde olduğu, işin alt yüklenici tarafından yapılan kısmının ise “Plent - miks temel malzemesinin kırma, eleme, plente nakli, karışımı, serim yerine nakli ve finişerlerle serim, sıkıştırılması ve alttemel temini ve nakli işi” olduğu ve uygulanan yapı tekniğinin de “üst yapı için konkasör malzemesi temini, nakli ve sıkıştırılması” olduğu görülmüştür.

Bu durumda iş bitirme belgesinde belirtilen esas işte hem bitümlü sıcak karışım (BSK) hem de sathi kaplama yol yapım işlerinin gerçekleştirildiği görülmekle birlikte, alt yüklenici tarafından yapılan işlere bakıldığında bu işlerin ihale konusu iş veya idarece belirlenen benzer iş kapsamında değerlendirilemeyeceği sonucuna ulaşılmıştır. 

 

Bu itibarla, Çebi Kardeşler Turz. İnş. İth. İhr. Taah. Tic. San ve Mad. Ltd. Şti. tarafından sunulan alt yüklenici iş bitirme belgesindeki işlerin ihale konusu iş veya benzer iş kapsamında yer aldığı değerlendirilerek, ihalenin adı geçen istekli üzerinde bırakılması mevzuata aykırılık teşkil etmektedir.

 

B) İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 20 nci maddesinin a, b, c, ç, d, e, f, g, ğ, h, ı bentleri yönünden incelenmesi sonucunda, anılan Yönetmeliğin (ı) bendine ilişkin olarak tespit edilen aykırılıklar ve buna ilişkin inceleme ve hukuki değerlendirme aşağıda yapılmıştır:

İdare tarafından düzenlenen 13.08.2007 tarihli “Uygun Olmayan Belgelerin Uygun Sayılmama Gerekçelerine ilişkin Tutanak” ın incelenmesi sonucunda söz konusu tutanakta;

1- Başvuru sahibi isteklinin sunmuş olduğu iş deneyim belgesinin fotokopi olduğunun,

2- Başvuru sahibi istekli tarafından KİK039.0/Y nolu standart form olan anahtar teknik personel listesi formunun sunulmadığının,

3- Başvuru  sahibi  istekli tarafından  anahtar teknik  personele ait oda kayıt suretini gösteren belgenin sunulmadığının,

belirtildiği anlaşılmıştır.

Bununla birlikte 14.08.2007 tarihli ihale komisyon kararı incelendiğinde ise söz konusu eksikliklerin teklif fiyatı değiştirmediğine karar verilerek başvuru sahibi isteklinin teklifinin geçerli olarak değerlendirilerek ekonomik  açıdan en avantajlı  ikinci teklif olarak belirlendiği tespit edilmiştir.

Kamu İhale Kanunun 37 nci maddesinin ikinci fıkrasında; “Tekliflerin değerlendirilmesinde, öncelikle belgeleri eksik olduğu veya teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olmadığı 36 ncı maddeye göre ilk oturumda tespit edilen isteklilerin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılmasına karar verilir. Ancak, teklifin esasını değiştirecek nitelikte olmaması kaydıyla, belgelerin eksik olması veya belgelerde önemsiz bilgi eksikliği bulunması halinde, idarece belirlenen sürede isteklilerden bu eksik belge veya bilgilerin tamamlanması yazılı olarak istenir. Belirlenen sürede eksik belge veya bilgileri tamamlamayan istekliler değerlendirme dışı bırakılır Bu ilk değerlendirme ve işlemler sonucunda belgeleri eksiksiz ve teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olan isteklilerin tekliflerinin ayrıntılı değerlendirilmesine geçilir. Bu aşamada, isteklilerin ihale konusu işi yapabilme kapasitelerini belirleyen yeterlik kriterlerine ve tekliflerin ihale dokümanında belirtilen şartlara uygun olup olmadığı incelenir. Uygun olmadığı belirlenen isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılır” hükmü, 40 ıncı maddesinde “37 ve 38 inci maddelere göre yapılan değerlendirme sonucunda ihale, ekonomik açıdan en avantajlı teklifi veren isteklinin üzerinde bırakılır.” hükmü yer almaktadır.

İhale konusu işe ait idari şartnamenin “İhaleye Katılabilmek İçin Gereken Belgeler ve Yeterlik Kriterleri” başlıklı 7 nci maddesinin 7.3.2 nci bendinde isteklilerden 1 adet inşaat mühendisinin anahtar teknik personel olarak gösterilmesinin istendiği ve buna ilişkin standart form olan KİK039.0/Y nolu standart forma da ihale dokümanı içerisinde yer verildiği görülmüştür. Ayrıca aynı maddede anahtar teknik personelin özel sektörde geçen deneyim süresinin de ilgili meslek odası kayıt suretini gösteren belgeyle tevsik edileceğinin belirtildiği anlaşılmıştır. Öte yandan ihale dokümanının “Belgelerin sunuluş şekli” başlıklı 7.6 ncı bendinde ise istekliler tarafından sunulacak olan belgelerin aslının veya aslına uygunluğu noterce onaylanmış örneklerinin sunulmasının zorunlu olduğunun belirtildiği görülmüştür.

Dolayısıyla idare şartnamede isteklilerden ihaleye katılım için istenilen belgelerin sunulmaması veya belgelerin sunuluş şekline uygun olarak sunulmaması durumunda isteklilerin tekliflerinin geçerli olarak kabul edilmemesi gerekmektedir. Bu itibarla idare tarafından başvuru sahibinin KİK039.0/Y nolu standart form olan anahtar teknik personel listesi formu ile anahtar teknik personele ait oda kayıt suretini gösteren belgeyi sunmadığının ve sunmuş olduğu iş deneyim belgesinin ise fotokopi olarak sunulduğunun tespit edilmesine rağmen teklifinin değerlendirme dışı bırakılmayarak, söz konusu eksikliklerin teklif fiyatı değiştirmediğine karar verilerek geçerli olarak kabul edilmesi mevzuata aykırılık teşkil etmektedir.

Öte yandan, idari şartnamenin 7 nci maddesinin 7.2 nci bendinde ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterlere yer verildiği, bu kapsamda idari şartnamenin 7.2.2 nci bendinde;

“a) Belli sürelerde nakit akışını sağlayabilmesi için gerekli likiditeye ve kısa dönem (bir yıl) içinde borç ödeme gücüne sahip olup olmadığını gösteren cari oranın (dönen varlıklar / kısa vadeli borçlar) en az 0,50 olması (hesaplama yapılırken, yıllara yaygın inşaat maliyetleri, dönen varlıklardan ve hakediş gelirleri kısa vadeli borçlardan düşülecektir),

            b)Aktif varlıkların ne kadarının öz kaynaklardan oluştuğunu gösteren öz kaynak oranının (öz kaynaklar/toplam aktif) en az 0,10 olması (hesaplama yapılırken, yıllara yaygın inşaat maliyetleri toplam aktiflerden düşülecektir),

c)Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,75´ den küçük olması,

Yeterlik kriterleri olarak öngörülür ve sayılan üç kriter birlikte aranır. Sunulan bilançolarda yıllara yaygın inşaat maliyetleri ile hakediş gelirlerinin gösterilmesi zorunludur.

Bu şartları bir önceki yılda sağlayamayan istekliler, son üç yıla kadarki belgelerini sunabilirler. Bu takdirde belgeleri sunulan yılların ortalaması üzerinden asgari değerlerin sağlanıp sağlanmadığına bakılır, İhale veya son başvuru tarihi yılın ilk üç ayında olan ihalelerde, bir önceki yıla ait yıl sonu bilançosunu veya bilançosunun gerekli görülen bölümlerini ya da bunlara eşdeğer belgelerini sunamayan istekliler, iki önceki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu bilanço belgelerinin de yeterlik şartını sağlamaması halinde, belgenin ait olduğu yıl ile bu yıldan iki önceki yıla kadarki belgeler sunulabilir ve belgelen sunulan yılların ortalaması üzerinden asgari değerlerin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

Bilançoların veya bilançoların gerekli görülen bölümlerinin ilgili mevzuatına göre düzenlenmiş ve yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylanmış olması gereklidir,

düzenlemesine yer verildiği görülmüştür.

Bu çerçevede başvuru sahibi isteklinin ekonomik ve mali yeterliliğini tevsik amacıyla sadece 2006 yılana ait bilançosunu sunduğu anlaşılmıştır. Başvuru sahibinin 2006 yılı bilançosunun incelenmesi sonucunda ise bilançodaki cari oranın en az 0,50 olması gerekirken bu oranın 0,37 olduğu anlaşılmıştır. Dolayısıyla başvuru sahibi isteklinin idari şartnamede istenilen ekonomik ve mali yeterliliği sağlayamadığı anlaşılmıştır. Bu itibarla başvuru sahibinin bu nedenle de teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği değerlendirilmektedir.

 

Sonuç olarak, yapılan ihalede geçerli teklif bulunmadığı tespit edildiğinden, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptali gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 


   Oybirliği  ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul