İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
  • Karar No: 2008/UH.Z-531
  • Toplantı No: 2008/007
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 04.02.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/007
Gündem No :26
Karar Tarihi:04.02.2008
Karar No :2008/UH.Z-531
Şikayetçi:
 Birim Bilgi Teknolojileri Tic. A.Ş., Atatürk Cad. No: 380 Kat: 7 Alsancak / İZMİR
 İhaleyi yapan idare:
 Gaziantep İl Sağlık Müdürlüğü, Tepebaşı Mahallesi Hastane Caddesi No: 26 27010 Şahinbey / GAZİANTEP
Başvuru tarih ve sayısı:
 25.12.2007 / 38245
Başvuruya konu ihale:
 2007/164425 İhale Kayıt Numaralı “Bilgisayar Otomasyonu Hizmeti” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

24.01.2008 tarih ve 08.25.08.0110/2008-83E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Gaziantep İl Sağlık Müdürlüğü’nce 20.11.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Bilgisayar Otomasyonu Hizmeti” ihalesine ilişkin olarak Birim Bilgi Teknolojileri Tic. A.Ş.’nin 18.12.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 24.12.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  25.12.2007 tarih ve 38245 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 25.12.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; ihale uhdesinde bırakılan firmanın teklifinin teknik şartnamenin 14.1 inci maddesine uymadığı, tüm firmalardan demonstrasyon talep edilmediği, demonstrasyon işleminin uygun olarak yapılmadığı, ihaleye teklif veren firmaların teknik şartnameyi karşılamadığı, yaklaşık maliyet tespitinin mevzuata uygun yapılmadığı, ihale uhdesinde bırakılan firmanın teklifinin maliyet unsurlarını karşılamadığı, işin teknik olarak teknik şartnamenin 16 ncı maddesindeki sürelerde yapılamayacağı,  idarece alınan ivedilik kararının yerinde olmadığı iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

 

İhaleye ait İlanın “Kalite ve standarda ilişkin belgeler” başlıklı  4.3.3. maddesi ile, İdari Şartnamenin aynı başlıklı 7.3.3. maddesinde, “a) Demonstrasyon yapılacaktır. İstekliler İhale komisyonunun teklifleri değerlendirmesi aşamasında teklifin teknik şartnameye uygunluğunun teyit edilmesi amacı ile ihale komisyonuna data yüklü bilgisayarlar ve şartnamede istenilenleri göstermek için gerekli tüm ek donanımlar ile uygulamalı HBYS tanıtımı (DEMO) yapacaktır.

Demo yapılması neticesinde teklifte sunulan modüllerin Teknik Şartnameye uygun olmadığının tespiti halinde istekli ihale dışı bırakılacaktır.

Demo için gelen istekliler teknik şartnamede istenilen tüm özellikleri gösterebilmek amacı ile tam teçhizatlı olarak hazır bulunmak zorundadır.

Belge değerlendirmeleri sonucunda eksik belgesi bulunmayan ve en düşük fiyat veren yüklenici firmadan başlamak üzere hemen demo yapılacaktır. Demoda dikkat edilecek maddeler Teknik şartnamedeki bütün maddeler olup aşağıda ana hatlar şeklinde açıklanmıştır.

1) Hbys genel koşulları

2) Uygulama yazılımları

3) Veri tabanı yönetim sistemi

4) Kontrol ve muayene

5) Bakım onarım hizmetleri

6) Hbs uygulama yazılım gerekleri

7) Tele tıp projesi

8) İnternet sitesi

9) Teknik Şartnamenin diğer hususları

b) Demo, İl Sağlık Müdürlüğü Toplantı salonunda, komisyon huzurunda, en düşük fiyat avantajına göre firmalar sıralanarak ihaleden sonraki ilk iş gününden itibaren saat 10.00 da başlamak üzere her demoya bir gün verilecektir. Demoya katılacak firmalara günleri tebliğ edilecektir.

c) Demonstrasyon uygulaması yapılacağından dolayı istekliler, Teknik Şartnamede yazılı maddelerin sıralanışına göre tek tek açıklamalı cevap verecekler ve bu teknik şartname cevap yazısı ihale komisyonuna sunulacaktır. Teknik şartnameye uygunluk yazısı sunmayan isteklilerin teklifi değerlendirme dışı bırakılacaktır."Teknik şartnameye uyuyoruz" tarzında belgeler kabul edilmeyecektir.”  düzenlemesine yer verilmiştir.

İstekliler tarafından teklif edilen ihale konusu hizmetin teknik şartnameye uygun olup olmadığına ilişkin taahhütnamenin sunulması, tekliflerin geçerli kabul edilmesi için yeterli olacaktır. Teklif edilen hizmetin ihtiyaçlara ne ölçüde cevap verdiği yada teknik şartnameye uygun olup olmadığına ilişkin sorunun cevabı ise ancak demonstrasyon sonucu tespit edilebilecektir.

 

Bu durumda istekliler tarafından sunulan tekliflerin teknik şartnameye uygun olup olmadığı hususu hakkında karar verilebilmesi için idarenin ihtiyaçları ile teklif sahipleri tarafından sunulan teklifin test edilmesi gerekmektedir.

 

Yukarıda yer alan düzenleme çerçevesinde, idarece, yapılan düzenlemeye istinaden, ihaleye teklif veren tüm isteklilerin tekliflerinin teknik şartnameye uygun olup olmadığının tespiti amacıyla demonstrasyon işleminin yapıldığı,  yapılan  değerlendirme sonucunda, teknik şartnameye uygunluk yazılarını idareye sunan ve demonstrasyon sunumu yapan isteklilerin tamamının uygun görüldüğü hususunun tutanak altına alındığı, söz konusu tutanak altında yer alan imzaların ihale komisyonu üyelerine ait olduğu, üyelerin içerisinde Elektronik ve Haberleşme Mühendisi, Genel Cerrahi Uzmanı Hekim ve Tekniker gibi ihale konusu ile ilgili olan kişilerin bulunduğu tespit edilmiş olup, yapılan demonstrasyon işleminde herhangi bir uygunsuzluğa rastlanmamıştır. Belirtilen nedenlerle, başvuru sahibinin, ihale uhdesinde bırakılan firmanın teklifinin teknik şartnamenin 14.1 inci maddesine uymadığı, tüm firmalardan demonstrasyon talep edilmediği, demonstrasyon işleminin uygun olarak yapılmadığı, ihaleye teklif veren firmaların teknik şartnameyi karşılamadığı iddialarının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

 

            Diğer taraftan, İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin “Şikayet ehliyeti” başlıklı 5 inci maddesinde, (1) Bir hak kaybına veya zarara uğradığını veya zarara uğramasının muhtemel olduğunu iddia eden;

          a) İstekli olabilecekler; ön yeterlik ve/veya ihale ilanında veya ön yeterlik ve/veya ihale dokümanında yer verilen düzenlemeler veya bu düzenlemeler ile idari uygulamalar arasındaki uyumsuzluklar,

          b) Adaylar; ön yeterlik değerlendirmesine ilişkin idari işlemler,

          c) İstekliler; tekliflerin sunulması, değerlendirilmesi ve ihalenin sonuçlandırılması aşamalarına ilişkin idari işlemler,

          hakkında şikayet başvurusunda bulunabilir.

 

          (2) İstekliler, ihaleye teklif sunduktan sonra ihale dokümanına, adaylar ise ön yeterlik başvurusunda bulunduktan sonra ön yeterlik dokümanına yönelik şikayet başvurusunda bulunamaz.

 

          (3) Şikayet ehliyeti bulunanlar, iddiaların incelenmesi başvurusunda bulunamaz.” hükmü yer almaktadır.

 

         Yapılan inceleme sonucunda; başvuru sahibinin, işin teknik olarak teknik şartnamenin 16 ncı maddesindeki sürelerde yapılamayacağı iddiası ile, ihaleye teklif sunduktan sonra ihale dokümanına yönelik şikayet başvurusunda bulunduğu, yaklaşık maliyet tespitinin mevzuata uygun yapılmadığı iddiası ile de, isteklilerin; tekliflerin sunulması, değerlendirilmesi ve ihalenin sonuçlandırılması aşamalarına ilişkin idari işlemler hakkında şikayet başvurusunda bulunabileceği hükmüne aykırı davrandığı, dolayısıyla bu iddialar yönünden, başvuru ehliyetini haiz olmadığı tespit edilmiştir.

 

             4734 sayılı Kanunun “Yaklaşık Maliyet  başlıklı 9 uncu maddesi, Mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin ihalesi yapılmadan önce idarece, her türlü fiyat araştırması yapılarak katma değer vergisi hariç olmak üzere yaklaşık maliyet belirlenir ve dayanaklarıyla birlikte bir hesap cetvelinde gösterilir. Yaklaşık maliyete ihale ve ön yeterlik ilanlarında yer verilmez, isteklilere veya ihale süreci ile resmi ilişkisi olmayan diğer kişilere açıklanmaz.” hükmünü amirdir.

 

          İsteklilere bildirilmeyen yaklaşık maliyetin tespitinin mevzuata uygun yapılmadığı iddiasının tamamen soyut ve herhangi bir tespite dayanmadığı açıktır. Bununla birlikte, idarece, yaklaşık maliyete esas teşkil eren belgelerin Hastane Bilgi Yönetim Sistemi, Laboratuar Bilgi Sistemi, PACS Sistemi Veri Girişi, Network ve İnternet Güvenliği, Eğitim ve Destek Hizmeti sunan firmalardan ve hatta başvuru sahibi firmadan edinildiği ifade edilmektedir. İdareden alınan belgeler içerisinde de, başvuru sahibi firma dahil 5 ayrı firmadan yaklaşık maliyete ilişkin belge alındığı anlaşılmış olup, idarece yapılan işlemlerde mevzuata aykırılığa rastlanmamıştır. Bu kapsamda, teklif edilmesi gereken asgari maliyetin sorumlu personel ve diğerleri için toplam 591.776,00 YTL olduğu da göz önüne alındığında, ihaleye en düşük fiyat teklifini veren isteklinin teklifinin, yaklaşık maliyetin altında kalmakla birlikte, maliyet unsurlarını karşılayamayacağı iddiası da yerinde bulunmamıştır.

 

Ayrıca, başvuru sahibinin idareye sunduğu teklif mektubu ile, ihale dokümanını oluşturan bütün belgeleri tamamen inceleyip, okuduğu herhangi bir ayrım ve sınırlama yapmadan bütün koşullarıyla da kabul ettiğini beyan etmesine rağmen, işin teknik şartnamenin 16 ncı maddesindeki sürelerde yapılamayacağı iddiası soyut ve dayanaktan yoksundur. Zira, ihalenin sonuçlandırılmasından sonraki bir aşamaya ilişkin olarak, işe başlanmasından sonra ortaya çıkabilecek bir hususa ilişkin olarak mesnetsiz bir iddiada bulunulmaktadır. Teknik şartnamenin 16 ncı maddesine uyulup uyulmadığı, ancak, yüklenici firmanın işe başlamasından sonra, yani sözleşmenin yapılmasından sonra anlaşılabilecektir. Bu konuda şimdiden bir değerlendirme yapılması mümkün gözükmemektedir. Üstelik anılan maddede, bu maddeye uyulmaması durumunda cezai müeyyidelerin uygulanacağı da düzenlenmiştir.   İhalenin yapılmasından önce aldığı dokümanda belirtilen sürelerde, işin yapılamayacağını düşündüğü halde, söz konusu ihaleye katılan ve en pahalı teklifi veren başvuru sahibinin iddiası ciddiyetten uzak olup yerinde bulunmamıştır.

 

            Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul