İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 22 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2008/UH.Z-1988
  • Toplantı No: 2008/026
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 12.05.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/026
Gündem No :73
Karar Tarihi:12.05.2008
Karar No :2008/UH.Z-1988
Şikayetçi:
 Mehmet Alpkaya (Güven Şelale Temizlik Firması) Belediye İşhanı Nu 217 K 2 UŞAK
 İhaleyi yapan idare:
 Denizli Servergazi Devlet Hastanesi Baştabipliği Bereketli Belediyesi Karşısı Nu 1 DENİZLİ
Başvuru tarih ve sayısı:
 03.04.2008 / 9646
Başvuruya konu ihale:
 2008/8383 İhale Kayıt Numaralı “Hastane Otomasyon Sistemine Yönelik Bilgisayar Kullanıcısı Hizmeti Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

05.05.2008 tarih ve 08.09.60.0139/2008-8E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Denizli Servergazi Devlet Hastanesi Baştabipliği’nce 05.03.2008 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Hastane Otomasyon Sistemine Yönelik Bilgisayar Kullanıcısı Hizmeti Alımı” ihalesine ilişkin olarak Mehmet Alpkaya Güven Şelale Temizlik Firması’nın 18.03.2008 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 19.03.2008 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  03.04.2008 tarih ve 9646 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 03.04.2008 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

            1) İhale dokümanında yer alan birim fiyat teklif mektubu  eki cetvelde firma karı için teklif kalemi oluşturulmasının mevzuata aykırı olduğu,

 

            2) İdari şartnamede düzenlenen benzer iş tanımının rekabeti engellediği,

 

            3) İdari şartnamede  resmi ve dini bayram günlerinde çalışılacak gün sayısının 23 gün olarak gösterildiği, resmi ve dini bayram günlerinin 26 gün olarak hesaplanması gerektiği,

 

            4) Sözleşme tasarısının 22 inci maddesinde iş ve iş yerlerinin korunması ve sigortalanmasının yükleniciye ait olduğu belirtilmesine rağmen sigorta türü ve teminat limitlerinin belirtilmemesinin mevzuata aykırı olduğu,

 

iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

1)      Başvuru sahibinin 1 inci iddiasına ilişkin olarak;

 

İhale dokümanında yer alan Birim Fiyat Teklif Mektubu  eki cetvelde firma karı için teklif kalemi oluşturulmasının mevzuata aykırı olduğu,

           

            İhaleye ait Birim Fiyat Teklif Cetvelinin;

 

 

 

 

 

 

 

 

Sıra

No

İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması

Birimi

Miktarı

Teklif Edilen

Birim Fiyat

Tutarı

 

1

21 Aylık İşçilik Maliyeti (İşçi ücreti +Yol ücreti+Giyecek+SSK Kesintileri ve Primleri v.b.)

Kişi

72

 

 

 

2

Firma Kârı

 

 

 

 

 

 

 

 

TOPLAM TUTAR (K.D.V. Hariç)

 

            Şeklinde olduğu görülmüştür.

 

          Kamu İhale Genel Tebliğinin VIII. bölümünün “Hizmet Alım İhalelerinde Yeterliğe İlişkin Diğer Hususlar” başlıklı M maddesinde ise; “Birim fiyat teklif mektubu eki cetvelde yüklenici kârı ile sözleşme gideri ve genel giderler ayrı bir iş kalemi olarak gösterilmeyecek, teklif edilen birim fiyatların yüklenici kârı ile sözleşme gideri ve genel giderler dahil fiyatlar olduğu kabul edilecektir.”  düzenlemesi bulunmaktadır.

 

          Yukarıda aktarılan mevzuat gereğince, birim fiyat teklif mektubu eki cetvelde yüklenici kârı ayrı bir iş kalemi olarak gösterilmemesi gerekirken, idarece hazırlanan birim fiyat teklif mektubu eki cetvelde ayrı bir birim fiyat kalemi olarak öngörülmesi mevzuata aykırı bulunmuştur.

 

2)      Başvuru sahibinin 2 nci iddiasına ilişkin olarak;

 

            Hizmet Alımları İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 3 üncü maddesinde benzer iş, “İhale konusu hizmet veya hizmetin bölümleriyle nitelik ve büyüklük bakımından benzerlik gösteren, aynı veya benzer usullerle gerçekleştirilen, teçhizat, ekipman, mali güç ve uzmanlık ile personel ve organizasyon gerekleri bakımından benzer özellik taşıyan hizmetleri ifade eder.” şeklinde tanımlanmıştır.

 

Aynı Yönetmeliğinin 42 nci maddesinin 5 inci fıkrasında ise; “İş deneyiminde değerlendirilecek benzer işler; ihale konusu hizmet veya hizmetin bölümleriyle nitelik ve büyüklük bakımından benzerlik gösteren, aynı veya benzer usullerle gerçekleştirilen, teçhizat, ekipman, mali  güç ve uzmanlık ile personel ve organizasyon gerekleri bakımından benzer özellik taşıyan hizmetlerdir” hükmüne yer verilmiştir.

 

İdari Şartnamenin 2.a. maddesinde ihale konusu işin adının; “Hastane Otomasyon Sistemine Yönelik Bilgisayar Kullanıcısı Hizmetinin 72 Personelle Yaptırılması İşidir” şeklinde belirtildiği;

 

            İdari Şartnamenin 7.4 üncü maddesinde ise benzer iş tanımının;  “Bu ihalede benzer iş olarak, Hastane Otomasyon Sistemine Yönelik Bilgisayar Kullanıcısı Hizmeti için özel veya resmi kurumlardan aldığı ve otomasyon sistemine yönelik bilgisayar kullanıcısı çalıştırdığı hizmet işleri benzer iş kabul edilir” şeklinde düzenleme yapıldığı,

 

            Teknik şartnamenin “İşin Tanımı “ başlıklı 1.1 inci maddesinde; “ Servergazi Devlet Hastanesi’nin birimlerinde bilgisayar kullanımı ve sekreterlik hizmetlerinin 72 kişi ile yüklenici firma tarafından sağlanmasıdır.” şeklinde düzenleme yapıldığı görülmüştür.

 

İdari Şartnamenin 7.4 üncü maddesinde yer alan benzer iş tanımı ve teknik şartnamenin “İşin Tanımı” başlıklı 1.1 inci maddesinde yapılacak iş  tanımı göz önüne alındığında, özel veya resmi kurumlardan alınan ve otomasyon sistemine yönelik bilgisayar kullanıcısı çalıştırdığı hizmet işlerinin benzer iş kabul edileceği belirtmek suretiyle katılım alanını genişlettiği ve  ihale dokümanında yer alan benzer iş tanımının rekabeti engelleyici nitelikte olmadığı anlaşıldığından, başvuru sahibinin iddiası yerinde görülmemiştir.

 

3)      Başvuru sahibinin 3 üncü iddiasına ilişkin olarak;

 

            İdari Şartnamenin “Teklif fiyata dahil olan masraflar” başlıklı 26 ncı maddesinin altıncı bendinde;

 

“26.3.6. Hizmet süresi içinde resmi ve dini bayram günleri 23 (yirmiüç) gündür. Bu tatil günleri her bir günde 4 personel çalışacaktır.”

 

Şeklinde düzenleme yapıldığı görülmüştür.

 

İdarenin yaklaşık maliyet hesabında resmi ve dini bayram günleri ve yılbaşında çalışılacak toplam gün sayısının 92 (23*4) olarak hesaplandığı anlaşılmıştır.

 

İdarenin ihale dokümanında resmi-dini bayram günlerinde çalışılacak gün ve bu günlerde çalışacak personel sayısını açıkça düzenlediği, isteklilerin tekliflerini oluştururken ihale dokümanını esas alarak teklif oluşturdukları göz önüne alındığında, bu hususun isteklilerin tekliflerini hazırlanmasına engel nitelikte olmadığı anlaşıldığından, başvuru sahibinin iddiası yerinde görülmemiştir.

 

            4) Başvuru sahibinin 4 üncü iddiasına ilişkin olarak;

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği Eki Hizmet Alımları Tip Sözleşmesinin “İş ve İşyerlerinin Korunması ve Sigortalanması” başlıklı 22 nci maddesinin idarelerce düzenlenmesine ilişkin (31 nolu) dipnotta “İş ve işyerlerinin korunması ve sigortalanmasına ilişkin sorumluluğun Genel Şartnamenin 19 uncu maddesinde düzenlenen esaslar dahilinde kime ait olacağı hususu ile İdarenin işin nitelik ve özelliğine göre ihtiyaç duyduğu sigorta türleri ile teminat kapsam ve limitleri burada belirtilecektir.” şeklinde açıklama yapılmıştır.

 

Hizmet İşleri Genel Şartnamesinin “İş ve işyerlerinin korunması ve sigortalanması” başlıklı 19 uncu maddesinin dördüncü fıkrasında “Hizmet türüne göre sigorta gerektiği takdirde uygulanacak sigorta türü veya türleri ve teminat limitleri günün koşullarına uygun olmak şartıyla sözleşmesinde veya eklerinde belirtilir.” hükmü uyarınca idarece uygulanması gerekli görülen sigorta türü veya türleri ve teminat limitlerinin günün koşullarına uygun olmak şartıyla sözleşmesinde veya eklerinde belirtilmesi zorunludur.

 

            Bununla birlikte; idari şartnamenin “Teklif fiyata dahil olan masraflar” bölümünde iş ve işyerinin sigortalanmasının teklif fiyata dahil olduğuna dair herhangi bir düzenleme olmadığı görülmektedir. Dolayısıyla, idare tarafından yükleniciye işyerini sigortalatma yükümlülüğü getirilmediği anlaşıldığından, başvuru sahibinin bu iddiası yerinde bulunmamıştır.

 

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, ihale işlemleri ile ihale kararının iptali gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Esasta ve gerekçede oyçokluğu ile karar verildi.

 

Karşı Oy:

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği Eki Hizmet Alımları Tip Sözleşmesinin “İş ve İşyerlerinin Korunması ve Sigortalanması” başlıklı 22 nci maddesinin idarelerce düzenlenmesine ilişkin (31 nolu) dipnotta “İş ve işyerlerinin korunması ve sigortalanmasına ilişkin sorumluluğun Genel Şartnamenin 19 uncu maddesinde düzenlenen esaslar dahilinde kime ait olacağı hususu ile İdarenin işin nitelik ve özelliğine göre ihtiyaç duyduğu sigorta türleri ile teminat kapsam ve limitleri burada belirtilecektir.” şeklinde açıklama yapılmıştır.

 

Hizmet İşleri Genel Şartnamesinin “İş ve işyerlerinin korunması ve sigortalanması” başlıklı 19 uncu maddesinin dördüncü fıkrasında “Hizmet türüne göre sigorta gerektiği takdirde uygulanacak sigorta türü veya türleri ve teminat limitleri günün koşullarına uygun olmak şartıyla sözleşmesinde veya eklerinde belirtilir.” hükmü uyarınca, idarece uygulanması gerekli görülen sigorta türü veya türleri ve teminat limitlerinin günün koşullarına uygun olmak şartıyla sözleşmesinde veya eklerinde belirtilmesi zorunludur.

 

Anılan dipnot açıklaması ve Hizmet İşleri Genel Şartnamesinin 19 uncu maddesi birlikte değerlendirildiğinde; eğer işyerini sigortalatma sorumluluğu yükleniciye ait olarak belirlenmişse sigorta türü ve teminat limitlerinin de açıkça düzenlenmesi gerektiği anlaşılmaktadır.

 

Sözleşme Tasarısı’nın “İş ve İşyerlerinin Korunması ve Sigortalanması” başlıklı 22 nci maddesinde; “İş ve işyerlerinin korunması ve sigortalanması yükleniciye aittir” düzenlemesi yer almaktadır.

 

            Bununla birlikte; İdari Şartnamenin “Teklif fiyata dahil olan masraflar” bölümünde iş ve işyerinin sigortalanmasının teklif fiyata dahil olduğuna dair herhangi bir düzenleme olmadığı görülmüştür.

 

            Diğer yandan; sözleşme tasarısının 22 inci maddesinde yükleniciye sigorta yükümlülüğü getirmekle birlikte, sigorta türü ve teminat kapsam ve  limitlerinin düzenlenmemesi mevzuata aykırılık oluşturduğu sonucuna varılmıştır.

 

            Açıklanan nedenlerle de incelemeye konu ihalenin iptal edilmesi gerektiği yönündeki düşüncemizle, karara katılıyoruz.

 

   

           

Sözleşme Tasarısı’nın “İş ve İşyerlerinin Korunması ve Sigortalanması” başlıklı 22 nci maddesinde; “İş ve işyerlerinin korunması ve sigortalanması yükleniciye aittir” düzenlemesi yer almaktadır.

 

            Bununla birlikte; İdari Şartnamenin “Teklif fiyata dahil olan masraflar” bölümünde iş ve işyerinin sigortalanmasının teklif fiyata dahil olduğuna dair herhangi bir düzenleme olmadığı görülmüştür.

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği Eki Hizmet Alımları Tip Sözleşmesinin “İş ve İşyerlerinin Korunması ve Sigortalanması” başlıklı 22 nci maddesinin idarelerce düzenlenmesine ilişkin (31 nolu) dipnotta “İş ve işyerlerinin korunması ve sigortalanmasına ilişkin sorumluluğun Genel Şartnamenin 19 uncu maddesinde düzenlenen esaslar dahilinde kime ait olacağı hususu ile İdarenin işin nitelik ve özelliğine göre ihtiyaç duyduğu sigorta türleri ile teminat kapsam ve limitleri burada belirtilecektir.” şeklinde açıklama yapılmıştır.

 

Hizmet İşleri Genel Şartnamesinin “İş ve işyerlerinin korunması ve sigortalanması” başlıklı 19 uncu maddesinin dördüncü fıkrasında “Hizmet türüne göre sigorta gerektiği takdirde uygulanacak sigorta türü veya türleri ve teminat limitleri günün koşullarına uygun olmak şartıyla sözleşmesinde veya eklerinde belirtilir.” hükmü uyarınca, idarece uygulanması gerekli görülen sigorta türü veya türleri ve teminat limitlerinin günün koşullarına uygun olmak şartıyla sözleşmesinde veya eklerinde belirtilmesi zorunludur.

 

Anılan dipnot açıklaması ve Hizmet İşleri Genel Şartnamesinin 19 uncu maddesi birlikte değerlendirildiğinde; eğer işyerini sigortalatma sorumluluğu yükleniciye ait olarak belirlenmişse sigorta türü ve teminat limitlerinin de açıkça düzenlenmesi gerektiği anlaşılmaktadır.

 

            Diğer yandan; sözleşme tasarısının 22 inci maddesinde yükleniciye sigorta yükümlülüğü getirmekle birlikte, sigorta türü ve teminat kapsam ve  limitlerinin düzenlenmemesi mevzuata aykırılık oluşturduğu sonucuna varılmıştır.

 

            Açıklanan nedenlerle de incelemeye konu ihalenin iptal edilmesi gerektiği yönündeki düşüncemle, karara katılıyoruz.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul