İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 22 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2008/UH.Z-1394
  • Toplantı No: 2008/019
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 31.03.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/019
Gündem No :17
Karar Tarihi:31.03.2008
Karar No :2008/UH.Z-1394
Şikayetçi:
 Aba Temizlik İnşaat Pet. Ürn. Gıda ve Tekstil San. Tic. Ltd. Şti. Gazi Caddesi Yüce İşhanı K:1/102 No: 36 ELAZIĞ
 İhaleyi yapan idare:
 TCDD Genel Müdürlüğü Malzeme Dairesi Başkanlığı Talatpaşa Bulvarı 06330 Gar Altındağ / ANKARA
Başvuru tarih ve sayısı:
 06.03.2008 / 7015
Başvuruya konu ihale:
 2007/199308 İhale Kayıt Numaralı “Kuruluşumuz Parkında Mevcut Yolcu Vagonlarının Temizlik Hizmeti” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

27.03.2008 tarih ve 08.07.34.0097/2008-20E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            TCDD Genel Müdürlüğü Malzeme Dairesi Başkanlığı’nca 18.02.2008 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan” Kuruluşumuz Parkında Mevcut Yolcu Vagonlarının Temizlik Hizmeti” ihalesine ilişkin olarak Aba Temizlik İnşaat Pet. Ürn. Gıda ve Tekstil San. Tic. Ltd. Şti.’nin 13.02.2008 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 20.02.2008 tarihli yazısı ile reddi  üzerine, başvuru sahibinin  06.03.2008 tarih ve 7015 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 06.03.2008 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

Karar verilmesine yer olmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri ile ihale dosyası incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

 1) İdari Şartnamede resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günü yapılacak çalışmalar için çalışılacak gün ve personel sayısının düzenlenmediği,

 

            2) Giyim eşyasının özelliklerinin ihale dokümanında belirtilmediği,

 

            3) İdari Şartnamede fiyat farkına ilişkin yapılan düzenlemenin mevzuata aykırı olduğu,

 

            4) Teknik Şartnamede yer alan; “TCDD’in onayı alındıktan sonra işe başlatılacaktır.” şeklindeki düzenlemenin 4857 sayılı İş Kanununa aykırı olduğu,

           

            5) Çalıştırılacak personele eğitim verileceğine dair ihale dokümanında düzenleme bulunduğu ancak eğitimin ücretli mi yoksa ücretsiz mi olacağının belirtilmediği,

 

            6) Temizlik işinde kullanılacak malzemelerin birim fiyatlarının belirtildiği, bu düzenlemenin 4734 sayılı Kanunun 9 uncu maddesine aykırı olduğu,

 

            iddia edilmektedir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

Başvuruya konu ihalenin, Egepol Çevre Tas. Tem. Sosyal Hiz. İnş. Taah. Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti., Süpervizör İnş. Tem. İlaç. Bilgi İşlem İnsan Kayn. Sos. Hiz. Gıda San. Tic. Ltd. Şti., Aba Tem. İnş. Pet. Ürün. Teks. İml. San. ve Tic. Ltd. Şti., Dilara Tem. Hizm. Gıda ve İnş. Tic. Ltd. Şti., Piramit Mak. İnş. San. Tic. Ltd. Şti., SGM Tem. ve Taş. Hiz. Gıda Taah. Paz. San. Tic. Ltd. Şti. ve Genç Ufuklar Dan. Tem. Gıda Halk. İlişk. İnş. Taah. Paz. San. ve Dış Tic. Ltd. Şti.’nce yapılan şikayet başvuruları üzerine 10.03.2008 tarihli ihale komisyon kararı ile,

 

1- İdari Şartnamenin 7.3.3.2 maddesinde yer alan ; “İstekliler TTŞ 284 no.lu teknik şartname ekleri TTŞ 281, 282, 283, 389 ve 431 no.lu teknik şartnamelerdeki yükümlülüklerini yerine getireceklerdir.”  düzenlemesinin sözleşmenin uygulanması ile ilgili olmasına rağmen bu hususa “İhaleye Katılabilmek İçin Gereken Belgeler ve Yeterlik Kriterleri” başlıklı 7 nci maddesinde yer verildiği ve söz konusu hususun ilanda bulunmadığı,

 

2- İdari Şartnamenin “Teklif Fiyata Dahil Olan Masraflar” başlıklı 26 ncı maddesinde “…Asgari personel sayısına (resmi ve hafta sonu tatilleri dahil) göre belirlenecek hizmet bedeli..”  düzenlemesine yer verilerek istihdam edilecek personel giderinin 26.1 maddesinde teklif fiyata dahil giderler arasında sayıldığı, 26.2 maddesinde ise 26.1 maddesinde yer alan gider kalemlerinde artış olması halinde teklif edilen fiyatın bu tür artış ya da farkları karşılayacak payı içerdiğinin kabul edileceğinin belirtildiği, bu nedenle ihale dokümanında yapılan söz konusu düzenlemeden; ihale (son teklif verme) tarihinde yürürlükte bulunan asgari ücretin artması halinde bu artıştan kaynaklanan fark için idare tarafından herhangi bir fiyat farkı verilmeyeceğinin öngörüldüğü, ancak “Fiyat Farkı Ödenmesi ve Hesaplanma Şartları” başlıklı 48 inci maddesinde fiyat farkı verileceği yönünde düzenlemeler yer aldığı, dolayısıyla ihale dokümanındaki düzenlemelerin birbirine uygun olmadığının belirlendiği,

İdari Şartnamenin 26.1 maddesinde yer alan; " İstekliler sözleşmenin uygulanması sırasında ilgili mevzuat gereğince ödenecek vergi, resim harç ve benzeri giderler, teknik şartnamede belirtilen hizmet süresince kullanılacak yükleniciye ait demirbaş makineleri, demirbaş malzemeleri, sarf malzemelerin maliyeti ile Ek- tabloda belirtilen Bölge müdürlüklerine bağlı işyerlerinde çalıştırılacak asgari personel sayısına (resmi ve hafta sonu tatiller dahil) göre belirlenecek hizmet bedeli ile Ek- tabloda belirtilen temizlik işinde kullanılacak toplam malzeme bedelleri teklif fiyata dahil edeceklerdir." düzenlemesi ile  bu iş için çalıştırılacak personel sayısının İhale Dokümanı EK l. de 420 kişi olarak belirlendiği, ancak çalıştırılacak olan söz konusu personelle ilgili çalışma süreleri ve tatil günlerinin belirtilmediği, bu durumun Kamu İhale Genel Tebliğinin XIII. bölümünün ”Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımlarında Teklif Fiyata Dahil Olacak Masraflar” başlıklı G maddesine aykırı olduğu ve teklif fiyatlarında farklılıklara yol açacağının görüldüğü,

 

           3- İdari Şartnamenin 26.1 maddesindeki “…Ek- tabloda belirtilen temizlik işinde kullanılacak toplam malzeme bedelleri teklif fiyata dahil edeceklerdir." düzenlemesi ile temizlik işinde kullanılacak toplam malzeme ve ekipman listesinin dökümünde malzeme ve ekipmanlar için birim fiyatların öngörüldüğü, oysa Kamu İhale Genel Tebliğinin XIII. bölümünün “Aşırı Düşük Tekliflerin Değerlendirilmesi” başlıklı G maddesindeki düzenleme gereği asgari maliyetin tespiti sırasında, kullanılacak malzeme, ekipman ve giyim eşyalarının cins, birim ve sayılarının belirlenmiş olması ve teknik şartnamede maliyet hesabına esas olmak üzere bu sayıların verilmesi gerektiği, kullanılacak malzeme ve ekipmanlara ait detaylı bilgilerin ancak aşırı düşük teklif sorgulaması sırasında istenebileceği, bu hususun Kamu İhale Kurulunun 2005/UH.Z-1301 sayılı kararında; “….Kaldı ki bu giderlerin her istekli açısından farklılıklar gösterebileceği nedeniyle net olarak hesaplanmasına imkan bulunmamaktadır.” şeklinde ifade edilerek malzeme ve ekipmanların isteklilerce farklı fiyatlar ve markalarla verilebileceği, bu nedenle teklifle birlikte istenemeyeceğinin hükme bağlandığı,

4- Personelin kullanacağı giyimin özellikleri ile ilgili olarak İdari Şartnamenin 26.3.1 maddesinde, Kamu İhale Genel Tebliğine uygun düzenleme yapılmadığı,

5- İdari Şartnamenin 48.2 maddesinde asgari ücret fark analizi olarak asgari ücret farkının günlük vagon sayısı yerine işçi adedine göre ödenmesi ile ilgili düzenleme yapılması gerektiği,

 

6- 15.10.2006 tarihli Kamu İhale Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğin 4 üncü maddesi gereğince ilaçlama işi ile ilgili olarak Teknik Şartnamede herhangi bir düzenleme yapılmadığı,

7- 4857 sayılı İş Kanununun "Ücret ve ücretin ödenmesi" başlıklı 32 nci maddesinin dördüncü fıkrasında; " Ücret en geç ayda bir ödenir. İş sözleşmeleri veya toplu iş sözleşmeleri ile ödeme süresi bir haftaya kadar indirilebilir." hükmünün, aynı Kanunun "Ücretin gününde ödenmemesi" başlıklı 34. maddesinde ise "Ücret ödeme gününden itibaren yirmi gün içinde mücbir bir neden dışında ödenmeyen işçi, iş görme borcunu yerine -getirmekten kaçınabilir. Bu nedenle kişisel kararlarına dayanarak iş görme borcunu yerine getirmemeleri sayısal olarak toplu bir nitelik kazansa dahi grev olarak nitelendirilemez. Gününde ödenmeyen ücretler için mevduata uygulanan en yüksek faiz oranı uygulanır.

Bu işçilerin bu nedenle iş akitleri çalışmadıkları için feshedilemez ve yerine yeni işçi alınamaz, bu işler başkalarına yaptırılamaz." hükümlerinin yer aldığı,

Hizmet İşleri Genel Şartnamesinin 42 nci maddesinde de hak edişlerin nasıl düzenleneceği  ve ödeneceğinin ayrıntılı olarak belirlendiği, aynı şartnamenin 38 inci maddesinde ise çalışanların özlük haklarının zamanında ödenmesi ve yerine getirilmesi için idarenin sorumluluğunun ne olduğu hususunda ayrıntılı düzenleme yapıldığı belirtilerek,

İdari Şartnamenin VI- Diğer Hususlar bölümünün 56.2 maddesinde yer alan; "Yüklenici çalıştırdığı işçilerin maaşlarını yapmış olduğu hizmet için alacağı hak edişini Merkez Mali İşler Müdürlüğünden tahsil etmesini müteakip en geç (5) gün içinde işçilere açılan banka hesap numaralarına yatıracak ve bankadan aldığı yatırıldı makbuzunu müteakip´:aynı ödeme evrakları ile birlikte İdare´ye verecektir. Beş günü geçen ödemelerde geçen her gün için yükleniciden aldığı hak edişin % l´ i oranında ceza kesilecektir. Yüklenici çalıştırdığı işçi ödemelerini (15) gün aksattığı takdirde İDARE sözleşmeyi tek taraflı fesh etmeye yetkilidir." düzenlemesinin, işçi alacakları yasalarla korunduğundan ve ödemeleri de yasalarla düzenlenmiş olduğundan mevzuata aykırı olduğu,

 

8- İdari Şartnamenin 49.2. maddesinde işin süresinin "işe başlama tarihinden itibaren 01.03.2008- 31.12.2008 tarihleri arasında 10 (on) aydır." şeklinde belirlendiği, İdari Şartnamenin 2.c maddesinde ise işin fiziki miktarı ve türünün “01/03/2008-31/12/2008 tarihleri arasında günlük 1679 adedi üzerinden 10 ay süreyle 420 işçi ile yaklaşık 510.416 adedinin temizlik hizmetinin yaptırılması" şeklinde belirtildiği, birim fiyat ek cetvelinde ise işin miktarı kısmına 510.416 adet vagon yazılmış olduğu, dolayısı ile işin yapılış süresinin 304 gün olduğu, halbuki işin yapılış süresinin 01/03/2008 tarihinden 31/12/2008 tarihine kadarki süre zarfında resmi ve dini bayram günleri ve hafta sonu tatil günleri de dahil olmak üzere 306 iş günü olması gerektiği ve 306 iş günü üzerinden temizlenecek vagon sayısının 513.774 vagon olması gerektiği,

Şartname ekinde yer alan “İşyerlerine Göre Günlük Temizlik Yapılacak Vagon İhtiyacı (İki Vagona Bir İşçi)” başlıklı tabloda 1, 2, 4 ve 5. bölgelere ait minimum veya maksimum vagon sayılarının yanlış toplandığının tespit edildiği,

gerekçeleriyle iptal edildiği anlaşılmıştır.

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 39 uncu maddesinde; “İhale komisyonu kararı üzerine idare, verilmiş olan bütün teklifleri reddederek ihaleyi iptal etmekte serbesttir.” hükmü bulunmaktadır.

Bu hüküm çerçevesinde ihalenin iptali, ihale sürecini sona erdiren ve bu süreçte tesis edilmiş idari işlemleri tesis tarihi itibariyle ortadan kaldıran bir işlem niteliğinde bulunmaktadır.

Başvuruya konu ihalenin, 4734 sayılı Kanunun 39 uncu maddesi uyarınca ihale komisyonu kararı üzerine idarece 10.03.2008  tarihinde iptal edildiği anlaşıldığından, bu aşamada, bir ihale ve bu ihaleye ilişkin bir süreç kalmadığı ve Kuruma yapılan başvurunun da ihalenin iptali işlemine karşı olmadığı anlaşıldığından başvuru hakkında karar verilmesine gerek bulunmamaktadır.

Açıklanan nedenlerle;

 

Karar verilmesine yer olmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul