İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 29 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2008/UH.Z-508
  • Toplantı No: 2008/006
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 28.01.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Uyarı:
Bu karardaki yazım hatası,28.01.2008 tarih ve 2008/UH.Z-508 sayılı kurul kararı ile düzeltilerek, düzeltilmiş hali 22.12.2008 tarih, 2008/UH.Z-5083 olmuştur.
Toplantı No :2008/006
Gündem No :158
Karar Tarihi:28.01.2008
Karar No :2008/UH.Z-508
Şikayetçi:
 On İlaçlama Sağlık Hizm. San Tic. Ltd. Şti., Atb İşmerkezi, C Blok, No: 70 Macunköy / ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Bolu Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi, Karamanlı Mah., Hastane Caddesi BOLU
Başvuru tarih ve sayısı:
 31.12.2007 / 38910
Başvuruya konu ihale:
 2007/172355 İhale Kayıt Numaralı “Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni Hizmeti Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

21.01.2008 tarih ve 08.26.23.G022/2008-76E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Bolu Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi’nce 05.12.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni Hizmeti Alımı” ihalesine ilişkin olarak On İlaçlama Sağlık Hizm. San Tic. Ltd. Şti.’nin 19.12.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 24.12.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  31.12.2007 tarih ve 38910 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 28.12.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; tekliflerine ilişkin olarak aşırı düşük teklif açıklaması istenilmesi üzerine teklif bileşenlerini oluşturan açıklamalarını verdikleri, idari şartnamenin 2, 26.3. ve 26.5. inci maddeleri dikkate alındığında giyim bedeli hariç işin asgari maliyet tutarının 234.140,15 YTL olduğu, firmalarının teklifinin ise idari şartnamede öngörülen kalemler dahil işin asgari tutarının üzerinde bulunduğu, giyim gideri karşılığında piyasadan alınan proforma faturayı ibraz ettikleri, firmalarının aşırı düşük teklif olarak değerlendirilmemesi ve ihalenin üzerlerinde bırakılması gerektiği iddialarına yer verilmiştir.

 

A- Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

İdarece isteklilerden On İlaçlama Bil. San. Tic. Ltd. Şti, Büner Tem. İnş. San. Tic. Ltd. Şti, Adalı Güv. Op. San. Tic. Ltd. Şti, Bayındır Hiz. Bil. San. Tic. Ltd. Şti.  ve Metasoft Bil. Hiz. San. Tic. Ltd. Şti.’den aşırı düşük tekliflerine ilişkin açıklama istenilmiştir.

 

Başvuru sahibi On İlaçlama Bil. San. Tic. Ltd. Şti.’nin aşırı düşük teklif açıklamasında giyim hariç asgari işçilik maliyetinin 234.140,15 YTL ve  giyim maliyetinin ise 12.96 YTL olarak hesaplandığı tespit edilmiştir.

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun “Aşırı düşük teklifler” başlıklı 38 inci maddesinde; “İhale komisyonu verilen teklifleri 37 nci maddeye göre değerlendirdikten sonra, diğer tekliflere veya idarenin tespit ettiği yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olanları tespit eder. Bu teklifleri reddetmeden önce, belirlediği süre içinde teklif sahiplerinden teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak ister.

 

İhale komisyonu;

 

a) İmalat sürecinin, verilen hizmetin ve yapım yönteminin ekonomik olması,

 

b) Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin mal ve hizmetlerin temini veya yapım işinin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar,

 

c) Teklif edilen mal, hizmet veya yapım işinin özgünlüğü,

 

Hususlarında belgelendirilmek suretiyle yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak, aşırı düşük teklifleri değerlendirir. Bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifleri reddedilir.” hükmü yer almış, Hizmet Alımları İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 72 nci maddesinde de benzer düzenlemeye yer verilmiştir.

 

Anılan Kanun hükmünden isteklilerin açıklamalarını belgelendirmek suretiyle idareye sunacakları ve idarenin de aşırı düşük teklifleri belgeleri ve açıklamaları dikkate alarak değerlendireceği, bu nedenle açıklamada yer alan bir maliyetin salt belgelendirilmiş olması açıklamanın uygun görülmesi için yeterli görülmemektedir.

 

Giyim giderlerine ilişkin aşırı düşük teklif açıklaması yapan isteklilerin, bu giderlerini nasıl karşılayacağına ilişkin belgelerle desteklemeleri ve bu belgelerinde işin yapılabileceğine dair delil oluşturması için, belge tutarlarının piyasa koşullarına ve hayatın olağan akışına uygun olması gerektiği, başvuru sahibinin 72 adet takımı 12.96 YTL’ye karşılanacağına ilişkin proforma fatura sunmuş olmasının söz konusu giderin bu fiyata karşılanabileceğinin belgelendirilmiş olacağı anlamına gelmediği tabiidir.

 

Sonuç olarak; On İlaçlama Bil. San. Tic. Ltd. Şti.’nin aşırı düşük teklif açıklamasında belirttiği giyim bedelinin piyasa koşullarına ve hayatın olağan akışına uygun olmadığı, bu nedenden idarenin başvuru sahibine ait aşırı düşük teklif açıklamasını uygun bulmayarak teklifini değerlendirme dışı bırakması mevzuata aykırı bulunmadığından  başvuru sahibinin bu konudaki iddiası yerinde görülmemiştir.

 

B) İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 20 nci maddesi yönünden incelenmesi sonucunda tespit edilen aykırılıklar ve buna ilişkin inceleme ve hukuki değerlendirme aşağıda yapılmıştır:

 

1) (ğ) ihale dokümanına süresinde şikayet başvurusunda  bulunulmamış ise ihale dokümanındaki aykırılıkların ihalenin sağlıklı bir şekilde sonuçlandırılmasına etkisi olup olmadığı yönünden yapılan incelemede;

 

İdari şartnamenin “Teklif Fiyata Dahil Olan Masraflar” başlıklı 26 ncı maddesinde: “…26.3. Ayrıca, günlük yol bedeli nakdi olarak verilecek olup, ücret bordosunda gösterilecektir. Aylık gün sayısı da 26 gün olup, bir işçiye verilecek 1 günlük yol ücreti brüt 3,07 YTL’dir ve teklif fiyata dahildir…

 

Yüklenici çalıştırılacak personelin giyim bedelini ayni olarak karşılayacaktır. Bu işe ait sözleşmenin uygulanması esnasında çalıştırılacak vasıflı personele ödenecek ücretin asgari ücrete oranı aşağıdaki şekilde olacaktır.

 

1- Veri Giriş Elemanı (17 kişi)           asgari ücretten %20 fazlası,

2- Veri Giriş Personel Şefi (1 kişi)     asgari ücretten %50 fazlası…

 

26.5 İş kazaları ile meslek hastalıkları sigortası prim oram % 1,5´dir.

 

26.6. Resmi ve dini bayram günlerinde personel çalıştırılacak olup, 1 günde 1 vardiya personel çalıştırılacaktır. 4857 sayılı Kanunun 47.maddesi uyarınca her kişi için 1 günlük ücret ödenir. Resmi ve dini bayram günlerinde çalışacak günler aşağıdaki şekilde olacaktır…

 

26.7. Personel çalışma saati haftalık 45 saattir.” düzenlemesine yer verilmiştir.

 

İdari şartnamenin ilgili maddesinde resmi ve dini bayram günlerinde çalıştırılacak personelin ne kadarının veri giriş elemanı ile veri giriş personel şefinden oluştuğuna dair düzenlemenin yer almadığı, teknik şartnamede personele ait giyeceklerin niteliğine ilişkin açıklama bulunmadığı anlaşılmaktadır.

 

Kamu İhale Genel Tebliğinin “XIII- Tekliflerin Alınması ve Değerlendirilmesi H. Aşırı Düşük Teklif Değerlendirmesi b) Hizmet Alımı İhalelerinde” başlıklı maddesinde:

 

“…Asgari işçilik maliyeti; brüt asgari ücret ile idari şartnamede öngörülen yemek, yol ve giyim bedeli ile işveren sigorta prim tutarından oluşmaktadır. Asgari ücretin üzerinde ödeme öngörülen işlerde brüt asgari ücret yerine öngörülen bu fazla tutar yazılacaktır. Resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günü yaptırılacak çalışma için 4857 sayılı İş Kanununun 47 nci maddesi uyarınca hesaplanacak ücret, idari şartnamede yapılan belirlemeye göre brüt asgari ücret veya brüt asgari ücretin fazlası üzerinden belirlenecektir…” açıklaması yer almaktadır.

 

İdari şartnamedeki ve teknik şartnamedeki söz konusu belirsizlik tekliflerin sağlıklı bir şekilde hazırlanmasını değerlendirilmesini etkileyici niteliktedir.

 

ilgili düzenlemelerle ihaleye ilişkin asgari işçilik maliyetin tespit edilemeyeceği, bundan ötürü söz konusu düzenlemenin mevzuata aykırı olduğu anlaşılmıştır.

 

          2) (ı) Ön yeterlik veya tekliflerin değerlendirilmesi aşamasındaki işlemlerde eşit muamele yapılıp yapılmadığı yönünden yapılan incelemede;

 

          a) Metasoft Bil. Hiz. San. Tic. Ltd. Şti.’nin aşırı düşük teklif açıklamasında; giyim hariç toplam asgari işçilik maliyetinin 234.140,15 YTL, toplam giyim bedelinin 4.590,00 YTL olarak öngörüldüğü, ancak giyim bedeline ilişkin proforma fatura veya başka tevsik edici belgelerin sunulmadığı tespit edilmiştir.

 

Aşırı düşük teklif sahibi Metasoft Bil. Hiz. San. Tic. Ltd. Şti.’nin açıklamasında teklif fiyatına dahil giyim bedeline ilişkin tevsik edici belgeler sunulmadığı halde aşırı düşük teklif açıklamasının idarece uygun bulunmasında 4734 sayılı Kanunun 38 inci maddesine ve Hizmet Alımları İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 72 nci maddesine uyarlık görülmemiştir.

 

b) Adalı Güv. Op. San. Tic. Ltd. Şti.’nin aşırı düşük teklif açıklamasında giyim hariç asgari işçilik maliyetinin 234.140,15 YTL, toplam giyim bedelinin 453,60 YTL olarak öngörüldüğü tespit edilmiştir.

 

Adalı Güv. Op. San. Tic. Ltd. Şti.’nin sunduğu proforma faturada yer alan toplam giyim bedelinin piyasa koşullarına ve hayatın olağan akışına uygun olmadığı, bu nedenle Adalı Güv. Op. San. Tic. Ltd. Şti.’nin aşırı düşük teklif açıklamasının idarece uygun bulunmasının anılan mevzuata aykırı olduğu anlaşılmıştır.

 

c) Bayındır Hiz. Bil. San. Tic. Ltd. Şti.’nin aşırı düşük teklif açıklamasında giyim hariç asgari işçilik maliyetinin 234.140,15 YTL, toplam giyim bedelinin 2.502,00 YTL öngörüldüğü; ancak açıklamada giyime ilişkin teknik şartnamenin “Kıyafetler” başlıklı 7.3 üncü maddesinde istenilen yeleğe yer verilmediği, bu nedenle isteklinin aşırı düşük teklif açıklamasının idarece uygun bulunmasının mevzuata aykırı olduğu anlaşılmıştır.

 

            Sonuç olarak, ihalede geçerli teklif kalmadığından ve yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, ihale işlemleri ile ihale kararının iptali gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul