• Karar No: 2008/UH.Z-515
  • Toplantı No: 2008/006
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 28.01.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/006
Gündem No :179
Karar Tarihi:28.01.2008
Karar No :2008/UH.Z-515
Şikayetçi:
 Çağ Özel Güvenlik ve Eğitim Ltd. Şti. Çelebiler Mahallesi 126 Cadde No: 13 ISPARTA
 İhaleyi yapan idare:
 Isparta Doğum ve Çocuk Bakımevi Baştabipliği Hızırbey Mahallesi 32100 ISPARTA
Başvuru tarih ve sayısı:
 17.12.2007 / 37425
Başvuruya konu ihale:
 2007/155236 İhale Kayıt Numaralı “Özel Güvenlik Hizmetleri” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

17.01.2008 tarih ve 08.23.94.0041/2007-97E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

Isparta Doğum ve Çocuk Bakımevi Baştabipliğince 31.10.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan "Özel Güvenlik Hizmetleri" ihalesine ilişkin olarak Çağ Özel Güvenlik ve Eğitim Ltd. Şti.´nin 28.11.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 06.12.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin 17.12.2007 tarih ve 37425 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 13.12.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

1) 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

2) Kesinleşen ihale kararı alındıktan sonra sözleşmenin imzalanması sürecinde idarece gerçekleştirilen işlemlere ilişkin olarak idarenin beyan ve belgelerinde tespit edilen çelişkiler nedeniyle konunun soruşturulmak üzere idarenin bağlı bulunduğu Sağlık Bakanlığına bildirilmesine

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

1) İhale üzerine bırakılan isteklinin teklifinin yaklaşık maliyete göre aşırı düşük olmasına karşın idare tarafından aşırı düşük teklif sorgulaması yapılmadan ihale kararı verilmesinin mevzuata aykırı olduğu,

 

2) İdarenin şikayet başvurularım süre yönünden reddederek, ivedilik kararı almadan sözleşme imzaladığı bu sebeple sözleşmenin yok hükmünde olduğu,

 

 

iddialarına yer verilmiştir.

 

 

A- Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

1 ) Başvuru sahibinin 1 inci iddiasına ilişkin olarak;

Başvuruya konu ihalede idari şartnamenin 2.c maddesinde işin fiziki miktarı ve türü; " 9 kişi, 24 ay süreli Özel Güvenlik Hizmetleri alımı" şeklinde tarif edilerek aynı şartnamenin 49.1 maddesinde 01.01.2008 tarihinde işe başlanacağı ve 31.12.2009 tarihinde sona ereceği, 49.2 maddesinde ise işin süresinin 731 (Yediyüzotuzbir) takvim günü olduğu belirtilmiştir.

İdari şartnamenin 19 uncu maddesinde toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme imzalanacağına ilişkin düzenleme yapıldığı anlaşılmıştır.

İdari şartnamenin teklif fiyata dahil olacak masrafların belirtildiği 26.3 üncü maddesinde yapılan düzenlemelerde;

-İşçilere nakdi ödenecek yol ücretinin aylık brüt 46.80 YTL öngörüleceği, 2008-2009 yılında toplam 13.5 şar gün olan, resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günü yaptırılacak çalışmada her tatil gününde 6 şar personel çalıştırılacağı,

-İşçilere hastane mutfağında idare tarafından bedelsiz yemek verileceği, -işçi kıyafetlerinin yüklenici tarafından ayni olarak verileceği, -Özel Güvenlik Mali Sorumluluk Sigortasının teklif fiyata dahil edileceği, -iş kazaları ve meslek hastalıkları sigorta prim oranının %1,5 alınacağı,

belirtilmiştir.

İdari şartnamede yapılan düzenlemeler çerçevesinde; işçilere yüklenici tarafından nakdi olarak ödenmesi öngörülen işçilik, yol ve ulusal bayram ve genel tatil günlerinde yapılacak çalışma için ödenecek ücretler dikkate alınarak (Giyim ve Öz. Güv. Sigortası hariç) yapılan hesaplamada teklif edilmesi gereken asgari tutarın 174.737,46 YTL olduğu hesaplanmıştır.

İhale üzerinde bırakılan isteklinin teklif bedeli olan 175.224,90 YTL´den, nakdi ödemelere göre yukarıda hesaplanan teklif edilmesi gereken asgari tutar düşüldüğünde geriye 487,44 YTL kalmaktadır.

İdarece yaklaşık maliyet hesabında; giyim maliyeti için l .080,00 YTL, özel güvenlik mali sorumluluk sigortası bedeli için 450,00 YTL öngörüldüğü tespit edilmiştir. Yaklaşık maliyet hesabında dikkate alınan bu giderler ile giyime ilişkin %3 oranındaki 32,40 YTL tutarın teklif fiyatına etkisinin 1.562,40 YTL olacağı hesaplanmıştır.

Bu hesaplama ile yaklaşık maliyet hesabında dikkate alınan ve teklif fiyatına 1,562,40 YTL yansıması gereken giderler için ihale üzerinde bırakılan isteklinin giyim için % 3 sözleşme ve genel gider payı dahil azami 487.44 YTL bedel öngörebileceği anlaşılmıştır.

Diğer yandan, şikayetçinin teklif bedelinin 176.279,68 YTL olduğu ve bu bedelden nakdi ödemelere göre hesaplanan asgari teklif tutarı düşüldüğünde geriye 1.542,22 YTL kaldığı ve bu tutarın idarece yaklaşık maliyet hesabında dikkate aldığı giyim ve özel güvenlik mali sorumluluk sigortası tutarına çok yakın olduğu anlaşılmış olup şikayetçinin teklifinin aşırı düşük teklif kapsamında teklif bileşenlerine ilişkin açıklama istenilmesine gerek bulunmadığı değerlendirilmektedir.

Teknik şartnamenin 8.5.3 maddesinde yapılan düzenlemeden, yüklenici tarafından ayni olarak karşılanacak kıyafetin her bir güvenlik personeline yazlık ve kışlık ikişer adet olmak üzere yıllık toplam dörder adet gömlek ve pantolon ile birer adet kravat, mont, kazak, ayakkabı, bot, yelek ve kep verileceği belirlenmiştir. Hizmet süresi, 2 (iki) yıl olduğundan teknik şartnamenin anılan maddesinde yıllık olarak belirlenen kıyafetin iki katının verilmesi gerekmektedir.

Kamu İhale Genel Tebliğinin XIII.H.b maddesinde personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde aşırı düşük tekliflerin belirlenmesine yönelik yapılan düzenlemelerde; "Asgari işçilik maliyeti; brüt asgari ücret ile idari şartnamede öngörülen yemek, yol ve giyim bedeli ile işveren sigorta prim tutarından oluşmaktadır. Asgari ücretin üzerinde ödeme öngörülen işlerde brüt asgari ücret yerine öngörülen bu fazla tutar yazılacaktır. Resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günü yaptırılacak çalışma için 4857 sayılı İş Kanununun 47 nci maddesi uyarınca hesaplanacak ücret, idari şartnamede yapılan belirlemeye göre brüt asgari ücret veya brüt asgari ücretin fazlası üzerinden belirlenecektir.

İşçilik, malzeme ve diğer maliyet kalemleri dikkate alınmak suretiyle tekliflerin değerlendirmesi yapılarak 4734 sayılı Kanunun 38 inci maddesi uyarınca teklifi aşın düşük görülen isteklilerden işin niteliğine göre idarece belirlenen önemli teklif bileşenleri ile ilgili açıklama istenecek, istekliler tarafından yapılan bu açıklamalara ilişkin belgeler değerlendirilerek karar verilecektir.

Aşırı düşük teklif sorgulaması yapıldıktan sonra asgari işçilik maliyeti üzerinden % 3 sözleşme ve genel giderleri karşılamayan teklifler reddedilecektir. Asgari işçilik maliyeti ve bu maliyet üzerinden hesaplanan % 3 oranındaki sözleşme ve genel giderleri karşılayan teklifler, idari şartnamede belirtilen diğer maliyet kalemleri (malzeme vb.) dikkate alınmak suretiyle değerlendirilerek ihale sonuçlandırılacaktır." denilmektedir.

Şikayete konu ihalede, ihale komisyonunca geçerli teklif olarak belirlenen teklifler arasından sadece Aktif Güv. ve Koruma Hizm. Tic. Ltd. Şti.´nin 173.303,00 YTL tutarındaki teklifinin aşırı düşük teklif olarak belirlendiği ve 4734 sayılı Kanunun 38 inci maddesi hükmü çerçevesinde teklif bileşenlerine ilişkin açıklama istenildiği tespit edilmiştir. Adı geçen istekli tarafından yapılan açıklamanın, teklif bedelinin nakdi ödemeler esas alınarak hesaplanan asgari işçilik tutarını karşılamadığı gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakıldığı anlaşılmış olup bu isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasında mevzuata aykırılık görülmemiştir.

İhalede en düşük teklif sahibi Nam Güv. San. ve Tic. Ltd. Şti.´nin teklifi, asgari işçilik ücretinin altında olduğundan teklifin değerlendirme dışı bırakılma gerekçesinin mevzuata uygun olup olmaması ihale sonucuna etkili olmadığından incelemeye konu edilmemiştir.

Diğer yandan, idarece yaklaşık maliyet hesabında giyim ve özel güvenlik mali sorumluluk sigortası için öngörülen maliyetlerin teklif fiyatına etkisinin (1.562,40 YTL) üçte biri kadar dahi bedel öngörmesi mümkün olmayan MN Özel Güv. Hizm. Ltd. Şti.´nin teklifinin, maliyet bileşenlerine ilişkin açıklama istenilmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif olarak belirlendiği anlaşılmıştır.

4734 sayılı Kanunun 38 inci maddesinde;“İhale komisyonu verilen teklifleri 37 nci maddeye göre değerlendirdikten sonra, diğer tekliflere veya idarenin tespit ettiği yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşın düşük olanları tespit eder. Bu teklifleri reddetmeden önce, belirlediği süre içinde teklif sahiplerinden teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak ister.

İhale komisyonu

İmalat sürecinin, verilen hizmetin ve yapım yönteminin ekonomik olması,

Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin mal ve hizmetlerin temini veya yapım işinin
yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar,

Teklif edilen mal, hizmet veya yapım işinin özgünlüğü,

Hususlarında belgelendirilmek suretiyle yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak, aşırı düşük teklifleri değerlendirir. Bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifleri reddedilir." hükmü ile aşırı düşük tekliflerin belirlenmesi yetkisi ihale komisyonuna verilmiştir.

İhale komisyonunun bu yetkisi mutlak ve sınırsız olmayıp tekliflerin aşırı düşük olup olmadığının belirlenmesinde "diğer teklifler veya idarenin tespit ettiği yaklaşık maliyete göre" mukayese etmesi gerektiği ortadadır.

Nakdi olarak ödenmesi gereken ücretler esas alınarak yapılan asgari işçilik hesabının bütün istekliler için aynı olduğu; şikayete konu ihalede fiyat sıralamasına etki eden maliyet bileşenleri giyim ve özel güvenlik mali sorumluluk sigortasının isteklilerce temin bedeli olacağı açıktır.

Bu iki maliyet bileşeni için yaklaşık maliyet hesabında öngörülen giderin üçte biri kadar dahi maliyet öngörmediği anlaşılan isteklinin teklif bileşenlerine ilişkin sorgulama yapılmaksızın ihalenin sonuçlandırılmasında mevzuata uyarlık görülmemiştir.

2) Başvuru sahibinin 2 nci iddiasına ilişkin olarak;

4734 sayılı Kanunun 41 inci maddesinde; İhale sonucu, ihale kararlarının ihale yetkilisi tarafından onaylandığı günü izleyen en geç üç gün içinde, ihale üzerinde bırakılan dahil ihaleye teklif veren bütün isteklilere imza karşılığı tebliğ edilir veya iadeli taahhütlü mektup ile tebligat adresine postalanmak suretiyle bildirilir. Mektubun postaya verilmesini takip eden yedinci gün kararın isteklilere tebliğ tarihi sayılır.

İhaleye katılan isteklilerden teklifi değerlendirmeye alınmayan veya uygun görülmeyenlerin tebliğ tarihini izleyen beş gün içinde yazılı talepte bulunmaları halinde, idare talep tarihini izleyen beş gün içinde yazı ile gerekçelerini bildirmek zorundadır.

İhale kararlarının ihale yetkilisi tarafından iptal edilmesi durumunda da isteklilere aynı şekilde bildirim yapılır. ", 42 nci maddesinde ise; "41 inci maddenin ikinci fıkrasında belirtilen sürelerin bitimini veya Maliye Bakanlığının vizesi gereken hallerde bu vizenin yapıldığının bildirilmesini izleyen günden itibaren üç gün içinde ihale üzerinde kalan istekliye, tebliğ tarihini izleyen on gün içinde kesin teminatı vermek suretiyle sözleşmeyi imzalaması hususu imza karşılığı tebliğ edilir veya iadeli taahhütlü mektup ile tebligat adresine postalanmak suretiyle bildirilir. Mektubun postaya verilmesini takip eden yedinci gün kararın istekliye tebliğ tarihi sayılır. Yabancı istekliler için bu süreye oniki gün ilave edilir.

43 üncü madde hükmü gereğince sözleşmeden önce kesin teminat alınmayan danışmanlık hizmet ihalelerinde sözleşmeye davet ise, kesin teminat istenilmeksizin birinci fıkra hükümlerine göre yapılır. " hükmü bulunmaktadır.

İhale yetkilisince 16.11.2007 tarihinde onaylanan ihale komisyon kararının, aynı gün ihale üzerinde bırakılan da dahil olmak üzere bütün isteklilere iadeli taahhütlü mektupla gönderildiği anlaşılmıştır.

4734 sayılı Kanunun 41 inci maddesine göre kesinleşen ihale kararı hakkında açıklama talebinde bulunma hakkı olan isteklilere yapılan tebligatın tarihinin, kesinleşen ihale kararının postaya verildiği tarihten itibaren yedi günden önce yapıldığının tespit edilememesi durumunda tebligat tarihinin kararın postaya verildiği günden itibaren yedinci gün yapıldığı kabul edilmesi gerekmektedir.

İdarece taahhütlü mektupla gönderilen kesinleşen ihale kararlarının 23.11.2007 tarihinden tebliğ edilip edilmediğinin tespitine yönelik olarak ek bilgi/belge istenilmiş olup idarenin, 23.01.2008 tarih ve 149 sayılı yazısı ekinde yer alan belgelerden ihalede teklifi değerlendirme dışı bırakılan/uygun görülmeyen Aktif Güv. ve Koruma Hizm. Tic. Ltd. Şti. ile Dega Güv. Hizm. San ve Tic. Ltd. Şti´.ne 23.11.2007 tarihinden önce tebligat yapılamadığı anlaşılmıştır.

Bu durumda; anılan Kanunun 41 inci maddesine göre, kesinleşen ihale kararına ilişkin tebligatın isteklilere tebliğ tarihi 23.11.2007 tarihi kabul edilmesi gerekmektedir.

Teklifi değerlendirmeye alınmayan veya uygun bulunmayan isteklilerce, kararın tebliğ edildiği kabul edilen 23.11.2007 tarihinden itibaren 5 gün içinde (en son 28.11.2007) açıklama istenilmesi mümkün olup bu sürede açıklama istenilmemesi veya idareye şikayet başvurusunda bulunulmaması halinde 29.11.2007 tarihinde ihale üzerinde bırakılan isteklinin sözleşme imzalamaya davet edilerek sözleşme imzalanması mümkün olacaktır.

Şikayete konu ihalede, ihale üzerinde bırakılan isteklinin 4734 sayılı Kanunun 42 nci maddesinin birinci fıkrasına göre, 41 inci maddenin ikinci fıkrasında belirtilen sürelerin bitimini izleyen günden itibaren ihale üzerinde bırakılan isteklinin sözleşme imzalamaya davet edilmesi gerekirken, bu sürenin son günü olan 28.11.2007 tarihinde ihale üzerinde bırakılan isteklinin elden imza karşılığı sözleşme imzalamaya davet edildiği ve ihale işlem dosyasında yer alan sözleşmenin 28.11.2007 tarihinde imzalandığı belirlenmiştir.

Diğer yandan, itirazen şikayet dilekçesinde şikayete konu işlemin (kesinleşen ihale kararının) 17.11.2007 günü tebellüğ edildiği belirtilmiş olup 4734 sayılı Kanunun 55 inci maddesine göre idareye şikayet başvuru süresi 15 gün olduğundan, şikayetçinin 4734 sayılı Kanunun 41 ve 42 nci maddelerine uygun sözleşme imzalanmamış olması kaydıyla 03.12.2007 tarihinde kadar idareye şikayet başvurusunda bulunması mümkündür.

Şikayetçi tarafından idareye şikayet dilekçesinin 28.11.2007 tarihinde idareye sunulduğu belirtilmesine rağmen, idarece dilekçenin 29.11.2007 tarihinde sunulduğu belirtilmektedir. Başvurunun belirtilen tarihlerden hangisinde yapılmış olursa olsun 4734 sayılı Kanunun 55 inci maddesinde öngörülen 15 günlük süre içerisinde yapılmış bir başvuru olduğu açıktır.

İhale işlem dosyasında yer alan belgelerden, ihale üzerinde bırakılan isteklinin 28.11.2007 tarihinde elden imza karşılığı sözleşmeye davet edildiği ve sözleşmenin 28.11.2007 tarihinde imzalandığı anlaşılmaktadır. Buna karşın, idareye şikayet başvurusu üzerine idarece alınan kararda, şikayetçinin dilekçesinin idari şartnamenin (4734 sayılı Kanunun 41 inci maddesi uyarınca düzenlenen) 39 uncu maddesinde belirtilen süre tamamlandıktan sonra 29.11.2007 tarihinde idare kayıtlarına alındığı ve sözleşmenin 29.11.2007 tarihinde imzalandığından bahisle başvurunun süresinde yapılmadığı gerekçesiyle reddedildiği anlaşılmıştır.

4734 sayılı Kanunun 55 inci maddesinde şikayet başvuruları için öngörülen süre içerisinde idareye yapılan başvurunun süre yönünden reddedilebilmesi, idarenin 4734 sayılı Kanunun 41 ve 42 nci maddelerinde öngörülen usul ve sürelere uygun olarak sözleşme imzalanması halinde mümkündür. Oysa, şikayete konu ihalede yukarıda açıklandığı üzere 28.11.2007 tarihinde imzalanan sözleşmenin 4734 sayılı Kanunun 41 ve 42 nci maddelerinde öngörülen usul ve sürelere uyulmaksızın imzalandığı açık olup idareye şikayet başvurusunun süre yönünden reddinde mevzuata uyarlık bulunmamaktadır.

Dolayısıyla, idareye şikayet başvurusunun 28.11.2007 veya 29.11.2007 tarihinde yapılmış olması, Kuruma yapılan başvurunun itirazen şikayet başvurusu olarak esasın incelenmesi kapsamında incelenmesine engel değildir.

Sonuç olarak; 4734 sayılı Kanunun 41 ve 42 nci maddeleri uyarınca kesinleşen ihale kararı hakkında açıklama istenilmesi süresinin son günü olan 28.11.2007 tarihinde sözleşme imzalanmasında anılan mevzuat hükümlerine uyarlık bulunmamaktadır.

Diğer yandan, ihale işlem dosyasında yer alan belgeler, şikayetçinin itirazen şikayet başvurusu ekinde yer alan belgeler ile sürece ilişkin idarenin kararında yer alan bilgilerde ihtilaf bulunması nedeniyle 11.01.2007 tarih ve 0.08.23.94/1-213 sayılı yazımızla idareden ihale işlem dosyasında yer almayan bilgi ve belge istenilmiştir.

Başvuru sahibi tarafından itirazen şikayet dilekçesinde, idareye şikayet başvurusunun 28.11.2007 tarihinde idareye sunulduğu belirtilmiş olup dilekçe ekine idarenin evrak kayıt defterinin dilekçenin kayda alındığına ilişkin sayfasının fotokopisi konulmuştur. Fotokopi olarak sunulan evrak kayıt defterinin 89 uncu sayfasından, 28.11.2007 tarihli idareye şikayet başvurusunun 1912 sayı ile kayda alındığı görülmüştür.

Buna karşın, idarenin 14.01.2008 tarih ve 21 sayılı yazısı ekinde idarece aslının aynı olduğu tasdik edilerek Kuruma intikal ettirilen belgeler arasında yer alan idarenin evrak kayıt defterinin aynı sayfasında yer alan bilgilerin, şikayetçinin fotokopisini sunduğu sayfada "Özet" sütununda yer almayan " İtiraz dilekçesi, 29.11.2007 tarihinde teslim alınmıştır. " açıklamasının bulunduğu görülmüştür. Aynı gün idareye şikayet başvurusunda bulunan Zengin Temizlik Ltd. Şti.´nin başvurusuna ilişkin kayıtta da aynı farklılık bulunmaktadır.

İdarenin 14.01.2008 tarihli yazısında şikayetçinin dilekçesinin idareye intikal ettirildiği tarihe ilişkin olarak "28.11.2007 tarih, 241 sayılı yazısı 29.11.2007 tarihinde hastanemize verilmiş olup... " şeklinde açıklama yapılmıştır.

Aynı şekilde, şikayetçinin idareye şikayet dilekçesinin arka yüzünde yer alan evrak kayıt/sevk kaşesinde; dilekçenin, 29.11.2007 tarih ve 1912 sayı ile kaydı ile işleme alındığının işlendiği görülmüştür. Ancak, evrak kayıt tarihinin önce 28.12.2007 olarak yazıldığı daha sonra 29.11.2007 olarak düzeltildiği izlenimi oluşmuştur. Bu tarihin ay hanesinin 12 olması mümkün olmamakla birlikte gün hanesinin 28 veya 29 olması mümkündür.

Yukarıda yapılan tespitler çerçevesinde; ihale üzerinde bırakılan isteklinin 28.11.2007 tarihinde elden imza karşılığı sözleşmeye davet edildiği ve sözleşmenin 28.11.2007 tarihinde imzalandığı halde şikayete karşı idarece verilen cevapta sözleşmeye davet yazısının gönderildiği tarih ile sözleşmenin imzalandığı tarih olarak "29.11.2007" gününün belirtildiği tespit açıktır.

İdareye şikayet başvurularının idare kayıtlarına alındığı tarihin tespitinde ihtilafa düşülmemesini teminen İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin ikinci fıkrasında; "Başvuru dilekçelerinin derhal kaydı yapılarak, kayıt tarih ve sayısı dilekçenin üzerine yazılır ve elden yapılan başvurularda ilgilisine kayıt tarih ve sayısını gösteren onaylı bir alındı belgesi verilir. " hükmü bulunmaktadır. İhale işlem dosyasında bu tutanağın düzenlendiğine ilişkin belgeye rastlanılmamıştır.

4734 sayılı Kanunun 60 inci maddesinde görevlilerin ceza sorumluluğuna ilişkin olarak ; " İhale yetkilisi ile ihale komisyonlarının başkan ve üyeleri ile ihale işlemlerinden sözleşme yapılmasına kadar ihale sürecindeki her aşamada görev alan diğer ilgililerin; 17 nci maddede belirtilen fiil veya davranışlarda bulunduklarının, görevlerini kanuni gereklere uygun veya tarafsızlıkla yapmadıklarının, taraflardan birinin zararına yol açacak ihmalde veya kusurlu hareketlerde bulunduklarının tespiti halinde, haklarında ilgili mevzuatları gereğince disiplin cezası uygulanır. Ayrıca, fiil veya davranışlarının özelliğine göre haklarında ceza kovuşturması da yapılır ve hükmolunacak ceza ile birlikte tarafların uğradıkları zarar ve ziyan genel hükümlere göre kendilerine tazmin ettirilir. Bu Kanuna aykırı fiil veya davranışlardan dolayı hüküm giyen idare görevlileri, bu Kanun kapsamına giren işlerde görevlendirilemezler. " hükmü bulunmaktadır.

İncelenen ihalede, şikayetçinin idareye başvurusu ve sözleşme imzalanmasına ilişkin işlemlerin tarihlerinde şikayetçi ile idarenin birbiriyle çelişkili beyan ve belge sunduğu; ayrıca idarenin sözleşmede yer alan imza tarihi ile şikayet başvurusu hakkında aldığı kararda belirtilen sözleşmenin imza tarihinin de birbiriyle çelişkili olduğu ortadadır.

Şikayetçi ile idare tarafından Kuruma intikal ettirilen, şikayetçinin idareye şikayet başvurusunun idare kayıtlarına alındığı tarihe ilişkin evrak defterinin ilgili sayfasının örneklerindeki farklılığın ve idarenin sözleşmenin imzalanmasına ilişkin tarihlere ilişkin ihtilaflı beyanlarının, idareye şikayet başvuru hakkının düşmesi sonucunu doğuracak nitelikte olduğu; ancak, bu işlemlerde kusuru bulunanların Kurumumuzca yapılan incelemede tespit edilmesi mümkün olmadığından konunun soruşturulmak üzere idarenin bağlı bulunduğu Sağlık Bakanlığına bildirilmesi uygun görülmüştür.

B- İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 20 nci maddesinin (ğ) bendi yönünden incelenmesi sonucunda tespit edilen aykırılıklar ve buna ilişkin inceleme ve hukuki değerlendirme aşağıda yapılmıştır:

Şikayete konu ihalede kesinleşen ihale kararı alınmıştır. İncelemeye konu itirazen şikayet başvurusunda ihale üzerinde bırakılan isteklinin teklifinin aşırı düşük teklif olduğu iddia edilmektedir.

4734 sayılı Kanunun 38 inci maddesine göre aşırı düşük teklif kapsamında değerlendirilen tekliflerin maliyet bileşenleri hakkında açıklama istenilmesi ve isteklilerce yapılan açıklamaların değerlendirilmesi sonucunda ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesi gerekmektedir.

Yukarıda şikayetçinin l inci iddiasına yönelik olarak yapılan incelemede, ihale üzerinde bırakılan isteklinin teklifinin maliyet bileşenlerine ilişkin açıklama istenilmesi gerektiği sonucuna ulaşılmıştır.

Buna karşın, tekliflerin aşırı düşük olup olmadığına yönelik incelemede, ihale dokümanına yönelik bir başvuru bulunmasa dahi, ihale dokümanında yapılan düzenlemelerin tekliflerin sıhhatli hazırlanmasına ve değerlendirilmesine engel bir hüküm içerip içermediği önem kazanmaktadır.

Bu yönde yapılan incelemede; Teknik Şartnamenin 4 üncü maddesinde "Özel Güvenlik Hizmetleri: Yetkili l (bir) yöneticisi (yetkili yöneticinin özlük hakları şirkete aittir.) ve toplam 9 güvenlik elemanı ile aşağıda belirtilen hususlar çerçevesinde yürütülecektir. " şeklinde düzenleme yapıldığı görülmüştür.

Kamu İhale Genel Tebliğinin XIII.G.14 maddesinde; "İşin yürütülmesinde görev alacak ve haftalık çalışma saatlerinin tamamını idarenin iş yerinde geçirecek şef, müdür, koordinatör gibi personel için ücret ödenmeyeceğine ve teklif fiyata dahil edilemeyeceğine dair düzenleme yapılmayacaktır." denilmektedir.

Tebliğde yapılan bahse konu düzenlemedeki kısıtlama "haftalık çalışma saatlerinin tamamını idarenin iş yerinde geçirmesi" şartına bağlanmıştır.

Şikayete konu ihalede teknik şartnamenin anılan maddesinde "Yetkili Yönetici" olarak adlandırılan personel ile "Özel Güvenlik Görevlileri" olarak adlandırılan diğer 9 personel ile yürütüleceği belirtilmiştir.

Teknik şartnamenin "Tanımlar" başlıklı 3 üncü maddesinde; "Şirket Kontrol Denetleme Teşkilatı: Özel Güvenlik Teşkilatım temsil eden yönetici, vardiya amirleri ve yardımcıları yetkili"; aynı şartnamenin 4.35 maddesinde " Özel Güvenlik Görevlileri toplam 9 personeli ile 24 saat esasına göre vardiyalı şekilde hizmet verecektir. " denilerek, çalışma esasına ilişkin düzenlemeler yapıldığı ve aynı maddenin sonunda " Ayrıca yüklenici firma 08.00-16.00 saatleri arasında idare ile yüklenici firma arasında bağlantıyı sağlamak amacıyla Yüksekokul mezunu bir yüklenici temsilcisini işin başında bulunduracak yine bu yüklenici temsilcisine başta günün her saati olmak üzere gece ve gündüz, tatillerde ve bayramlarda da telefonla ulaşabilmelidir. " şeklinde düzenleme yapıldığı görülmüştür.

Teknik şartnamede yapılan düzenlemeler birlikte değerlendirildiğinde; ihale konusu hizmetin 9 özel güvenlik personeline ilave olarak bir yüklenici temsilcisi veya yetkili yönetici unvanıyla haftalık çalışma süresinin tamamını idare bünyesinde geçirecek bir personelle yürütülmesi gerektiği anlaşılmaktadır.

Buna karşın, teknik şartnamenin 4 üncü maddesinde yapılan düzenlemeye göre 9 özel güvenlik personeli dışında kalan ve yetkili yönetici olarak adlandırılan personelin maliyetinin yükleniciye ait olduğu belirtilmiştir.

Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde ihale konusu hizmette istihdam edilen tüm personelin özlük hakları ve ücretleri zaten yükleniciye aittir. Ancak, bu giderler teklif fiyatına dahil edilmelidir.

Teknik şartnamede yapılan bahse konu düzenlemenin yetkili yönetici olarak adlandırılan personelin ücretinin teklif fiyatına dahil edilmemesi kastına matuf olduğu anlaşılmaktadır. Keza, ihale dokümanının muhtelif yerlerinde ihalenin 9 kişi ile özel güvenlik hizmeti alımı olduğu belirtilmiş ve yaklaşık maliyet hesabı da 9 personelin işçilik ücreti esas alınarak yapılmıştır.

İhale konusu hizmetin yürütülmesinde haftalık çalışma süresinin tamamını idare bünyesinde geçirmesi öngörülen yönetici personelin ücretlinin teklif fiyata dahil edilmeyeceği sonucunu doğuran bahse konu düzenleme Kamu İhale Genel Tebliğinin aktarılan hükmüne aykırı olup  bu  aykırılık  tekliflerin  hazırlanmasında  ve   değerlendirilmesinde   isteklileri  tereddüde düşürecek niteliktedir.

İhale dokümanında yapılan düzenlemeler çerçevesinde, 9 personelin işçilik ücretine ilave olarak yönetici personelin maliyetinin de eklenesi zorunludur. Bu personelin maliyetini dikkate almayan isteklilerin tekliflerinin, ihale konusu hizmetin ifası için asgari işçilik maliyetini karşılamaktan uzak kalacağı, bu personelin işçilik ücretini teklif bedeline dahil eden isteklilerin ise fiyat sıralamasında gerilerde kalmakla karşı karşıya kalacağı aşikardır.

İhaleye teklif veren isteklilerce, ihale dokümanında 9 özel güvenlik personeli dışında yetkili yönetici şeklinde tarif edilen ve haftalık çalışma süresinin tamamını idare bünyesinde geçirmesi öngörülen personel için ücret öngörülmediği anlaşılmaktadır. Bahse konu personel için sadece asgari işçilik ücreti öngörülse bile bu maliyetin teklif fiyata yansımasının 17.570,48 YTL olduğu buna yukarıda nakdi ödemelere göre (giyim, sigorta hariç) hesaplanan asgari maliyet 174.737,46 YTL eklendiğinde teklif edilmesi gereken asgari tutarın 192.307,94 YTL olması gerektiği anlaşılmıştır.

Şikayete konu ihalede isteklilerce verilen teklifler dikkate alındığında 179.950,00 YTL bedelli en yüksek teklifin dahi, toplam l O personelle yürütülecek hizmetin asgari işçilik maliyetini karşılaması mümkün değildir.

Bu itibarla, şikayetçinin birinci iddiasına yönelik incelemede, 4734 sayılı Kanunun 38 inci maddesi hükmü ve Kamu İhale Genel Tebliğinin XIII.H.b maddesinde yapılan düzenlemeler uyarınca, ihale üzerinde bırakılan isteklinin teklifinin maliyet bileşenlerine ilişkin açıklama istenilerek tekliflerin yeniden değerlendirilmesi hususunun düzeltici işlem olarak belirlenmesi ve bu aşamadan sonraki ihale işlemlerinin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmekte ise de; Teknik şartnamenin yukarıda aktarılan maddelerinde yapılan mevzuata aykırılığı belirlenen düzenlemeler nedeniyle ihale konusu hizmette l yönetici, 9 özel güvenlik personeli istihdam edilmesi gerektiği halde yönetici personelin ücretinin teklif fiyata dahil edilmemesi istenildiğinden isteklilerce verilen tekliflerin hizmetin gerçekleştirilmesindeki işçilik maliyetlerinin altında kalmasına neden olunduğu anlaşılmıştır.

Sonuç olarak, ihale dokümanında yapılan düzenlemelerdeki mevzuata aykırılığı tespit edilen hususların bu aşamada düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte olduğu tespit edildiğinden ihale işlemleri ile ihale kararının iptali gerekmektedir.

Açıklanan nedenlerle;

1)  4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale
işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

2)  Mevzuata aykırı olduğu belirtilen ihale işlemlerinin değerlendirilmek ve bu aykırılıkların
gerçekleşmesinde   sorumluluğu   olanlar  hakkında   gerekiyorsa   inceleme   ve/veya   soruşturma
başlatılmak üzere konunun Sağlık Bakanlığı´na bildirilmesine,


   Oybirliği ile karar verildi
.

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul