İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 22 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UY.Z-3034
  • Toplantı No: 2007/053
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 17.09.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/053
Gündem No :52
Karar Tarihi:17.09.2007
Karar No :2007/UY.Z-3034
Şikayetçi:
 Yıltaş İnş. ve Tic. Ltd. Şti. Vekili Av. Emrah ŞIKLAROĞLU, Üsküp Caddesi (Eski Çevre Sokak) 5/5 Çankaya / ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 İSKİ Genel Müdürlüğü, İhale İşleri Şube Müdürlüğü,Kağıthane Tesisleri Nurtepe Mevkii Üst Zemin Kat Kağıthane / İSTANBUL
Başvuru tarih ve sayısı:
 15.08.2007 / 23545
Başvuruya konu ihale:
 2007/11393 İhale Kayıt Numaralı “Avrupa Yakası 13. Kısım Müteferrik Atıksu ve Yağmursuyu Kanal İnşaatı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

12.09.2007 tarih ve 06.06.63.0187/2007-40E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            İSKİ Genel Müdürlüğü’nce 28.03.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Avrupa Yakası 13. Kısım Müteferrik Atıksu ve Yağmursuyu Kanal İnşaatı” ihalesine ilişkin olarak Yıltaş İnş. ve Tic. Ltd. Şti. Vekili Av. Emrah ŞIKLAROĞLU’nun 23.07.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 31.07.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  15.08.2007 tarih ve 23545 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 15.08.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

1)Tekliflerin alınmasından sonra yapılan ve mevzuata aykırılığı tespit edilen ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

2) Yapılan tespitler doğrultusunda tekliflerin yeniden değerlendirilmesi hususunun, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (a) bendi gereğince düzeltici işlem olarak belirlenmesine,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; Tekliflerinin aşırı düşük sınır değerinin altında kaldığı gerekçesiyle bazı bileşenler için açıklama istendiği, yapılan açıklamalarının yeterli görülmeyerek tekliflerinin değerlendirme dışı bırakıldığı, sunulan açıklamanın genel değerlendirme kısmında fiyatlandırmayı nasıl yaptıklarını izah ettikten sonra açıklama talep edilen bileşenler hakkında detaylı izahat yapıldığı,

 

B30.2 no lu iş kalemine ilişkin açıklamada piyasa koşullarına göre M. Beton
Döşenmesi   için   gerekli   araç   gereç,   personel,   malzeme   listesi   ve   maliyetlerin
hesaplandığı, makine ve işçilik giderlerinin bulunduğu, kullanılacak dolgu malzeme bedeli
ve kazı  nakliye bedellerinin piyasa fiyatı ile değerlendirildiği, B30.2 poz nolu iş kaleminin maliyeti ile teklifleri karşılaştırıldığında,  tekliflerinin karlı olduğu,

 

B40.1,   B40.2,   B50.2,   B60.2,   B80.2,   B80.3,   B100.2,   B100.3,   nolu  
kalemlerinde işin ne şekilde yapılacağının teknik olarak verildiği ve gerekli araç, gereç,
personel, malzemelerin piyasa fiyatları ile maliyetinin çıkarıldığı ve boruların çaplarına
göre değişmekle beraber her poz için 1 mt boru döşenmesi için piyasa fiyatları ve
gerçek maliyetlerin bulunduğu, ortaya çıkan maliyetlerin tekliflerinin altında kaldığı,

 

            BMB 1.2 nolu iş kalemine ilişkin metrajların çıkarılarak gerçek maliyetlerin
hesaplandığı, iş için çalışacak makinelerin maliyetleri, baca kazısının maliyeti, beton
maliyetleri, kalıp yapılması, demir vs ayrı ayrı piyasa fiyatlarıyla gerçek maliyetlerin
çıkarıldığı ve teklif edilen fiyatın karlı olduğunun açıkça ortaya konduğu,

 

Açıklama talep edilen bileşenlere ilişkin ayrı ayrı açıklamalar yapılıp tekliflerinin makul olduğu ortaya koyulduktan sonra seçilen teknik çözümlerin ve imalata ilişkin kullanılacak avantajlı koşulların ve yapım işinin özgünlüğünün de detaylı olarak açıklandığı, yapılan bu açıklamalarda da teklifin piyasa fiyatları göz önüne alındığında karlı olduğunun ortaya çıktığı,

 

Tekliflerinin 10.826.594,79 YTL, ihale üzerinde kalan firmanın teklifinin ise 17.688.798,34 YTL olduğu, idarenin ve dolayısıyla kamunun 6.862.203,55 YTL´lik yararı göz ardı edilerek aleyhlerine verilen kararın ilgili kanun, yönetmelik ve şartnamelere aykırı olduğu,

 

Yapılan açıklamalarda teklifin aşırı düşük olmamasının yanı sıra, bugüne kadar tamamlayıp teslim ettikleri işlerin hacmi ve büyüklüğü ve ekonomik gücü göz önüne alındığında tekliflerinin aşırı düşük olmadığı ve işi yapabilecek donanıma sahip olduklarının açık olduğu, teklifin bileşenleri ile ilgili olarak yapılan ayrıntılı açıklamaları göz ardı edildiğinden, tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılmasına yönelik işlemin iptal edilerek tekliflerinin değerlendirmeye alınması gerektiği hususlarına yer verilmiştir.

 

A- Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun “Aşırı düşük teklifler” başlıklı 38 inci maddesinde “İhale komisyonu verilen teklifleri 37 nci maddeye göre değerlendirdikten sonra, diğer tekliflere veya idarenin tespit ettiği yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olanları tespit eder. Bu teklifleri reddetmeden önce, belirlediği süre içinde teklif sahiplerinden teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak ister.

 

İhale komisyonu;

a) İmalat sürecinin, verilen hizmetin ve yapım yönteminin ekonomik olması,

b) Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin mal ve hizmetlerin temini veya yapım işinin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar,

c) Teklif edilen mal, hizmet veya yapım işinin özgünlüğü,

Hususlarında belgelendirilmek suretiyle yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak, aşırı düşük teklifleri değerlendirir. Bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifleri reddedilir. “ düzenlemesinin yer aldığı, işe ait idari şartnamenin 61 inci maddesinde isteklilerden aşırı düşük tekliflerin değerlendirmesinde ve sözleşmenin uygulanması aşamasında kullanılmak üzere tekliflerinin ekinde teklif edilen fiyatlara ilişkin idarenin tanımladığı yapım şartlarına uygun analizlerin istendiği, dolayısıyla tekliflerin değerlendirilmesi sonucu geçerli teklifler üzerinden tespit edilen aşırı düşük sınır değerin altında kalan isteklilerin aşırı düşük teklif açıklamaları kapsamında sundukları fiyat ve miktarların analizlerle uyumlu olması gerektiği,

 

            Başvuru sahibince idareye sunulan açıklamalarda yer alan fiyat ve miktarların analizlerle uyumlu olmadığı, örneğin 1 mt asfalt kesme bedeli açıklamalarda 1,64 YTL olarak yer alırken analizlerde 1,67 YTL, kırmataş temin ve nakliyesi açıklamalarda 10,00 YTL/m3 olarak geçerken analizlerde 10,29 YTL/m3 olarak yer aldığı, kazı nakliye bedeli hesabında B30.2 pozuna ait analizde 1 metrede çıkacak toprak miktarı 6,294 ton, birim fiyat 9,52 YTL olmak üzere 59,92 YTL/mt, açıklamada ise 4,294 ton x 8,07 YTL = 34,65 YTL, B40.1 pozunda analizde 5,824 ton x 9,52 YTL = 55,44 YTL açıklamada 5,824 ton x 4,23 YTL = 24,63 YTL olarak yer aldığı, dolayısıyla idarece başvuru sahibinin açıklamalarının kabul edilmemesine ilişkin işlemin mevzuata uygun olduğu sonucuna varılmıştır. 

 

B) Şikayete konu aşama ve bu aşamayla bağlantılı işlemlerin kamu ihale mevzuatına uygunluğu yönünden incelenmesi sonucunda tespit edilen aykırılıklar ve buna ilişkin inceleme ve hukuki değerlendirme aşağıda yapılmıştır:

 

1) İşe ait idari şartnamenin 7.2.3 maddesinde “İhalenin yapıldığı yıldan önceki son üç yıla ait isteklinin toplam cirosunu gösteren gelir tablosunun ve taahhüdü altındaki ve bitirdiği yapım işi miktarını gösteren hakediş raporları veya benzeri belgelerin her ikisi istenmektedir. İsteklilerin bu iki belgeden birini sunmaları zorunludur.” düzenlemesi, Kamu İhale Genel Tebliğinin Birinci Bölümünün VIII numaralı başlığının J.2 maddesinde “Taahhüdü altındaki ve bitirdiği işlere ilişkin iş hacmini tevsik için, hakediş gibi belgeler ile 213 sayılı Kanunun ilgili hükümleri çerçevesinde düzenlenen; fatura asılları veya örnekleri ya da bu örneklerin noter onaylı suretlerinin sunulması gerekmektedir. Bu belgelerin yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir onaylı örnekleri de sunulabilir. Özel sektöre taahhüt edilen işlerde hakediş belgeleri düzenlenmemişse fatura vb. belgeler ile iş hacmi tevsik edilecektir.” düzenlemesi yer almaktadır. Dolayısıyla isteklilerce iş hacminin yapım işi geliri ile tevsik edildiği durumlarda yapım işi geliri kamuya taahhüt edilen işlerde mutlaka hak ediş belgeleriyle tevsik edilecektir. Yapım işi gelirinin fatura vb. belgeler ile tevsik edilmesine ancak özel sektöre taahhüt edilen hak ediş düzenlenmemiş işlerde izin verilmiştir.

            Or-Na İnş. Taah. ve Tic. Ltd. Şti.’nin teklifinin incelenmesi neticesinde iş hacmine ilişkin belgeler kapsamında İstanbul Büyükşehir Belediyes’ine gerçekleştirilen “Pendik İDO İskelesi ve Bağlantı Yolları” işine ait faturaların sunulduğu, kamuya gerçekleştirilen söz konusu işin hak ediş belgelerinin sunulmadığı, idarece anılan isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerekirken geçerli kabul edildiği, bu durumun mevzuata aykırı olduğu sonucuna varılmıştır.

            2) Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 55 inci maddesinin (f) bendinde “İsteklinin başka iş ortaklıklarında gerçekleştirdiği iş nedeniyle elde ettiği iş deneyimi, o iş ortaklığındaki hissesi oranında dikkate alınır. Konsorsiyum olarak gerçekleştirilmiş işlerden elde edilen deneyim ise, ortakların gerçekleştirdiği iş kısımlarına ilişkin miktarlar üzerinden değerlendirilir.” hükmü yer almaktadır.

İşe ait idari şartnamenin 7.3.2 maddesinde teklif edilen bedelin %70’i oranında iş deneyim belgesi istendiği, 7.4 maddesinde Yapım İşleri İş Deneyiminde Değerlendirilecek Benzer İşlere Dair Tebliğde yer alan A/V grubu işler veya atıksu veya yağmursuyu kolektörlerinin benzer iş olarak belirlendiği,

Akad İnş. San. Tic. Ltd. Şti.’nin sunması gereken iş deneyim tutarının 8.286.832,82 YTL olduğu, sunduğu iş deneyim belgesinin konsorsiyum olarak İSKİ Genel Müdürlüğüne gerçekleştirilen “Ümraniye Şube Müdürlüğü Mesuliyet Sahasındaki İçmesuyu ve Atıksu Yapım, Bakım ve Rehabilitasyon İşi” iş durum belgesi olduğu, sözleşme tarihinin 20.07.2004, belge tutarında isteklice gerçekleştirilen iş miktarının 9.574.374,10 YTL olduğu, dolayısıyla iş deneyiminin yeterli olduğu, idarece iş deneyiminin yetersiz olduğu gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakılmasının mevzuata aykırı olduğu, anılan isteklinin teklifinin değerlendirmeye alınarak aşırı düşük teklif kapsamında açıklama istenmesi gerektiği sonucuna varılmıştır.   

3) Yukarıda bağlantılı aşamada yapılan değerlendirme sonucunda tespit edilen geçerli teklifler üzerinden yapılan değerlendirmede aşırı düşük teklif sınır değerin 17.322.726,22 YTL olduğu, dolayısıyla aşırı düşük teklif sınır değerin üzerinde kalan Gap İnş. Tic. ve San. Ltd. Şti. ve Tetra İnş. Tur. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin tekliflerinin de değerlendirmeye alınması gerektiği sonucuna varılmıştır.   

4) Başvuru konusu ihalede, idarece eksiklikleri bulunan teklifler değerlendirme dışı bırakıldıktan sonra geçerli teklifler üzerinden Kamu İhale Genel Tebliğinde yer alan düzenlemeye uygun olarak aşırı düşük teklif sınırı tespit edilmiş ve bu değerin altında kalan 22 istekliden tekliflerinde aşırı düşük olduğu tespit edilen kalemlere ilişkin olarak ve tekliflerinin tamamına ilişkin olarak “a) İmalat sürecinin, verilen hizmetin ve yapım yönteminin ekonomik olması, b) Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin mal ve hizmetlerin temini veya yapım işinin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar, c) Yapım işinin özgünlüğü hususlarında belgelendirilmek suretiyle yazılı açıklama” yapmaları istenmiştir.

Toplam 22 adet aşırı düşük teklif sahibi istekliden 2 tanesi hiç açıklamada bulunmamış, açıklamada bulunan 20 adet isteklinin açıklaması ise ihale komisyonunca uygun bulunmamıştır. Aşırı düşük teklif sahiplerince sunulan açıklamalar değerlendirildiğinde, 17 isteklinin yapmış olduğu açıklamaların belgelendirilmemiş olduğu veya analizlerle uyumlu olmadığı anlaşıldığından bu isteklilerin tekliflerinin ihale komisyonunca değerlendirme dışı bırakılması işleminde mevzuata aykırılık bulunmadığı anlaşılmıştır.

 

Çeltikçioğlu İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti., Yapı Proje Merkezi Tic. ve San. A.Ş. ve Özsoy Yapı ve Enerji San. Tic. A.Ş.’nin yapmış olduğu açıklamaların Kanun’da ve Yönetmelik’te istenilen nitelikte olduğu, piyasada faaliyet gösteren firmalardan alınan fiyatların belgelendirildiği anlaşıldığından söz konusu 3 isteklinin değerlendirme dışı bırakılması işleminin mevzuata aykırı olduğu anlaşılmıştır.

 

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılığı belirlenen ihale işlemlerinin düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikteki işlemler olduğu tespit edildiğinden, tekliflerin alınmasından sonra yapılan ve yukarıda mevzuata aykırılığı tespit edilen işlemler ve bu aşamadan sonraki ihale işlemlerinin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi gereğince düzeltici işlem tesis edilmesine,

 

Esasta
   Oybirliği gerekçede oyçokluğu ile karar verildi.

 

Karşı Oy:

             İnceleme  konusu ihalede Kurul Kararıyla “Düzeltici İşlem” tesisine karar verilmiştir.  Düzeltici İşlem tesisine ilişkin gerekçeler arasında; ekonomik açıdan en avantajlı 2’ inci teklif sahibi olan  Or-Na İnş.Taah.ve Tic. Ltd. Şti.’nin teklifinde  söz konusu işin hak ediş belgelerinin sunmadığı, idarece anılan isteklinin teklifinin bu İş hacmine ilişkin belgeler kapsamında İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne gerçekleştirilen ‘Pendik İDO iskelesi ve bağlantı yolları’ işine ait faturaları sunduğu, kamuya  gerçekleştirilen nedenle  değerlendirme dışı bırakılması gerekirken  geçerli kabul edildiği, bu durumun mevzuata aykırı olduğu, görüşüne de yer verilmiştir.

               Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “isteklinin bilançosu veya eşdeğer belgeleri” başlıklı 37 nci maddesinde; bilançoların veya bilançoların gerekli görülen bölümlerinin ilgili mevzuatına göre düzenlenmiş ve yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylanmış olmasının gerekli olduğu, hüküm altına alınmıştır.

              Keza,Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “isteklinin iş hacmini gösteren belgeler” başlıklı 38 inci maddesinde :

               -“İhalenin yapıldığı yıldan önceki son üç yıla ait isteklinin toplam  cirosunu gösteren “gelir tablosunun ve taahhüdü altındaki ve bitirdiği yapım işi miktarını gösteren hakediş raporları veya benzeri belgelerin  her ikisinin”  idarece istenilmesi, isteklilerin ise bu iki belgeden birini sunmaları zorunludur.”

              -“Sunulan gelir tablosu ile taahhüdü altındaki ve bitirdiği iş miktarına ilişkin yapım işi gelirini gösteren belgelerin yeminli mali müşavirce veya serbest muhasebeci mali müşavirce ya da vergi dairesince onaylı olmasının gerekli olduğu”,

               Düzenlemelerine  yer verilmiştir.

               Or-Na  firmasının teklif ekindeki bilançosunun Vergi Usul Kanunu ve ilgili    mevzuatına göre düzenlenmiş ve yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylanmış olması, bilançoların dayanağını teşkil eden belgelerin (faturaların) doğruluğunun da bir kanıtıdır.

                Yönetmeliğin bu düzenlemesine göre; idarelerin  gelir tablosunu ve taahhüt altında bitirilen iş  miktarını gösteren hakediş raporları veya benzeri belgelerin her ikisini birden istemeleri  zorunlu olup, isteklilerin ise  ya gelir tablolarının ya da hak ediş veya benzeri belgelerden (Faturalarından) herhangi birini sunmaları yeterli görülmüştür. Yönetmeliğin 38. maddesindeki cümlede yer alan  veya”   kelimesi iki ayrı belgeden birinin sunulmasına cevaz veren bir düzenlemedir.   Kaldı ki; istekliler tarafından sunulan faturalar o idareye karşı gerçekleştirilen hak edişler sonucu VUK hükümlerine göre düzenlenen belgelerdir. İdarelerin sadece hak ediş raporlarına  dayanarak herhangi bir ödeme yapmaları da mer’i mevzuatımıza göre  olanaksız olduğu gibi bu faturalar gelir tablolarının dayanağını teşkil etmektedirler.

               Yukarıda arz olunan nedenlerle , istekli tarafından iş hacmine ilişkin belgeler kapsamında İstanbul Büyük Şehir Belediyesine düzenlediği faturaların ihaleyi yapan  idarece kabul edilmesinde mevzuata herhangi bir aykırılık bulunmadığı görüşüyle, kararın bu kısmına açıklanan gerekçeyle katılmıyorum.

 

 

                                                                       Abdullah DÜNDAR

                                                                           Kurul Üyesi                  

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul