İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
  • Karar No: 2008/UH.Z-1841
  • Toplantı No: 2008/025
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 05.05.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/025
Gündem No :37
Karar Tarihi:05.05.2008
Karar No :2008/UH.Z-1841
Şikayetçi:
 Akademik Sosyal Hizmetler Tem. San. ve Tic. Ltd. Şti. Fidanlık Mahallesi Halk Sokak No:28/9 Yenişehir Çankaya/ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimliği Adnan Adıvar Cad. Aksaray Fatih/İSTANBUL
Başvuru tarih ve sayısı:
 22.04.2008 / 11744
Başvuruya konu ihale:
 2008/5279 İhale Kayıt Numaralı “2008-2009 Yılı Veri Hazırlama ve Veri Girişi Hizmet Alımı İhalesi” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

01.05.2008 tarih ve 08.12.10.0065/2008-31 sayılı Ön İnceleme Raporunda;

 

            Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimliği tarafından 05.03.2008 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “2008-2009 Yılı Veri Hazırlama ve Veri Girişi Hizmet Alımı” ihalesine ilişkin olarak Akademik Sosyal Hizmetler Tem. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin 22.04.2008 tarih ve 11744 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunduğu,

 

Yapılan inceleme neticesinde;

 

Başvurunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Şikayet dilekçesi ve Ön İnceleme Raporu incelendi:

 

Başvuru dilekçesinde özetle;

 

            1) İdari şartnamenin 7 nci maddesinde isteklilerden EN ISO 9001:2000 belgesi istendiği ve kamu ve özel kuruluşlara bilgi işlem veri hazırlama kontrol elemanı alımı hizmetleri ile bilgisayarlı hasta kabul hizmetlerinden herhangi birisinin benzer iş olarak kabul edildiği, benzer iş tanımı dikkate alındığında hangi kalite sistem belgesinin istendiğinin belirsiz olduğu,

 

            2) İdari şartnamenin 53 üncü maddesinde kısmi kabul yapılacağına ilişkin hüküm olduğu, ihale konusu iş süreklilik arz ettiğinden kısmi kabul yapılabilmesinin mümkün olmadığı,

 

            3) Teknik şartnamenin 7 nci maddesinde yüklenicinin teklif ettiği personelin işe başlamasının, çalışma yerlerinin değiştirilmesinin ve işten çıkarılmalarının idarenin onayına bağlandığı, bu düzenlemenin İş Kanununa aykırı olduğu,

 

            4) Teknik şartnamenin 8 inci maddesinde, hakediş verilmesinde gecikme olması durumunda dahi  işçilerin ücretlerinin en geç 5 gün içinde ödenmesinin istendiği, bu düzenlemenin İş Kanunun 34 üncü maddesine aykırı olduğu, ücret ödenmesinin işveren ile işçi arasındaki iş akdine bağlı olduğu, idarenin bu konuda düzenleme yapamayacağı, işçi ücretinin ödenmemesinin sadece işçi lehine hak doğurabileceği, idarenin bu ödemenin zamanında yapılmaması nedeniyle yüklenicinin hak edişinden cezai kesinti yapmasının hukuka aykırı olduğu,

 

iddia edilmektedir.

 

İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 8 inci maddesinde başvurularda aranacak şekil unsurları düzenlenmiş, aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin altıncı fıkrasında ise, birinci fıkranın (ç) ve (e) bendinde sayılan belgeler ile ikinci fıkrada yer alan bilgileri içermeyen ve henüz başvuru süresi dolmamış olan itirazen şikayet başvurularıyla ilgili olarak başvuru süresinin sonuna kadar söz konusu eksikliklerin başvuru sahibi tarafından giderilebileceği hükme bağlanmıştır.

 

Yapılan inceleme sonucunda, başvuru dilekçesine 4734 sayılı Kanunun 53 üncü maddesi (j) bendinin (2) numaralı alt bendi uyarınca şikayette bulunanlarca yatırılması zorunlu olan 301 YTL başvuru bedelinin Kurum hesaplarına  yatırıldığına dair banka dekontunun eklenmediği tespit edilmiş olup, tespit edilen aykırılığın İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin altıncı fıkrası uyarınca 15 günlük itirazen şikayet süresi içerisinde giderilmediği anlaşılmıştır.

 

Anılan Yönetmeliğin 17 nci maddesinde, yapılan ön inceleme sonucunda; Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin birinci fıkrasının (b), (c), (ç), (d) ve (e) bentleri bakımından bir aykırılığın tespiti halinde Kurul tarafından başvurunun iddiaların incelenmesi kapsamında incelenip incelenmeyeceğine karar verileceği hükme bağlanmış, 22 nci maddesinde ise iddiaların incelenmesine geçilmesinin kabul koşulları sayılmıştır.

 

İncelenen ihaleye ilişkin olarak Kuruma yapılan başka bir itirazen şikayet başvurusu üzerine, esas incelemesine geçilmiş olması nedeniyle Yönetmeliğin 22 nci maddesinde öngörülen iddiaların incelenmesine geçilmesinin kabul koşullarının oluşmadığı anlaşıldığından iddiaların incelenmesine geçilmesine gerek bulunmamaktadır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

Başvurunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul