İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 22 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2008/UH.Z-1466
  • Toplantı No: 2008/019
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 31.03.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/019
Gündem No :110
Karar Tarihi:31.03.2008
Karar No :2008/UH.Z-1466
Şikayetçi:
 Delta Koruma ve Güvenlik Eğitim Hizmetleri Ltd. Şti. Servi Mahallesi Gültaş İşhanı K 3 KÜTAHYA
 İhaleyi yapan idare:
 Afyon Kocatepe Üniversitesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü Ahmet Necdet Sezer Kampüsü C Blok K 3 AFYON
Başvuru tarih ve sayısı:
 12.03.2008 / 7564
Başvuruya konu ihale:
 2008/4446 İhale Kayıt Numaralı “AKÜ ANS Arşt. ve Uyg.Hast. 2008 Yılı 10 Ay Süreyle 6 Adet Özel Güvenlik Görevlisi Hizmet Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

27.03.2008 tarih ve 08.07.85.0097/2008-28 sayılı Ön İnceleme Raporunda;

 

            Afyon Kocatepe Üniversitesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü tarafından 13.02.2008 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “AKÜ ANS Arşt. ve Uyg.Hast. 2008 Yılı 10 Ay Süreyle 6 Adet Özel Güvenlik Görevlisi Hizmet Alımı” ihalesine ilişkin olarak Delta Koruma ve Güvenlik Eğitim Hizmetleri Ltd. Şti.’nin 12.03.2008 tarih ve 7564 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunduğu,

 

Yapılan inceleme neticesinde;

 

Başvurunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Şikayet dilekçesi ve Ön İnceleme Raporu incelendi:

 

Başvuru dilekçesinde özetle;

 

            1) İhaleye istekli sıfatıyla katıldıkları, ancak idarenin kesinleşen ihale kararı yazısında teklif zarfında sunmuş oldukları özel güvenlik mali sorumluluk sigortası poliçesinin sigorta şirketinin genel müdürlüğü veya bölge müdürlüğünden onaylı olmadığı gerekçesi ile değerlendirme dışı bırakıldıklarının bildirildiği, oysa sigorta poliçesinin aslını sundukları, bu nedenle genel müdürlük veya bölge müdürlüğünün onayına gerek olmadığı,

 

            2) İhaleye teklif veren hiçbir firmanın teklifinin hayatın olağan akışına ve piyasa koşullarına uygun olmadığı,

 

            iddia edilmektedir.

 

İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 8 inci maddesinde başvurularda aranacak şekil unsurları düzenlenmiş, aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin altıncı fıkrasında ise, birinci fıkranın (ç) ve (e) bendinde sayılan belgeler ile ikinci fıkrasında yer alan bilgileri içermeyen ve henüz başvuru süresi dolmamış olan itirazen şikayet başvurularıyla ilgili olarak başvuru süresinin sonuna kadar söz konusu eksikliklerin başvuru sahibi tarafından giderilebileceği hükme bağlanmıştır.

 

            Yapılan inceleme sonucunda, başvuru dilekçesine başvuruda bulunmaya yetkili olunduğuna dair belgeler ile imza sirkülerinin aslı veya yetkili mercilerce onaylı örneklerinin eklenmediği hususu tespit edilmiş olup, İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin altıncı fıkrası uyarınca, 15 günlük itirazen şikayet süresi içinde eksikliklerin tamamlandığı ancak sunulan belgelerin uygun olmadığı anlaşılmıştır.

           

Anılan Yönetmeliğin 17 inci maddesinde; aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin birinci fıkrasının (b), (c), (ç), (d) ve (e) bentleri bakımından bir aykırılığın tespiti halinde Kurul tarafından başvurunun iddiaların incelenmesi kapsamında incelenip incelenmeyeceğine karar verileceği hükme bağlanmış, 22 inci maddesinde ise iddiaların incelenmesine geçilmesinin kabul koşulları sayılmıştır.

 

            Öte yandan, aynı ihaleye ilişkin ve aynı konuda Nokta Özel Güvenlik Sav. Eğit. ve Dan. Hiz. Ltd. Şti. tarafından 17.03.2008 tarih ve 7889 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunulmuştur.

 

            İncelenen ihalede, aynı ihaleye ilişkin ve aynı konuda esas incelemesine geçilmiş bir başvurunun olması nedeniyle İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 22 nci maddesinde öngörülen iddiaların incelenmesine geçilmesinin kabul koşullarının oluşmadığı anlaşıldığından iddiaların incelenmesine geçilmesine gerek bulunmamaktadır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

Başvurunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul