İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
  • Karar No: 2008/UH.Z-559
  • Toplantı No: 2008/007
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 04.02.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/007
Gündem No :68
Karar Tarihi:04.02.2008
Karar No :2008/UH.Z-559
Şikayetçi:
 Aksa İnş. Tem. Gıda İns. Kay. Paz. San. Tic. Ltd. Şti., Karaman Çiftliği Yolu Eston Çamlıevler Sitesi Fıstıkçam Blok A3 D:8/11 İçerenköy/İSTANBUL
 İhaleyi yapan idare:
 Tekirdağ Belediye Başkanlığı, Ek Hizmet Binası Gündoğdu Mah. Çiftlikönü Cad. Otogar Yanı 59100 TEKİRDAĞ
Başvuru tarih ve sayısı:
 02.01.2008 / 69
Başvuruya konu ihale:
 2007/163389 İhale Kayıt Numaralı “01.01.2008-31.12.2008 Arasında Tekirdağ Belediyesi Sınırları İçinde Çöp Toplama ve Nakil Hizmeti” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

28.01.2008 tarih ve 08.00.09.0201/2008-03E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Tekirdağ Belediye Başkanlığı’nca 06.12.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan 01.01.2008-31.12.2008 Arasında Tekirdağ Belediyesi Sınırları İçinde Çöp Toplama ve Nakil Hizmeti ihalesine ilişkin olarak Aksa İnş. Tem. Gıda İns. Kay. Paz. San. Tic. Ltd. Şti.’nin 17.12.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 19.12.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  02.01.2008 tarih ve 69 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 02.01.2008 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

            1) İdari şartnamenin 7.3.3. maddesinde bir büyük ve bir küçük süpürge makinesi istenildiği ancak aracın kapasitesinin metrekare üzerinden belirtilmemesi nedeniyle maliyet hesabı yapılamadığı,

 

            2) İdari şartnamede toplam 22 araç istenilmesine rağmen teknik şartnamenin 6 ncı maddesinde 2 adet binek araç istenildiği ve bu araçlar için çalışma saati veya km gibi kıstaslar belirtilmemesi nedeniyle teklif verilemediği,

 

 

            3) İdari şartnamenin 7.4. maddesinde yer alan benzer iş tanımının açık olmadığı,

 

            4) İdari şartnamenin 26 ncı maddesinde çalıştırılacak personele ait tüm giderlerin teklif fiyata dahil olduğunun belirtilmesine rağmen bu giderlerin neler olduğuna dair bir açıklama yapılmadığı,

 

            5) Teknik şartnamenin D.4.c maddesinde temizlik işinde çalıştırılacak personele iş elbisesi, çizme ve eldiven verileceğinin belirtildiği ancak malzemenin adet veya ölçütünün belli olmaması nedeniyle teklif verilemediği,

 

            6) İdari şartnamenin 26 ncı maddesinde resmi tatil ve bayram günlerine ilişkin bir açıklama yapılmazken teknik şartnamenin 19 ncu maddesinde bu günlerde çalışma yapılacağının belirtildiği ancak kaç personelin ne kadar süre ile çalışacağının belirtilmemesi nedeniyle teklif fiyatının belirlenemediği,

 

            7) Sözleşme tasarısının 13 üncü maddesinde yer alan “Aylık düzenlenecek hak edişlere göre Mali Hizmetler Müdürlüğünün ödeme planına göre ödeme yapılacaktır.” ifadesinin muğlak olduğu ve bu nedenle ihaleye teklif verilemediği,

 

            8) Teknik şartnamede konteynerlerin tamir ve bakımının yükleniciye ait olacağının belirtildiği ancak tekerlek ve kapak adedi ile konteyner sayısının belli olmaması nedeniyle teklif verilemediği,

 

            9) Teknik şartnamede konteyner yıkama aracının önünde 1 adet 7 metreküp araç çalıştırılacağının düzenlendiği ancak bu aracın araç parkında belirtilip belirtilmediği hususunun açık olmadığı,

 

            10) Teknik şartnamede konteyner tamiri için iki adet kaynakçı çalıştırılacağının belirtildiği ancak ihale ilanı ve idari şartnamede bu yönde bir düzenleme yapılmadığı,

 

            11) Personele ilişkin vasıflı ve vasıfsız ayrımı yapılmasına rağmen vasıflı personele ödenecek ücret farkının belirtilmemesinin mevzuata aykırı olduğu,

 

            12) Teknik şartnamenin B maddesinde idare tarafından istenildiği taktirde arada transfer istasyonu kurulacağının belirtildiği, transfer istasyonu kurmanın yapım işine girdiği, istasyonla ilgili net verilerin olmaması ve buna ilişkin ücret ödenmeyeceği düzenlemesinin mevzuata aykırı olduğu, ayrıca bunun idarenin istemesi şartına bağlanması nedeniyle teklif verilemediği,

 

İddialarına yer verilmiştir.

 

A- Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

            1) Başvuru sahibinin 1 inci iddiasına ilişkin olarak;

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “Makine, tesis ve diğer ekipmana ait belgeler” başlıklı 44 üncü maddesinde, İdare, ihale konusu hizmetin yapılabilmesi için gerekli gördüğü tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipman ile ilgili bilgi ve belgeleri isteyebilir ve bunlara ait asgari yeterlik kriterleri öngörebilir…” hükmü mevcuttur.

İhale ilanının 4.3.3 ve idari şartnamenin 7.3.3 maddesinde ihale konusu işin gerçekleştirilmesi için 7 adet 13 m³ kapasiteli büyük sıkıştırmalı atık kamyonu, 6 adet  7 m³ kapasiteli küçük sıkıştırmalı atık kamyonu, 1 adet konteyner yıkama aracı, 1 küçük ve bir büyük olmak üzere 2 adet süpürge makinesi, 1 adet römorklu traktör, 1 adet yüklenici kepçe, 2 adet damperli kamyon, 1 adet 6 tonluk arazöz ve 1 adet tıbbi atık aracı olmak üzere toplam 22 araç istenilmiştir.

 

İhale konusu işin gerçekleştirilmesi sırasında kullanılacak süpürge makinelerinin kapasitelerine yer verilmemekle birlikte, istekliler tarafından ihale dokümanında yer alan düzenleme çerçevesinde ihale konusu işte çalıştırılacak süpürge makinelerinin kapasitelerine ilişkin belirleme yapılarak teklif verilmesinin mümkün olduğu anlaşıldığından, başvuru sahibinin bu konudaki iddiası yerinde bulunmamıştır.

 

            2) Başvuru sahibinin 2 nci iddiasına ilişkin olarak;

 

Teknik şartnamenin “Denetleme esasları” başlıklı 6 ncı maddesinin (c) ve (d) bentlerinde;

“c) Yüklenici tarafından Başkanlık emrine Temizlik İşleri Müdürlüğünde görevlendirilmek üzere 2 adet binek otomobil tahsis edilecektir. Temizlik işleri kontrol ekibi bu araç ile kontrol işlerini yürütecektir. Müdürlüğümüz emrine verilen 2 adet binek aracının mazot, benzin ve genel giderleri yüklenici tarafından karşılanacaktır.

d) Yapılan ihale hizmet işi olduğundan, Temizlik İşleri Müdürlüğünce yapılan denetleme neticesi oluşturulacak “günlük denetleme raporları” geçici kabul yapıldığını gösterdiğinden, iş bitiminde kesin kabul işlemleri hemen yapılacaktır.” düzenlemesi yapılmıştır.

 

İncelenen ihalede, idarenin kullanımına sunulacak 2 adet binek aracının günlük ne kadar süre ile çalıştırılacağı veya ne kadar yol kat edeceğinin belirtilmemiş olmasının, isteklilerce gerçekçi bir maliyet hesaplaması yapılmasına ve ihale komisyonunca da sunulan tekliflerin bu açıdan eşit ve objektif kriterlere göre değerlendirilmesine engel nitelikte olduğu, anılan düzenlemenin bu yönüyle 4734 sayılı Kanunun “Temel İlkeler” başlıklı 5 inci maddesindeki rekabet ve eşit muamele ilkelerine aykırılık taşıdığı anlaşılmıştır.

 

            3) Başvuru sahibinin 3 üncü iddiasına ilişkin olarak;

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 3 üncü maddesinde benzer iş, ihale konusu hizmet veya hizmetin bölümleriyle nitelik ve büyüklük bakımından benzerlik gösteren, aynı veya benzer usullerle gerçekleştirilen, teçhizat, ekipman, mali güç ve uzmanlık ile personel ve organizasyon gerekleri bakımından benzer özellik taşıyan hizmetler olarak tanımlanmıştır.

 

Anılan Yönetmeliğinin 42 nci maddesinin 5 inci ve 6 ncı fıkralarında ise; “İş deneyiminde değerlendirilecek benzer işler; ihale konusu hizmet veya hizmetin bölümleriyle nitelik ve büyüklük bakımından benzerlik gösteren, aynı veya benzer usullerle gerçekleştirilen, teçhizat, ekipman, mali güç ve uzmanlık ile personel ve organizasyon gerekleri bakımından benzer özellik taşıyan hizmetlerdir.

Tanımlarda belirtilen esaslara uygun biçimde, hangi nitelikteki iş ya da işlerin benzer iş kabul edileceği ilgili idarece tespit edilerek ihale veya ön yeterlik dokümanında ve ihale veya ön yeterliğe ilişkin ilan veya davet belgelerinde belirtilir.” hükmü yer almaktadır.

 

İncelenen ihaleye ilişkin idari şartnamenin “İhale Konusu İşe İlişkin Bilgiler” başlıklı 2 nci maddesinde işin adının; “01.01.2008-31.12.2008 Tarihleri Arasında Tekirdağ Belediyesi Sınırları İçerisinde Bulunan Evsel ve İşyeri Atıklarının, Tıbbi Atıkların Toplanması, Bütün Cadde, Sokak, Kaldırım ve Pazar Yerlerinin Çöplerinin Toplanması, Temizlenmesi, Yıkanması ve Bütün Atıkların 22 Km. Uzaklıkta Bulunan Düzenli Depolama Alanına Nakliyesi Hizmet Alım İşi  olduğu belirtilmiş, idari şartnamenin 7.4 maddesinde benzer iş tanımı; “Kent içi temizlik, çöp toplama, çöp nakli, el ve makine ile cadde, sokak ve yol süpürme hizmet işleri birlikte bir bütün olarak değerlendirmeye alınacaktır.” şeklinde düzenlenmiştir.

 

İdarece benzer iş tanımının açık bir biçimde belirtildiği anlaşılmakla birlikte, idari şartnamenin 7.4 maddesinde yer alan “bir bütün olarak değerlendirmeye alınacaktır” ibaresi ile kent içi temizlik, çöp toplama ve nakli ile el ve makineyle cadde, sokak ve yolların süpürülmesi işlerinin bir arada yapılmış olması şartı getirildiği, anılan düzenlemenin çöplerin nakli veya şehir temizliği gibi işin asli kısımlarını gerçekleştiren ancak işin tamamını bir arada yapmayan firmaların ihaleye katılmasına ve dolayısıyla rekabetin sağlanmasına engel teşkil ettiği anlaşıldığından, başvuru sahibinin bu konudaki iddiası yerinde bulunmuştur.

 

            4) Başvuru sahibinin 4 üncü iddiasına ilişkin olarak;

 

Başvuru sahibinin 4 üncü iddiasına idareye yapılan şikayet başvurusunda yer vermediği anlaşılmış, söz konusu iddiaya ilişkin olarak 4734 sayılı Kanunun 53 üncü maddesinde yer alan "Kurum gerekli gördüğü takdirde, bu Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine aykırılık bulunduğuna ilişkin iddiaları da inceler ve sonuçlandırır." hükmü uyarınca iddiaların incelenmesi kapsamında inceleme yapılmıştır.

 

İdari şartnamenin “Teklif fiyata dahil olan masraflar” başlıklı 26 ncı maddesinin 3 üncü bendinde; “Çalıştırılacak personele ait tüm giderler teklif fiyata dahildir...” düzenlemesi yapılmış, 26.5 maddesinde iş kazaları ve meslek hastalıkları prim oranı %3 olarak belirtilmiştir.

 

Teknik şartnamenin 4 üncü maddesinin (b) ve (c) bentlerinde; “Yüklenici çalıştırılacak işçi sayısına riayet edecektir. Çalışacak işçilerin ücretleri, sosyal haklar ve diğer tüm giderler yüklenici tarafından ödenecek, ödenmeyen ücret ve sosyal haklar ile kıdem tazminatlarından idare sorumlu tutulamaz.

 Yüklenici temizlik işinde çalıştıracağı işçilere iş elbisesi, çizme ve eldiven vermek zorundadır.” düzenlemesi yapılmıştır.

 

İhale dokümanında yer alan düzenlemelerden, işçilik maliyetinin personele ödenecek brüt asgari ücret, işveren primleri toplamı ve giyim giderinden oluştuğu anlaşıldığından, başvuru sahibinin bu konudaki iddiası yerinde bulunmamıştır.

 

5) Başvuru sahibinin 5 inci iddiasına ilişkin olarak;

 

Başvuru sahibinin 5 inci iddiasına idareye yapılan şikayet başvurusunda yer vermediği anlaşılmış, söz konusu iddiaya ilişkin olarak 4734 sayılı Kanunun 53 üncü maddesinde yer alan "Kurum gerekli gördüğü takdirde, bu Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine aykırılık bulunduğuna ilişkin iddiaları da inceler ve sonuçlandırır." hükmü uyarınca iddiaların incelenmesi kapsamında inceleme yapılmıştır.

 

Teknik şartnamenin 4 üncü maddesinin (c) bendinde; “Yüklenici temizlik işinde çalıştıracağı işçilere iş elbisesi, çizme ve eldiven vermek zorundadır.” düzenlemesi, idari şartnamenin “Teklif fiyata dahil olan masraflar” başlıklı 26 ncı maddesinin 3 üncü bendinde, “Çalıştırılacak personele ait tüm giderler teklif fiyata dahildir..” düzenlemesi yapılmıştır.

 

Kamu İhale Genel Tebliğinin Birinci Bölümünün XIII/G numaralı maddesinde “Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımlarında Teklif Fiyata Dahil Olacak Masraflar” başlığı altında;         “…Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımları; ağırlıklı olarak personel çalıştırılmasına dayanan, çalıştırılacak personel sayısının belirlendiği ve haftalık çalışma saatlerinin tamamının idare için kullanıldığı hizmetler olarak kabul edilecektir. Bu çerçevede malzeme dahil yemek hazırlama hizmeti veya malzeme dahil yemek hazırlama ve dağıtım hizmeti ya da çöp toplama ve nakline ilişkin hizmetler personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı olarak değerlendirilmeyecektir.


 Personele ilişkin giyecek giderleri, işin yapılması sırasında personelce kullanılması istenen kıyafetle ilgili olduğundan giyecek giderinin işçilere aylık veya nakdi olarak ödeneceğine dair bir düzenleme yapılmayacak, giyeceğin özellikleri ile sayısı ihale dokümanında belirtilecektir…” düzenlemesine yer verilmiştir.

 

Başvuru konusu ihalede temizlik işinde çalıştırılacak personel sayısının belirlendiği, dolayısıyla kıyafet verilecek personel sayısının belli olduğu, ayrıca giyeceğin özelliklerinin ihale dokümanında belirtilmesi gerektiği yönündeki hükmün personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımları için geçerli olduğu, giyimin ihale konusu işin asli maliyet unsuru olmadığı ve söz konusu kıyafetlerin fazla özellik gerektirmediği gözönünde bulundurulduğunda, giyeceklerin özelliklerine yer verilmemiş olmasının isteklileri tekliflerini vermelerinde tereddüde düşürecek nitelikte olmadığı anlaşılmış ve başvuru sahibinin bu konudaki iddiası yerinde bulunmamıştır.

 

6) Başvuru sahibinin 6 ncı iddiasına ilişkin olarak;

 

İncelenen ihaleye ait idari şartnamenin 7.3.2 maddesinde ihale konusu işin gerçekleştirilmesinde 31 vasıflı ve 131 adet vasıfsız olmak üzere toplam 162 personel çalıştırılmasının istenildiği, teknik şartnamenin “Çalışma Programı” başlıklı 3 üncü maddesinde haftalık atık toplama programı ile haftalık el ile süpürme programına yer verildiği, 19 uncu maddesinde ise; “Yüklenici bayram ve diğer özel günler için Belediyemizce verilecek özel programları uygulamak zorundadır” düzenlemesinin yapıldığı görülmüştür.

 

Teknik şartnamenin yukarıda anılan maddesinde idarece bayram ve özel günler için verilecek özel programların uygulanacağı belirtilmekle birlikte, bu günlerde uygulanacak programda çalışacak personel ve araç sayısı ile çalışma süresi gibi çalışmanın niteliğine ilişkin herhangi bir belirleme yapılmadığı, sözkonusu belirsiz düzenlemenin sağlıklı teklif verilmesini engelleyebileceği gibi, tekliflerin değerlendirilmesi ve sözleşmenin uygulanması aşamasında subjektif uygulamalara neden olabileceği anlaşıldığından, anılan düzenlemenin ihaleye katılımı ve rekabetin sağlanmasını etkileyecek mahiyette olduğu ve başvuru sahibinin iddiasının yerinde olduğu sonucuna varılmıştır.

 

7) Başvuru sahibinin 7 nci iddiasına ilişkin olarak;

 

            İhaleye ait idari şartnamenin “Ödeme yeri ve şartları” başlıklı 46 ncı maddesinde;

            “46.1 İhale konusu hizmete ilişkin ödeme Mali Hizmetler Müdürlüğünce yapılacaktır.

            46.2 Hak edişin düzenlenmesi, tahakkuku, yapılacak kesintiler ve ödenmesine ilişkin hükümler sözleşme tasarısında yer almaktadır.”  düzenlemesi yer almaktadır.

 

            Hizmet İşleri Genel Şartnamesi’nin “Hak edişler ve Ödeme” başlıklı 7 nci bölümünün 42 nci maddesinde; “…Hakediş raporu, yüklenici veya vekili tarafından imzalandığı tarihten başlamak üzere en geç sözleşmesinde yazılı sürenin sonunda, eğer sözleşmede bu hususta bir kayıt yoksa otuz gün içinde tahakkuka bağlanır. Bu tarihten başlamak üzere otuz gün içinde de ödeme yapılır.

            … Toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşmelerde; Yüklenicinin yapacağı iş götürü olarak bölümler halinde teslim alınacaksa hak ediş raporları, ilgili bölümlerin tamamlanmasından sonra sözleşmesinde yazılı esaslara göre düzenlenir… Bu hakediş raporlarının imzalanma, düzeltme ve ödemeleri yukarıdaki (1) numaralı bentte yazılı hükümlere göre yapılır…” hükmü yer almaktadır.

 

            İhaleye ait sözleşme tasarısının “Ödeme yeri ve şartları” başlıklı 13 üncü maddesinde ise, “Sözleşme bedeli (ilave işler nedeniyle meydana gelebilecek artışlara ilişkin bedel dahil) Mali Hizmetler Müdürlüğünde ve Genel Şartnamenin hatalı, kusurlu ve eksik işlere ilişkin 32 nci maddesi hükmü saklı kalmak kaydıyla aşağıda öngörülen plan ve şartlar çerçevesinde ödenecektir:

            Aylık düzenlenecek hak edişlere göre Mali Hizmetler Müdürlüğünün ödeme planına göre ödeme yapılacaktır…” şeklinde düzenleme mevcuttur.


             Ödemelerin Mali Hizmetler Müdürlüğünün ödeme planına göre yapılacağı şeklindeki düzenlemenin yüklenicinin hak edişinin ödenmesi açısından mevzuata aykırı bir belirsizlik yaratılmasına neden olduğu ve mevzuatın öngördüğü şekilde ödeme planının yapılmamış olduğu sonucuna varıldığından, anılan düzenlemede mevzuata uyarlık bulunmadığı anlaşılmıştır.

 

8) Başvuru sahibinin 8 inci iddiasına ilişkin olarak;

 

Teknik şartnamenin A.1.f maddesinde ihale konusu işin “İl sınırları içerisinde bulunan çöp konteynerlerinin yıkanarak temizlenmesi, bozulanların tamir edilip yerine konulması” hizmetini de kapsadığı belirtilmiş,

 

3 üncü maddesinin (r) bentdinde, “Konteynerlerin tamir ve bakımında kullanılacak konteyner tekerleği, kapağı vs. malzeme giderleri yükleniciye aittir.” düzenlemesi,  

 

Teknik şartnamenin 1 inci maddesinin (j) bendinde “Konteyner tamiri yükleniciye ait olup, bu iş için 2 kaynakçı çalıştırmak zorundadır.” düzenlemesi yapılmıştır.

 

İhale dokümanında işin yapılacağı yerin ve konteyner tamirinde çalışacak personel sayısının belirtildiği, istekliler tarafından işin gerçekleştirilmesi sırasında tamir edilecek konteyner sayısı ile konteyner tamirinde kullanılacak olan ekipman ve malzemelerin miktarının öngörülerek teklif verilmesinin mümkün bulunduğu anlaşıldığından, başvuru sahibinin bu konudaki iddiası yerinde bulunmamıştır.

 

9) Başvuru sahibinin 9 uncu iddiasına ilişkin olarak;

 

Başvuru sahibinin 9 uncu iddiasına idareye yapılan şikayet başvurusunda yer vermediği anlaşılmış, söz konusu iddiaya ilişkin olarak 4734 sayılı Kanunun 53 üncü maddesinde yer alan "Kurum gerekli gördüğü takdirde, bu Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine aykırılık bulunduğuna ilişkin iddiaları da inceler ve sonuçlandırır." hükmü uyarınca iddiaların incelenmesi kapsamında inceleme yapılmıştır.

 

İhale ilanının 4.3.3 ve idari şartnamenin 7.3.3. maddesinde ihale konusu işin gerçekleştirilmesi için 7 adet büyük sıkıştırmalı atık kamyonu, 6 adet  küçük sıkıştırmalı atık kamyonu, 1 adet konteyner yıkama aracı, 2 adet süpürge makinesi, 1 adet römorklu traktör, 1 adet yüklenici kepçe, 2 adet damperli kamyon, 1 adet arazöz ve 1 adet tıbbi atık aracı istenilmiş, teknik şartnamenin 3 üncü maddesinin (p) bendinde; “Konteyner yıkama aracı önünde bir küçük sıkıştırmalı atık kamyonu (7 m³’lük) çalıştırılacaktır.” düzenlemesi yapılmıştır.

 

İhale konusu hizmet kapsamında yüklenici tarafından 6 adet küçük sıkıştırmalı atık kamyonu çalıştırılmasının istenildiği, teknik şartnamenin 3 üncü maddesinin (p) bendinde yer alan atık kamyonunun idari şartnamenin 7.3.3 maddesinde istenilen 6 adet küçük sıkıştırmalı atık kamyonuna ilaveten çalıştırılacağına dair herhangi bir düzenleme yapılmadığı, dolayısıyla sözkonusu aracın da bu sayı içerisinde bulunduğu anlaşıldığından, başvuru sahibinin bu konudaki iddiası yerinde bulunmamıştır.

 

10) Başvuru sahibinin 10 uncu iddiasına ilişkin olarak;

 

Başvuru sahibinin 10 uncu iddiasına idareye yapılan şikayet başvurusunda yer vermediği anlaşılmış, söz konusu iddiaya ilişkin olarak 4734 sayılı Kanunun 53 üncü maddesinde yer alan "Kurum gerekli gördüğü takdirde, bu Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine aykırılık bulunduğuna ilişkin iddiaları da inceler ve sonuçlandırır." hükmü uyarınca iddiaların incelenmesi kapsamında inceleme yapılmıştır.

 

İdari şartnamenin 7.3.2 maddesinde, atık toplama işinde 64 personel, süpürme işinde 91 personel, yıkama işinde 5 personelin çalıştırılacağı belirtilmiş, ayrıca 2 personelin kademe olarak görev alacağı düzenlenerek toplam 162 personelin fiilen çalıştırılacağı belirlenmiştir. Teknik şartnamenin 1 inci maddesinin (j) bendinde; “Konteyner tamiri yükleniciye ait olup, bu iş için 2 kaynakçı çalıştırmak zorundadır.” düzenlemesi yapılmıştır.

 

İdarece şikayet başvurusuna verilen cevabi yazıda, kademede çalıştırılacak iki personelin konteyner tamiri için istenildiği belirtilmiştir. İhale konusu hizmet kapsamında toplam 162 personel çalıştırılmasının istenildiği, konteyner tamirinde çalıştırılacak personelin bu sayıya dahil olmadığına dair herhangi bir düzenleme yapılmadığı, dolayısıyla konteyner tamirinde çalışacak personelin de toplam personel sayısı içerisinde değerlendirilmesi gerektiği anlaşıldığından, başvuru sahibinin bu konudaki iddiası yerinde bulunmamıştır.

 

11) Başvuru sahibinin 11 inci iddiasına ilişkin olarak;

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 9 uncu maddesinin son fıkrasında, “Vasıflı personel çalıştırılacak işlerde bu personele, isteklinin asgari ücretin üzerinde bir ödeme yapması idarelerce öngörülür ise bu ücretin brüt asgari ücretin yüzde (%) kaç fazlası olacağı idari şartnamede açıkça gösterilir.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin yukarıda anılan hükmü uyarınca, vasıflı personele asgari ücretin üzerinde ödeme yapılması idarenin takdir yetkisi dahilinde bir husus olup, ihale dokümanında çalıştırılması istenen vasıflı personele asgari ücretin üzerinde ödeme yapılacağına dair bir kayda yer verilmediği, dolayısıyla istekliler tarafından vasıflı personel için de brüt asgari ücret esas alınarak teklif verilmesi gerektiği anlaşıldığından, başvuru sahibinin bu konudaki iddiası yerinde bulunmamıştır.

 

12) Başvuru sahibinin 12 nci iddiasına ilişkin olarak;

 

Teknik şartnamenin 1 inci maddesinin “Çalışma esasları” başlıklı B bendinde, toplanan atıkların merkeze 22 km uzaklıkta Bıyık Ali Köyü mevkiinde, Demirli Köy yol ayrımında bulunan düzenli depolama alanına taşınacağı belirtilmiş, maddenin devamında; “Yüklenici idare tarafından istenildiği taktirde arada transfer istasyonu kuracak olup bununla ilgili fiyat farkı talebinde bulunamayacaktır.” düzenlemesi yapılmıştır.

 

Çöplerin toplanması ve nakli hizmeti ile bu hizmetin gerçekleştirilmesi için transfer istasyonu kurulması arasında doğal bağlantı bulunduğu, bu nedenle ihale konusu iş kapsamında transfer istasyonu kurulmasının istenilmesinde mevzuata aykırılık bulunmadığı anlaşılmıştır.

 

Diğer taraftan, anılan düzenlemede transfer istasyonunun idarece istenilmesi halinde yapılacağının belirtildiği, subjektif bir şarta bağlanan düzenlemenin sağlıklı teklif verilmesini engelleyebileceği gibi, tekliflerin değerlendirilmesi ve işin yürütülmesi aşamasında subjektif uygulamalara neden olabileceğinden, tekliflerin değerlendirilmesi ve sözleşmenin uygulanması aşamasında da ihtilaflara yol açabileceği sonucuna ulaşılmış, sözkonusu belirsiz düzenleme nedeniyle teklif vermeyen firmalar da bulunabileceği göz önüne alındığında anılan düzenlemenin 4734 sayılı Kanunun 5 inci maddesine aykırı olduğu anlaşılmıştır.

 

B) İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 20 nci maddesi yönünden yapılan inceleme sonucunda tespit edilen aykırılıklar ve buna ilişkin inceleme ve hukuki değerlendirme aşağıda yapılmıştır:

 

4734 sayılı Kanunun “İdare Tarafından İnceleme” başlıklı 55 inci maddesinde;

“…İdare, şikâyetin verilmesini izleyen otuz gün içinde gerekçeli bir karar alır. Bu kararda, şikâyet tamamen veya kısmen haklı bulunmuşsa alınması gereken düzeltici önlemler de belirtilir. Alınan karar, bütün aday veya isteklilere karar tarihini izleyen yedi gün içinde bildirilir.

Belirtilen süre içinde bir karar alınmaması veya süresinde alınan kararın uygun bulunmaması durumunda aday veya istekli, karar verme süresinin bitimini veya karar tarihini izleyen onbeş gün içinde Kuruma itirazen şikayet başvurusunda bulunabilir.

Şikâyet sunulduktan sonra, ihale yetkilisince ivedilik ve kamu yararı bulunması nedeniyle ihale işlemlerine devam edilmesi gerektiği onaylanmadıkça idare sözleşme imzalayamaz. İhale işlemlerine devam edilmesi konusunda gerekçeli olarak alınan bu onay, sözleşme imzalanmadan en az yedi gün önce şikâyette bulunan aday veya istekliye tebliğ edilmiş olmasını sağlamak üzere gerekli süre dikkate alınarak bildirilir. İdarece usulüne uygun bildirim yapılmadan sözleşme imzalanmışsa, ihale kararı ve sözleşme hükümsüz sayılır...”,

 

İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Tebliğin “İhale Yetkilisince İvedilik ve Kamu Yararı Bulunması Nedeniyle İhale İşlemelerine Devam Edilmesi Kararının Alınması” başlıklı 8 inci maddesinde,

“...(2) Şikayet başvurusu üzerine ihale yetkilisince ivedilik ve kamu yararı bulunması nedeniyle ihale işlemlerine devam edilmesi kararı alınması halinde bu karar ile başvuruyu esastan sonuçlandıran kararın aynı anda ve ayrı ayrı alınması ve başvurana bu iki kararın birlikte (aynı zarfın içinde veya elden) tebliğ edilmesi gerekmektedir.

...

(6) İdarelerce, ivedilik ve kamu yararı bulunması nedeniyle ihale işlemlerine devam edilmesi gerektiği yönünde alınan karar ile başvuruyu sonuçlandıran kararın başvuru sahibine bildirimini izleyen günden itibaren yedi gün geçmedikçe sözleşme imzalanamaz. Bu süreye uyulmadan veya usulüne uygun bildirim yapılmadan sözleşmenin imzalanması durumunda, Kanunun 55 inci maddesinin beşinci fıkrası uyarınca bu sözleşme hükümsüz sayılır”,

           

            Hükümleri bulunmaktadır.

 

Şikayetçinin 17.12.2007 tarihinde idareye şikayet başvurunda bulunduğu, başka bir şikayetçi tarafından yapılan başvuru üzerine alınan 12.12.2007 tarihli ivedilik ve kamu yararı bulunması nedeniyle ihale işlemlerine devam edilmesi kararının 18.12.2007 tarihinde, şikayet başvurusunu sonuçlandıran 19.12.2007 tarihli kararın ise 25.12.2007 tarihinde şikayetçiye bildirildiği, şikayeti sonuçlandıran karar ile birlikte alınmayan ivedilik ve kamu yararı bulunması nedeniyle ihale işlemleri devam edilmesi kararının usulüne uygun olmadığı ve bildiriminden itibaren 15 günlük Kamu İhale Kurumuna itirazen şikayet başvurusu süresi beklenmeden 27.12.2007 tarihinde sözleşmenin imzalandığı,

 

Gelişim Tem. Güv. Tur. Sağ. Hiz. Yem. San. Tic. Ltd. Şti.’nin 13.12.2007 tarihinde idareye şikayet başvurunda bulunduğu, idarece şikayet başvurusuna ilişkin olarak alınan kararın 24.12.2007 tarihinde şikayetçiye bildirildiği, idarenin şikayet başvurusunu sonuçlandıran kararı ile birlikte ivedilik ve kamu yararı bulunması nedeniyle ihale işlemlerine devam kararı alındığı, sözkonusu kararın tebliğinden sonra sözleşmenin imzalanması için 7 gün beklenilmeksizin sözleşme imzalandığı,

 

Bahar Temizlik’in 07.12.2007 tarihinde idareye şikayet başvurusunda bulunduğu, idarece şikayet başvurusunu sonuçlandıran karar ile ivedilik ve kamu yararı bulunması nedeniyle ihale işlemlerine devam edilmesi kararlarının 18.12.2007 tarihinde şikayetçiye bildirildiği, şikayetçinin süresi içerisinde 19.12.2007 tarihinde Kuruma itirazen şikayet başvurusunda bulunmasından sonra sözleşme imzalandığı,

 

Anlaşılmış olup, imzalanan sözleşmenin 4734 sayılı Kanunun 55 inci maddesine aykırı olduğu belirlenmiştir.

 

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, ihale işlemleri ile ihale kararının iptali gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Esasta
   Oybirliği, gerekçede oyçokluğu ile karar verildi.

 

Karşı Oy:

4734 sayılı Kanunun “Temel İlkeler” başlıklı 5. maddesinin 1. fıkrasında  İdareler, bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde; saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur” hükmü yer almaktadır.

 

İncelemeye konu ihalede; 11 adet ihale dokümanının satın alındığı, dört teklifin sunulduğu ve  geçerli olan tekliflerden üçünün yaklaşık maliyetin üzerinde olduğu gözönüne alındığında, 4734 sayılı Kanunun 5. maddesinin 1. fıkrasında öngörülen “rekabet” ilkesinin oluşmadığından, söz konusu ihalenin bu nedenle de iptal edilmesi gerektiği,

 

Yönündeki düşüncemle karara katılıyorum.

 
                                                                                                  

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul