İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 29 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2008/UH.Z-1579
  • Toplantı No: 2008/020
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 07.04.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/020
Gündem No :151
Karar Tarihi:07.04.2008
Karar No :2008/UH.Z-1579
Şikayetçi:
 Dalgıç Daynk. Tükt. Mal. Lpg Köm. Özel Güv. Temz. Hizm. Gıda İnş. San. ve. Tic. Ltd. Şti., Bahçelievler Mah. Atatürk Bulvarı No:72 Bergama/İZMİR
 İhaleyi yapan idare:
 Çiğli İlçe Özel İdaresi, Anadolu Caddesi Belediye İş Hanı K 5 No:508 35580 Çiğli/İZMİR
Başvuru tarih ve sayısı:
 03.03.2008 / 6622
Başvuruya konu ihale:
 2008/13104 İhale Kayıt Numaralı “Çiğli Milli Eğitim Müdürlüğüne Bağlı Hizmetlisi Olmayan, Ekonomik Durumu İyi Olmayan İlköğretim Okullarına Temizlik Hizmeti Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

26.03.2008 tarih ve 08.06.95.0203/2008-24E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Çiğli İlçe Özel İdaresi’nce 06.02.2008 tarihinde Pazarlık Usulü  ile yapılan “Çiğli Milli Eğitim Müdürlüğüne Bağlı Hizmetlisi Olmayan, Ekonomik Durumu İyi Olmayan İlköğretim Okullarına Temizlik Hizmeti Alımı” ihalesine ilişkin olarak Dalgıç Daynk. Tükt. Mal. Lpg Köm. Özel Güv. Temz. Hizm. Gıda İnş. San. ve. Tic. Ltd. Şti.’nin 19.02.2008 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 21.02.2008 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  03.03.2008 tarih ve 6622 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 29.02.2008 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; tekliflerinin, teklif dosyası içinde iş deneyim belgesinin başka bir tüzel kişiye kullandırılmayacağına ilişkin taahhütname (standart form:KİK027.2H) bulunmadığı gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakılmasının mevzuata aykırı olduğu iddia edilmektedir.

 

A- Başvuru sahibinin iddiasının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

           

            İdari şartnamenin “Yeterlik Başvurusu İçin Gerekli Belgeler” başlıklı 14 ncü maddesinin (l) bendinde; “Bu şartnamenin 14.3 maddesinde iş deneyimi istenilmesi durumunda tüzel kişi istekli tarafından sunulan iş deneyim belgesinin, aynı tüzel kişinin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde sunulacak İş Deneyim  Belgesinin Başka Bir Tüzel Kişiye Kullandırılmayacağına İlişkin Taahhütname” düzenlemesi yer almaktadır. Bu düzenleme doğrultusunda, iş deneyim belgesinin başka bir tüzel kişiye kullandırılmayacağına ilişkin taahhütnameye ait standart formun (standart form:KİK027.2H) ihale dokümanı içerisinde isteklilere verildiği görülmüştür.

 

Kamu İhale Genel Tebliğinin “F. İş Deneyim Belgesinin Başka Bir Tüzel Kişiye Kullandırılmayacağına İlişkin Taahhütname ile İsteklilerin Ortaklık ve/veya Hisseleri İçin Verecekleri Beyanname” başlığı altında; “…İş Deneyim Belgelerinin Başka Bir Tüzel Kişiye Kullandırılmayacağına İlişkin Taahhütname"nin sadece, ihaleye girerken sunulan iş deneyim belgesinin ihaleye katılan tüzel kişiliğin yarıdan fazla hissesine sahip gerçek veya tüzel kişi ortak tarafından bu tüzel kişiye ihaleye girmesi amacıyla kullandırılması durumunda verilmesi gerekmekte olup ihaleye katılan isteklinin gerçek kişi olması veya sunulan iş deneyim belgesinin bizzat ihaleye giren tüzel kişi adına düzenlenmiş olması durumunda, aday veya isteklilerin bu taahhütnameyi sunmalarına gerek bulunmamaktadır.” açıklaması yer almaktadır.

 

            Başvuru sahibinin iş deneyimini tevsik amacıyla, Bergama İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından şirket tüzel kişiliği (Dalgıç Ltd. Şti.) adına düzenlenen iş bitirme belgesini, ön yeterlik dosyası içinde idareye sunduğu tespit edilmiştir. Yukarıda yer verilen mevzuat hükmü dikkate alındığında, başvuru sahibinin iş deneyim belgesinin başka bir tüzel kişiye kullandırılmayacağına ilişkin taahhütnameyi sunmadığı gerekçesiyle yeterli bulunmayarak teklifinin değerlendirme dışı bırakılması işleminde mevzuata uyarlık bulunmamaktadır. Bu bakımdan başvuru sahibinin iddiası yerinde bulunmuştur.

 

B) İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 20 nci maddesi yönünden yapılan incelenme sonucunda tespit edilen aykırılıklar ve buna ilişkin inceleme ve hukuki değerlendirme aşağıda yapılmıştır:

 

            ğ) İhalenin sağlıklı bir şekilde sonuçlandırılmasına etkisi yönünden ihale dokümanının incelenmesi neticesinde:

 

1) İdari şartnamenin “İhale Konusu İşe İlişkin Bilgiler” başlıklı 2 nci maddesinde, işin adı “Çiğli Milli Eğitim Müdürlüğüne Bağlı Hizmetlisi Olmayan, Ekonomik Durumu İyi Olmayan İlköğretim Okullarına Temizlik Hizmeti Alımı”, fiziki miktar ve türü “11 okula temizlik hizmeti alımı (12 personel)”, hizmete ait diğer bilgiler “Hizmet alımı 7 aylık süre için yapılacaktır” olarak düzenlenmiştir.

 

İdari şartnamenin “İşe Başlama ve Bitirme Tarihi” başlıklı 54 ncü maddesinde; “54.1 Sözleşmenin imzalandığı günden itibaren 6,5 (altıbuçuk) takvim günü içinde işe başlanır.

 

54.2 İşin süresi 6,5 (altıbuçuk) ay…(rakam ve yazıyla) takvim günüdür.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

“Teklif Fiyata Dahil Masraflar” başlığı altında ise yemek, yol, giyecek ve temizlik malzemesi giderlerine ilişkin herhangi düzenleme yapılmadığı görülmüştür. 

     

      Başvuruya konu ihaleye ait sözleşme tasarısının “İşe başlama ve bitirme tarihi” başlıklı 3 ncü maddesinde; “Sözleşme imzalandıktan veya yüklenicinin tebligat adresine tebligat yapıldıktan sonra 7 ay (01.03.2008-16.06.2008 ve 15.09.2008-31.12.2008 tarihleri arasında) süresince yapılacaktır.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

İdari şartname ve sözleşme tasarısının yukarıda yer verilen düzenlemelerine bakıldığında, işin süresine ilişkin olarak yapılan düzenlemelerin çelişkili olduğu görülmektedir. Bu durumda, isteklilerin tekliflerini sağlıklı şekilde hazırlayabilmeleri ve sunulan tekliflerin idarece sağlıklı şekilde değerlendirilebilmesi mümkün bulunmamaktadır.

 

2) Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “İhale ve ön yeterlik dokümanının hazırlanması başlıklı 21 nci maddesinde; “İdare ihtiyaç duyduğu hizmet alımının ihale edilebilmesi için gerekli dokümanı, Kamu İhale Kurumu tarafından çıkarılan standart ihale dokümanını esas alarak hazırlar ve her sayfasını onaylar.” hükmü,

 

“Sözleşme başlıklı 25 nci maddesinde;İdareler, ihale dokümanı kapsamında yer alan sözleşme tasarısının hazırlanmasında bu Yönetmeliğin ekinde yer alan “Hizmet Alımları Tip Sözleşmesi”ni esas alır.

 

Tip Sözleşmede doldurulmak üzere boş bırakılan ve dipnota alınan hususlar, işin özelliği ve sözleşme türüne (götürü bedel/birim fiyat) göre 4734 ve 4735 sayılı Kanunlar ile diğer mevzuatın emredici hükümlerine aykırı olmamak koşuluyla idarelerce düzenlenir.  

 

Ayrıca, Tip Sözleşme’de hüküm bulunmayan hallerde idarece hazırlanacak sözleşme tasarısında, Tip Sözleşme’ye, emredici hukuk kurallarına ve ihale dokümanına aykırı olmamak şartı ile “Diğer Hususlar” bölümünde maddeler halinde düzenlemeler yapılabilir.” hükümleri yer almaktadır.

 

İhale dokümanı içerisinde yer alan sözleşme tasarısının Hizmet Alımları Tip Sözleşmesine aykırı olarak hazırlandığı, 11 maddeden oluşan söz konusu sözleşme tasarısında Hizmet Alımları Tip Sözleşmesinde yer alan sözleşmenin türü, sözleşmenin feshi, teminata ilişkin düzenlemeler ve anlaşmazlıkların çözümü gibi sözleşmenin esaslı unsurlarına yer verilmediği ve ihale üzerinde bırakılan istekli ile bu sözleşme tasarısı kullanılarak sözleşme imzalandığı görülmüştür.

 

Yukarıda yer verilen mevzuata hükümleri dikkate alındığında, ihale dokümanı içerisinde yer alan sözleşme tasarısının Hizmet Alımları Tip Sözleşmesi esas alınmadan hazırlanmasında ve bu sözleşme tasarısı kullanılarak ihale üzerinde bırakılan istekli ile sözleşme imzalanmasında mevzuata uyarlık bulunmamaktadır.

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 55 inci maddesinde; ihalelere ilişkin olarak yapım müteahhidi, tedarikçi veya hizmet sunucusu tarafından öncelikle idareye şikayette bulunulacağı, bu şikayetlerin, sözleşme imzalanmamışsa ve yapım müteahhidi, tedarikçi veya hizmet sunucusunun şikayete yol açan durumların farkına vardığı veya farkına varmış olması gerektiği tarihi izleyen onbeş gün içinde yapılmışsa dikkate alınacağı,

 

Aynı Kanunun 56 ncı maddesinde; 55 inci maddede belirtilen hallerde ve sürede Kuruma sözleşme imzalanmadan önce şikayette bulunulabileceği, sözleşme imzalandıktan sonra yapılan şikayetlerin Kurul tarafından değerlendirmeye alınmayacağı hüküm altına alınmıştır.

 

4734 sayılı Kanunun 55 ve 56 ncı maddeleri gereğince sözleşme imzalandıktan sonra ihale süreciyle ilgili olarak ihaleyi yapan idareye ve sonrasında Kamu İhale Kurumuna şikayet ve itirazen şikayet yoluna başvurulması mümkün olmayıp, Kanunun 41 inci maddesinde kesinleşen ihale kararından sonra sözleşme imzalanması da belli bir süreye bağlanmıştır. Böylece, ihale işlemleriyle ilgili olarak yapılabilecek şikayetler için tanınan süre içinde sözleşme imzalanması engellenerek, sözleşme imzalanmadan önce ilgililere ihale işlemleriyle ilgili olarak tanınan şikayet hakkı güvenceye alınmıştır.

 

Bu itibarla, kesinleşen ihale kararından sonra 4734 sayılı Kanunun 41 inci maddesindeki sürelere uyulmadan sözleşmenin imzalanması halinde; sözleşmenin usulüne aykırı olarak imzalandığının kabulü gerekmektedir.

 

Yapılan inceleme sonucunda, kesinleşen ihale kararının 15.02.2008  tarihinde şikayetçiye tebliğ edildiği, ihale üzerinde kalan istekli ile 4734 sayılı Kanunun 41 ve 42 nci maddesinde öngörülen sürelere uyulmadan usulüne aykırı olarak 18.02.2008 tarihinde sözleşme imzalandığı anlaşılmıştır.

 

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, ihale işlemleri ile ihale kararının iptali gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle,

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul