İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
  • Karar No: 2007/UY.Z-3065
  • Toplantı No: 2007/053
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 17.09.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/053
Gündem No :93
Karar Tarihi:17.09.2007
Karar No :2007/UY.Z-3065
Şikayetçi:
 Alser İnşaat Ticaret ve Sanayi Ltd. Şti., Karatay Sanayi Ballıca Sok. No: 21 42300 Selçuklu / KONYA
 İhaleyi yapan idare:
 Kastamonu İl Özel İdaresi, Kuzeykent Mah. İnebolu Cad. No: 5 KASTAMONU
Başvuru tarih ve sayısı:
 04.09.2007 / 25293
Başvuruya konu ihale:
 2006/192433 İhale Kayıt Numaralı “Mahalli İdareler Eğitim Araştırma ve Kongre Merkezi İnşaatı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

07.09.2007 tarih ve 06.07.19.0157/2007-39 sayılı Ön İnceleme Raporunda;

 

            Kastamonu İl Özel İdaresi tarafından 18.01.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Mahalli İdareler Eğitim Araştırma ve Kongre Merkezi İnşaatı” ihalesine ilişkin olarak Alser İnşaat Ticaret ve Sanayi Ltd. Şti.’ nin 04.09.2007 tarih ve 25293 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunduğu,

 

Yapılan inceleme neticesinde;

 

Şikayet süresi geçtikten sonra İdareye yapılan şikayet üzerine Kuruma itirazen şikayet başvurusunda bulunulduğundan, İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 17 nci maddesinin birinci fıkrası uyarınca aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesinde öngörülen koşullar oluşmadığından 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince başvurunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Şikayet dilekçesi ve Ön İnceleme Raporu incelendi:

 

Başvuru dilekçesinde özetle;

 

19.02.2007 tarihli kesinleşen ihale kararı ile ihalenin firmaları üzerinde kaldığının bildirildiği, 18.06.2007 tarih ve 2007/UY.Z-2023 sayılı Kamu İhale Kurulu Kararında belirtilen hususlar üzerine alınan ikinci bir kararla ise, firmalarının en avantajlı ikinci teklif sahibi olduğunun bildirildiği,

 

Ancak, 18.05 2007 tarihinde teklif geçerlik süresinin sona ermesinden ve 18.06.2007 tarih ve 2007/UY.Z-2023 sayılı Kamu İhale Kurulu Kararının idareye tebliğinden sonra, idarenin geriye dönük işlem tesis ederek, tüm isteklilerin teklif geçerlik sürelerini yenilediği ve teminat mektuplarının da bu süreye uygun olarak düzeltildiğini kabul ederek değerlendirme yaptığı, halbuki idareden teklif geçerlik süresinin uzatılması ile ilgili bir talep olmamasına karşın, bu süre sona ermeden, mevzuata uygun olarak teklif geçerlik süresi ile teminat mektubu süresini uzatan firmaları haricindeki, bu süreleri uzatmayan diğer firmaların tekliflerinin geçersiz olduğu,

 

            iddia edilmektedir.

 

İncelenen ihalede;

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 55 inci maddesi ve İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 6 ncı maddesinde; idareye şikayet süresinin ihale süreci içerisinde şikayete konu işlemin farkına varıldığı veya farkına varılmış olması gerektiği tarihten itibaren onbeş gün olduğu, idarenin şikayetin verilmesini izleyen otuz gün içinde gerekçeli bir karar alması gerektiği, belirtilen süre içinde bir karar alınmaması veya süresinde alınan kararın istekli tarafından uygun bulunmaması durumunda karar verme süresinin bitimini veya karar tarihini izleyen onbeş gün içinde Kuruma inceleme talebinde bulunulması gerektiği hüküm altına alınmıştır.

 

Kamu İhale Kurumuna itirazen şikayet başvurusunda bulunulabilmesinin ön koşulu, idareye usulüne uygun olarak şikayet başvurusunda bulunulmasıdır.

 

Başvuru dosyasının incelenmesinden, başvuru konusu ihaleye ilişkin olarak daha önce “Mevzuata aykırı olduğu belirtilen ihale işlemlerinin değerlendirilmek üzere konunun ihaleyi yapan idareye bildirilmesi” yönünde alınan 18.06.2007 tarih ve 2007/UY.Z-2023 sayılı Kamu İhale Kurulu Kararının idarece uygulandığı,

 

Buna bağlı olarak; Şikayetçi Alser İnşaat Ticaret ve Sanayi Ltd. Şti.’ nin ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi olduğunu bildiren 16.07.2007 tarih ve 3067 sayılı kesinleşen ihale kararının 24.07.2007 tarihinde taraflarına tebliğ edilmesi üzerine, 27.07.2007 tarihli dilekçe ile idareden açıklama talep ettikleri ve idarenin 01.08.2007 tarih ve 3336 sayılı gerekçe bildirim yazısının taraflarına 09.08.2007 tarihinde tebliğ edildiği anlaşılmıştır.

 

Başvuru dilekçesinde idareye şikayet başvurusu için şikayet edilen veya incelenmesi istenilen durumun farkına varıldığı tarih veya tebliğ, ilan veya bildirim tarihi olarak yukarıda anılan 09.08.2007 tarihi belirtilmiştir.

 

Ancak; İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Tebliğin “İdareye şikayet başvurusu” bölümünün “Başvuru süresi” başlıklı maddesinde “4734 sayılı Kanunun 55 inci maddesi uyarınca idareye şikayet başvurusu sözleşme imzalanmamışsa ve yapım müteahhidi, tedarikçi veya hizmet sunucusunun şikâyete yol açan durumların farkına vardığı veya farkına varmış olması gerektiği tarihi izleyen onbeş gün içinde yapılmışsa dikkate alınacaktır.

İdareye şikayet süresi; ihale süreci içerisinde şikayete konu eylem veya işlemin farkına varıldığı veya farkına varılmış olması gerektiği tarihten itibaren onbeş gün olup, süreler; ilgisine göre tebliğ, ilan, bildirim veya şikayete yol açan durumların farkına varıldığı yahut farkına varılmış olması gerektiği tarihi izleyen günden itibaren işlemeye başlayacaktır.

İhale veya ön yeterlik dokümanına karşı yapılacak başvurularda, ihale veya ön yeterlik dokümanının satın alındığı tarih, şikayete yol açan durumun farkına varıldığı tarih olarak kabul edilecektir.

Tatil günleri sürelere dahil olup, sürenin son günü tatil gününe rastlarsa, süre tatil gününü izleyen çalışma gününün bitimine kadar uzayacaktır.

4734 sayılı Kanunun 41 inci maddesi uyarınca kesinleşen ihale kararının ihale üzerinde bırakılan dahil bütün isteklilere bildirilmesi üzerine, teklifi değerlendirmeye alınmayan veya uygun görülmeyenler tebliğ tarihini izleyen beş gün içinde idareye yazılı talepte bulunarak tekliflerinin değerlendirmeye alınmama ya da uygun görülmeme gerekçelerinin bildirilmesini isteyebilir. İdare tarafından talep tarihini izleyen beş gün içinde yazı ile gerekçelerin bildirilmesi zorunludur. Tekliflerinin değerlendirmeye alınmama ya da uygun görülmemesine karşı yapılacak şikayet başvurusunda, istekliler kararın gerekçelerinin bildirilmesiyle şikayet konusundan haberdar olduklarından sürenin hesabında ihale kararının bildirim tarihinin değil, kararın gerekçelerinin bildirim tarihinin esas alınması gerekmektedir” düzenlemesi yer almaktadır.

 

Yukarıda yer alan düzenleme gereğince teklifi değerlendirmeye alınmayan veya uygun görülmeyen isteklilerin tekliflerinin değerlendirmeye alınmama ya da uygun görülmeme gerekçelerinin bildirilmesini istemeleri halinde idareye şikayet süresinin başlangıcının ihale kararının bildirim tarihinin değil, kararın gerekçelerinin bildirim tarihinin esas alınması gerektiği, oysa ki başvuru sahibinin teklifinin değerlendirmeye alındığı ve ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi olarak belirlendikleri ve 27.07.2007 tarihli dilekçe ile idareden açıklama istedikleri tespit edilmiştir.

 

Bu durumda başvuru sahibinin  27.07.2007 tarihli dilekçe ile idareye yapmış olduğu başvurunun 4734 sayılı Kanunun 41 inci maddesi kapsamında değerlendirilemeyeceği dolayısıyla şikayete yol açan durumun farkına varıldığı tarihin kesinleşen ihale kararının tebliğ tarihi olan 24.07.2007 tarihi olarak kabulü gerekmektedir.

 

Şikayetçinin yukarda aktarılan açıklamalar ve hükümler gereği şikayete yol açan durumun farkına varıldığı 24.07.2007 tarihini izleyen 15 gün içinde idareye şikayet başvurusunda bulunması gerekirken, bu süre geçtikten sonra 15.08.2007 tarihinde şikayet başvurusunda bulunduğu, bu başvuruya idarece verilen cevap üzerine Kuruma itirazen şikayet başvurusunda bulunulduğu anlaşılmıştır.

 

İncelenen ihalede, Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine aykırılık iddialarının somut ve ciddi nitelikte bulunmaması nedeniyle Yönetmeliğin 22 nci maddesinde öngörülen iddiaların incelenmesine geçilmesinin kabul koşullarının oluşmadığı anlaşıldığından iddiaların incelenmesine geçilmesine gerek bulunmamaktadır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince başvurunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul