İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
  • Karar No: 2007/UY.Z-4181
  • Toplantı No: 2007/080
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 27.12.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/080
Gündem No :7
Karar Tarihi:27.12.2007
Karar No :2007/UY.Z-4181
Şikayetçi:
 Mehmet Turan SİNANOĞLU / İnşaat Müh. Müth., Meydan Yeniyol Sümer Sokak No:63 Merkez / TOKAT
 İhaleyi yapan idare:
 Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. (Malzeme Yönetimi ve Satınalma Daire Başkanlığı),İnönü Bulvarı No:27 Kat:4 Bahçelievler-Çankaya/ANKARA
Başvuru tarih ve sayısı:
 23.11.2007 / 34415
Başvuruya konu ihale:
 2007/116361 İhale Kayıt Numaralı “Toroslar EDAŞ Adana İl Müdürlüğü İdari Bina, Misafirhane, Lojman ve Yemekhane Binalarının Depreme Karşı Güçlendirme İşi” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

17.12.2007 tarih ve 06.09.85.0170/2007-57E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. (Malzeme Yönetimi ve Satınalma Daire Başkanlığı)’nca 06.09.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Toroslar EDAŞ Adana İl Müdürlüğü İdari Bina, Misafirhane, Lojman ve Yemekhane Binalarının Depreme Karşı Güçlendirme İşi” ihalesine ilişkin olarak Mehmet Turan SİNANOĞLU İnşaat Müh. Müth.’in 26.10.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 09.11.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin 23.11.2007 tarih ve 34415 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 21.11.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri ile ihale dosyası incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; tekliflerinin, bilanço ve iş hacmine ilişkin sunulan belgelerin serbest muhasebeci tarafından onaylanmış olması gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakıldığı, idareden söz konusu belgelerin serbest muhasebeci mali müşavire onaylatılmış örneklerinin idareye sunulması için süre talep edildiği ancak idare tarafından bu talebe cevap verilmediği, bu yönde Kurumun 18.06.2007 tarih ve 2007/MK-65 sayılı kararı olduğunun idareye bildirildiği ancak idare tarafından söz konusu mahkeme kararının o ihaleyi bağlayacağı gerekçesiyle dikkate alınmadığı iddia edilmektedir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

Başvuru sahibinin iddiasına ilişkin olarak;

 

İhale dokümanında, isteklilerin ekonomik ve mali yeterliğinin belirlenmesinde değerlendirilmek üzere isteklinin bilançosu veya eş değer belgelerin istenilmesi halinde sunulan bilançoların veya bilançoların gerekli görülen bölümlerinin ilgili mevzuatına göre düzenlenmiş ve yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylanmış olması gerektiği Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “isteklinin bilançosu vaya eş değer belgeler” başlıklı 37 nci maddesinde hükme bağlanmıştır.

 

İhaleye katılımda yeterlik kriteri olarak 15.08.2007 tarihinde Kamu İhale Bülteninde yayınlanan ihale ilanının 4.2.2 maddesi ile idari şartnamenin 7.2.2 maddesi düzenlemesi ile isteklilerin ekonomik ve mali yeterliğinin belirlenmesinde değerlendirilmek üzere isteklinin bilançosu veya eşdeğer belgeleri istenilen şikayete konu ihalede; başvuru sahibi tarafından teklifinde, serbest muhasebeci imzalı 2004, 2005 ve 2006 dönemine ait ayrıntılı bilanço bilgilerini içeren belgelere yer verildiği, sunulan belgelerin yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylanmış olmaması gerekçesiyle teklifinin değerlendirme dışı bırakıldığı görülmüştür. Söz konusu belgelerin serbest muhasebeci tarafından onaylanmış olduğu, yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesi onayının bulunmadığı, dolayısıyla anılan Yönetmeliğin yukarıda ifade edilen 37 nci madde hükmü çerçevesinde sunulan belgelerin taşıması zorunlu asli unsurları haiz olmadığı anlaşıldığından ihale komisyonu tarafından şikayetçinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılma işleminde mevzuata aykırılık bulunmadığı anlaşılmıştır.

 

            Diğer taraftan itirazen şikayet başvurusunda yer verilen Kurumun 18.06.2007 tarih ve 2007/MK-65 sayılı kararı 13.03.2007 tarih ve 2007/MK-137 sayılı kararı ile iptal edilmiştir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul