İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
  • Karar No: 2007/UY.Z-4177
  • Toplantı No: 2007/080
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 27.12.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/080
Gündem No :3
Karar Tarihi:27.12.2007
Karar No :2007/UY.Z-4177
Şikayetçi:
 İ H T Müh. Tic. San. Ltd. Şti, Ankara Cad. No:36/14 Merkez / KIRŞEHİR
 İhaleyi yapan idare:
 Kırşehir Valiliği Milli Eğitim Müdürlüğü, Yenice Mah. Terme Cad. Merkez / KIRŞEHİR
Başvuru tarih ve sayısı:
 19.11.2007 / 33614
Başvuruya konu ihale:
 2007/147518 İhale Kayıt Numaralı “Kırşehir Muzaffer Marşap İlköğretim Okulu İkmal İnşaatı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

17.12.2007 tarih ve 06.09.70.0170/2007-55E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Kırşehir Valiliği Milli Eğitim Müdürlüğü’nce 09.10.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Kırşehir Muzaffer Marşap İlköğretim Okulu İkmal İnşaatı” ihalesine ilişkin olarak İ H T Müh. Tic. San. Ltd. Şti’nin 07.11.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 12.11.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin 19.11.2007 tarih ve 33614 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 19.11.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri ile ihale dosyası incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; firmalarına ait teklifin ekonomik açıdan en avantajlı teklif olmasına rağmen idarenin ihaleyi benzer nitelikli ihalelerde %30 ile %40 arasında tenzilat ile ihale edildiği, ihaleye teklif veren diğer isteklilerin tekliflerinin eksik belgeler nedeniyle elenmesi sonucu yeterince rekabetin oluşmadığı gerekçesiyle ihalenin iptal edildiği, başka ihalelerle kıyaslama yapılarak ihalenin iptal edilemeyeceği iddia edilmektedir.

 

Başvuru konusu ihalenin iptal kararının gerekçelerine bağlı ve sınırlı olarak inceleme ve hukuki değerlendirme aşağıda yapılmıştır:

 

Başvuru sahibinin iddiasına ilişkin olarak;

 

Sekiz isteklinin teklif vermiş olduğu ihalede; ihale komisyonu tarafından ihalenin, iki istekliye ait geçici teminat mektuplarının yetersiz olması gerekçesiyle, iki isteklinin teklifinde teknik personel taahhütnamesine yer vermediği gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakılarak 560.000,00 YTL en düşük teklif veren başvuru sahibi İ H T Müh. Tic. San. Ltd. Şti. üzerinde bırakıldığı, ancak ihale yetkilisi tarafından; “daha önce yapılan Milli eğitim Müdürlüğü ihalelerinde yapılan indirimler göz önüne alındığında bu ihalede yapılan indirimler yeterli olmadığı” şeklindeki gerekçeli 15.10.2007 tarihli kararı ile ihalenin iptal edildiği, başvuru sahibinin idareye yapmış olduğu 26.10.2007 tarihli ihalenin iptal edilme gerekçesine ilişkin açıklama talebine idarenin 01.11.2007 tarih ve 16650 sayılı yazı ile “ihaleye verilen teklif dosyaları hazırlanırken rekabeti engelleyecek şekilde bazı dosyaların evraklarının eksik olarak teslim edildiği belirlenmiştir. Bu nedenle verilen tekliflerin işin ödeneğine çok yakın olduğu görülmüştür. İhalede kamu yararı görülmediğinden ve verilen tekliflerin çok yüksek bulunması” şeklindeki gerekçeden dolayı ihalenin iptal edildiği şeklinde cevap verildiği, başvuru sahibinin 07.11.2007 tarihinde idareye şikayet başvurusunda bulunduğu, idarenin şikayeti uygun bulmadığı 12.11.2007 tarihli işleminde ise ihalenin iptal edilme gerekçesi olarak “diğer ihalelerde yapılan tenzilatların %30 ile %40 arasında bulunduğunun bilinmesi hatta 07.11.2007 tarihinde Göllü ilk öğretim okulu ek bina inşaatı ihalesinde de tenzilat %35 seviyelerinde gerçekleşmiştir. İhaleye katılan firmaların vermiş oldukları tekliflerden ve elenen firmaların çokluğunun da dikkate alındığında rekabetin katılımcı firmalar tarafından engellendiği anlaşılmaktadır” şeklindeki ifadelere yer verildiği görülmüştür.

 

4734 sayılı Kanunun “İhalenin Karara Bağlanması ve Onaylanması” başlıklı 40 ıncı maddesinin 5 ve 6 ncı fıkrasında;

 

            “İhale komisyonu gerekçeli kararını belirleyerek, ihale yetkilisinin onayına sunar. Kararlarda isteklilerin adları veya ticaret unvanları, teklif edilen bedeller, ihalenin tarihi ve hangi istekli üzerine hangi gerekçelerle yapıldığı, ihale yapılmamış ise nedenleri belirtilir.

 

            İhale yetkilisi, karar tarihini izleyen en geç beş iş günü içinde ihale kararını onaylar veya gerekçesini açıkça belirtmek suretiyle iptal eder.” hükümleri yer almaktadır.

 

Diğer taraftan, dört isteklinin teklifinin ihale dokümanında belirtilen asgari yeterlik kriterlerini sağlamadığı gerekçesiyle ihale komisyonu tarafından değerlendirme dışı bırakıldıkları ve ihale yetkilisince ihalenin iptal edilme gerekçeleri arasında bu hususunda belirtildiği dikkate alındığında diğer isteklilerin tekliflerinde yer vermiş oldukları belgelerin inceleme neticesinde;

Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğin 41 nci maddesinde yer alan hükümlere paralel olarak İdari şartnamenin 7.3.2.1 maddesinin;

“7.3.2.1- Aşağıda belirtilen personel, Anahtar Teknik Personel olarak istenmektedir:

Adet

Mesleki Unvanı

Mesleki Özellikleri

1

İnşaat Mühendisi ve Mimar

5 yıl deneyimli

1

Elektrik Mühendisi

5 yıl deneyimli

1

Makine Mühendisi

5 yıl deneyimli

Bu personelin en az beş yıl deneyimli mimar veya mühendis olması yeterlidir. Ancak, bu kişilerin ihale tarihinden önce işe alınmış ve ihale tarihi itibarıyla isteklinin bünyesinde bulunuyor olması şartlarının aranması zorunludur, özel sektörde geçen deneyim süresi ilgili meslek odası kayıt süresini gösteren belgeyle, kamuda geçen deneyim süresi hizmet çizelgesi ve/veya meslek odası üye kayıt belgesiyle; isteklinin bünyesinde bulunuyor olduğu hususu ise. ilgili adına prim ödendiğini veya ilgilinin işe alındığını gösteren sosyal güvenlik kurumu onaylı belgeler i!e tevsik edilir (Standart Form KİK039.0/Y)

Bu niteliklere sahip gerçek kişi isteklilerden, şahıs şirketi ortaklarından, limited şirketlerde müdürlük görevini yürüten ortaklarından, anonim şirketlerin yönetim kurulu başkanı, yönetim kurulu üyeleri, murahhas müdür ve genel müdür ortaklarından, ortak girişimlerin ise gerçek kişi ortaklarından ve tüzel kişi ortaklarının yukarıda sayılan unvanları taşıyan gerçek kişi ortaklarından isteklinin bünyesinde çalıştığına dair belge aranmaz,

İş ortaklığında, ortaklık oranına bakılmaksızın, pilot ve diğer ortaklara ait anahtar teknik personelin tamamı değerlendirilir.

Anahtar teknik personel olarak gösterilen personel, aynı zamanda teknik personel olarak ihale konusu işte istihdam edilemez.” şeklinde düzenlendiği görülmüştür.

Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “Başvuruların ve tekliflerin alınması, açılması ile eksik belge ve bilgilerin tamamlatılması” başlıklı 62 nci maddesinde Zarf Açma ve Belge Kontrol Tutanağının başvuru veya teklif zarfı içinde sunulması istenilen belgeler ve bu belgelere ilgili mevzuat gereğince eklenmesi zorunlu olan belgelerin her biri için ayrı sütun içerecek şekilde düzenleneceği, hazır bulunanlar önünde yapılan ilk oturumda, sunulan zarflardan uygun olanların açılması ve belge kontrolünün yapılması aşamasında, aday ve isteklilerce sunulan belgeler tek tek kontrol edilerek hangi belgelerin sunulduğu Zarf Açma ve Belge Kontrol Tutanağında her belge için açılmış bulunan sütunlara kaydedilerek gösterileceği, hükme bağlanmıştır.

 

İncelenen ihalede; Zarf Açma ve Belge Kontrol Tutanağında, idari şartnamenin 7.3.2.1 maddesi düzenlemesi gereği anahtar teknik personele ilişkin olarak sütün açılmadığı görülmüştür.

 

İdari şartnamenin 7.3.2.2 maddesi düzenlemesi ile isteklilerin tekliflerinde teknik personel taahhütnamesine yer vermesi gerektiğinin düzenlendiği ve bu düzenlemeye ilişkin olarak Zarf Açma ve Belge Kontrol Tutanağında “teknik personel taahhütnamesi” başlıklı sütun açıldığı, teklifinde teknik personel taahhütnamesine yer vermesine rağmen teklifinde teknik personel listesi bulunmadığı gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakılan Aydınlar Müh. İnş. Taah. Tur. Tic. ve San. Ltd. Şti.’nin idari şartnamenin 7.3.2.1 maddesi düzenlemesi ile farklı meslek gruplarına ilişkin olarak dört adet anahtar teknik personel istenilmiş olmasına rağmen bir adet anahtar teknik personel öngörüldüğüne ilişkin anahtar teknik personel listesi sunduğu, bu haliyle idari şartnamenin 7.3.2.1 madde düzenlemesi ile istenilen asgari yeterlik kriterlerini sağlamadığı, diğer taraftan ihale komisyonu tarafından ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi olarak belirlenen başvuru sahibi dahil ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi olarak belirlenen Tur-Na İnş. Taah. Tic. Ltd. Şti. haricinde diğer isteklilerinde teklifinde idari şartnamenin 7.3.2.1 maddesinde tanımlanan anahtar teknik personele ilişkin olarak herhangi bir belge verilmediği görülmüştür.

 

          İdari şartnamenin 7.3.1 maddesi düzenlemesi ile isteklilerden ihale konusu iş veya benzer işe ilişkin teklif edilecek bedelin %70 oranından az olmamak üzere tek sözleşmeye ilişkin ihale  konusu iş veya benzer işe ilişkin iş deneyim belgesi istenilen ihalede benzer iş tanımımın yapılmadığı tespit edilmiştir.

 

          Ayrıca ihale ilanının “İsteklinin organizasyon yapısı ve personel durumu ile kaliteye ilişkin belgeler” başlıklı 4.3.2 maddesinin;

 

          4.3.2. a) en az 5 yıl deneyimli inşaat mühendisi veya mimar, b) en az 5 yıl deneyimli elektrik mühendisi, c)en az beş yıl deneyimli makine mühendisi” şeklinde düzenlendiği, söz konusu düzenleme ile belirlenen teknik personelin anahtar teknik personel mi yada teknik personel mi olduğuna ilişkin herhangi bir belirleme yapılmadığı anlaşılmıştır.

 

          İdari şartnamenin 7.3.2.1 maddesi ile inşaat ve mimar, makine ve elektrik mühendisi  olmak istekli bünyesinde ihale tarihinden önce işe alınmış dört adet anahtar teknik personel istenilen ihalede idari şartnamenin 7.3.2.2 maddesinin;

“7.3.2.2.Aşağıda belirtilen Teknik Personeli ihale üzerinde kaldığı takdirde istihdam edeceğine dair taahhütnamenin verilmesi zorunludur.

Adet

Pozisyonu

Mesleki Ünvanı

Mesleki Özellikleri

1

Anahtar teknik personel

İnşaat Mühendisi ve Mimar

5 yıl deneyimli

2

Anahtar teknik personel

Elektrik Mühendisi

5 yıl deneyimli

3

Anahtar teknik personel

Makine Mühendisi

5 yıl deneyimli

İş ortaklığında teknik personel, ortaklık oranına bakılmaksızın pilot ve diğer ortaklar tarafından karşılanabilir.” şeklinde düzenlendiği,

 

Bu düzenlemede meslek unvanları belirtilen personellerin ihale üzerinde kalan istekli bünyesinde anahtar teknik personel olarak istihdam edileceğinin belirtildiği, ancak idari şartnamenin 7.3.2.1 maddesi ile istekli bünyesinde dört adet anahtar teknik personel istihdam etmesi gerektiği düzenlenmiş olmasına rağmen bu madde düzenlemesiyle de belirtilen sayı ve nitelikteki teknik personeli de istekli bünyesinde anahtar teknik personel olarak istihdam edilmesi öngörülmektedir. Bu durumda idari şartnamede ihale konusu işin yerine getirilmesinde bulundurulması istenen teknik personel olmadığı halde isteklilerden teknik personel taahhütnamesi istenilmiş tekliflerin değerlendirme aşamasında teknik personel taahhütnamesine teklifinde yer veren ancak teknik personel listesine teklifinde yer vermediği gerekçesiyle isteklilerin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakıldığı görülmüştür. İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyası içerisinde yeralan CD ve belgelerde sözleşme tasarısının olmadığı tespit edildiğinden bu duruma ilişkin olarak bir belirleme yapılamamıştır.

 

          Yapılan inceleme neticesinde başvuruya konu ihalenin 4734 sayılı Kanunun 40 ıncı maddesi uyarınca ihale yetkilisi tarafından 15.10.2007 tarihinde iptal edildiği anlaşılmış olup, yukarıda yapılan tespitler de dikkate alındığında, iptal işleminde mevzuata aykırı herhangi bir hususa rastlanmamıştır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Oyçokluğu ile karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul