• Karar No: 2008/UH.Z-169
  • Toplantı No: 2008/003
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 14.01.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/003
Gündem No :56
Karar Tarihi:14.01.2008
Karar No :2008/UH.Z-169
Şikayetçi:
 Özer-ay Tem. Peyzaj Hiz. Tur. Bilg. Sağ. Hiz. Yemek Ürt. San. ve Tic. Ltd. Şti., Milli Kuvvetler Cad. Birlik Apt. No:38/2 BALIKESİR
 İhaleyi yapan idare:
 Afyon Kocatepe Üniversitesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü, Ahmet Necdet Sezer Kampüsü C Blok Kat 3 AFYON
Başvuru tarih ve sayısı:
 17.12.2007 / 37381
Başvuruya konu ihale:
 2007/147342 İhale Kayıt Numaralı “2008 Yılı 265 İşçi İle Malzemeli Genel Temizlik Hizmet Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

09.01.2008 tarih ve 08.24.14.G017/2007-85E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Afyon Kocatepe Üniversitesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü’nce 13.11.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan 2008 Yılı 265 İşçi İle Malzemeli Genel Temizlik Hizmet Alımı ihalesine ilişkin olarak Özer-ay Tem. Peyzaj Hiz. Tur. Bilg. Sağ. Hiz. Yemek Ürt. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin 10.12.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 12.12.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  17.12.2007 tarih ve 37381 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 17.12.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

1) Teknik şartnamenin 5 inci maddesinde resmi ve dini bayram günleri ile ilgili olarak bir tablo hazırlandığı, ancak bu tablodan toplam gün sayısının kaç gün olacağının bir türlü anlaşılamadığı, ihaleden  1 gün önce bu konu ile ilgili olarak durumu açıklığa kavuşturmak amacıyla idareye müracaat yaptıklarını ancak açık bir cevap alamadıklarını, ihale üzerinde bırakılan firmanın aşırı düşük teklif sorgulamasına verdiği cevapta bu hususla ilgili olarak kaç gün baz aldığını idareye sormalarına rağmen idarenin  bir türlü buna cevap vermediği, işin ihale edildiği firmanın aşırı düşük teklif sorgulamasına vermiş olduğu cevapta resmi ve dini bayram günleri ile ilgili çalışma gün sayısını kaç gün olarak verdiği hususunda ciddi tereddütlerinin oluştuğu, bahse konu bayram tatilleri ile ilgili olarak verilen tablonun bu hususta farklı yorumlamalara sebebiyet verdiği ve teklif verme hususunda firmaları ciddi bir biçimde tereddüde düşürdüğü,

 

2) İhale üzerinde bırakılan firmanın sunduğu iş deneyim belgesinin yetersiz olduğu iddia edilmektedir.

 

İddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

            1) Başvuru sahibinin 1 inci iddiasına ilişkin olarak;

 

İhale ilanının “İhale Konusu Hizmetin Niteliği, Türü ve Miktarı” başlıklı 2 nci maddesinde ihale konusu iş, “2008 Yılı 265 İşçi ile 26.097 M2 Alanın Malzemeli Genel Temizlik Hizmeti” olarak, Teknik şartnamenin “İşin konusu” başlıklı 1 maddesinde; Afyon Kocatepe Üniversitesi Rektörlüğü Ahmet Necdet Sezer Uygulama ve Araştırma Hastanesi binalarının temizlenmesi işi” olarak tarif edilmiştir.

 

İhale ilanının 16.11.2007 tarihinde Kamu İhale Bülteninde yayımlandığı tespit edilmiştir. Tekliflerin götürü bedel üzerinden verileceği, işin süresinin 12 ay (01/01/2008-31/12/2008 tarihleri arası) olduğu, işin konusunun 265 işçi ile 26.097 M2 Alanın Malzemeli Genel Temizlik Hizmeti olduğu görülmüştür. İdari şartnamenin 48 inci maddesi uyarınca da, fiyat farkı ödeneceği ifade edilmiştir.

 

İdari şartnamenin “Teklif Fiyata Dahil Olan Masraflar” 26 ncı maddesinde;

“26.1 Sözleşmenin uygulanması sırasında, ilgili mevzuat gereğince yapılacak ulaşım, sigorta, vergi, resim, harç giderleri, personellere ilişkin yasal yükümlülükler, resmi ve dini bayram günleri isteklilerce teklif edilecek fiyata dahil edilerek verilecektir.

26.2. (26.1) nci maddede yer alan gider kalemlerinde artış olması ya da benzeri yeni gider kalemlerinin oluşması hallerinde, teklif edilen fiyatın bu tür artış ya da farkları karşılayacak payı içerdiği kabul edilecektir.

26.3 Ayrıca,

- İşçilere verilecek yemek, yol ve giyecek giderleri teklif fiyata dahildir

1-      Bir işçinin günlük yol bedeli brüt                               ; 2,09 YTL X 26 Gün

2-      Bir işçinin günlük yemek bedeli brüt                         ; 3,62 YTL X 26 Gün

a)  Yol ücretleri ve yemek bedelleri çalışanlara nakdi olarak ödenecek ve ücret bordrosunda gösterilecektir.

b) İşçilere verilecek olan özellik ve miktarı teknik şartnamede belirtilen giyecek bedelleri ayni olarak istekli tarafından karşılanacaktır.

- Resmi ve dini bayram günlerinde (13,5 gün, ayrıntısı teknik şartnamede mevcuttur.) görev yapacak işçilere ilişkin bayram mesaisi tutarları teklif fiyata dahildir.

26.4. Ancak sözleşme konusu işin bedelinin ödenmesi aşamasında doğacak Katma Değer Vergisi (KDV), ilgili mevzuatı çerçevesinde idarece yükleniciye ayrıca ödenir.   

26.5 İşçi ücretlerinin hesaplanmasında kullanılan iş kazaları ve meslek hastalıkları sigortası prim oram %2,5 dır.” düzenlemesi yer almıştır.

 

          Teknik şartnamenin 11 nci maddesinde; yüklenicinin tüm çalışanlarına önceden idare tarafından onaylanacak renkte ve biçimde, (erkek ve bayanlar için forma ve pantolon olarak, formanın sırt ve ön kısmında firma ismi yazılı olan) giysiler temin edeceği, firmanın bu kıyafetleri 6 ayda bir yenileyeceği  belirtilmiştir. Ayrıca teknik şartnamede kullanılacak temizlik maddeleri ile malzemeleri, ekipmanlar ve iş makinelerinin  listesi, teknik özellikleri ayrı ayrı ayrıntılı olarak belirtilmiştir.

 

Teknik şartnamenin “Bayram ve Özel tatil günleri ve bu günlerde istihdam edilecek personel sayısı” başlıklı 5 inci maddesinde;

 

 

Çalışılacak Resmi tatil günleri

 

Gün sayısı

Çalıştırılacak personel sayısı (1 günlük)  = Gündüz+Gece

01 Ocak 2008, Salı, Yılbaşı

 1gün

 75

23 Nisan 2008. Çarşamba,Ulusal Ege.ve Çocuk Bayramı

 1 gün

 75

19 Mayıs 2008 Pazartesi, Gençlik ve Spor Bayramı

1 gün

 75

30 Ağustos 2008 Cumartesi, Zafer Bayramı

1 gün

 75

29 Eylül 2008, Pazartesi, Ramazan Bayramı

Yarım gün

 48

30 Eylül-2 Ekim 2008 Ramazan Bayramı

3 gün

                 144

28 Ekim 2008, Salı, Cumhuriyet Bayram

Yarım gün

 75

29 Ekim 2008  Çarşamba Cumhuriyet Bayramı

1 gün

 75

06 Aralık 2008, Cumartesi Kurban Bayramı

Yarım gün

 48

07-10 Aralık 2008, Kurban Bayramı

4 gün

                192

TOPLAM

13,5 gün

   882 kişi

şeklinde düzenleme yapılmıştır.

 

Bu düzenlemeden de anlaşıldığı üzere resmi ve dini bayram günleri ile ilgili olarak  hazırlanan tablonun tatil günlerinde çalıştırılacak personel sayısı  yönünden net olduğu, ihaleye katılacak istekliler yönünden çelişki ve tereddüt doğuracak nitelikte olmadığı anlaşıldığından başvuru sahibinin iddiası yerinde bulunmamıştır.

 

            2) Başvuru sahibinin 2 nci iddiasına ilişkin olarak;

 

İhaleye ait idari şartnamenin 7.4 maddesinde benzer iş tanımı, “Bu ihalede benzer iş olarak, tüm hastaneler, kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektöre verilen temizlik hizmetleri benzer iş sayılacaktır.”  Şeklinde tanımlandığı görülmüştür.

 

İdari şartnamenin “İş deneyim belgeleri” başlıklı 7.3.2 maddesinde; “İsteklinin, son beş yıl içinde yurt içinde veya yurt dışında, kamu veya özel sektörde sözleşme bedelinin en az % 70’i oranında gerçekleştirdiği, idarece kusursuz kabul edilen ihale konusu iş veya benzer işlerle ilgili deneyimini gösteren ve teklif bedelinin % 30’u  oranından az olmamak üzere, tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesi.” sunmalarının istendiği belirtilmiştir.

 

İhale üzerinde bırakılan Alnıaçık Eğl. Hizm. Tem. Tah. Tic. Ltd. Şti.’nin sunduğu TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi’nden alınan 05.10.2007 tarih ve 930-1034 sayılı iş deneyim belgesinin konusunun malzemeli genel temizlik ve araçsız malzeme taşıma hizmetine ilişkin olduğu, belge tutarının 1.105.030,50-YTL olduğu, belgeye konu hizmetin %99 oranı ile Alnıaçık Eğl. Hizm. Tem. Tah. Tic. Ltd. Şti. ve %1 oranı ile özel ortak olan Ekip Güvenlik Danışmanlık Ltd. Şti.’nin yapmış olduğu hizmete ilişkin olduğu görülmüştür. 

 

İhale üzerinde bırakılan Alnıaçık Eğl. Hizm. Tem. Tah. Tic. Ltd. Şti.’nin TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi’nden aldığı yukarıda anılan iş deneyim belgesinin idari şartnamenin 7.4 maddesinde yapılan benzer iş tanımında belirtildiği üzere kamu kuruluşunda gerçekleştirilen temizlik hizmeti verilmesi işine ilişkin olduğu, belge tutarının 1.105.030,50-YTL olduğu, iş deneyim belgesinin güncellenmiş belge tutarının 1.158.652,34YTL ettiği, firmanın teklif ettiği 2.990.000,00-YTL bedel göz önüne alındığında, idari şartnamenin 7.3.2 maddesinde belirtildiği üzere ihale konusu iş veya benzer işlerle ilgili firmanın deneyimini gösteren ve teklif bedelinin % 30’u olan iş deneyim belgesi belge tutarının 897.000,00-YTL rakamının üstünde kaldığı, dolayısıyla firmanın sunduğu iş deneyim belgesinin idari şartnamenin 7.3.2 maddesinde istenen teklif bedelinin % 30’unu karşıladığı anlaşıldığından başvuru sahibinin bu iddiası yerinde bulunmamıştır. 

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Oyçokluğu ile karar verildi.

 

Karşı Oy:

İncelemeye konu ihalede;

 

1) İdari şartnamenin “Teklif Fiyata Dahil Olan Masraflar” başlıklı  26 ncı maddesinde ; resmi ve dini bayram günlerinde çalışacak personele ilişkin olarak,

…..

- Resmi ve Dini bayram günlerinde (13,5 gün, ayrıntısı teknik şartnamede mevcuttur.) görev yapacak işçilere ilişkin bayram mesaisi tutarları teklif fiyata dahildir.

……” düzenlemesine yer verilmiştir. 

 

             Teknik şartnamenin “Bayram ve Özel tatil günleri ve bu günlerde istihdam edilecek personel sayısı” başlıklı 5 inci maddesinde yapılan tabloda ise  ;

 

Ramazan Bayramında 3 gün 144 kişi olarak belirtilen açıklamada, her gün mü 144 kişi yoksa toplam 3 gün için mi 144 kişinin çalıştırılacağı hususunda tereddüt bulunmaktadır. Ramazan bayramında 3 gün için 144 kişi, kurban bayramında da 4 gün için 192 kişi çalıştırılacağı varsayılacak olursa bu kabul, tablonun 3. sütununda çalıştırılacak personel sayısı beher gün olarak ifade edilen (gece+gündüz =1 günlük) ibaresiyle çelişmektedir.

 

07-10 Aralık 2008 tarihleri arasında toplam 4 günlük kurban bayramında her gün için 192 kişi ve 3 günlük ramazan bayramında her gün için 144 kişi çalıştırılacağı varsayılacak olursa resmi ve dini tatil günleri ile yılbaşı tatili toplam gün sayısı 882 gün/kişi olmayıp 1746 gün/kişi sayısına tekabül etmektedir.

 

07-10 Aralık 2008 tarihleri arasında toplam 4 günlük kurban bayramında her gün için mi 192 kişi yoksa toplam bu 4 gün için mi 192 kişi çalıştırılacağı hususu net değildir. Aynı çelişki 29 Eylül-2 Ekim 2008 tarihleri arasındaki ramazan bayramı için de söz konusudur.

 

Bu düzenlemeden de anlaşıldığı üzere resmi ve dini bayram günleri ile ilgili olarak  hazırlanan tabloda toplam gün sayısının 882 olduğu belirtilmiş ise de idare yaklaşık maliyet hesabında tatilde çalışılacak gün sayısını 1.660,5 gün üzerinden hesap etmiştir. Ayrıca ihaleye katılan istekliler de idarenin teklif bileşenlerine ilişkin yaptığı sorgulamaya verdikleri cevaplarda tatilde çalışılacak gün sayısını farklı hesap ettikleri belirlenmiştir.

 

          Diğer yandan; teknik şartnamede yer alan düzenlemeler uyarınca ihale konusu işin 24 saat kesintisiz yürütüleceği ve resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günlerinde de idarenin belirleyeceği sayıda personelin çalıştırılacağı anlaşılmasına karşın, ramazan bayramı ile kurban bayramı tatillerinde günlük çalışılacak personel sayısının ihale dokümanında açıkça belirtilmediği anlaşıldığından, söz konusu düzenlemenin mevzuata uygun olmadığı ve mevcut ihale dokümanı ile resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşında çalışacak personele ödenecek ücretin  hesaplanması mümkün bulunmadığından söz konusu ihalede teklif maliyetinin belirlenemeyeceği ve tekliflerin idarece değerlendirilemeyeceği anlaşıldığından,

 

2) Teknik şartnamenin “Personele İlişkin Sorumluluklar” başlıklı 3 üncü maddesinde ,“Madde 2´de belirtilen yer ve eşyaların temizlenebilmesi için toplam 265 personele ihtiyaç vardır (Üç vardiya). Personelin bay-bayan ihtiyaca göre sayısı ve çalıştırılma şekli en etkili olacak şekilde idare tarafından düzenlenecektir. Yüklenici firma idarenin göstereceği yerde bir irtibat bürosu kurup sorumlu bir kişi (yetkili imza sahibi ve tebliğ-tebellüğ edebilen) bulundurulacaktır.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

Kamu İhale Genel Tebliği’nin “G. Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımlarında Teklif Fiyata Dahil Olacak Masraflar” başlığının 14 ve 15 inci bentlerinde;

“14. İşin yürütülmesinde görev alacak ve haftalık çalışma saatlerinin tamamını idarenin iş yerinde geçirecek şef, müdür, koordinatör gibi personel için ücret ödenmeyeceğine ve teklif fiyata dahil edilemeyeceğine dair düzenleme yapılmayacaktır.

15. Yukarıda sayılan hususlardan teklif fiyatına dahil olacaklar idari şartnamede düzenlenecek,  teknik şartnamede ise bunların uygulanması ilgili hükümlere yer verilecektir. Teknik şartnamede, teklife dahil olacak masraflara yer verilmeyecek, idari şartnamede yer alan hükümlerle çelişecek bir düzenleme yapılmayacaktır.” hükmü bulunmaktadır.

 

Şikayet konusu ihalenin idari şartnamesinde teklif fiyata dahil masraflar arasında, yüklenicinin idarenin göstereceği yerde bir irtibat bürosu kurup orada sorumlu bir kişiye ait maliyetin ödemesine ilişkin bir düzenlemeye yer verilmemiştir. Dolayısıyla bu kişi işin yürütülmesi için ön görülen 265 kişi arasında düşünülmemiştir.

 

İdarenin işin yürütülmesi aşamasında işin başında bulunmasını ön gördüğü firmaya ait irtibat sorumlusu kişiye ödeme yapılması gerekeceği anlaşılmakla birlikte idarenin bu yönde düzenleme yapmaması mevzuata aykırılık taşıdığından,

 

 Yukarıda belirtilen nedenlerle,  4734 sayılı  Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline karar verilmesi gerektiği yönündeki düşüncemle çoğunluk kararına katılmıyorum.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul