İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 22 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UY.Z-3061
  • Toplantı No: 2007/053
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 17.09.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/053
Gündem No :88
Karar Tarihi:17.09.2007
Karar No :2007/UY.Z-3061
Şikayetçi:
 Demir İnş. Taah. Tic. (Abdülkadir DEMİRKIRAN), Fevzipaşa Caddesi Mutemet Sokak No:10/1 Fatih/İSTANBUL
 İhaleyi yapan idare:
 İstanbul Ulaşım Sanayi ve Ticaret A.Ş., Ferhatpaşa Metro Tesisleri 34200 Esenler/İSTANBUL
Başvuru tarih ve sayısı:
 09.08.2007 / 22814
Başvuruya konu ihale:
 2007/35067 İhale Kayıt Numaralı “Bina Tadilat Yapım İşi” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

05.09.2007 tarih ve 06.06.27.0198/2007-89E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            İstanbul Ulaşım Sanayi ve Ticaret A.Ş.’ce 16.04.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Bina Tadilat Yapım İşi” ihalesine ilişkin olarak Demir İnş. Taah. Tic. (Abdülkadir DEMİRKIRAN)’nin 27.07.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 03.08.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin 09.08.2007 tarih ve 22814 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 08.08.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

Yapılan açıklamalar doğrultusunda tekliflerin yeniden değerlendirilmesi hususunun 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (a) bendi gereğince düzeltici işlem olarak belirlenmesine,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; söz konusu ihalede firmalarının iş bitirme belgesi yerine mimarlık diploması sunmuş olduğu, ancak daha önce aynı kuruma iş yapıldığı için kurum tarafından diplomanın iş deneyim belgesi olarak kullanılamayacağına karar verildiği, ancak bu kararın diplomayı kullanmayla ilgili verilen hakkın geri alınması anlamına geldiği iddialarına yer verilmiştir.

 

A- Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesi neticesinde; söz konusu işe ait idari şartnamenin 7.3.1 maddesinde “İsteklinin son on beş yıl içinde yurt içinde ve yurt dışında kamu veya özel sektörde sözleşme bedelinin en az % 70´ i oranında gerçekleştirdiği veya % 50’ si oranında denetlediği veyahut yönettiği idarece kusursuz kabul edilen ihale konusu iş veya benzer işlerle ilgili deneyimini gösteren ve teklif bedelinin % 50’si oranından az olmamak üzere, tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesi sunulacaktır…” düzenlemesinin, 7.4 maddesinde “Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: Yapım İşlerinde İş Deneyiminde Değerlendirilecek Benzer İşlere Dair Tebliğin B V. Grubunda yer alan işlerdir.” düzenlemesinin ve 7.5 maddesinde “Mimarlık veya İnşaat Mühendisliği mezunlarının; Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 55. maddesinin (c) bendi uyarınca sunacakları diplomaları, ihale konusu iş veya benzer işlere denk sayılacaktır. Bu durumdaki istekliler İdareye mezuniyet belgeleriyle birlikte özel sektörde mesleklerini icra ettiklerini tevsik eden ilgili meslek odası kayıt belgesini ve/veya kamuda mesleklerini icra ettiklerini tevsik eden hizmet çizelgelerini verirler.” düzenlemesinin yer aldığı anlaşılmıştır.

 

Başvuru sahibi tarafından söz konusu ihalede sunulmuş olan teklif dosyasında, başvuru sahibine ait mimarlık diploması ile meslek odası kayıt belgesinin yer aldığı, bunlar dışında her hangi bir iş deneyim belgesinin teklif dosyası kapsamında sunulmamış olduğu, ancak idarenin 31.08.2007 tarih ve 24931 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 29.08.2007 tarihli yazısı ekinde yer alan bilgi ve belgelerden başvuru sahibi adına Sakarya İli Hendek İlçesi G25-A24-D-4A Pafta, 979 Ada, 2 parsele yapılan fabrika ve idari bina işine ilişkin olarak düzenlenmiş, Sakarya 2. Organize Sanayi Bölge Müdürlüğünce onaylı, 06.04.2007 tarihli iş denetleme belgesinin bulunduğu, söz konusu iş denetleme belgesine konu işin idari şartnamede belirtilen benzer işler arasında yer aldığı ve söz konusu iş denetleme belgesinin tutarının idari şartnamede yer alan teklif bedelinin % 50’si oranından az olmama koşulunu sağladığı; ayrıca, anılan yazı ekinde yer alan “Zeytinburnu Araç Bakım Atelyesi Yapım İşi”ne ait geçici kabul tutanağından, bu işin yüklenicisinin Demir İnş. Taah. Tic. olduğu, anılan işe ait sözleşme tarihinin 24.01.2007, işin bitirildiği tarihin 27.04.2007 ve geçici kabul tarihinin de 14.05.2007 olduğu, bu nedenle başvuru sahibi tarafından anılan işe ilişkin olarak şikayet konusu ihaleye ait ihale tarihinden önce iş bitirme belgesi alınması olanağı bulunmamakla birlikte işin gerçekleşme oranına bağlı olarak iş durum belgesi alınması olanağının bulunduğu tespit edilmiştir.

 

4734 sayılı Kanunun 62 nci maddesinin (h) bendinde yapım işlerinde denetim ve yönetim görevlerinde bulunmayan mühendis veya mimarların, yapım ihalelerine mezuniyet belgelerini sunarak katılabilecekleri hükme bağlanmıştır. Bu hususa ilişkin olarak da Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 55 inci maddesinin (c) bendinde “Kendi meslekleri ile ilgili faaliyetlerini sürdürmeleri şartıyla iş deneyim belgesi yerine mezuniyet belgelerini sunan mühendis ve mimarların, aldıkları akademik eğitime göre ehliyetli oldukları görev alanı ile sınırlı yapım işlerinin ihalelerinde, mezuniyetlerinden sonra geçen her yıl 4734 sayılı Kanunun 62 nci maddesinin birinci fıkrasının (h) bendinde belirtilen tutar kadar dikkate alınır ve bu kişilerden mezuniyet belgelerinin değerlendirmeye alınmasını talep etmeleri halinde Kanunun 10 uncu maddesindeki iş deneyimine ilişkin mesleki ve teknik yeterlik şartı aranmaz. Denetim veya yönetim görevlerinde bulunmayan mühendis veya mimar isteklilerin mezuniyetlerine binaen ihaleye girmesinde bunların gerçek kişi olmaları şartı aranır.” şeklinde düzenleme yer almaktadır.

 

Yukarıda yapılan tespitler doğrultusunda başvuru sahibi adına ihale tarihinden önce düzenlenmiş bir iş denetleme belgesi bulunması nedeniyle, ilgili mevzuat ve Danıştay Onüçüncü Dairesinin 11.10.2006 gün ve E:2006/2125, K:2006/3910 sayılı kararı çerçevesinde başvuru sahibi tarafından, incelenen ihaleye iş deneyimini tevsik edici belge olarak mezuniyet belgesi sunularak teklif verilemeyeceğinden, ihale komisyonu tarafından bu hususta tesis edilen işlemde mevzuata aykırılık bulunmadığı anlaşılmıştır.     

 

 

 

B) Şikayete konu aşama ve bu aşamayla bağlantılı işlemlerin kamu ihale mevzuatına uygunluğu yönünden incelenmesi sonucunda tespit edilen aykırılıklar ve buna ilişkin inceleme ve hukuki değerlendirme aşağıda yapılmıştır:

 

1) Söz konusu ihaleye ait idari şartnamenin 25.1 maddesinde “Tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (altmış) takvim günü olmalıdır. Bu süreden daha kısa süre geçerli olduğu belirtilen teklif mektupları değerlendirmeye alınmayacaktır.” düzenlemesi, 25.2 maddesinde “İhtiyaç duyulması halinde İdare, teklif geçerlilik süresinin en fazla yukarıda belirlenen süre kadar uzatılması yönünde istekliden talepte bulunacaktır. İstekli, İdarenin bu talebini kabul edebilir veya reddedebilir. İdarenin teklif geçerlilik süresinin uzatılması talebini reddeden isteklinin geçici teminatı iade edilecektir.” düzenlemesi, 25.3 maddesinde ise “Talebi kabul eden istekli, teklif ve sözleşme koşulları değiştirilmeksizin, geçici teminatını kabul edilen yeni teklif geçerlilik süresine ve her bakımdan geçici teminata ilişkin hükümlere uydurmak zorundadır.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

İdare tarafından 12.06.2007 tarihli yazı ile ihaleye teklif veren isteklilerden Demir İnş. San. ve Tic. A.Ş.’den, sunulmuş olan teklifin geçerlilik süresinin, idari şartnamenin 25.2 maddesi uyarınca 30 gün uzatılmasını ve idari şartnamenin 25.3 maddesi uyarınca geçici teminatın kabul edilen yeni teklif geçerlilik süresine uydurulmasının talep edildiği, Demir İnş. San. ve Tic. A.Ş. tarafından söz konusu talebe cevaben düzenlenen 13.06.2007 tarihli yazıda 16.04.2007 tarihinde vermiş oldukları tekliflerinin geçerlilik süresinin 30 gün uzatıldığının belirtildiği ve geçici teminatlarının süresinin yeterli olduğunun bildirildiği,

 

Söz konusu istekli tarafından sunulan teklif mektubunda teklif geçerlilik süresinin 60 gün olarak belirtildiği, buna göre geçici teminat mektubunun geçerlilik süresinin bitim tarihi olarak idari şartnamenin 27.3 maddesinde yer alan, “teklif geçerlilik süresinin bitiminden itibaren 30 günden az olmamak…” koşulunu sağlayacak şekilde 31.07.2007 tarihinin belirtildiği, ancak teklif geçerlik süresinin 30 gün uzatılması halinde, geçici teminat mektubunun geçerlilik süresinin bitim tarihinin en az ihale tarihinden itibaren 120 gün sonraki tarih olan 14.08.2007 tarihine kadar uzatılması gerekirken istekli tarafından bu işlemin gerçekleştirilmemiş olduğu anlaşılmıştır. Bu itibarla idare tarafından anılan isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerekirken  değerlendirmeye alınması mevzuata aykırılık teşkil etmektedir.

 

2) Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “İş deneyim belgelerinin verilmesi” başlıklı 54 üncü maddesinin (c) bendinin (1) numaralı bölümünün son paragrafında “Kamu kurumu niteliğindeki kuruluşlara veya özel sektöre taahhütte bulunulan işlerde; fenni mesul veya bu işle ilgili yapı denetim görevlisi veya yüklenici bünyesinde şantiye mühendisi, şantiye şefi olarak kendi meslekleri ile ilgili denetledikleri işlerde, sözleşme bedelinin en az yüzde ellilik kısmında fiilen bulunmak şartıyla, ilgisine göre ilgili belediye, valilik veya serbest bölge müdürlüğü tarafından; organize sanayi bölgesi ve teknoloji geliştirme bölgesinin yetki alanı dahilindeki yerlerde gerçekleştirilen yapım işlerine ilişkin iş deneyim belgeleri, anılan bölgelerde gerçekleştirilen yapım işlerinde yapı ruhsatı ve yapı kullanma izin belgesi verme yetkisine sahip olan kurum veya kuruluşların yetkili organlarınca düzenlenmesi üzerine; organize sanayi bölgesinde müteşebbis heyetin kararı üzerine müteşebbis heyet başkanınca, organize sanayi bölgesinde kredi kullandırılan işler ile teknoloji geliştirme bölgesinde gerçekleştirilen işler için ise Sanayi ve Ticaret Bakanlığının ilgili birimince, onaylanmak suretiyle tek sözleşme ile ilişkili olarak verilir.” düzenlemesi bulunmaktadır.

 

Söz konusu ihaleye teklif vermiş olan isteklilerden Marmara İnşaat-Hacı Kaan YÜCEKAYA’nın sunmuş olduğu teklif dosyasında yer alan ve söz konusu istekli adına düzenlenmiş ve Bağcılar Belediye Başkanlığı tarafından onaylanmış olan iş denetleme belgesinde işverenin Önka Tekstil San. ve Tic. A.Ş. olduğu, belgenin “Yrd. Kontrol İnşaat Müh.” sıfatı ile verilmiş olduğu ve aynı sıfatla başka çalışan olmadığının belirtildiği tespit edilmiştir.

 

Teklif dosyasında yer alan bilgilerden söz konusu iş denetleme belgesine konu işte ilgili kişinin yardımcı kontrol elemanı sıfatı ile görevlendirilmiş olduğu, bu sıfatın anılan Yönetmelikte sayılan unvanlar arasında yer almadığı ve bu unvan ile iş denetleme belgesi düzenlenemeyeceği, bu nedenle de söz konusu iş denetleme belgesinin geçerli bir iş deneyim belgesi olarak değerlendirilemeyeceği anlaşılmıştır. Dolayısıyla idare tarafından anılan isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerekirken  değerlendirmeye alınması mevzuata aykırılık teşkil etmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

Yapılan açıklamalar doğrultusunda tekliflerin yeniden değerlendirilmesi hususunun 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (a) bendi gereğince düzeltici işlem olarak belirlenmesine,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul