İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 29 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2008/UH.Z-291
  • Toplantı No: 2008/005
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 21.01.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Uyarı:
Bu karardaki yazım hatası,21.01.2008 tarih ve 2008/UH.Z-291 sayılı kurul kararı ile düzeltilerek, düzeltilmiş hali 08.07.2008 tarih, 2008/UH.Z-2910 olmuştur.
Toplantı No :2008/005
Gündem No :75
Karar Tarihi:21.01.2008
Karar No :2008/UH.Z-291
Şikayetçi:
 Teknik Güvenlik Temz. Gıda İnş. Taah. B.Sayar Yaz. San. Tic. Ltd. Şti., Bağlar Caddesi Nu 223/1 06670 Büyükesat / ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Şemsi Denizer Cad. E-5 Üzeri Nu 1 Cevizli Kartal / İSTANBUL
Başvuru tarih ve sayısı:
 26.12.2007 / 38339
Başvuruya konu ihale:
 2007/148638 İhale Kayıt Numaralı “Bilgi İşlem Personeli Hizmet Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

16.01.2008 tarih ve 08.25.27.0105/2007-76E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nce 12.11.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Bilgi İşlem Personeli Hizmet Alımı” ihalesine ilişkin olarak Teknik Güvenlik Temz. Gıda İnş. Taah. B.Sayar Yaz. San. Tic. Ltd. Şti.’nin 09.11.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 11.12.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  26.12.2007 tarih ve 38339 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 26.12.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri ile ihale dosyası incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; başvuru konusu ihalede birim fiyat teklif cetvelinin boş olarak verildiği, idari şartnamenin 26.3.2 maddesinde farklı ücretlerde çalışan personel istenmesine rağmen tatil günlerinde hangi ücret grubundan kaç işçinin çalışacağının belirtilmediği bunun mevzuata aykırı olduğu iddia edilmektedir.

 

A- Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

            1) Başvuru sahibinin birim fiyat teklif cetvelinin boş olarak verildiğine ilişkin iddiasıyla ilgili olarak;

 

Başvuru konusu ihalenin birim fiyat teklif alınmak suretiyle yapıldığı, İdarece ihale dokümanı içinde birim fiyat teklif mektubu eki cetvelin ise boş olarak hazırlandığı anlaşılmıştır. İhaleye teklif veren isteklilerden 3 ünün 4 kalem üzerinden teklif sunduğu birinin ise bir kalem üzerinden teklif görülmüştür.

 

Bu konuya ilişkin olarak Kamu İhale Genel Tebliğinin M. Hizmet Alım İhalelerinde Yeterliğe İlişkin Diğer Hususlar Bölümünde;

 

            Birim fiyat üzerinden teklif alınan bütün hizmet alımı ihalelerinde birim fiyat teklif mektubu eki cetvelde; iş kaleminin adı, birimi ve miktarının ayrıntılı olarak idare tarafından doldurulmak suretiyle, ihale dokümanına eklenmesi gerekmektedir.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

            Anılan düzenleme çerçevesinde idarenin hazırladığı ihale dokümanı içerisinde yer alan birim fiyat teklif mektubu eki cetvelin boş olarak isteklilere verilmesi ve farklı şekillerde isteklilerce doldurulması tekliflerde tereddüde yol açacağından anılan Tebliğ düzenlemesine aykırıdır.

 

              2) Başvuru sahibinin idari şartnamenin 26.3.2 maddesinde farklı ücretlerde çalışan personel istenmesine rağmen tatil günlerinde hangi ücret grubundan kaç işçinin çalışacağının belirtilmediği iddiasına ilişkin olarak;

 

             İdari şartnamenin 26.3.2 maddesinde;

 

            Vasıflı personel çalıştırılması öngörülen işte Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı asgari ücret tespit komisyonunca tespit edilen asgari ücret (585,00YTL) esas alınmak üzere;

 

Bilgi işlem personel müdürü (1) kişi: asgari ücret x 2,5 katı

Bilgi işlem birim sorumlusu (eğitimci) (8) kişi: asgari ücret x 2,1 katı

Bilgisayar veri kontrol işletmeni (161) kişi: asgari ücret x 1,7 katı

 

4857 sayılı İş Kanunun 47 nci maddesi uyarınca resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günü hastanemiz bilgi işlem hizmetinde çalışacak personel sayısı ve tatil günlerine ilişkin olarak;

 

Çalışacak personel sayısı: 11

2008-2009 yılları tatil gün sayısı: 27

 

Tatilde çalışacak gün sayısı 27 x 11 = 297 gün teklif fiyata dahildir.” düzenlemesine yer verildiği görülmüştür.

 

            Başvuru konusu ihalede birden fazla unvanda ve ücret bareminde çalışacak personel öngörüldüğü ancak tatil günlerinde bu unvanlardan kaç kişinin çalışacağına dair bir düzenlemeye yer verilmediği, bu haliyle tekliflerin sağlıklı olarak oluşturulmasında tereddüt oluşturacağı bu nedenle başvuranın iddiasının yerinde olduğu anlaşılmıştır.

           

B- İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 20 nci maddesinin (g) bendi uyarınca dokümana süresinde şikayet başvurusunda bulunulmuş ise de ilgili dokümanın Kanun ve ilgili mevzuata uygunluğu yönünden incelenmesi sonucunda tespit edilen aykırılıklar ve buna ilişkin inceleme ve hukuki değerlendirme aşağıda yapılmıştır:

 

         

          Başvuru konusu ihale dokümanında yer alan sözleşme tasarısının 22 nci maddesinde “İş ve işyerlerinin korunması ve sigortalanmasına ilişkin sorumluluk Genel Şartnamenin 19 uncu maddesinde düzenlenen esaslar dahilinde yükleniciye aittir.” düzenlemesinin yer aldığı,

 

          Tip sözleşmenin anılan maddesinin dipnotunda da idarece iş ve işyerlerinin sigortalanmasının öngörüldüğü hallerde idarenin ihtiyaç duyduğu sigorta türleri ile limitlerinin bu maddede belirlenmesi öngörülmüştür.

         

          Anılan açıklamalar çerçevesinde idarece sigorta yapılmasının öngörüldüğü ancak sigorta türleri ve teminat limitleri açısından herhangi bir belirlemenin yapılmadığı anlaşılmıştır. Bu haliyle söz konusu maddenin eksik düzenlendiği ve tekliflerin sağlıklı olarak hesaplanmasını engellediği anlaşılmıştır.

 

            Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, ihale işlemleri ile ihale kararının iptali gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul