İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 22 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2008/UH.Z-1640
  • Toplantı No: 2008/021
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 14.04.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/021
Gündem No :72
Karar Tarihi:14.04.2008
Karar No :2008/UH.Z-1640
Şikayetçi:
 Efe Eroğlu Bilişim Teknolojileri İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti., Sümer Mahallesi Özvatan Sokak No: 1/2 ESKİŞEHİR
 İhaleyi yapan idare:
 Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi Başhekimliği, Uluönder Mah. Salih Bozok Cad. No: 23 26190 ESKİŞEHİR
Başvuru tarih ve sayısı:
 20.03.2008 / 8331
Başvuruya konu ihale:
 2007/203307 İhale Kayıt Numaralı “34 Ay Süre ile Otomasyon Hizmeti Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

10.04.2008 tarih ve 08.08.50.G015/2008-30E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi’nce 31.01.2008 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “34 Ay Süre İle Otomasyon Hizmeti Alımı” ihalesine ilişkin olarak Efe Eroğlu Bilişim Teknolojileri İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin 04.03.2008 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 06.03.2008 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  20.03.2008 tarih ve 8331 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 17.03.2008 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince ihale kararının ve ihale işlemlerinin iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

            1) İdarenin yaklaşık maliyeti yüksek belirlediği,

 

            2) Ekonomik açıdan en avantajlı teklifi vermelerine rağmen ihale dışı bırakılmalarının yerinde olmadığı,

 

            3) Aşırı düşük sorgulaması istenmesine rağmen ne için ve hangi hususlarda istendiğinin ve cevap verilmemesi durumunda ne tür sonuçların oluşacağının belirtilmediği, 

 

            4) Aşırı düşük teklif sorgulamasından sonra demo istenmesinin yerinde olmadığı ve Birim Bilgi Teknolojileri A.Ş.’ nin demo tarihi olarak 04-05/02/2008 olarak belirlenmesinin yerinde olmadığı

           iddia edilmektedir.

 

A- Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

            1) Başvuru sahibinin birinci iddiasıyla ilgili olarak;

 

            İdari Şartnamede, ihale konusu işin adı “34 Ay Süre ile Otomasyon Hizmeti Alımı”, işe başlama tarihi 01.03.2008, işi bitirme tarihi 31.12.2008 olarak gösterilmiş, ayrıca ihale ilanında tekliflerin götürü bedel üzerinden verileceği belirtilmiştir. 

            4734 sayılı Kanunun “Yaklaşık Maliyet” başlıklı 9 uncu maddesinde; “Mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin ihalesi yapılmadan önce idarece, her türlü fiyat araştırması yapılarak katma değer vergisi hariç olmak üzere yaklaşık maliyet belirlenir ve dayanaklarıyla birlikte bir hesap cetvelinde gösterilir. Yaklaşık maliyete ihale ve ön yeterlik ilânlarında yer verilmez, isteklilere veya ihale süreci ile resmî ilişkisi olmayan diğer kişilere açıklanmaz.” hükmü,

            Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “Yaklaşık Maliyet” başlıklı maddesinde ise; “İhale yapılmadan önce idare tarafından, bu Yönetmelikte belirlenen esas ve usullere göre ihtiyaç konusu hizmet alımının yaklaşık maliyeti tespit edilir.

            İdareler, ihale konusu hizmet alımının yaklaşık maliyetini dikkate alarak ihalenin eşik değerin altında kalıp kalmadığını belirler.

            Yaklaşık maliyet, bu Yönetmelikte belirlenen esas ve usuller uyarınca ayrıntılı miktar ve fiyat araştırması yapılmak suretiyle gerçekçi biçimde tespit edilir ve dayanakları ile birlikte bir hesap cetvelinde gösterilir.

            İdarelerce, ihale öncesi tespit edilen yaklaşık maliyet ilan edilmez ve isteklilere veya ihale süreci ile resmi ilişkisi olmayan diğer kişilere açıklanmaz.” hükmü yer almaktadır.

            Yaklaşık maliyet, idare tarafından, 3 adet firmadan fiyat teklifi alınıp, bunların ortalaması üzerinden hesaplanmıştır. İdare, firmalardan “36 ay süre ile” hastane otomasyon sistemi alımı için fiyat almıştır. Teklif edilen fiyatlar; Metasoft Bilgisayar Ltd. Şti. tarafından 600.000,00 YTL, Efe Eroğlu Bilişim Teknolojileri A.Ş. tarafından 540.000,00 YTL, Kardelen Bilgisayar İnş. Rek. Orman Ürünleri Tekstil İth. İhr. San. Tic. Ltd. Şti. tarafından 2.520.000,00 YTL’ dir. Söz konusu işin 34 ay süreceği göz önüne alındığında, İdarenin yaklaşık maliyeti 36 ay üzerinden teklif alarak belirlemesinin, yerinde olmadığı anlaşılmış ise de B bölümünde yapılan tespitler düzeltici işlemle giderilemeyecek olduğundan bu aykırılığın esasa etkili olmadığı sonucuna varılmıştır.

 

            2) Başvuru sahibinin ikinci iddiası ile ilgili olarak;

 

            4734 sayılı Kanunun “Aşırı Düşük Teklifler” başlıklı 38 inci maddesinde; “İhale komisyonu verilen teklifleri 37 nci maddeye göre değerlendirdikten sonra, diğer tekliflere veya idarenin tespit ettiği yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olanları tespit eder. Bu teklifleri reddetmeden önce, belirlediği süre içinde teklif sahiplerinden teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak ister.

            İhale komisyonu;

            a) İmalat sürecinin, verilen hizmetin ve yapım yönteminin ekonomik olması,

            b) Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin mal ve hizmetlerin temini veya yapım işinin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar,

            c) Teklif edilen mal, hizmet veya yapım işinin özgünlüğü,

            Hususlarında belgelendirilmek suretiyle yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak, aşırı düşük teklifleri değerlendirir. Bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifleri reddedilir.” hükmü bulunmaktadır.

           

            Başvuru sahibinden, 31.01.2008 tarih ve 1436 sayılı yazı ile aşırı düşük teklif sorgulamasına cevap vermesi istenilmiştir. Ancak, başvuru sahibi tarafından aşırı düşük sorgulamasına cevap verilmediği anlaşılmıştır. Yukarıda anılan Kanun hükmü uyarınca yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifleri reddedileceğinden, idare tarafından başvuru sahibinin bu nedenle değerlendirme dışı bırakılmasında mevzuata aykırılık bulunmadığı anlaşılmıştır.

 

            3) Başvuru sahibinin üçüncü iddiası ile ilgili olarak;

 

            4734 sayılı Kanunun “Aşırı Düşük Teklifler” başlıklı 38 inci maddesinde; “İhale komisyonu verilen teklifleri 37 nci maddeye göre değerlendirdikten sonra, diğer tekliflere veya idarenin tespit ettiği yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olanları tespit eder. Bu teklifleri reddetmeden önce, belirlediği süre içinde teklif sahiplerinden teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak ister.

            İhale komisyonu;

            a) İmalat sürecinin, verilen hizmetin ve yapım yönteminin ekonomik olması,

            b) Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin mal ve hizmetlerin temini veya yapım işinin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar,

            c) Teklif edilen mal, hizmet veya yapım işinin özgünlüğü,

            Hususlarında belgelendirilmek suretiyle yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak, aşırı düşük teklifleri değerlendirir. Bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifleri reddedilir.” hükmü bulunmaktadır.

           

            Başvuru sahibinden, 31.01.2008 tarih ve 1436 sayılı yazı ile aşırı düşük sorgulamasına cevap vermesi istenilmiştir. Ancak, başvuru sahibi tarafından aşırı düşük sorgulamasına cevap verilmemiştir. Yukarıda anılan Kanun hükmü uyarınca, aşırı düşük teklif sorgulamasının ne amaçla ve hangi hususlara dair istenildiği ayrıca, yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin tekliflerinin reddedileceği açık olmakla birlikte, idare tarafından başvuru sahibinin, bu nedenle değerlendirme dışı bırakılmasında mevzuata aykırılık bulunmadığı anlaşılmıştır.

 

            4) Başvuru sahibinin 4 üncü iddiası ile ilgili olarak;

 

            İdare tarafından ihaleye katılan isteklilerin tümünden aşırı düşük teklif sorgulamasına cevap vermeleri istenilmiştir. Bu yazılarda da, istekliler için birer gün arayla ve hafta sonları hariç olmak üzere demo tarihleri belirlenmiştir. Teklif zarfını birinci sırada teslim eden Birim Bilgi Teknolojileri A.Ş.’nin demo tarihi olarak 04-05/02/2008 tarihinin belirlenmesinde mevzuata bir aykırılık bulunmadığı düşünülmektedir. Kaldı ki, aşırı düşük teklif sorgulamasına cevap vermeyen isteklilerin demo yapmasına da gerek bulunmamaktadır. Ayrıca, idare tarafından demo tarihlerinin önceden belirlenmiş olmasının 4734 sayılı Kanunun 5 inci maddesinde belirtilmiş olduğu üzere ihtiyaçların zamanında karşılanması amacını taşıdığı açık olduğundan, söz konusu durumda mevzuata aykırılık bulunmamaktadır.

 

B) İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 20 nci maddesi yönünden yapılan inceleme sonucunda tespit edilen aykırılıklar ve buna ilişkin inceleme ve hukuki değerlendirme aşağıda yapılmıştır:

 

          İhale komisyonu yönünden yapılan incelemede, isteklilerden aşırı düşük teklif sorgulamasına cevap vermelerinin istenilmesine ve demo tarihlerinin bildirilmesine dair 31.01.2008 tarihli İhale Komisyonu Ara Kararında, 17 üyeli komisyonun üyelerinden “Hastane Müdür Yardımcısı Ahmet Seçkin” in imzasının bulunmadığı tespit edilmiştir. Ancak daha sonraki Komisyon kararlarında anılan kişinin imzasının bulunduğu anlaşılmıştır. Bu itibarla söz konusu ihale komisyon üyesinin anılan ara kararda imzasının bulunmamasının mevzuata aykırı olduğu anlaşılmıştır.

         

          İhale dokümanının  ihalenin sağlıklı bir şekilde sonuçlandırılması yönünden yapılan incelemede, İdari Şartnamenin 7.4 üncü maddesinde, benzer iş olarak kabul edilecek işlerin, “Hastane Otomasyon Hizmeti Alımları” olduğu belirtilmiştir. Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 3 üncü maddesinde benzer işin, İhale konusu hizmet veya hizmetin bölümleriyle nitelik ve büyüklük bakımından benzerlik gösteren, aynı veya benzer usullerle gerçekleştirilen, teçhizat, ekipman, mali güç ve uzmanlık ile personel ve organizasyon gerekleri bakımından benzer özellik taşıyan hizmetleri ifade ettiği belirtilmiştir. Yönetmelik hükmü göz önüne alındığında, idare tarafından idari şartnamede, benzer işin “hastane otomasyonu” ile sınırlandırılmış olmasının düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte bir mevzuata aykırılık olduğu anlaşılmıştır.

         

          Söz konusu ihale, Kamu İhale Kurulunun 14.04.2008 tarih ve 2008/UH.Z-1639 sayılı kararı ile iptal edildiğinden, yeniden karar verilmesine gerek bulunmamaktadır.

 

          Açıklanan nedenlerle;

 

          Karar verilmesine yer olmadığına,

         

         
   Oybirliği ile karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul