İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
  • Karar No: 2007/UY.Z-3704
  • Toplantı No: 2007/069
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 19.11.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/069
Gündem No :14
Karar Tarihi:19.11.2007
Karar No :2007/UY.Z-3704
Şikayetçi:
 Hüseyin Selçuk Görükle Dumlupınar Mahallesi Tütün Sokak Tekmen Apt. 12/E Nilüfer / BURSA
 İhaleyi yapan idare:
 Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Tesisler Dairesi Başkanlığı Süleyman Sırrı Sokak No:3 Kat:8 Kızılay/ANKARA
Başvuru tarih ve sayısı:
 10.10.2007 / 28869
Başvuruya konu ihale:
 2007/91577 İhale Kayıt Numaralı “Van Kayak Eğitim Merkezi ve Mekanik Tesisleri Yapım İşi” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

08.11.2007 tarih ve 06.08.49.0169/2007-66E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Tesisler Dairesi Başkanlığınca 16.08.2007 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan Van Kayak Eğitim Merkezi ve Mekanik Tesisleri Yapım İşi ihalesine ilişkin olarak Hüseyin Selçuk’un 18.09.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 27.09.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin 10.10.2007 tarih ve 28869 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan aynı tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden; 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi uyarınca başvurunun uygun bulunmadığına karar verilmesinin uygun olacağı,

 

Hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; ihalenin geçerli teklif bulunmadığı gerekçesiyle iptal edildiği, halbuki, Telesiej Teknik Şartnamesinde yüklenici tarafından hazırlanması öngörülen alt istasyon ve üst istasyon bina projeleri ile taşıyıcı sandalyelere ilişkin çizimlerin teklif kapsamında sunulmadığı ve adres beyanındaki adres ile firma kaşesindeki adresin farklı olduğu gerekçesiyle tekliflerinin değerlendirmeye alınmamasının mevzuata aykırı olduğu, dolayısıyla iptal işleminin iptal edilerek tekliflerinin değerlendirmeye alınması gerektiği iddialarına yer verilmiştir.

 

İhalenin iptal gerekçesi ile sınırlı olarak inceleme ve hukuki değerlendirme aşağıda yapılmıştır:

 

21.08.2007 tarihli komisyon kararı ile Van Kayak Eğitim Merkezi ve Mekanik Tesisleri yapım işi ihalesinde verilen tüm tekliflerin değerlendirme dışı bırakılması nedeniyle ihalenin iptal edilmesine karar verilmiştir.

 

İhale ilanının 4 üncü, İdari Şartnamenin 7 nci maddelerinde, isteklilerin ihaleye katılım için, Yapım İşlerinde İş Deneyiminde Değerlendirilecek Benzer İşlere Dair Tebliğde yer alan D-IV Grubu işler ile ilgili teklif fiyatın %50’si tutarında iş deneyim belgesi sunmaları öngörüldüğü halde,

 

İhaleye en düşük teklif veren Cemre İnşaat San. Tic. Ltd. Şti.’nin ihale konusu iş ile ilgili benzer iş deneyimini tevsik eden iş deneyim belgesi sunmadığı, teklif dosyası kapsamında şirket müdürüne ait makine mühendisi diplomasının bulunduğu,

 

GRAND Yapı Telefirik ve Telesiej Tem. Tur. Mak. Med. İhr. Tic. ve San. Ltd. Şti. ’nin ihale konusu iş ile ilgili benzer iş deneyimini tevsik eden iş deneyim belgesini sunmadığı,

 

Ayrıca, ilanın ve İdari Şartnamenin “Diğer Hususlar” bölümünde, isteklilerin; “tekliflerinin ekinde aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesinde ve sözleşmenin uygulanması sırasında kullanılmak üzere, teklif bedelini oluşturan iş kalemlerine ait miktarlar ve bunlara ait birim fiyatlar ile teklif bedelini gösteren hesap cetvelini sunmak zorunda” oldukları düzenlendiği halde, Ahmet Fatih AKDAĞ Yüksek Mühendisliği ve STM Sistem Telefirik Mon. San. Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığının söz konusu hesap cetvelini sunmadığı,

 

Anlaşıldığından adı geçen isteklilerin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılmasında mevzuata aykırılık bulunmamıştır.

 

Diğer taraftan ihalede en düşük ikinci teklif fiyatı veren başvuru sahibinin teklifi, Telesiej Tesisi Teknik Şartnamesinin 10 uncu maddesinde istenilen; “alt istasyon ve üst istasyon projeleri” ve 11 inci maddesinde istenen; “taşıyıcı sandalyelerle ilgili komple resim ve teknik çizimler” sunulmadığından ve adres beyanındaki adres ile firma kaşesindeki adres farklı olduğundan değerlendirmeye alınmamıştır.

 

Başvuru sahibince teklif kapsamında tebligata esas adresi belirten adres beyanının sunulduğu anlaşıldığından, başvuru sahibinin bu hususa ilişkin gerekçe ile değerlendirme dışı bırakılmasında mevzuata uyarlık bulunmamıştır.

 

Diğer taraftan, ihale ilanının ve İdari Şartnamenin “Diğer Hususlar” bölümünde “Teleski ve telesiej tesisi projesi; İdare tarafından verilen hat boyu projesine göre, firmalar kendi projelerini idareye vereceklerdir. Projeler idarece onaylandıktan sonra imalata geçilecektir” düzenlemesi yapılmıştır.

 

Telesiej Tesisi Teknik Şartnamesinin “Alt İstasyon Binası” başlıklı 8 inci maddesinde; “Firmalar bina projesini ve binada kullanacakları mahal listelerini teklifleri ile birlikte vereceklerdir.”; “Üst İstasyon Binası” başlıklı 10 uncu maddesinde; “Üst istasyon projesi firma teklifi ile birlikte sunulacaktır” ve “Taşıyıcı Sandalyeler” başlıklı 11 inci maddesinde; “... ısı yalıtımlı sandalyeler

Komple resim ve teknik çizimler yüklenici tarafından verilecektir.

Dökme çelikten mamul galvanizli halat klemensleri

Komple resim ve teknik çizimler teklifle birlikte verilecektir” hükümleri bulunmaktadır.

 

Diğer taraftan aynı Teknik Şartnamenin “Projeler” başlıklı 21. maddesinde; “İhale konusu işe ait tüm projeler, mahal listeleri ve pursantajlar ihaleyi alan yüklenici tarafından hazırlanacaktır. (Projeler, mahal listeleri ve pursantajlar için yükleniciye hiçbir bedel ödenmeyecektir)

Projeler aşağıdaki konuları kapsayacaktır.

1.      Hat boyu arazi profili

2.      Hat boyu hesabı

3.      Halatlı taşıyıcı tesisin onayı için gerekli tüm dokümanlar

4.      İstasyonlar ve direk temelleri hesap ve çizimleri

5.      İstasyon planları

6.      Yükler ve momentler

7.      Kontrol odaları, makine odası ve elektrik odası lokasyonları, boyutları

8.      Kablo ve hidrolik sistemleri için teknik spefikasyonlar

9.      İşletme bakım ve kılavuzları

10.  Test sertifikaları

11.  Taşıma halatı

12.  Klemensler

13.  Direkler

14.  Sandalyeler”

 

Hükümleri bulunmaktadır.

 

Anahtar teslimi götürü bedel teklif alınan ihale konusu işin “1 adet kayakevi, 1 adet teleski tesisi ve 1 adet telesiej tesisi” olduğu, telesiej ve teleski tesisi inşatının yaklaşık maliyetin %80’sini oluşturduğu, idarece gönderilen ihale işlem dosyasında ise, Telesiej Tesisi ve Teleski Tesisine ilişkin hat boyu profilleri ile Kayakevi ve Kamp Eğitim Merkezine ilişkin Mimari, Betonarme, Elektrik Sıhhi Tesisat ve Kalorifer Tesisatı projelerin bulunduğu anlaşılmıştır.

 

4734 sayılı Kanunun 62 nci maddesinin (c) bendinde; “Yapım işlerinde arsa temin edilmeden, mülkiyet, kamulaştırma ve gerekli hallerde imar işlemleri tamamlanmadan ve uygulama projeleri yapılmadan ihaleye çıkılamaz. İhale konusu yapım işinin özgün nitelikte ve karmaşık olması nedeniyle teknik ve malî özelliklerinin gerekli olan netlikte belirlenemediği durumlarda ön veya kesin proje üzerinden ihaleye çıkılabilir. Uygulama projesi bulunan yapım işlerinde anahtar teslimi götürü bedel teklif alınmak suretiyle ihale yapılması zorunludur. Ancak, doğal afetler nedeniyle uygulama projesi yapılması için yeterli süre bulunmayan yapım işlerinde ön veya kesin proje üzerinden, her türlü onarım işleri ile işin yapımı sırasında belli aşamalarda arazi ve zemin etütleri gerekmesi veya uygulamada imar ve güzergâh değişikliklerinin muhtemel olması nedenleriyle ihaleden önce uygulama projesi yapılamayan, bina işleri hariç, yapım işlerinde ise kesin proje üzerinden ihaleye çıkılabilir. Bu işlerin uygulama projesi yapılabilen kısımlar için anahtar teslimi götürü bedel, uygulama projesi yapılamayan kısımlarda ise her bir kalem iş için birim fiyat teklif almak suretiyle ihale yapılabilir. Arsa temini, mülkiyet ve kamulaştırma işlemlerinin tamamlanması şartı, baraj ve büyük sulama, içmesuyu isale hattı, enerji nakil hattı, trafo, trafo merkezleri, şalt tesisleri, kaptajlar, su depoları, karayolu, liman ve havaalanı, demiryolu, petrol ve doğalgaz boru hattı projelerinde aranmaz.” hükümleri yer almaktadır.

 

İnceleme konusu yapım işinin %80’lik kısmını oluşturan telesiej ve teleski tesisine ilişkin her hangi bir proje yapılmadan açık ihale usulü ile ihaleye çıkılması yukarıda yer verilen hükme aykırılık oluşturmaktadır. Ayrıca, ihale dokümanına göre söz konusu projelerin ihaleye katılanlarca hazırlanmasının öngörüldüğü, ancak projelerin tekliflerle birlikte ya da ihale sonuçlandıktan sonra sunulması konusunda ihale dokümanında yapılan düzenlemelerin de çelişkili olduğu anlaşıldığından sonuç olarak, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptali işleminin yerinde olduğu anlaşılmıştır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi uyarınca itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul