İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
  • Karar No: 2008/UH.Z-1567
  • Toplantı No: 2008/020
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 07.04.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/020
Gündem No :107
Karar Tarihi:07.04.2008
Karar No :2008/UH.Z-1567
Şikayetçi:
 Erk Eğitim Organizasyon Danışmanlık Turizm ve Destek Hizm. San. ve Tic. Ltd. Şti., Muhtesip İskender Mah. Fevzipaşa Cad. Yavuz Selim Apt. K 3 D 7 No:155 Fatih/İSTANBUL
 İhaleyi yapan idare:
 İSKİ Genel Müdürlüğü, İnkilap Cad. No:34 34410 Aksaray Fatih/İSTANBUL
Başvuru tarih ve sayısı:
 18.03.2008 / 8093
Başvuruya konu ihale:
 2007/200672 İhale Kayıt Numaralı “Tesislerden Elde Edilen Çamurun Nakli ve Araç Kiralanması” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

03.04.2008 tarih ve 08.08.23.G017/2008-4E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            İSKİ Genel Müdürlüğü’nce 19.02.2008 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Tesislerden Elde Edilen Çamurun Nakli ve Araç Kiralanması” ihalesine ilişkin olarak Erk Eğitim Organizasyon Danışmanlık Turizm ve Destek Hizm. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin 29.02.2008 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 05.03.2008 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  18.03.2008 tarih ve 8093 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 18.03.2008 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri ile ihale dosyası incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

İdari şartnamenin 7.4. benzer iş tanımında işin niteliği dışında ayrıca her türlü araç kiralama işlerinin de benzer iş olarak kabul edildiği, dolayısıyla, otomobil, pick-up, iş makinesi kiralama gibi işlerinde araç kiralama işi kapsamında kaldığı, ancak ihale konusu işin kamyonla yapılması gereken bir iş olduğu benzer iş tanımında damperli kamyon kiralama ve çamur taşıma işlerine yer verilmesi gerektiği, yapılan benzer iş tanımının nitelik ve büyüklük bakımından ihale konusu işle aynı   usul   ve   benzer   usullerle gerçekleşmesi bakımından benzerlik göstermediği ve Hizmet Alımı İhaleleri Yönetmeliğinin "Tanımlar" başlıklı 3 üncü maddesine aykırı olduğu,

 

Tip idari şartnamenin 7.3.3.1. maddesinde araçların yaşının 3 (üç) yıldan büyük olmayacağının öngörüldüğü, bu hususun Kamu İhale Kanununun temel ilkelerinden olan rekabeti engelleyici bir durum ortaya çıkardığı ve katılımı azalttığı,

 

3) Teknik şartnamenin 2.2 nci maddesinde; Büyükçekmece, İkitelli, ve Taşolukişletmelerinde ayrı ayrı 24 saat boyunca 1 adet 16 ton kapasiteli damperli kamyonun boş olarak çamur ünitesinde şoförü ile birlikte hazır bulundurulacağının öngörüldüğü,  idari şartnamenin isteklinin organizasyon yapısı ve personel durumuna ilişkin belgeler başlıklı 7.3.2 nci maddesinde 6 araç için uygun sürücü belgeli 6 adet şoför istendiği,  4857 sayılı İş Kanununun çalışma süresi başlıklı 63 üncü maddesinde genel bakımdan çalışma süresinin haftada en çok kırkbeş saat olduğunun belirtildiği, aksi kararlaştırılmamışsa bu sürenin işyerlerinde haftanın çalışılan günlerine eşit ölçüde bölünerek uygulanacağı, gece süresi ve gece çalışmaları başlıklı 69 uncu maddesinde işçilerin gece  çalışmalarının  yedi buçuk saati  geçemeyeceği hükümlerine yer verilmiş olup, bu maddelere istinaden 24 saat çalışma esasına göre bulundurulacak şoför sayısı toplam 6 araç için 18 kişi olmakla birlikte söz konusu ihale dokümanlarında çelişki olduğu ve teklif maliyetini direk olarak etkilediği,

 

4) İdari şartnamede İSTAÇ´tan çamur döküm bedelleri ile ilgili yazının teklif
dosyasıyla birlikte verilmesinin istendiği, İSTAÇ´tan alınan yazıda Odayeri (Kemerburgaz) katı atık düzenli depolama sahasına hiçbir şekilde çamur dökümünün yapılmayacağının belirtildiği, teknik şartnamenin 2.8 inci maddesinde, ‘İSTAÇ´a ait Kemerburgaz´daki Odayeri hazır oluncaya kadar   çamurları   Şile´deki   Kömürcüoda  döküm   alanına  boşaltacaktır´ ifadelerine   yer verildiği, ancak ne kadar süre boyunca Şile´ye döküm yapılacağına dair net bir ifadenin yer almadığı ve iki çamur döküm sahası arasındaki mesafenin birbirinden farklı olduğu için araçların akaryakıt maliyetlerinin hesaplanamadığı, dolayısıyla sağlıklı bir teklif verilmesinin oldukça güç olduğu,

 

İddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

1) Başvuru sahibinin 1 inci iddiasına ilişkin olarak; 

 

            İhale ilanının 4.4 üncü maddesinde; “Bu ihalede benzer iş olarak, çamur, toprak, hafriyat nakliyesi ve taşıma işleri ile araç kiralama işleri kabul edilecektir” düzenlemesi yer almaktadır. İdari şartnamenin 7.4 üncü maddesinde aynı düzenlemeye yer verilmiştir.

 

             İhale konusu işe ait Teknik Şartnamenin “Konu ve Kapsam” başlıklı 1 inci maddesinde; “Bu Şartname; İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı, İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İSKİ), Su Arıtma Daire Başkanlığı Büyükçekmece, İkitelli ve Taşoluk İçmesuyu Arıtma Tesislerinden atık olarak elde edilen çamurun düzenli olarak yüklenmesi, taşınması ve İSTAÇ´a ait bir depolama alanına boşaltılması işine ait hususları içerir” ifadesi yer almaktadır.

           

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Tanımlar” başlıklı 3 üncü maddesinde, ‘Benzer İş’; “İhale konusu hizmet veya hizmetin bölümleriyle nitelik ve büyüklük bakımından benzerlik gösteren, aynı veya benzer usullerle gerçekleştirilen, teçhizat, ekipman, mali güç ve uzmanlık ile personel ve organizasyon gerekleri bakımından benzer özellik taşıyan hizmetleri” şeklinde tanımlanmıştır.

 

İhale dokümanında yapılan benzer iş tanımı incelendiğinde söz konusu ihaleye, toprak, hafriyat nakliyesi ve taşıma işleri gerçekleştirmiş isteklilerin katılımının yanı sıra araç kiralama işini gerçekleştiren isteklilerin de katılımının mümkün kılındığı, bu düzenlemenin katılımı engelleyici olmadığı anlaşıldığından başvuru sahibinin bu iddiası yerinde bulunmamıştır.

 

Başvuru sahibinin 2 nci iddiasına ilişkin olarak;

 

İhale ilanının “İsteklinin organizasyon yapısına ve personel durumuna ilişkin belgeler”
başlıklı 4.3.2 nci maddesinde; “İstekliler 6 araç için (16 ton kapasiteli kamyon) uygun sürücü belgeli 6 adet şoförü işin sonuna kadar çalıştıracaklardır” düzenlemesi yer almaktadır.

 

İhale ilanının “Makine, tesis ve diğer ekipmana ilişkin belgeler” başlıklı 4.3.3 üncü maddesinde; “a)Araçlar en az 16 ton kapasiteli olacaktır. Aracın kasası etrafa çamur suyu sızdırmayacak veya dökülmeyecek şekilde dizayn edilmiş damperli metal kasa olacaktır.

Araç ve şoför Karayolları ve Trafik Kanununun ve Tüzüğünün öngördüğü şartlara ve belgelere sahip olacaktır. Araçların yaşı 3 (üç) yıldan büyük olmayacaktır.

b) İsteklilerin kendi malı ise; yukarıdaki özelliklere sahip araç isteklinin kendisine ait ise Ruhsat Belgesi´nin noter tasdikli örneğini vermeyi taahhüt edecektir.

c) Eğer kiralık ise; yukarıdaki özelliklere ait aracı istekli kiralamış ise en az 1 (bir) yıllık çamur nakliye işi sözleşmesinin noter tasdikli suretini vermeyi taahhüt edecektir.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

İhaleye ait idari şartnamenin 7.3.3 üncü maddesinde paralel bir düzenleme yapıldığı anlaşılmıştır.

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 44 üncü maddesinde; “İdare, ihale konusu hizmetin yapılabilmesi için gerekli gördüğü tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipman ile ilgili bilgi ve belgeleri isteyebilir ve bunlara ait asgari yeterlik kriterleri öngörebilir.

Makine, tesis ve ekipman için kendi malı olma şartının aranmaması esastır” hükmü bulunmaktadır.

 

İdarece ihale konusu işin yürütülmesine ilişkin olarak idari şartnamenin 7.3.3 üncü maddesi ile ilanın 4.3.3 üncü maddesinde istenilen araçların yaşına ilişkin yapılan düzenleme katılımı sınırlayıcı nitelikte olmadığından mevzuata aykırılık teşkil etmediği sonucuna varılmıştır.

 

Başvuru sahibinin 3 üncü iddiasına ilişkin olarak;

 

Teknik şartnamenin 2.2 nci maddesinde; “Büyükçekmece, İkitelli ve Taşoluk İşletmelerinde ayrı ayrı 24 saat boyunca, bir adet 16 ton taşıma kapasiteli damperli kamyon, boş olarak çamur ünitesinde şoförü ile hazır bulunacaktır”, 4.6 maddesinde; “Sistem, sürekli çalışma esasına dayanır. Ancak, elektrik kesilmesi veya arızadan dolayı çamur verilmemesi durumunda firma herhangi bir hak iddia edemeyecek çamurun çıkmasını bekleyecektir”, 7.1 inci maddesinde; “Büyükçekmece İşletmeleri için 2 adet, İkitelli İşletmeleri için 3 adet, Taşoluk Tesisi için 1 adet kamyon tahsis edilecektir. İSKİ gerekli görürse kamyonları işletmeler arasında sevk edebilir.  Birisi çamur boşaltmaya gittiğinde diğeri çamur dolumu yapmaya başlayacaktır. Bu işlem işletmeler çalıştığı müddetçe devam edecektir” 7.3 üncü maddesinde de; “Firma tarafından Büyükçekmece, İkitelli ve Tasoluk işletmelerine ayrı ayrı birer şoför tahsis edilecek ve şoför işletmede devamlı işinin başında olacaktır, Ayrıca firma kendi elemanlarının beklemesi için kendisine gösterilecek uygun bir yere modüler kabin koyacaktır” düzenlemeleri yer almaktadır.

 

İdari şartnamenin 7.3.2 maddesinde; “İstekliler 6 araç için (16 ton kapasiteli kamyon) uygun sürücü belgeli 6 adet şoförü işin sonuna kadar çalıştıracaklardır” düzenlemesi yer almaktadır.

 

Teknik şartnamedeki düzenlemelere göre iş süresince çamur nakli yapılacak Büyükçekmece, İkitelli ve Taşoluk işletmelerinde çalışma sürelerine yüklenicinin iş programı yaparak uyması gerektiği, yapılacak işin personel çalıştırılmasına dayalı bir iş olmadığı, dolayısıyla istekliler yönünden teklif maliyetinin hesabında toplam 6 araç için çalıştırılacak uygun sürücü belgeli şoför sayısı konusunda tereddüt oluşmayacağı ve bu durumun isteklilerin teklif fiyatını oluşturmalarında belirsizliğe yol açmayacağı anlaşıldığından başvuru sahibinin bu iddiası yerinde bulunmamıştır.

 

Başvuru sahibinin 4 üncü iddiasına ilişkin olarak;

 

Teknik şartnamenin 2.8 inci maddesinde; “İSTAÇ´a ait Kemerburgaz´daki Odayeri hazır oluncaya kadar çamurdan Kömürcüoda döküm alanına boşaltacaktır” düzenlemesine yer verilmiştir.

            Teknik şartnamenin 7.4 üncü maddesinde; “Firma, çamurun yükleme, nakletme ve döküm işlerinin tamamını kapsayacak şekilde ve İSTAÇ´ın çamur döküm yerleri olan Kemerburgaz Odayeri ve Şile Kömürcüoda döküm alanını kapsayacak şekilde her işletme için ayrı ayrı fiyat verecektir” düzenlemesi yer almaktadır.

            Teknik şartnamenin 7.5 inci maddesinde; Firma, çamur dökümü için İSTAÇ´la anlaşma taahhüdünde bulunacak ve ihaleyi aldığı takdirde İSTAÇ´la anlaşma yapıp İSKİ´ye ibraz edecektir. İSTAÇ´ın talep ettiği döküm parasını ve ihtiyaç halinde çamur analizlerini firma ödeyecektir” düzenlemesine yer verilmiştir.

                       

Bu düzenlemelere göre isteklilerin İSKİ’ye ait İkitelli, Büyükcekmece ve Taşoluk Arıtma Tesislerinden atık olarak elde edilen çamurun yüklenmesi, taşınması ve İSTAÇ´a ait çamur döküm yerleri olan Kemerburgaz Odayeri ve Şile Kömürcüoda döküm alanına boşaltılması işine ilişkin olarak İSTAÇ´tan alacakları döküm ücreti bilgilerine dayanarak tekliflerini hazırlamaları gerektiği anlaşılmaktadır. Başvuru sahibi firmanın bu konudaki talebi için İSTAÇ tarafından verilen 15.02.2008 tarih ve 42.00/02 sayılı cevabi yazıda; “Odayeri (Kemerburgaz) Katı Atık Düzenli Depolama Sahası’na hiçbir şekilde çamur dökümü yapılmamaktadır” denildiği anlaşılmakta ise de, teknik şartnamenin 2.8 inci maddesinde belirtildiği üzere İSTAÇ´a ait Kemerburgaz´daki Odayeri hazır oluncaya kadar çamurların Kömürcüoda döküm alanına boşaltılacağı belirtildiğinden isteklilerin tekliflerini bu mesafeye göre hazırlayıp sunmaları mümkündür. Dolayısıyla başvuru sahibinin bu iddiası yerinde bulunmamıştır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Oyçokluğu ile karar verildi.

 

Karşı Oy:

Teknik şartnamenin 2.2 maddesinde; “Büyükçekmece, İkitelli ve Taşoluk İşletmelerinde ayrı ayrı 24 saat boyunca, bir adet 16 ton taşıma kapasiteli damperli kamyon, boş olarak çamur ünitesinde şoförü ile hazır bulunacaktır”, 4.6 maddesinde; “Sistem, sürekli çalışma esasına dayanır. Ancak, elektrik kesilmesi veya arızadan dolayı çamur verilmemesi durumunda firma herhangi bir hak iddia edemeyecek çamurun çıkmasını bekleyecektir”, 7.1 maddesinde; “Büyükçekmece İşletmeleri için 2 adet, İkitelli İşletmeleri için 3 adet, Taşoluk Tesisi için 1 adet kamyon tahsis edilecektir. İSKİ gerekli görürse kamyonları işletmeler arasında sevk edebilir.  Birisi çamur boşaltmaya gittiğinde diğeri çamur dolumu yapmaya başlayacaktır. Bu işlem işletmeler çalıştığı müddetçe devam edecektir” 7.3 maddesinde de; “Firma tarafından Büyükçekmece, İkitelli ve Tasoluk işletmelerine ayrı ayrı birer şoför tahsis edilecek ve şoför işletmede devamlı işinin başında olacaktır, Ayrıca firma kendi elemanlarının beklemesi için kendisine gösterilecek uygun bir yere modüler kabin koyacaktır” düzenlemeleri yer almaktadır.

 

İdari şartnamenin 7.3.2 maddesinde; “İstekliler 6 araç için (16 ton kapasiteli kamyon) uygun sürücü belgeli 6 adet şoförü işin sonuna kadar çalıştıracaklardır” düzenlemesi yer almaktadır.

 

Teknik şartnamedeki düzenlemelere göre iş süresince çamur nakli yapılacak Büyükçekmece, İkitelli ve Taşoluk İşletmelerinde tam gün 24 saat boyunca çalışma yapılacağı ve bu işletmelerin her birinde yüklenicinin birer şoförü devamlı tahsis edeceği, istekliler yönünden teklif maliyetinin hesabında 24 saat çalışma esasına göre toplam 6 araç için uygun sürücü belgeli bulundurulacak şoför sayısı konusunda tereddüt oluşacağı ve bu durumun isteklilerin teklif fiyatını oluşturmalarında belirsizliğe yol açacağı anlaşılmıştır.

 

Ayrıca; teknik şartnamenin 2.8 maddesinde; “İSTAÇ´a ait Kemerburgaz´daki Odayeri hazır oluncaya kadar çamurdan Kömürcüoda döküm alanına boşaltacaktır” düzenlemesine yer verilmiştir.

            Teknik şartnamenin 7.4 maddesinde; “Firma, çamurun yükleme, nakletme ve döküm işlerinin tamamını kapsayacak şekilde ve İSTAÇ´ın çamur döküm yerleri olan Kemerburgaz Odayeri ve Şile Kömürcüoda döküm alanını kapsayacak şekilde her işletme için ayrı ayrı fiyat verecektir”

            Teknik şartnamenin 7.5 maddesinde;Firma, çamur dökümü için İSTAÇ´la anlaşma taahhüdünde bulunacak ve ihaleyi aldığı takdirde İSTAÇ´la anlaşma yapıp İSKİ´ye ibraz edecektir. İSTAÇ´ın talep ettiği döküm parasını ve ihtiyaç halinde çamur analizlerini firma ödeyecektir” düzenlemeleri yer almaktadır.

            Bu düzenlemelere göre isteklilerin İSKİ’ye ait İkitelli, Büyükcekmece ve Taşoluk Arıtma Tesislerinden atık olarak elde edilen çamurun yüklenmesi, taşınması ve İSTAÇ´a ait çamur döküm yerleri olan Kemerburgaz Odayeri ve Şile Kömürcüoda döküm alanına boşaltılması işine ilişkin olarak İSTAÇ´tan alacakları döküm ücreti bilgilerine dayanarak tekliflerini hazırlamaları gerektiği anlaşılmaktadır. Başvuru sahibi firmanın bu konudaki talebi için İSTAÇ tarafından verilen 15.02.2008 tarih ve 42.00/02 sayılı cevabi yazıda; “Odayeri (Kemerburgaz) Katı Atık Düzenli Depolama Sahası’na hiçbir şekilde çamur dökümü yapılmamaktadır” denildiği anlaşılmıştır.

 

Sonuç olarak, yukarıda belirtilen düzenlemelerin ihaleye teklif veren isteklileri teklif maliyetini oluşturmada tereddüde düşürdüğü, teklif veren isteklilerin teklifini oluşturan maliyet bileşenlerini ihaleye teklif vermeden önce hiçbir tereddüde yer bırakmayacak şekilde bilmeleri mevzuata gereği olduğundan, bu mevzuata aykırılıkların ihalenin iptalini gerektiren bir aykırılık olarak kabul edilmesi gerektiği gerekçesiyle çoğunluk kararına katılmıyorum

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul