En son güncellemeler 24 Haziran 2022 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UY.Z-3844
  • Toplantı No: 2007/070
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 26.11.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/070
Gündem No :97
Karar Tarihi:26.11.2007
Karar No :2007/UY.Z-3844
Şikayetçi:
 Transmat Transit Taşımacılık ve Motorlu Araçl. Tic. San. Ltd. Şti. Kazım Karabekir Cad. Otel Polat Yanı No:2/B ERZURUM
 İhaleyi yapan idare:
 Gümüşhane İl Sağlık Müdürlüğü Karaer Mah. Sümbül Sok. GÜMÜŞHANE
Başvuru tarih ve sayısı:
 17.10.2007 / 29492
Başvuruya konu ihale:
 2007/113087 İKN|li “Gümüşhane İli Eğitim Tipi Sağlık Ocağı İkmal İnşaatı”
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

08.07.2007 tarih ve 06.0889.G023/2007-10E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

             Gümüşhane İl Sağlık Müdürlüğünce 06.09.2007 tarihinde  Açık İhale Usulü ile yapılan “Gümüşhane İli Eğitim Tipi Sağlık Ocağı İkmal İnşaatı” ihalesine ilişkin olarak Transmat Transit Taşımacılık ve Motorlu Araçl. Tic. San. Ltd. Şti.’nin 03.10.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 08.10.2007 tarihli yazısı ile reddi  üzerine, başvuru sahibinin  17.10.2007 tarih ve 29492 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 16.10.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; başvuru konusu ihalede teknik personel taahhütnamesinin noter tasdikli  istenmemesi gerekirken, ihale ilanının 4.3.2 ile 4.3.3, idari şartnamenin 7.3.2 maddelerinde sehven noter tasdikli istenildiği ve bunun ihalenin sonucuna doğrudan etki ettiği gerekçesiyle ihalenin, ihale yetkilisi tarafından iptal edildiği belirtilerek, Yapım İşleri Uygulama Yönetmeliğinin 41 inci maddesinde yer alan  teknik personel taahhütnamesinin sunulmasının yeterli olduğuna dair düzenleme de dikkate alındığında; idarenin ihalenin iptal  gerekçesinin haklı olmadığı iddia edilmektedir.

 

7 (yedi) isteklinin teklif vermiş olduğu inceleme konusu ihalede; 06.09.2007 tarihli ihale komisyon kararından, ihale üzerinde kalan istekliden daha düşük teklif veren şikayetçinin teklifinin, İdari Şartnamenin 7.3.2 nci maddesinde yer alan düzenleme gereği sunulan teknik personel taahhütnamesinin noter onaylı olmaması nedeniyle değerlendirme dışı bırakıldığı,  21.09.2007 tarihli ihale komisyonu kararı ile ihalenin Yusuf TAŞDEMİR-Ali ATEŞ Ortak Girişimi  üzerinde bırakıldığı, kararın onaylanmak üzere ihale yetkilisine sunulduğu, ihale yetkilisi tarafından söz konusu karar onaylanmayarak ihalede teknik personel taahhütnamesinin noter tasdikli istenmemesi gerekirken, ihale ilanının 4.3.2 ile 4.3.3, idari şartnamenin 7.3.2 maddelerinde sehven noter tasdikli istenildiği ve bunun ihalenin sonucuna doğrudan etki ettiği gerekçesiyle ihalenin iptaline karar verdiği anlaşılmaktadır.

 

İdarece ihalenin iptal edilmesine ilişkin kararın gerekçesiyle sınırlı olarak yapılan inceleme ve hukuki değerlendirme aşağıda yapılmıştır: 

 

  İhale ilanının 4.3.2,  idari şartnamenin 7.3.2  maddesinde ihaleye teklif verecek isteklilerin noter onaylı Teknik Personel Taahhütnamesi vermesi istenilmiştir. “Teknik Personel Taahhütnamesi”ne ilişkin olarak Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “İsteklinin organizasyon yapısı ve personel durumu ile kaliteye ilişkin belgeler” başlıklı 41 inci maddesinde;

 

“ ……İsteklinin organizasyon yapısı ile ihale konusu işi yerine getirmek için idarece öngörülen sayıda ve nitelikte personel çalıştırılmasına ilişkin  olarak aşağıda belirtilen belgeler istenebilir ve bunlar üzerinden asgari yeterlik kriterleri belirlenebilir.

……………

İhale konusu işte çalıştırılması öngörülen teknik personelin nitelik ve sayısı ilan ve ihale dokümanında belirtilir. Bu kapsamdaki teknik personel için “Teknik Personel Taahhütnamesi” verilmesi yeterlidir (Standart Form KİK040.0/Y)". şeklinde düzenleme yapılmış, ekindeki KİK040.0/Y numaralı standart formda bu belgenin noter onaylı olması gerektiğine ilişkin bir belirleme yapılmamıştır.

 

Anılan Yönetmelik maddesinde “Teknik Personel Taahhütnamesi”nin noter onaylı olarak sunulması gerektiğine ilişkin olarak herhangi bir hüküm bulunmamaktadır.  Ancak, başvuru konusu ihalede gerek ihale ilanında gerek idari şartnamede taahhütnamenin noter onaylı sunulması şartı aranmış, başvuru sahibi, sunmuş olduğu teknik personel taahhütnamesinin noter onaylı olmaması gerekçesiyle ihale komisyonu tarafından değerlendirme dışı bırakılmıştır. Başvuru sahibinin mevzuata aykırı bir düzenleme nedeniyle değerlendirme dışı bırakılmasının ihalenin sonucuna doğrudan etkisi olmuştur. İhale yetkilisi, ihale komisyonunun mevzuata aykırı işleminin farkına vararak ihale kararını onaylamamış, ihaleyi iptal etmiştir.

 

 4734 sayılı Kanunun “İhalenin Karara Bağlanması ve Onaylanması” başlıklı 40. maddesinde; “37 ve 38 inci maddelere göre yapılan değerlendirme sonucunda ihale, ekonomik açıdan en avantajlı teklifi veren isteklinin üzerinde bırakılır.…

İhale komisyonu gerekçeli kararını belirleyerek, ihale yetkilisinin onayına sunar. Kararlarda isteklilerin adları veya ticaret unvanları, teklif edilen bedeller, ihalenin tarihi ve hangi istekli üzerine hangi gerekçelerle yapıldığı, ihale yapılmamış ise nedenleri belirtilir.

İhale yetkilisi, karar tarihini izleyen en geç beş iş günü içinde ihale kararını onaylar veya gerekçesini açıkça belirtmek suretiyle iptal eder.

İhale; kararın onaylanması halinde geçerli, iptal edilmesi halinde ise hükümsüz sayılır…”

Düzenlemesi yer almıştır. Görüldüğü üzere, Kanun ihale yetkilisine ihale kararını onaylama yada iptal etme şeklinde iki karar verme yetkisi vermiş, düzeltici işlem kararı verme yetkisi tanımamıştır.

 

İhale dokümanında isteklilerin ihaleye katılabilmeleri için teklifleri kapsamında sunmaları gereken belgeler arasında sayılan “Teknik Personel Taahhütnamesi”nin anılan Yönetmelik maddesinde noter onaylı olarak sunulması gerektiğine ilişkin olarak herhangi bir hüküm bulunmadığı halde gerek ihale ilanında gerekse idari şartnamede noter onaylı olması şartı aranması ve başvuru sahibinin  sunduğu  “Teknik Personel Taahhütnamesi”nin noter onaylı olmadığı gerekçesiyle ihale komisyonu tarafından değerlendirme dışı bırakılması işleminin ihale sonucunu değiştirmesi gerekçesiyle ihale yetkilisi tarafından ihalenin iptal edilmesinin mevzuata uygun olduğu değerlendirilmektedir.  

 

Açıklanan nedenlerle,

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul