İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
  • Karar No: 2007/UY.Z-4174
  • Toplantı No: 2007/079
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 24.12.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/079
Gündem No :58
Karar Tarihi:24.12.2007
Karar No :2007/UY.Z-4174
Şikayetçi:
 Özdoğanlar Taahhüt İnş. Teks. ve Tic. Ltd. Şti., Çetin Emeç Bulvarı 77 Sokak No:18/1-3-5-6 A.Öveçler/ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü, Cihan Sokak No:2 Sıhhiye/ANKARA
Başvuru tarih ve sayısı:
 17.12.2007 / 37391
Başvuruya konu ihale:
 2007/146364 İhale Kayıt Numaralı “Simav Açık Ocağında 59.400.000 Ton Dekapaj İşi” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

19.12.2007 tarih ve 06.10.32.0198/2007-106 sayılı Ön İnceleme Raporunda;

 

            Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü tarafından 06.11.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan Simav Açık Ocağında 59.400.000 Ton Dekapaj İşi ihalesine ilişkin olarak Özdoğanlar Taahhüt İnş. Teks. ve Tic. Ltd. Şti.’nin 17.12.2007 tarih ve 37391 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunduğu,

 

Yapılan inceleme neticesinde;

 

1) İddiaların incelenmesine geçilmesine,

 

2) İhale sürecinin durdurulmasına gerek bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Şikayet dilekçesi ve Ön İnceleme Raporu incelendi:

 

Başvuru dilekçesinde özetle; isteklilerin, ihale dosyasını almalarını müteakiben; işin yerini, özelliklerini incelemek ve işin yapılacağı ocak hakkında bilgilenmek amacı ile yer görmeye geldikleri, yer görmeye gelen firmalara; Kontrol Baş Mühendisi veya Teknik Şef tarafından arazi gezdirilip, konu ile ilgili sorulara cevap verildiği ve firmalara işin durumu hakkında bilgi verildiği,

işin yapılacağı ocağa gelen firmalara yer gösterme işinin {Özdoğan-Tarhan Ortak Girişimi hariç) Kontrol Baş Mühendisi Sebahattin YAZAN tarafından yapıldığı, ancak sadece Özdoğan-Tarhan Ortak Girişimine yer gösterme ve bilgilendirme işinin kurumun elemanlarından Bigadiç Bor İşletme Müdürlüğü Simav Açık Ocağı teknik şefi Yakup YILMAZ tarafından yapıldığı, Teknik Şef Yakup YILMAZ’ın Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü’nde işe başlamadan önce Özdoğan-Tarhan Ortak Girişiminde 4-5 yıl çalışmış olduğu, yer görmeye gelen 10-12 firma arasında sadece Özdoğan-Tarhan Ortak Girişimi´ne yer gösterme ve özel bilgilendirme işinin Yakup YILMAZ tarafından bizzat yapıldığı, ayrıca bu firmanın üç defa değişik günlerde geldiği ve yine Teknik Şef Yakup YILMAZ tarafından en az yarım gün olmak üzere özel olarak ilgilenilerek bilgilendirme işlemi yapıldığı, bu yer göstermelerden birinin tatil gününe denk geldiği, Teknik şef Yakup YILMAZ’ın özel olarak bu yer göstermeye katıldığı ve akabinde Bigadiç şehir merkezine gidilerek firmanın şantiye şefi ve firma yetkilisiyle yemek yediklerinin şantiye çalışanlarınca taraflarına bildirilmiş olduğu, adı geçen personel hakkında idari soruşturma açılması gereği, Eti Maden işletmeleri Genel Müdürlüğü’ne verilmiş olan 20.11.2007 tarihli dilekçelerinde talep edilmiş olduğu; yine bu dilekçede adı geçen hakkında idari soruşturma açılması halinde, şantiyeleri çalışanlarından Mehmet SEZEN´in muhakkik (veya müfettiş) karşısında bu hususta şahitlik yapmaya hazır olduğunun bildirildiği,

 

Bunun yanı sıra, işin analizinde sadece Yakup YILMAZ tarafından bilinen "VULCAN" programı ile hazırlanan projenin, en ince detaylarının bir disket halinde ilgili firmaya verildiği hususunda şüphelerinin bulunduğu, bu program ile projenin, üç boyutlu ve sayısal olarak en ince ayrıntılarına kadar analiz edilebildiği, söz konusu işin belirtilen programla analizi ve teklifin program sonucundaki verilere uygun halde hazırlanmasının, bu programın yararlandırıldığı firmaya avantaj sağlayacağı ve haksız rekabete yol açacağı, bu hususta Yakup YILMAZ’ın, şantiye şefleri Yahya GÜNEŞ’e, bu programı ihaleyi kazanan firmaya gösterdiğini itiraf etmiş olduğu, yukarıda anılan dilekçelerinde soruşturma sürecinde Yakup YILMAZ’ın ve Yahya GÜNEŞ’in ifadelerine başvurulmasını ve hatta gerekirse adı geçenlerin muhakkik huzurunda yüzleştirilmelerini talep de etmiş oldukları, ancak idarenin, bu şikayet dilekçeleri üzerine herhangi bir idari soruşturma başlatmak suretiyle herhangi bir idari işlem yapmayarak şikayet başvurularına afaki bir cevap vermekle yetinmiş olduğu,

 

Yukarda belirtmiş oldukları nedenlerden dolayı, Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü’nün yapmış olduğuğu ihalede, ihale öncesi firmaların işi analiz etmeleri açısından çok önemli olan yer gösterme ve bilgilendirme işleminin bir firma için ayrıcalıklı olarak yapıldığı, Yakup YILMAZ’ın ihale komisyon üyesi olmasının da usulsüzlüğün boyutlarını büyütmekte olduğu,

 

İhaleyi kazanan Özdoğan-Tarhan Ortak Girişimi ile geçmişte iş ilişkisinden kaynaklanan yakınlığı bulunan ve adı geçen firmanın en isabetli fiyat teklifini içeriden bilgi vermek suretiyle sağlayan Teknik Şef Yakup YILMAZ’ın ihale komisyonunda üye olarak yer almış olmasının 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu´nun Yasak Fiil veya Davranışlar başlıklı 17 nci maddesinin (a) ve (b) bentlerine aykırılık teşkil ettiği,

 

İhalenin yapılmasından önceki süreçten başlayarak kesinleşen ihale kararının firmalarına bildirimine kadar geçen süreç içerisinde ihalenin şeffaflık ve eşit rekabet koşullarını ihlal eden şekilde gelişmesi nedeniyle, ihale tarihi olan 06,11.2007 tarihinden itibaren 15 günlük süre içerisinde yani 20.11.2007 tarihinde idarenin kesinleşen ihale kararının firmalarına bildirilmesi sürecini beklemeksizin idareye yazılı olarak şikayette bulundukları,

 

İdarenin kesinleşen ihale kararını 21/11/2007 tarihinde firmalarına tebliğ etmesini müteakiben 26/11/2007 tarih ve 18409 sayılı yazı ile itiraz ettikleri hususların yer aldığı itiraz yazılarını idareye sundukları,

 

Söz konusu ihale ilgili olarak idarenin 29/11/2007 tarihli cevap yazısında şikayet başvurularının usul ve süre yönünden uygun bulunmadığı görüşünün yer almakta olduğu, oysa, İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Tebliğin 4 üncü maddesinin 2 nci fıkrasına göre, idareye şikayet süresi, ihale süreci içerisinde şikayete konu işlemin farkına varıldığı veya farkına varılmış olması gerektiği tarihten itibaren 15 gün olduğu, söz konusu ihale süreci hakkında idareye şikayet başvurusunda bulunmalarını gerektiren Yakup Yılmaz´ın ihaleye fesat karıştırma niteliğindeki tutum ve davranışlarının, münferit bir hareketten ibaret olmayıp birden fazla hareketi kapsayan bir süreç seklinde tezahür etmiş olduğu, ihaleye fesat karıştırıcı davranışlar zincirinin son halkasını adı geçen şahsın ihale komisyonunda da üye olarak yer almasının oluşturduğu; bu açıdan ihale tarihini, şikayet konusu davranışların farkına varıldığı tarih olarak esas almak suretiyle şikayet başvurularını ihale tarihinden itibaren 15 gün içerisinde (20.11.2007) yapmış olmaları nedeniyle, idarenin 29.11.2007 tarihli cevabi yazısında iddia ettiği gibi şikayet süresini kaçırdıklarının doğru olmadığı iddia edilmektedir.

 

İncelenen ihalede; söz konusu ihaleye ilişkin 19.11.2007 tarih ve 6580 sayılı kesinleşen ihale kararının başvuru sahibi tarafından 21.11.2007 tarihinde tebellüğ edildiği, kesinleşen ihale kararının başvuru sahibi tarafından tebellüğü yapılmadan 20.11.2007 tarihinde şikayet başvurusunda bulunulduğu, anılan şikayet başvurusunun reddine ilişkin verilen 23.11.2007 tarih ve 6746 sayılı yazının başvuru sahibi tarafından 27.11.2007 tarihinde tebellüğ edildiği, başvuru sahibi tarafından 26.11.2007 tarihinde 20.11.2007 tarihli dilekçedeki aynı iddialarla idareye tekrar şikayet başvurusunda bulunulduğu, anılan şikayet başvurusunun idarenin 29.11.2007 tarih ve 22984 sayılı yazısı ile reddedildiği, başvuru sahibi tarafından 17.12.2007 tarihinde Kurum Kayıtlarına alınan itirazen şikayet başvurusunun on beş günlük sürenin aşılarak yapıldığı tespit edilmiştir.

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 55 inci maddesi ve İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 6 ncı maddesinde; idareye şikayet süresinin ihale süreci içerisinde şikayete konu işlemin farkına varıldığı veya farkına varılmış olması gerektiği tarihten itibaren onbeş gün olduğu, idarenin şikâyetin verilmesini izleyen otuz gün içinde gerekçeli bir karar alması gerektiği, belirtilen süre içinde bir karar alınmaması veya süresinde alınan kararın istekli tarafından uygun bulunmaması durumunda karar verme süresinin bitimini veya karar tarihini izleyen onbeş gün içinde Kuruma inceleme talebinde bulunulması gerektiği hüküm altına alınmıştır.

 

Yapılan inceleme sonucunda, şikayetçinin 20.11.2007 tarihinde idareye şikayet başvurusunda bulunduğu, idarece şikayete ilişkin olarak alınan kararın 27.11.2007 tarihinde şikayetçiye bildirildiği, İdarenin kararına karşı, kararın bildiriminden sonraki 15 gün içinde Kuruma itirazen şikayet başvurusunda bulunması gerekirken, bu süre geçtikten sonra 17.12.2007 tarihinde itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu anlaşılmıştır.

 

Anılan Yönetmeliğin 17 nci maddesinde ise, itirazen şikayetin süresi geçirildikten sonra yapılması halinde başvurunun iddiaların incelenmesi kapsamında incelenip incelenmeyeceğine karar verileceği hükmüne, 22 nci maddesinde; ihalenin ve ihaleyi yapan idarenin belli olması, Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine aykırılık iddialarının somut ve ciddi nitelikte olması, aynı ihaleye ilişkin ve aynı konuda esas incelemesine geçilmiş veya sonuçlandırılmış bir başvurunun olmaması, sözleşmenin imzalanmamış olması, başvuruya konu ihalenin iptal edilmemiş olması hallerinde iddiaların incelenmesine geçilebileceği öngörülmüştür.

 

İncelenen ihalede, İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 22 nci maddesinde öngörülen koşulların oluşmadığı anlaşıldığından, iddiaların incelenmesine geçilmesine gerek bulunmamaktadır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

İddiaların incelenmesine geçilmesine gerek bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul