İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
  • Karar No: 2008/UH.Z-1425
  • Toplantı No: 2008/019
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 31.03.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/019
Gündem No :58
Karar Tarihi:31.03.2008
Karar No :2008/UH.Z-1425
Şikayetçi:
 Çak Güv. Kor. Öz. Eği. Hiz. A.Ş., Gazipaşa Mah. Yavuz Selim Bulvarı No: 173/3 TRABZON
 İhaleyi yapan idare:
 Artvin Devlet Hastanesi Başhekimliği, Hastane Caddesi ARTVİN
Başvuru tarih ve sayısı:
 28.02.2008 / 6386
Başvuruya konu ihale:
 2008/8942 İhale Kayıt Numaralı “Özel Güvenlik Hizmeti Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

24.03.2008 tarih ve 08.06.72.0201/2008-26E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Artvin Devlet Hastanesi Başhekimliği’nce 11.02.2008 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan Özel Güvenlik Hizmeti Alımı ihalesine ilişkin olarak Çak Güv. Kor. Öz. Eği. Hiz. A.Ş.’nin 21.02.2008 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 25.02.2008 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  28.02.2008 tarih ve 6386 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 27.02.2008 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; ihaleye Doğu Güvenlik firmasının 87.000,00 YTL, Kaçkar Güvenlik firmasının 87.659,40 YTL, AGM Güvenlik firmasının 87.659,50 YTL, Gazneli Güvenlik firmasının 88.500,00 YTL, Türker Güvenlik firmasının 88.554,70 YTL, firmalarının ise 88.600,00 YTL tutarında teklif verdiği, ihalenin AGM Güvenlik firması üzerinde bırakıldığı, idarece şikayet başvurularına verilen cevap yazısında teklifleri ile idarenin belirlemiş olduğu fiyat arasında 752,93 YTL fark olduğunun belirtildiği, bu durumda da ihalenin AGM Güvenlik firması üzerinde bırakılmaması gerektiği, işçilik, yol, tatil çalışması, sözleşme giderleri, 2007 yılı memurlara verilecek giyecek eşyaları azami birim fiyatları ve mali sorumluluk sigortası giderleri dikkate alındığında firmaları haricinde ihaleye teklif veren tüm firmaların teklifinin asgari maliyetin altında olduğu, aşırı düşük teklif sorgulaması yapılmadan ihalenin karara bağlanmasının mevzuata aykırı olduğu iddia edilmektedir.

 

A- Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

İhale ilanının 2 nci maddesine göre ihale konusu işin 01.03.2008 – 31.12.2008 tarihleri arasında 10 personel ile güvenlik hizmeti alımı olarak belirtildiği,

 

İdari şartnamenin “Teklif fiyata dahil olan giderler” başlıklı 26 ncı maddesinde;

“26.1 Sözleşmenin uygulanması sırasında, ilgili mevzuat gereğince yapılacak ulaşım, sigorta, vergi, resim ve harç giderleri isteklilerce teklif edilecek fiyata dahil edilecektir.

26.2 (26.1) nci maddede yer alan gider kalemlerinde artış olması ya da benzeri yeni gider kalemlerinin oluşması hallerinde, teklif edilen fiyatın bu tür artış ya da farkları karşılayacak payı içerdiği kabul edilecektir.

26.3 Ayrıca,

a) Bir güvenlik işçisi için; günlük brüt 2,50 YTL (Aylık 26 gün üzerinden) yol bedeli yüklenici tarafından işçi ücret bordrolarında gösterilerek nakdi olarak ödenecektir.

b) Bir güvenlik işçisi için; 5188 sayılı Özel Güvenlik Kanununda yer alan İçişleri Bakanlığınca onaylanmış yazlık ve kışlık olmak üzere 2 (iki) takım idarece onaylanacak özel güvenlik kıyafeti yükleniciye ait olup ayni olarak ödenecektir. Çalışanlara verilecek giyim eşyaları 2007 yılı memurlara verilecek giyecek eşyaları azami birim fiyatları üzerinden olacaktır.

c) Resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günü özel güvenlik personeli çalıştırılacak gün ve personel; 11 gün 2 personel 3 vardiya (8’er saat) olmak üzere 24 saat hizmet alımına devam edilecektir. Toplam 66 gün olarak hesaplanacaktır. İdarenin belirlediği yaklaşık maliyetin altındaki fiyatlar aşırı düşük teklif kabul edilip değerlendirmeye alınmayacaktır.

İdari ve teknik şartname hükümleri doğrultusundaki sarf malzeme, zorunlu mali sorumluluk sigortası ve trunk görüşme giderleri (amortisman ve kar dahil) genel gider ile şartname hükümleri doğrultusunda giderler teklif fiyata dahildir.

26.4 Ancak sözleşme konusu işin bedelinin ödenmesi aşamasında doğacak Katma Değer Vergisi (KDV) ilgili mevzuatı çerçevesinde idarece  yükleniciye ayrıca ödenir.

26.5 İş kazaları ile meslek hastalıkları sigortası prim oranı %1,5 dur.” düzenlemesine yer verilmiş, 48 inci maddesinde farkı verileceği belirtilmiştir.

 

Teknik şartnamenin 4.1.5 maddesinde, personele yazlık kıyafet olarak kep, 2 adet kısa kollu gömlek, 2 adet pantolon, ayakkabı, kemer ve kravat verileceği, kışlık kıyafet olarak ise 2 adet uzun kollu gömlek, 2 adet pantolon, bot, kazak, kışlık mont ve 2 adet kravat verileceği düzenlenmiş, 4.1.7 maddesinde işin yüklenici tarafından temin edilmesi gereken ekipman listesine yer verilmiştir.

 

Ayrıca idari şartnamenin 56.1 maddesinde; “İşçilerin maaşı, vergi iadesi tutarı, yol ve yemek ücreti, yüklenici tarafından bankaların birinde adlarına açılan hesaba hakediş ödemesi yapıldığı gün yatırılarak, ödeme belgesi takip eden iki iş günü içerisinde idareye ibraz edilecektir.” düzenlemesi, teknik şartnamenin 8.3.3 maddesinde; “...Yemek, elbise, vb tüm ücretler yükleniciye ait olacaktır. Özel güvenlik personelinden yasal kesintiler hariç hiçbir ücret kesintisi yapılmayacaktır.” düzenlemesi yer almıştır.

 

İdari şartnamenin 26.3 maddesinde, kıyafetlerin 2007 yılı memurlara verilecek giyecek eşyaları azami birim fiyatları üzerinden olacağı belirtilmiş olup, teknik şartnamede belirtilen kıyafetlerin anılan fiyat listesine göre hesaplanması sonucunda; bir adet kepin 6,30 YTL, dört adet gömleğin 46,40 YTL, dört adet pantolonun 72 YTL, bir adet ayakkabının 24 YTL, bir adet kemerin 7 YTL, üç adet kravatın 9,60 YTL, bir adet botun 24 YTL, bir adet kazağın 13 YTL, bir adet botun 37 YTL olduğu, bir personel için giyim giderinin toplam 239,30 YTL olduğu anlaşılmıştır.

 

İncelenen ihalede teklif fiyata dahil edilen giderlerle ilgili olarak ihale dokümanında yapılan ve yukarıda yer verilen düzenlemeler göz önünde bulundurulduğunda, teklif edilmesi gereken asgari işçilik maliyetinin (yol gideri, resmi ve dini bayram günlerinde ödenecek ücret ile %3 sözleşme giderleri dahil, giyim gideri ve yemek gideri hariç) 85.947,57 YTL olduğu, bu tutara giyim gideri de eklendiğinde asgari işçilik maliyetinin 88.412,36 YTL olduğu anlaşılmıştır.

 

4734 sayılı Kanunun “Aşırı Düşük Teklifler” başlıklı 38 inci maddesinde; “İhale komisyonu verilen teklifleri 37 nci maddeye göre değerlendirdikten sonra, diğer tekliflere veya idarenin tespit ettiği yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olanları tespit eder. Bu teklifleri reddetmeden önce, belirlediği süre içinde teklif sahiplerinden teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak ister.

İhale komisyonu;

a) İmalat sürecinin, verilen hizmetin ve yapım yönteminin ekonomik olması,

b) Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin mal ve hizmetlerin temini veya yapım işinin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar,

c) Teklif edilen mal, hizmet veya yapım işinin özgünlüğü,

Hususlarında belgelendirilmek suretiyle yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak, aşırı düşük teklifleri değerlendirir. Bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifleri reddedilir.” hükmüne yer verilmiş, Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 72 nci maddesinde de benzer düzenleme yapılmıştır.

 

Kamu İhale Genel Tebliğinin Birinci Bölümünün XIII\H-b maddesinde; “Personel çalıştırılmasına dayalı olan (ağırlıklı olarak personel çalıştırılan, çalışacak personel sayısının belirlendiği ve haftalık çalışma süresinin tamamının idare için kullanıldığı) hizmet alımı ihalelerinden; temizlik, özel güvenlik, sayaç okuma ve kesme-açma, hasta ve ziyaretçi yönlendirme, tıbbi sekreterlik, veri işleme ve otomasyon sisteminin işletimi hizmetleri ile sınırlı olmak üzere, verilmiş olan tekliflerin değerlendirilmesinde ihale ve sözleşmeye ilişkin damga vergileri, Kamu İhale Kurumu payı, noter masrafları gibi sözleşme giderleri ile amortisman, iş yeri hekimliği, ihbar ve kıdem tazminatına ilişkin genel giderleri karşılamak üzere asgari işçilik maliyeti üzerinden % 3 oranında sözleşme ve genel giderler hesaplanacaktır. Ayrıca bu hizmetlerde amortisman, iş yeri hekimliği, ihbar ve kıdem tazminatı ile ilgili giderlerin sözleşme ve genel giderler içinde yer alacağı kabul edileceği için aşırı düşük teklif sorgulamasında bu giderler, önemli teklif bileşeni olarak belirtilmeyecek ve isteklilerden aşırı düşük teklif sorgulamasına verdikleri cevaplarında bu giderler için bir bedel öngörmeleri istenmeyecektir.

...

Asgari işçilik maliyeti; brüt asgari ücret ile idari şartnamede öngörülen yemek, yol ve giyim bedeli ile işveren sigorta prim tutarından oluşmaktadır. Asgari ücretin üzerinde ödeme öngörülen işlerde brüt asgari ücret yerine öngörülen bu fazla tutar yazılacaktır. Resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günü yaptırılacak çalışma için 4857 sayılı İş Kanununun 47 nci maddesi uyarınca hesaplanacak ücret, idari şartnamede yapılan belirlemeye göre brüt asgari ücret veya brüt asgari ücretin fazlası üzerinden belirlenecektir.

İşçilik, malzeme ve diğer maliyet kalemleri dikkate alınmak suretiyle tekliflerin değerlendirmesi yapılarak 4734 sayılı Kanunun 38 inci maddesi uyarınca teklifi aşırı düşük görülen isteklilerden işin niteliğine göre idarece belirlenen önemli teklif  bileşenleri ile ilgili açıklama istenecek, istekliler tarafından yapılan bu açıklamalara ilişkin belgeler değerlendirilerek karar verilecektir.

Aşırı düşük teklif sorgulaması yapıldıktan sonra asgari işçilik maliyeti üzerinden % 3 sözleşme ve genel giderleri karşılamayan teklifler reddedilecektir. Asgari işçilik maliyeti ve bu maliyet üzerinden hesaplanan % 3 oranındaki sözleşme ve genel giderleri karşılayan teklifler, idari şartnamede belirtilen diğer maliyet kalemleri (malzeme vb.) dikkate alınmak suretiyle değerlendirilerek ihale sonuçlandırılacaktır.

...

Özel güvenlik hizmet alımlarında ise ihale konusu işe ilişkin her türlü güvenlik sistem ve cihazları ile ekipman, alet, edevat, kelepçe, cop, dedektör, telsiz, el feneri, düdük gibi makine ve ekipman maliyetlerinin tamamı, sözleşme ve genel giderler içerisinde yer alan amortisman olarak kabul edilecek ve aşırı düşük teklif sorgulamasında önemli bir bileşen olarak değerlendirilmeyecektir. Özel güvenlik hizmet alım ihalelerinde aşırı düşük teklif sorgulamasında giyim bedeli ise önemli bir bileşen olarak görülecek ve isteklilerce giyim bedelini tevsik eden belgeler sunulacaktır. Giyeceklerin daha önce alındığı ve bunun için bir gider öngörülmediği gibi açıklamalar kabul edilmeyecektir.

Özel güvenlik hizmet alım ihalelerinde mali sorumluluk sigortası gideri aşırı düşük teklif sorgulamasında önemli bir bileşen olarak kabul edilecek ve isteklilerce aşırı düşük teklif sorgulaması çerçevesinde sigorta acentelerinden alınarak sunulan proforma fatura veya sözleşmelerin ekine sigorta acentelerince  Özel Güvenlik Mali Sorumluluk Sigortası Tarife ve Talimatında  yer alan teminat tutarları üzerinden teklif ettikleri sigorta prim tutarlarıyla özel güvenlik mali sorumluluk sigortası hizmetini geçekleştirebileceklerine ilişkin ilgili sigorta şirketinin genel müdürlüğünden veya  bölge müdürlüğünden alınan  teyit yazısının  eklenmesi ve  bu teyitlerin yetkili kişilerin  imzasını taşıması gerekecektir...” açıklamasına yer verilmiştir.

 

Yukarıda anılan mevzuat hükümleri uyarınca, diğer tekliflere veya yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olanlar idarece tespit edildikten sonra, teklif sahiplerinden teklifte önemli olduğu tespit edilen bileşenler ile ilgili ayrıntıların yazılı olarak istenmesi, aşırı düşük teklif sorgulaması yapıldıktan sonra asgari işçilik maliyeti üzerinden % 3 sözleşme ve genel giderleri karşılamayan tekliflerin reddedilmesi, asgari işçilik maliyeti ve bu maliyet üzerinden hesaplanan % 3 oranındaki sözleşme ve genel giderleri karşılayan tekliflerin, idari şartnamede belirtilen diğer maliyet kalemleri dikkate alınmak suretiyle değerlendirilerek ihale sonuçlandırılması gerekmektedir.

 

İhale üzerinde bırakılan isteklinin teklif bedelinin 87.659,50 YTL olduğu, idari şartnamenin 26.3 maddesi gereğince kıyafetlerin 2007 yılı memurlara verilecek giyecek eşyaları azami birim fiyatları üzerinden olacağı dikkate alındığında, ihale üzerinde bırakılan isteklinin teklif bedelinin asgari işçilik maliyeti olan (giyim gideri dahil) 88.412,36 YTL’nin altında olduğu, dolayısıyla aşırı düşük teklif sorgulaması yapılmaksızın ihalenin sözkonusu istekli üzerinde bırakılmasında mevzuata uyarlık bulunmadığı anlaşılmıştır.

 

İdarece teklif fiyatı aşırı düşük bulunan isteklilerden aşırı düşük tekliflere ilişkin  açıklama istenilmesi, istekliler tarafından sunulan açıklamalar sonucunda, asgari işçilik maliyetinin altında teklif veren isteklilerin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılması, bu tutarı karşılayan tekliflerin idari şartnamede belirtilen diğer maliyet kalemleri dikkate alınmak suretiyle değerlendirilerek ihalenin sonuçlandırılması gerekmekte ise de, aşağıda açıklanan nedenlerle ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptali gerekmektedir.

 

B) İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 20 nci maddesi yönünden yapılan inceleme sonucunda tespit edilen aykırılıklar ve buna ilişkin inceleme ve hukuki değerlendirme aşağıda yapılmıştır:

 

ğ) Dokümanda teklif bedellerinin birbiriyle karşılaştırılmasını engelleyen eksiklik, belirsizlik veya çelişki yaratan bir düzenlemenin bulunup bulunmadığı yönünden yapılan incelemede;

 

1) Kamu İhale Genel Tebliğinin Birinci Bölümünün XIII/G numaralı maddesinde, “Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımlarında Teklif Fiyata Dahil Olacak Masraflar” başlığı altında; “…8- Yemek ve yol bedelinin nakdi olarak ödeneceği öngörülen hizmet alımı ihalelerinin idari şartnamelerinde, yemek ve yol bedelinin günlük brüt tutarları ve ayda kaç gün ödeneceği yazılacak, bu brüt tutarların nakdi olarak ödeneceği ve ücret bordrosunda gösterileceği açıkça belirtilecektir…

10- Çalışacak personelin yemek ve yol maliyetlerinin isteklilerce ayni olarak karşılanmasının öngörüldüğü işlerde, bu ihtiyaçların isteklilerce ayni olarak karşılanacağı idari şartnamelerin ilgili maddesinde belirtilecek ve aylık gün sayısı gösterilecek, ancak buna ilişkin bir bedel öngörülmeyecek, personelin bu ihtiyaçlarının karşılanmasına ilişkin kriterler ve asgari standartlar (yemek çeşidi, kalori vb.) ise ihale dokümanının ilgili bölümünde belirlenecektir…

12- Yemek, yol ve giyecek gibi ihtiyaçların isteklilerce karşılanmasının öngörülmediği durumlarda ise idari şartnamelerde bunlara ilişkin herhangi bir düzenleme yapılmayacak ve sözleşmenin uygulanması sırasında yükleniciden çalışanlara ait bu tür giderleri karşılaması istenmeyecektir…” açıklamasına yer verilmiştir.

 

            İdari şartnamenin 56.1 maddesinde; “İşçilerin maaşı, vergi iadesi tutarı, yol ve yemek ücreti, yüklenici tarafından bankaların birinde adlarına açılan hesaba hakediş ödemesi yapıldığı gün yatırılarak, ödeme belgesi takip eden iki iş günü içerisinde idareye ibraz edilecektir.” düzenlemesi, teknik şartnamenin 8.3.3 maddesinde; “...Yemek, elbise, vb tüm ücretler yükleniciye ait olacaktır. Özel güvenlik personelinden yasal kesintiler hariç hiçbir ücret kesintisi yapılmayacaktır.” düzenlemesi yapılmıştır.

 

            İdari şartname ve teknik şartnamenin yukarıda anılan hükümlerinde yemek giderinin yükleniciye ait olduğunun belirtilmesine rağmen, idari şartnamenin 26 ıncı maddesinde yemek giderine ilişkin herhangi bir belirleme yapılmadığı ve yemek giderinin ayni olarak mı nakdi olarak mı karşılanacağı hususunun belirsizlik arz ettiği, idari şartnamenin 56.1 maddesinde yemek ücretinin işçiler adına açılan hesaba yatırılacağı belirtildiğinden nakdi olarak karşılanacağı düşünülebilirse de nakdi olarak ödenecek tutarın belirtilmediği, sözkonusu belirsiz düzenleme nedeniyle tekliflerin sağlıklı olarak verilmesi ve değerlendirilmesinin mümkün olmadığı sonucuna varılmıştır.

 

          2) Kamu İhale Genel Tebliğinin Birinci Bölümünün XIII\H-b maddesinde, “…Özel güvenlik hizmet alım ihalelerinde aşırı düşük teklif sorgulamasında giyim bedeli ise önemli bir bileşen olarak görülecek ve isteklilerce giyim bedelini tevsik eden belgeler sunulacaktır…” düzenlemesine,

 

            Anılan Tebliğin VIII/G maddesinde; “… İdari şartnamenin "Teklif Fiyata Dahil Olan Masraflar" başlıklı maddesinde, giyim bedelinin ayni olacağı belirtilecektir. Her bir işçiye sözleşme süresince verilecek giyim eşyasının cinsi, nevi ve adedine ilişkin düzenleme teknik şartnamede yapılacaktır. Özel güvenlik hizmet alım ihalelerinde giyime ilişkin düzenlemede giyimin 5188 sayılı Kanun ve ikincil mevzuatına uygun olacağı ihale dokümanında  belirtilecektir…” düzenlemesine yer verilmiştir.

 

            İncelenen ihaleye ait idari şartnamenin 26.3 maddesinde; “Çalışanlara verilecek giyim eşyaları 2007 yılı memurlara verilecek giyecek eşyaları azami birim fiyatları üzerinden olacaktır.” düzenlemesi yapılmıştır.

 

            Kamu İhale Genel Tebliğinin yukarıda anılan hükümleri uyarınca, ihale dokümanında personele verilecek giyim eşyalarının sayı ve özellikleri ile ayni olarak verileceğinin belirtilmesi yeterli olup, giyim giderinin istekliler tarafından piyasa koşullarına göre serbestçe belirlenmesi esas olduğundan, kıyafetlerin memurlara verilecek giyecek eşyaları azami birim fiyatları üzerinden olacağı yönündeki düzenlemede mevzuata uyarlık bulunmadığı anlaşılmıştır.

 

            3) 4735 sayılı Kanunun “Sözleşme kapsamında yaptırılabilecek ilave işler, iş eksilişi ve işin tasfiyesi” başlıklı 24 üncü maddesinde; “Mal ve hizmet alımlarıyla yapım sözleşmelerinde, öngörülemeyen durumlar nedeniyle bir iş artışının zorunlu olması halinde, artışa konu olan iş;

            a) Sözleşmeye esas proje içinde kalması,

            b) İdareyi külfete sokmaksızın asıl işten ayrılmasının teknik veya ekonomik olarak mümkün olmaması,

            şartlarıyla, anahtar teslimi götürü bedel ihale edilen yapım işlerinde sözleşme bedelinin % 10´una, birim fiyat teklif almak suretiyle ihale edilen mal ve hizmet alımlarıyla yapım işleri sözleşmelerinde ise % 20´sine kadar oran dahilinde, süre hariç sözleşme ve ihale dokümanındaki hükümler çerçevesinde aynı yükleniciye yaptırılabilir…” hükmüne yer verilmiştir.

 

            İncelenen ihaleye ait idari şartnamenin “Sözleşme kapsamında yaptırılabilecek ilave işler, iş eksilişi ve işin tasfiyesi” başlıklı 51 inci maddesinde; “Yüklenici firma; yukarıda belirtilmiş olan çalışma esasına göre, Emniyet Müdürlüğü ve Kurumca belirlenecek sayıda personel görevlendirecek olup; bu sayı ek alanların hizmete dahil edilmesi veya çıkartılması zorunluluğunda Kurum tarafından %20 oranına kadar arttırılabilecek veya azaltılabilecektir. Kurumun, sürekli ek görevli için yazılı talebi, yüklenici firma tarafından yazılı bildirim tarihinden itibaren en geç 7 gün içerisinde, yine bu şartnamede belirtilmiş olan, güvenlik personeli temel eğitimi almış, soruşturması tamamlanmış durumda komisyonun onayını müteakip genel ve özel kriterlerine uygun olarak karşılanacaktır. Ek görevli için Kurumdan herhangi bir ek ücret talep etmeyecektir.” düzenlemesi yapılmıştır.

 

            İdarece sözleşme bedelinin %20’sine kadar oran dahilinde iş artışına gidilmesi mümkün olmakla birlikte, iş artışı yapılan kaleme ilişkin ücret ödemesi yapılması gerektiğinden, idarece talep edilecek ilave personel için herhangi bir ek ücret ödenmeyeceği yönünde yapılan düzenlemede mevzuata uyarlık bulunmadığı anlaşılmıştır.

 

4) Kamu İhale Genel Tebliğinin Birinci Bölümünün XIII\H-b maddesinde; “…Özel güvenlik hizmet alım ihalelerinde mali sorumluluk sigortası gideri aşırı düşük teklif sorgulamasında önemli bir bileşen olarak kabul edilecek ve isteklilerce aşırı düşük teklif sorgulaması çerçevesinde sigorta acentelerinden alınarak sunulan proforma fatura veya sözleşmelerin ekine sigorta acentelerince  Özel Güvenlik Mali Sorumluluk Sigortası Tarife ve Talimatında  yer alan teminat tutarları üzerinden teklif ettikleri sigorta prim tutarlarıyla özel güvenlik mali sorumluluk sigortası hizmetini geçekleştirebileceklerine ilişkin ilgili sigorta şirketinin genel müdürlüğünden veya  bölge müdürlüğünden alınan  teyit yazısının  eklenmesi ve  bu teyitlerin yetkili kişilerin  imzasını taşıması gerekecektir...” açıklamasına yer verilmiştir.

 

İdari şartnamenin 26.3 maddesinde; “…İdari ve teknik şartname hükümleri doğrultusundaki sarf malzeme, zorunlu mali sorumluluk sigortası ve trunk görüşme giderleri (amortisman ve kar dahil) genel gider ile şartname hükümleri doğrultusunda giderler teklif fiyata dahildir…” düzenlemesine,

 

İdarece Çak Güv. Kor. Öz. Eği. Hiz. A.Ş.’nin şikayet başvurusuna verilen cevabi yazıda; “…26.3.maddesinin (c) bendinde "İdari ve Teknik şartname hükümleri doğrultusunda sarf malzeme, zorunlu mali sorumluluk sigortası ve trunk görüşme giderleri (Amortisman ve kar dahil) genel gider ile şartname hükümleri doğrultusunda giderler teklif fiyata dahildir" denmektedir. Bu gideri ihaleye teklif veren firmalar zorunlu gider olarak hesaplamayıp kar içerisinde değerlendirip genel gider olarak hesaplayacaklardır. İdaremiz bunu işçilik hesaplamasında kar marjı içinde değerlendirilmiştir.” ifadelerine yer verilmiştir.

 

Kamu İhale Genel Tebliğinin yukarıda anılan hükmü uyarınca, özel güvenlik mali sorumluluk sigortası, özel güvenlik hizmet alımı ihalelerinde önemli bir teklif bileşeni olduğundan, bu giderin idarece kar veya genel giderler içerisinde değerlendirilmesinde mevzuata uyarlık bulunmadığı anlaşılmıştır.

 

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, ihale işlemleri ile ihale kararının iptaline karar verilmesi gerekmekle birlikte incelemeye konu ihale, Kurulun 31.03.2008 tarih ve 2008/UH.Z-1424 sayılı kararı ile iptal edildiğinden karar verilmesine gerek bulunmamaktadır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

Karar verilmesine yer olmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul