İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
  • Karar No: 2008/UH.Z-1850
  • Toplantı No: 2008/025
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 05.05.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/025
Gündem No :47
Karar Tarihi:05.05.2008
Karar No :2008/UH.Z-1850
Şikayetçi:
 Ulusal Temizlik Özel Sağ. Hizm. Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti. , Atatürk Bulvarı Belediye Karşısı Abdullatif Yetkin İşhanı No 66 ŞANLIURFA
 İhaleyi yapan idare:
 Diyarbakır Eğitim ve Araştırma Hastanesi Baştabipliği, Opr. Dr. Şeref İnalöz Cad. 21400 Dağkapı / DİYARBAKIR
Başvuru tarih ve sayısı:
 20.03.2008 / 8369
Başvuruya konu ihale:
 2008/3186 İhale Kayıt Numaralı “Diyarbakır Eğitim ve Araştırma Hastanesinin 2008 Yılı 9 Aylık Malzeme Dahil Yemek Pişirme, Dağıtım ve Sonrası Hizmet Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

29.04.2008 tarih ve 08.08.55.0139/2008-7E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Diyarbakır Eğitim ve Araştırma Hastanesi Baştabipliği’nce 26.02.2008 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Diyarbakır Eğitim ve Araştırma Hastanesinin 2008 Yılı 9 Aylık Malzeme Dahil Yemek Pişirme, Dağıtım ve Sonrası Hizmet Alımı” ihalesine ilişkin olarak Ulusal Temizlik Özel Sağ. Hizm. Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti. ’nin 04.03.2008 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 06.03.2008 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  20.03.2008 tarih ve 8369 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 20.03.2008 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

            1) İhale dokümanında “ Hizmet türüne göre sigorta gerektiği takdirde uygulanacak sigorta türü veya türleri ve teminat limitleri günün koşullarına uygun olmak şartıyla sözleşmesinde veya eklerinde belirtilir.” düzenlemesinin mevzuata aykırı olduğu, 

 

            2) İhale ilanında isteklinin organizasyon yapısına ve personel durumuna ilişkin düzenlemede,  gıda Mühendisi ve aşçıbaşının hem Anahtar Teknik Personel   hem de işin yürütülmesi sırasında çalıştırılacak personel olarak belirlenmesinin mevzuata aykırı olduğu iddia edilmektedir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

1) Başvuru sahibinin 1 inci iddiası ile ilgili olarak;

 

İşin sözleşmesinin 37.1 inci maddesinde; “İsteklinin ihale üzerinde kaldığı takdirde genel mutfak, yemekhane ve servislerde, besin zehirlenme ve tüm rizikolar için sigorta poliçesi yaptıracağına dair noter tasdikli taahhütname verilecektir.” düzenlemesine yer verilmiştir.

 

            İşin sözleşmesinin “İş ve işyerlerinin korunması ve sigortalanması” başlıklı 22 nci maddesi boş bırakılmıştır.

 

Hizmet İşleri Genel Şartnamesinin “İş ve işyerlerinin korunması ve sigortalanması” başlıklı 19 uncu maddesinin dördüncü fıkrasında “Hizmet türüne göre sigorta gerektiği takdirde uygulanacak sigorta türü veya türleri ve teminat limitleri günün koşullarına uygun olmak şartıyla sözleşmesinde veya eklerinde belirtilir.” hükmü uyarınca idarece uygulanması gerekli görülen sigorta türü veya türleri ve teminat limitlerinin günün koşullarına uygun olmak şartıyla sözleşmesinde veya eklerinde belirtilmesi zorunludur.

 

İşin sözleşmesinin 37.1 inci maddesinde; isteklinin ihale üzerinde kaldığı takdirde genel mutfak, yemekhane ve servislerde, besin zehirlenme ve tüm rizikolar için sigorta yaptırması gerektiği belirtilmiş iken, teminat limitlerine ilişkin herhangi bir belirlemenin yapılmadığı anlaşılmıştır.

 

Bu durum, isteklilerce sigorta için öngörülen teminat kapsam ve limitlerinin farklı belirlenmesine neden olabilecek ve tekliflerin değerlendirilmesinde sonucu etkileyebilecektir. Bu nedenle idarece yapılan düzenleme mevzuat hükümlerine  aykırı bulunmuştur.

 

            2) Başvuru sahibinin 2 nci iddiası ile ilgili olarak;

 

İhale ilanın “İsteklinin organizasyon yapısına ve personel durumuna ilişkin belgeler” başlıklı 4.3.2 inci maddesinde ;

 a) Yüklenici firma, 1 adet müdür, 1 adet Ambar Sorumlusu, 1 adet Diyetisyen (Beslenme ve Diyetik Mezunu), 1 adet Gıda Mühendisi veya Gıda Teknikeri (Diplomalı), 1 adet Aşçıbaşı (Diplomalı veya Sertifikalı), 2 adet Aşçıbaşı Yardımcısı (Diplomalı veya Sertifikalı), 12 adet Aşçı (Diplomalı veya Sertifikalı), 3 adet Mutfak Temizlikçisi,  8 adet Bulaşıkçı ve 44 adet Garson olmak üzere toplam 74 (Yetmişdört) kişi çalıştırılacaktır. 
             b) Çalıştırılacak 74 (Yetmişdört) kişiden 1 adet Diyetisyen,1 adet Gıda Mühendisi veya Teknikeri ve 1 adet Aşçıbaşı Anahtar Teknik Personel olarak çalıştırılacaktır. Anahtar Teknik Personellerin ihale tarihinden önce işe alınmış ve ihale tarihi itibariyle isteklinin bünyesinde bulunuyor olması zorunludur. İsteklinin bünyesinde bulunduğu hususu;ilgili adına prim ödendiğini veya ilgilinin işe alındığını gösteren Sosyal Güvenlik Kurumu belgesi ile tevsik edilir.Çalıştırılacak Anahtar Teknik Personellere ait Diploma veya Sertifikalar teklif ekinde sunulacaktır.
” düzenlemesine yer verilmiştir.

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “İsteklinin Personel Durumuna İlişkin Belgeler” başlıklı 43 üncü maddesinde; “Hizmet alımı ihalelerinde idarece çalıştırılması öngörülen personelin nitelik ve sayısı ihale dokümanında belirtilir. Anahtar teknik personele ilişkin düzenleme dışında mesleki ve teknik yeterliğin belirlenmesine ilişkin olarak ihale dokümanında isteklinin personel çalıştırdığına dair belge veya personel çalıştıracağına dair taahhütname istenemez. 

            Asgari yeterlik kriteri olarak anahtar teknik personel öngörülmesi halinde, ilgili kişinin ihale konusu hizmetin uzmanı olması, ihale tarihinden önce işe alınmış ve ihale tarihi itibarıyla isteklinin bünyesinde bulunuyor olması şartlarının aranması zorunludur. İsteklinin bünyesinde bulunduğu hususu; ilgili adına prim ödendiğini veya ilgilinin işe alındığını gösteren sosyal güvenlik kurumu belgesi ile tevsik edilir. Bu niteliklere sahip gerçek kişi isteklilerden, şahıs şirketi ortaklarından, limited şirketlerde müdürlük görevini yürüten ortaklarından, anonim şirketlerin yönetim kurulu başkanı, yönetim kurulu üyeleri, murahhas müdür ve genel müdür ortaklarından, ortak girişimlerin ise gerçek kişi ortaklarından ve tüzel kişi ortaklarının yukarıda sayılan unvanları taşıyan gerçek kişi ortaklarından isteklinin bünyesinde çalıştığına dair belge aranmaz.

            Asgari yeterlik kriteri olarak öngörülen anahtar teknik personelin deneyim süresine ilişkin düzenleme yapılması durumunda idarece asgari deneyim süresi en fazla beş yıl olarak öngörülür. Bu durumda özel sektörde geçen deneyim süresi ilgili meslek odası üye kayıt süresini gösteren belgeyle, kamuda geçen deneyim süresi hizmet çizelgesi ve/veya meslek odası üye kayıt süresini gösteren belgeyle; anahtar teknik personel olarak öngörülen personelin ilgili mevzuatı gereği kaydolması gereken meslek odası bulunmaması halinde deneyim süresi mezuniyete ilişkin belge ile tevsik edilir.

Anahtar teknik personel olarak gösterilen personel, aynı zamanda teknik personel olarak ihale konusu işte istihdam edilemez…”  hükmü yer almaktadır.

 

İdare, çalıştırılacak 74  kişiden 1 adet diyetisyen, 1 adet gıda mühendisi veya teknikeri ve 1 adet aşçıbaşı Anahtar Teknik Personel olarak belirlenen personelin, ihale tarihinden önce işe alınmış ve ihale tarihi itibariyle isteklinin bünyesinde bulunuyor olması zorunluluğunu getirdiği, sözkonusu anahtar teknik personelin sözleşmenin yürütülmesi sırasında çalıştırılacak olan personel olduğu anlaşılmaktadır. Anılan mevzuat hükmü uyarınca, anahtar teknik personel olarak gösterilen personel aynı zamanda teknik personel olarak ihale konusu işte istihdam edilemeyeceğinden, söz konusu personellerin anahtar teknik personel olarak belirlenmesi mevzuata aykırı bulunmuştur.

 

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden,  ihale işlemleri ile ihale kararının iptali gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Oyçokluğu ile karar verildi.

 

Karşı Oy:

Hizmet İşleri Genel Şartnamesinin “İş ve işyerlerinin korunması ve sigortalanması” başlıklı 19 uncu maddesinde,

“…Hizmet türüne göre sigorta gerektiği takdirde uygulanacak sigorta türü veya türleri ve teminat limitleri günün koşullarına uygun olmak şartıyla sözleşmesinde veya eklerinde belirtilir…” hükmü yer almaktadır.

 

Hizmet Alımları Tip Sözleşmesinin "İş ve İşyerlerinin Korunması ve Sigortalanması" başlıklı 22 nci maddesinin dipnotunda; iş ve işyerlerinin korunması ve sigortalanmasına ilişkin sorumluluğun Genel Şartnamenin 19 uncu maddesinde düzenlenen esaslar dahilinde kime ait olacağı hususu ile idarenin işin nitelik ve özelliğine göre ihtiyaç duyduğu sigorta türleri ile teminat kapsam ve limitlerinin bu maddede belirtilmesi gerektiğine yer verilmiştir.

           

İhale konusu işin sözleşmesinde sigortayla ilgili teminatın kapsam ve limitlerine ilişkin herhangi bir düzenleme yapılmadığı belirlenmiştir.

           

            Anılan düzenlemeler uyarınca, hizmet türüne göre ihale konusu işte sigorta gerekip gerekmediğinin takdiri hususu idarelere bırakılmış olup, idarelerin ihale konusu işte sigorta yapılması gerektiğini takdir etmeleri durumunda, bu yönde bir düzenlemeye ihale dokümanında yer verilmesi gerektiği bununla birlikte, yer verilecek bu düzenlemenin ancak, sigorta yapılmasına ilişkin sorumluluğun kime ait olacağı ile sigorta türlerinin belirtilmesinin yanında, teminat kapsam ve limitlerinin de gösterilmesi suretiyle hukuki sonuç doğurabileceği açıktır.

 

Bu itibarla, idarece işe ait sözleşme tasarısının 22 nci maddesine  , Hizmet Alımları Genel Şartnamesinin 19 uncu maddesinde düzenlenen esaslar dahilinde tüm sigorta masraflarının yükleniciye ait olduğu hususuna yer verilmesi ve bu düzenleme kapsamında, sigorta türlerinin, teminat kapsam ve limitlerinin belirtilmemesi, mevzuat hükümlerine uygun olmamakla birlikte, teminat kapsam ve limitleri belirlenmediğinden idarece öngörülen sigortaların yapılabilmesi mümkün bulunmamaktadır. Bu nedenle hukuki sonuç doğurabilmesi mümkün olmayan bu düzenleme mevzuata aykırı olmakla birlikte ihalenin esasına etkili olmayacağından ve teklif verilmesini etkilemeyeceğinden  bu hususun iptal gerekçeleri arasında yer almaması gerektiği düşüncesiyle, ihalenin iptali yönündeki çoğunluk görüşüne katılmıyoruz.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul