İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 29 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2008/UH.Z-28
  • Toplantı No: 2008/001
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 07.01.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Uyarı:
Bu karardaki yazım hatası,07.01.2008 tarih ve 2008/UH.Z-28 sayılı kurul kararı ile düzeltilerek, düzeltilmiş hali 21.01.2008 tarih, 2008/UH.Z-280 olmuştur.
Toplantı No :2008/001
Gündem No :29
Karar Tarihi:07.01.2008
Karar No :2008/UH.Z-28
Şikayetçi:
 Tem-Ka Gemicilik İnş. Nak. Temz. İth. İhrc. Ltd. Şti. vekili Fahrettin TEMUR, Namık Kemal Cad. No:28/1 Pendik / İSTANBUL
 İhaleyi yapan idare:
 Pendik Belediye Başkanlığı, Batı Mah. 23 Nisan Cad. No:11 34890 Pendik / İSTANBUL
Başvuru tarih ve sayısı:
 19.12.2007 / 37835
Başvuruya konu ihale:
 2007/166725 İKN|li “2008 yılı Pendik Belediye Başkanlığı Merkez Binası, Ek Hizmet Binaları ile Pendik İlçesindeki Camiler ve Okulların İç Genel Temizliğinin Yapılması Hizmeti İşi” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

02.01.2008 tarih ve 08.24.67.0167/2007-97 sayılı Ön İnceleme Raporunda;

 

            Pendik Belediye Başkanlığı tarafından 26.11.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “2008 yılı Pendik Belediye Başkanlığı Merkez Binası, Ek Hizmet Binaları ile Pendik İlçesindeki Camiler ve Okulların İç Genel Temizliğinin Yapılması Hizmeti İşi” ihalesine ilişkin olarak Tem-Ka Gemicilik İnş. Nak. Temz. İth. İhrc. Ltd. Şti. vekili Fahrettin TEMUR’un 19.12.2007 tarih ve 37835 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunduğu,

 

Yapılan inceleme neticesinde;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince başvurunun uygun bulunmadığına,

 

Anılan aykırılıklar ihalenin iptalini gerektirmekte ise de; yasal olarak iptal kararı verilmesine imkan bulunmadığından, mevzuata aykırı olduğu yukarıda belirtilen ihale işlemlerinin değerlendirilmek, gerekiyorsa incelenmek ve/veya soruşturulmak üzere konunun, İdarenin bağlı bulunduğu İçişleri Bakanlığı´na bildirilmesine,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Şikayet dilekçesi ve Ön İnceleme Raporu incelendi:

 

Başvuru dilekçesinde özetle; idari şartnamenin 7.3.2. maddesinde istenilen makine ekipman taahhütnamesinin noter tasdikli olmadığı gerekçesiyle tekliflerinin değerlendirme dışı bırakıldığı, idari şartnamede söz konusu taahhütnamenin noter tasdikli olarak istenilmediği, idareye yapmış oldukları başvuruya idarenin cevabında, a, b, c, g, h, ve i bentlerinde yer alan iddiaların ihaleye teklif verildikten sonra ihale dokümanına yönelik olması nedeniyle cevap verilmediği, idare tarafından şartnamede noter onaylı ibaresinin unutulduğu ve yazılım hatasından kaynaklandığı ve yazılım hatası olduğu, mahalli gazete ve internet ilanlarında bu ibarenin bulunduğunun belirtildiği, ihale ilanlarında belirtilen bu hususun şartnamede belirtilmemesinin mevzuata açıkça aykırı olduğu, ayrıca idari şartnamede ihale konusu işin sadece adının yazıldığı, fiziki miktarından bahsedilmediği, idareye yapmış oldukları başvuruya idarenin cevabında fiziki miktarın belirtildiği, yasayı bilmemenin mazeret sayılmayacağının belirtildiği, sonuç olarak, idare tarafından ivedilik ve kamu yararı bulunması nedeniyle ihale işlemlerine devam edilmesine karar verildiği, söz konusu işin halen ihale üzerinde bırakılan firma tarafından yürütüldüğü, idare tarafından bir önceki ihale fiyatıyla yeni ihale fiyatı arasında fark bulunması nedeniyle kamu yararından bahsedildiği iddia edilmektedir.

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 55 inci maddesinin son fıkrasında; “…İhale işlemlerine devam edilerek sözleşme imzalanabileceğinin bildirilmesi durumunda ise, şikayette bulunan aday veya istekli, kendisine bildirim yapıldığı tarihi izleyen üç gün içinde Kuruma itirazen şikayet başvurusunda bulunabilir…”

 

İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 6 ncı maddesinde de; “Başvuruyu sonuçlandıran kararın yanı sıra ihale yetkilisince ivedilik ve kamu yararı bulunması nedeniyle ihale işlemlerine devam edilmesi kararı da alınan hallerde bu kararların bildirimini izleyen üç gün içerisinde alınan kararlara karşı başvuru sahibi tarafından Kuruma itirazen şikayet başvurusunda bulunulabilir.” hükümleri yer almaktadır.

 

İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Tebliğin “İhale yetkilisince ivedilik ve kamu yararı bulunması nedeniyle ihale işlemlerine devam edilmesi kararının alınması” başlıklı 8 inci maddesinde İhale yetkilisince ivedilik ve kamu yararı bulunması nedeniyle ihale işlemlerine devam edilmesi kararı ile başvuruyu esastan sonuçlandıran karara karşı başvuru sahibi tarafından en geç bildirim tarihini izleyen üç gün içinde Yönetmeliğin 8 inci maddesindeki koşulları taşıyan dilekçe ile Kuruma itirazen şikayet başvurusunda bulunulması gerektiği hususuna dikkat edilmesi gerekmektedir.

Ancak, diğer aday veya istekliler, sadece başvuruyu esastan sonuçlandıran karara karşı Kuruma başvuruda bulunabileceklerinden, ivedilik ve kamu yararı nedeniyle ihale işlemlerine devam edilerek sözleşmenin imzalanabileceği hususunu dikkate alarak itirazen şikayet başvurusunda bulunulmalıdır…” açıklaması getirilmiştir.

 

Yukarıda yer alan hükümler ve açıklamalar uyarınca; ivedilik ve kamu yararı bulunması nedeniyle ihale işlemlerine devam edilmesi kararı alınan hallerde, bu karar ile başvuruyu esastan sonuçlandıran karara karşı kararın bildirim tarihini izleyen üç gün içinde Kuruma itirazen şikayet başvurusunda bulunulması gerekmektedir.

 

Yapılan inceleme sonucunda, şikayetçinin 07.12.2007 tarihinde idareye şikayet başvurusunda bulunduğu, idarece şikayete ilişkin olarak alınan ihale işlemlerine devam edilmesine yönelik kararın 14.12.2007 tarihinde şikayetçiye bildirildiği, İdarenin kararına karşı, kararın bildiriminden sonraki 3 gün içinde Kuruma itirazen şikayet başvurusunda bulunması gerekirken, bu süre geçtikten sonra 19.12.2007 tarihinde itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu anlaşılmıştır.

 

Anılan Yönetmeliğin 17 nci maddesinde ise, itirazen şikayetin süresi geçirildikten sonra yapılması halinde başvurunun iddiaların incelenmesi kapsamında incelenip incelenmeyeceğine karar verileceği hükme bağlanmıştır.

 

İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 22 nci maddesinde; ihalenin ve ihaleyi yapan idarenin belli olması, Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine aykırılık iddialarının somut ve ciddi nitelikte olması, aynı ihaleye ilişkin ve aynı konuda esas incelemesine geçilmiş veya sonuçlandırılmış bir başvurunun olmaması, sözleşmenin imzalanmamış olması, ihalenin iptal edilmemiş olmaması hallerinde iddiaların incelenmesine geçilebileceği öngörülmüştür.

 

İncelenen ihalede, sözleşmenin imzalanmış olması nedeniyle Yönetmeliğin 22 nci maddesinde öngörülen iddiaların incelenmesine geçilmesinin kabul koşullarının oluşmadığı anlaşıldığından iddiaların incelenmesine geçilmesine gerek bulunmamaktadır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

1) Başvurunun uygun bulunmadığına,

 

2) Dilekçenin ilgisi nedeniyle İçişleri Bakanlığına gönderilmesine,

 

  
   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul