İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 29 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2008/UH.Z-1257
  • Toplantı No: 2008/016
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 17.03.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/016
Gündem No :44
Karar Tarihi:17.03.2008
Karar No :2008/UH.Z-1257
Şikayetçi:
 Proser Yapı Temizlik İç ve Dış Tic. Ltd. Şti. G.M.K. Bulvarı Nu 106/4 Maltepe / ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Karacabey Devlet Hastanesi Baştabipliği Tavşanlı Mah. Hastane Mevki Nu 1 16700 Karacabey / BURSA
Başvuru tarih ve sayısı:
 05.02.2008 / 4045
Başvuruya konu ihale:
 2007/181227 İhale Kayıt Numaralı “2008 Yılı Sarf Malzemesiz Genel Temizlik Hizmet Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

12.03.2008 tarih ve 08.04.68.0097/2008-13E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Karacabey Devlet Hastanesi Baştabipliği’nce 13.12.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “2008 Yılı Sarf Malzemesiz Genel Temizlik Hizmet Alımı” ihalesine ilişkin olarak Proser Yapı Temizlik İç ve Dış Tic. Ltd. Şti.’nin 04.01.2008 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 25.01.2008 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  05.02.2008 tarih ve 4045 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 05.02.2008 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi gereğince düzeltici işlem tesis edilmesine,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

1) İhaleye Proser Yapı Temizlik İç ve Dış Tic. Ltd. Şti.& Kartem Madencilik İnş. Orm. Ltd. Şti. İş Ortaklığı olarak katıldıkları, idarenin kesinleşen ihale kararı yazısı ile tekliflerinin iş deneyim belgelerinin uygun olmadığı için değerlendirme dışı bırakıldığının bildirildiği, idareye yaptıkları açıklama talebine idarece verilen cevapta pilot ortak Proser Yapı Temizlik İçi ve Dış Tic. Ltd. Şti.’nin iş deneyimini tevsik için Clean Life Volkan Temizlik İç ve Dış Tic. Ltd. Şti. adına 27.10.2004 tarihinde yapılan bir sözleşmeyi sunmuş olduğu ancak ihale dosyasında mevcut ticaret sicil gazetelerinden 2006 yılından başlayarak muhtelif tarihlerde sözkonusu şirketin isim değişikliği ve hisse devri yapılarak konu ve amacı farklı şirketlerin kurulduğunun tespit edildiği, 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinde iş deneyim belgeleri ile ilgili olarak; “…bu belge sahiplerinin kuracakları veya ortak olacakları tüzel kişiliklerin ihaleye girebilmesinde tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip olmaları, her ihalede bu oranın aranması ve teminat süresince bu oranın muhafaza edilmesi zorunludur…” hükmüne istinaden ticaret sicil gazetelerinde ilan edilmiş son şekillerine göre diğer şirketlere ait iş deneyim belgelerini kullanma ve kullandırma yetkisine sahip olmadıklarının belirlendiği gerekçesi ile tekliflerinin değerlendirme dışı bırakıldığının belirtildiği, oysa Volkan Temizlik İç ve Dış Tic. Ltd. Şti.’nin Proser Yapı Temizlik İç ve Dış Tic. Ltd. Şti.’nin firmalarının eski ticaret ünvanı olduğu, “Clean Life” ibaresinin ise bu firmanın tescilli markası olduğu,

 

2) Tekliflerinin değerlendirmeye alınmama gerekçelerinin bildirilmesi yönündeki açıklama taleplerine cevap verilmeden ihale üzerinde bırakılan istekli ile sözleşmenin imzalandığı, imzalanan sözleşmenin hükümsüz olduğu,

 

İddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

1)      Başvuru sahibinin 1 inci iddiasına ilişkin olarak;

 

Karacabey Devlet Hastanesi Baştabipliğince 13.12.2007 tarihinde yapılan “2008 Yılı Sarf Malzemesiz Genel Temizlik Hizmet Alımı” ihalesinde 13.12.2007 tarihli ihale komisyon kararı ile; ihaleye teklif veren Proser Yapı Temizlik İç ve Dış Tic. Ltd. Şti.& Kartem Ltd. Şti. İş Ortaklığı tarafından iş deneyimini tevsik için sunulan belgelerden pilot ortak Proser Yapı Temizlik İç ve Dış Tic. Ltd. Şti. tarafından Volkan Temizlik İç ve Dış Tic. Ltd. Şti. isimli firma adına Doruklar Sağlık Hiz. Tic. A.Ş. (Özel Umut Kalp Hastanesi) ile yapılan 2004 tarihli hizmet alım sözleşmesi ile faturaların sunulduğu, yapılan araştırmalar neticesinde Volkan Temizlik İç ve Dış Tic. Ltd. Şti.’nin şirket ana sözleşmesinde unvan değişikliği yapılarak Bucak Yapı Ltd. Şti. adını aldığı, bu firmanın da yine unvan değişikliği yapılarak Proser Yapı Temizlik İç ve Dış Tic. Ltd. Şti. ünvanını aldığı; oysa Volkan Temizlik İç ve Dış Tic. Ltd. Şti.’nin önceki ortaklarından birinin Proser Yapı Temizlik İç ve Dış Tic.Ltd. Şti.’nin sermayesinin % 50’sinden azına sahip olduğu, Bucak Yapı Ltd. Şti.’nin de önceki ortaklarından birinin Proser Yapı Temizlik İç ve Dış Tic. Ltd. Şti.’nin sermayesinin % 50’sinden fazlasına sahip olduğu, dolayısıyla Volkan Temizlik İç ve Dış Tic. Ltd. Şti.’ne ait iş deneyim belgelerinin Proser Yapı Temizlik İç ve Dış Tic. Ltd. Şti. tarafından kullanılamayacağı gerekçesiyle Proser Yapı Temizlik İç ve Dış Tic. Ltd. Şti.’nin iş deneyimini tevsik için sunduğu belgelerin uygun olmadığına karar verildiği,

 

Kartem Madencilik İnş. Orm San. Tic. Ltd. Şti.’ne ait iş deneyim belgesinin ise; şirketin hisse devri ile hisse oranı % 1’e düşmüş olan ortağının hisse devri yapmadan önceki şirketinin eski durumuna ait iş deneyim belgesi olduğu gerekçesiyle iş ortaklığının teklifinin değerlendirme dışı bırakıldığı görülmüştür.

 

İdari Şartnamenin 7.1. maddesinin (c) bendi 2 numaralı alt bendinde; “Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri” ni teklifleri kapsamında sunmaları gerektiği düzenlemesine yer verilmiştir.

 

Bu hüküm gereğince pilot ortak Proser Yapı Temizlik İç ve Dış Tic. Ltd. Şti. tarafından ihale komisyonuna sunulan Ticaret Sicil Gazeteleri incelendiğinde;

 

Şirketin ünvan değişikliği, adres değişikliği, temsil ilzam, hisse devri, yetki iptali hususlarını içeren 08.10.2007 tarihli ortaklar kurulu kararını gösterir 22.10.2007 tarih ve 6920 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin sunulduğu, anılan ilandan şirketin eski ünvanının Bucak Yapı San. ve Dış Tic. Ld. Şti., yeni ünvanının ise Proser Yapı Temizlik İç ve Dış Tic. Ltd. Şti. olduğu,

 

Şirketin merkez nakli, ünvan değişikliği, amaç konu değişikliği, hisse devri, temsil ilzam ve yetki iptali hususlarını içeren 30.05.2007 tarihli ortaklar kurulu kararını gösterir 06.06.2007 tarih ve 6824 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin sunulduğu, anılan ilanda şirketin eski ünvanının Volkan Temizlik İç ve Dış Tic. Ltd. Şti., yeni ünvanının ise Bucak Yapı San. ve Tic. Ltd. Şti. olduğu görülmüştür.

 

Anılan istekli tarafından ayrıca Volkan Temizlik İç ve Dış Tic. Ltd. Şti.’nin adres değişikliğini gösterir 11.05.2006 tarih ve 6554 sayılı Ticaret Sicil Gazetesinin sunulduğu da görülmüştür.

 

Başvuru sahibinin iddia konusu ile ilgili olarak Kurumumuzun 06.03.2008 tarih 1000 sayılı yazısı ile; Ankara Ticaret Odası Ticaret Sicil Memurluğundan bilgi istenilmiştir. Ankara Ticaret Odası Ticaret Sicil Memurluğu’ndan gelen 07.03.2008 tarih ve 238489/12270 sayılı yazıda yer alan bilgiler incelendiğinde;

 

Şirketin kuruluş ünvanının Volkan Temizlik İç ve Dış Tic. Ltd. Şti. olduğu; 30.05.2007 tarihli ortaklar kurulu kararına göre ticaret ünvanının Bucak Yapı San. ve Tic. Ltd. Şti. olarak değiştirildiği, 08.10.2007 tarihli ortaklar kurulu kararına göre ise Proser Yapı Temizlik İç ve Dış Tic. Ltd. Şti. adını aldığı anlaşılmıştır.

 

Volkan Temizlik İç ve Dış Tic. Ltd. Şti.’nin unvan değişikliği yapılarak Bucak Yapı San. ve Tic. Ltd. Şti. ünvanı ile tesciline ilişkin 06.06.2007 tarih ve 6824 sayılı Ticaret Sicil Gazetesi ile Bucak Yapı San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin unvan değişikliği yapılarak Proser Yapı Temizlik İç ve Dış Tic. Ltd. Şti. ünvanı ile tesciline ilişkin 22.10.2007 tarih ve 6920 sayılı Ticaret Sicil Gazetesinin yazı ekinde gönderildiği görülmüştür.

 

Kartem Madencilik İnş. Orm San. Tic. Ltd. Şti. tarafından ise İdari Şartnamenin 7.1.c maddesi kapsamında; hisse devri hususuna ilişkin 29.01.2007 tarihli ortaklar kurulu kararını gösterir 14.02.2007 tarih ve 6745 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin sunulduğu belirlenmiştir.

 

            Yapılan incelemeler neticesinde; gerek Proser Yapı Temizlik İç ve Dış Tic. Ltd. Şti. tarafından sunulan ticaret sicil gazetelerinden, gerekse Ankara Ticaret Odası Ticaret Sicil Memurluğunun Kurumumuza gönderdiği yazıdan Volkan Temizlik İç ve Dış Tic. Ltd. Şti.’nin Proser Yapı Temizlik İç ve Dış Tic. Ltd. Şti.’nin eski ticaret ünvanı olduğu, bu husustaki ticaret sicil kayıtlarının birbirini doğruladığı, sözkonusu tüzel kişiliğin varlığını sürdürdüğü tespit edilmiştir.

 

Ticaret şirketlerinin tacir sıfatını haiz tüzel kişilikler olduğu ve şirket ortakları ve hisse oranları değişse dahi tüzel kişiliğin şirket ortaklarından bağımsız bir varlık teşkil ettiği açıktır.

 

Bu nedenle; idarece şirketteki hisse oranlarının ve ticaret ünvanının değiştiği gerekçesi ile daha önce şirket adına düzenlenmiş iş deneyim belgelerinin uygun görülmeyerek sözkonusu iş ortaklığının teklifinin değerlendirme dışı bırakılması işleminde mevzuata uyarlık bulunmamıştır. Bu nedenle Proser Yapı Temizlik İç ve Dış Tic. Ltd. Şti.& Kartem Madencilik İnş. Orm. Ltd. Şti. İş Ortaklığının teklifinin ihale komisyonu tarafından yeniden değerlendirmeye alınması gerektiği sonucuna varılmıştır.

 

2)      Başvuru sahibinin 2 nci iddiasına ilişkin olarak;

 

             İhale dosyasının incelenmesi neticesinde; ihale kararının 14.12.2007 tarihinde onaylandığı, aynı tarihte kesinleşen ihale kararının ihaleye teklif veren tüm isteklilere iadeli taahhütlü posta yoluyla tebliğ edildiği, tebligatın Proser Yapı Temizlik İçi ve Dış Tic. Ltd. Şti. tarafından 17.12.2007, Kartem Madencilik İnş. Orm. Ltd. Şti. tarafından ise 15.12.2007 tarihinde alındığı, iş ortaklığı tarafından 18.12.2007 tarih ve 2027/21 sayı ile idare kayıtlarına alınan dilekçe ile tekliflerinin değerlendirmeye alınmama gerekçelerinin bildirilmesinin istenildiği, idarenin 24.12.2007 tarih ve 3672 sayılı cevap yazısının iş ortaklığına 31.12.2007 tarihinde posta yoluyla tebliğ edildiği görülmüştür.

       4734 sayılı Kanunun 41 inci maddesinin 2 nci fıkrası gereğince ihaleye katılan isteklilerden teklifi değerlendirmeye alınmayan veya uygun görülmeyenlerin tebliğ tarihini izleyen beş gün içinde yazılı talepte bulunmaları halinde, idare talep tarihini izleyen beş gün içinde yazı ile gerekçelerini bildirmek zorundadır.

       İhaleyi yapan idare tarafından 18.12.2007 tarihinde idare kayıtlarına alınan açıklama istemine 4734 sayılı Kanunun 41 inci maddesinin birinci fıkrası gereği kesinleşen ihale kararının postaya verildiği yedinci gün (21.12.2007) isteklilere tebliğ tarihi sayılarak 24.12.2007 tarihli yazı ile cevap verildiği, sözkonusu yazının 31.12.2007 tarihinde başvuru sahibi istekliye tebliğ edildiği, yazının istekliye tebliğinden önce 27.12.2007 tarihinde ihale üzerinde bırakılan isteklinin sözleşmeye davet edilerek aynı tarihte (27.12.2007) sözleşmenin imzalandığı belirlenmiştir.

            İdare tarafından talep tarihini izleyen beş gün içerisinde teklifin değerlendirmeye alınmama gerekçelerini içeren yazının başvuru sahibine posta yolu ile gönderildiği görülmekle birlikte, yazının başvuru sahibi istekliye tebliğinden önce sözleşmenin imzalanmasında mevzuata uyarlık bulunmamaktadır.

            Sonuç olarak; yukarıda mevzuata aykırılığı belirlenen ihale işlemlerinin düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikteki işlemler olduğu tespit edildiğinden, tekliflerin alınmasından sonraki ihale işlemlerinin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

            Açıklanan nedenlerle;

 

            4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi gereğince düzeltici işlem tesis edilmesine,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul