• Resmi Gazete:
  • Karar No: 2007/UY.Z-667
  • Toplantı No: 2007/009
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 26.02.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/009
Gündem No :2
Karar Tarihi:26.02.2007
Karar No :2007/UY.Z-667
Şikayetçi:
 Resul Çalışkan, Burhaniye Mahallesi 40 DÜZCE
 İhaleyi yapan idare:
 T.C. Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı Bilkent Plaza B1 Blok 06530 Bilkent / ANKARA
Başvuru tarih ve sayısı:
 26.01.2007 / 2862
Başvuruya konu ihale:
 2006/193871 İhale Kayıt Numaralı “Düzce Merkez Kazukoğlu Köyü 304 Konut İnşaatı ile Adaiçi, Genel Altyapı ve Çevre Düzenlemesi” Yapım İşi İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

22.02.2007 tarih ve 06.00.42.0169/2007-8 sayılı Değerlendirme Raporunda;

 

            T.C. Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca 30.01.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Düzce Merkez Kazukoğlu Köyü 304 Konut İnşaatı İle Adaiçi, Genel Altyapı ve Çevre Düzenlemesi” yapım işi ihalesine ilişkin olarak Resul Çalışkan´ın 26.01.2007 tarih ve 2862 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçesinde ihale mevzuatına aykırılık iddialarına yer verildiği,

           

Yapılan incelemede; iddiaların incelenmesine geçilmesine gerek bulunmadığına karar verilmesinin uygun olacağı,

 

Hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Değerlendirme Raporu ve eklerinin incelenmesi sonucunda;

 

Başvuru dilekçesinde özetle; ihale konusu iş ÇED raporuna tabi olduğu halde, “ÇED Gerekli Değildir” belgesi alınmadan ihaleye çıkıldığı iddialarına yer verilmiştir.

 

4734 sayılı Kanunun 68. maddesinin (c) bendinde “2985 sayılı Toplu Konut Kanunu kapsamındaki toplu konut projelerinde, 5 inci maddenin beşinci ve altıncı fıkraları, 62 nci maddenin (a) ve (b) bentleri ile (c) bendindeki kamulaştırma, mülkiyet, arsa temini, imar işlemleri ve uygulama projesine ilişkin şartlar aranmaksızın ihaleye çıkılabilir. Ancak, ÇED raporu zorunluluğu bulunan hallerde sözleşme imzalanmadan önce bu raporun alınması zorunludur” hükmü yer almaktadır.

 

 

İncelenen ihalenin 4734 sayılı Kanunun 16. maddesi gereğince iptal edildiği ve iptal ilanının 09.01.2007 tarihli Kamu İhale Bülteninde yayımlandığı anlaşılmıştır.

 

 

Açıklanan nedenlerle;

 

İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 28 inci maddesinde iddiaların incelenmesine geçilmesinin kabul koşulları düzenlenmiş olup incelenen ihalede öngörülen koşulların oluşmadığı anlaşıldığından, iddiaların incelenmesine geçilmesine gerek bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul