İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
  • Karar No: 2008/UH.Z-694
  • Toplantı No: 2008/008
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 11.02.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/008
Gündem No :63
Karar Tarihi:11.02.2008
Karar No :2008/UH.Z-694
Şikayetçi:
 Tem-Ser Tem. Hiz. Taah. Tic. Ltd. Şti., Çaldıran Sok. No:1/2 Kolej / ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Alaplı Devlet Hastanesi Başhekimliği, 1050 Evler Üstü Çamlık Sok. 67850 Alaplı / ZONGULDAK
Başvuru tarih ve sayısı:
 27.12.2007 / 38546
Başvuruya konu ihale:
 2007/148591 İhale Kayıt Numaralı “Malzemesiz Genel Temizlik Hizmeti Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

05.02.2008 tarih ve 08.25.56.0201/2007-74E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Alaplı Devlet Hastanesi Başhekimliği’nce 25.10.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Malzemesiz Genel Temizlik Hizmeti Alımı” ihalesine ilişkin olarak Tem-Ser Tem. Hiz. Taah. Tic. Ltd. Şti.’nin 26.11.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 19.12.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  27.12.2007 tarih ve 38546 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 27.12.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi gereğince düzeltici işlem tesis edilmesine,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; ihale üzerinde bırakılan firmanın teklif fiyatının yalnızca işçilik ve yol giderini karşıladığı, İdari şartnamenin 26.4 maddesinde belirtilen kıyafet giderini ise karşılayamadığı iddia edilmektedir.

 

A- Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

             İncelenen ihaleye ait ilan ve idari şartnamenin 2 nci maddesinde, işin 27 personel ile 01.01.2008-31.12.2009 tarihleri arası malzemesiz genel temizlik hizmeti alımı olarak belirlendiği görülmüştür.

 

 

İdari şartnamenin “Teklif Fiyata Dahil Olan Masraflar” başlıklı 26 ncı maddesinde;

“26.1 İsteklilerin teklif edecekleri fiyata sözleşmenin uygulanması sırasında ilgili mevzuat gereğince yapılacak ulaşım, sigorta, vergi, resim ve harç giderlerini dahil etmeleri gerekmektedir.

 26.2 (26.1) nci maddede yer alan gider kalemlerinde artış olması ya da benzeri yeni gider kalemlerinin oluşması hallerinde, teklif edilen fiyatın bu tür artış ya da farkları karşılayacak payı içerdiği kabul edilecektir.

26.3 Yüklenici firma tarafından çalıştırılacak personelin yol ihtiyaçları yüklenici firmaya aittir. Verilecek yol ücreti olarak Alaplı Belediyesi toplu taşıma araç bileti ücretine göre (gidiş-dönüş=1,60 YTL) verilmesi öngörülmüştür. Aylık 26 gün üzerinden geliş-gidiş ücreti bordroda gösterilecek ve nakdi olarak ödenecektir.

26.4 Personel giyim ücretleri firmaya aittir. Her personele verilecek 2 adet yazlık 2 adet kışlık iş gömleği teklif fiyatına dahildir.

26.5 İşçilerin yemek ihtiyaçları hastanede çıkan yemekten bedelsiz olarak faydalanma imkanı verilecektir. İstekliler tekliflerinde işçilerin yemek ihtiyaçları için bir bedel öngörmeyeceklerdir.

26.6 2008 yılı resmi ve dini bayram ve genel tatil gün sayısı 13,5 gün, 2009 yılı resmi ve dini bayram ve tatil gün sayısı 13,5 gündür. Resmi ve dini bayram günlerinde 14 işçi çalıştırılacaktır. (Toplam 27 gün x 14 işçi: 378 gün) teklif fiyata dahildir…” düzenlemesine yer verilmiş, 26.5 maddesinde iş kazaları ile meslek hastalıkları prim oranının %2 olduğu belirtilmiştir.

 

Teknik şartnamenin “D- Temizlikte kullanılacak malzemeler” başlıklı bölümünde;“1. Temizlikte kullanılacak her türlü mekanik temizleme temizlikte kullanılan ekipmanlarına ait sarf malzemeleri yüklenici firma tarafından temin edilecektir. Temizlik sarf malzemeleri, ihale bedeline dahil olup yüklenici firma tarafından hastane idaresinden temizlik sarf malzeme bedeli olarak herhangi bir ek ödeme talep edemez.


7.  Temizlikte kullanılacak deterjanlar (arapsabunu, bulaşık sabunu, el ve yer yıkama deterjanları, çöp poşetleri) hastane idaresince karşılanacaktır.” düzenlemesi yapılmış, “E. Temizlikte kullanılacak iş makineleri ve ekipmanları” başlıklı bölümünde, yüklenici tarafından 1 adet torbasız elektrik süpürgesi, 12 adet temizlik arabası, 6 adet çöp toplama arabası, 1 adet yer yıkama ve cila makinesi bulundurulacağı belirtilmiş, “İşçilerin kılık ve kıyafeti” başlığı altında, temizlik işçilerinin iş kıyafetlerinin olağanüstü kirlenmesi vb. durumlara karşı yüklenici firma tarafında hastanede 2 adet erkek 2 adet bayan iş kıyafetinin ek olarak bulundurulacağı düzenlenmiştir.

 

Başvuru konusu ihalede istihdam edilecek 27 personele ödenmesi gereken işçilik ücreti ve nakdi olarak ödenmesi öngörülen yol bedeli ile resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı gününde ödenecek ücret esas alınarak yapılan hesaplamada, asgari işçilik maliyetinin (giyim gideri hariç, %3 sözleşme gideri dahil) 519.486,91 YTL olduğu belirlenmiştir.

 

İncelenen ihaleye sekiz isteklinin teklif verdiği, idarece en düşük teklif fiyatını veren Asya Loj. Tem. Gıd. Tek. San. Tic. Ltd. Şti.’den aşırı düşük teklif açıklaması istenildiği, Asya Loj. Tem. Gıd. Tek. San. Tic. Ltd. Şti.’nin teklif etmiş olduğu 519,486.91 YTL’lik bedelin giyim malzemeleri hariç asgari maliyet toplamı kadar olduğu, teklif bedelinde giyime ilişkin bir maliyet öngörmediği, firmanın aşırı düşük teklif sorgulamasına verdiği cevapta ise giyim malzemelerinin firmaları bünyesinde mevcut bulunduğu belirtilerek envanter listesinin sunulduğu, 16.11.2007 tarihli ihale komisyonu kararı ile anılan isteklinin açıklamaları yeterli görülerek ihalenin bu firma üzerinde bırakıldığı anlaşılmıştır.

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “Aşırı düşük teklifler” başlıklı 72 nci maddesinde “İhale komisyonu verilen tekliflerden, diğer tekliflere veya idarenin tespit ettiği yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olanları tespit eder. Bu teklifleri reddetmeden önce, belirlediği süre içinde teklif sahiplerinden teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak ister.

İhale komisyonu;

a) Verilen hizmet ve yapım yönteminin ekonomik olması,

b) Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin hizmetin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar,

c) Hizmet işinin özgünlüğü,

            Hususlarında belgelendirilmek suretiyle yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak, aşırı düşük teklifleri değerlendirir. Bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifleri reddedilir. İhale komisyonunca reddedilmeyen aşırı düşük teklifler, geçerli teklif olarak dikkate alınır.

            Aşırı düşük teklif değerlendirmesinde tekliflerin, asgari maliyet yanında sözleşme giderlerini (damga vergileri, varsa noter masrafları, KİK payı gibi) karşılayıp karşılamadığı da dikkate alınacaktır.” hükmüne,

 

Kamu İhale Genel Tebliğinin Birinci Bölümünün XIII/H/b maddesinde;

“Personel çalıştırılmasına dayalı olan (ağırlıklı olarak personel çalıştırılan, çalışacak personel sayısının belirlendiği ve haftalık çalışma süresinin tamamının idare için kullanıldığı) hizmet alımı ihalelerinden; temizlik, özel güvenlik, sayaç okuma ve kesme-açma, hasta ve ziyaretçi yönlendirme, tıbbi sekreterlik, veri işleme ve otomasyon sisteminin işletimi hizmetleri ile sınırlı olmak üzere, verilmiş olan tekliflerin değerlendirilmesinde ihale ve sözleşmeye ilişkin damga vergileri, Kamu İhale Kurumu payı, noter masrafları gibi sözleşme giderleri ile amortisman, iş yeri hekimliği, ihbar ve kıdem tazminatına ilişkin genel giderleri karşılamak üzere asgari işçilik maliyeti üzerinden % 3 oranında sözleşme ve genel giderler hesaplanacaktır. Ayrıca bu hizmetlerde amortisman, iş yeri hekimliği, ihbar ve kıdem tazminatı ile ilgili giderlerin sözleşme ve genel giderler içinde yer alacağı kabul edileceği için aşırı düşük teklif sorgulamasında bu giderler, önemli teklif bileşeni olarak belirtilmeyecek ve isteklilerden aşırı düşük teklif sorgulamasına verdikleri cevaplarında bu giderler için bir bedel öngörmeleri istenmeyecektir.


            Asgari işçilik maliyeti; brüt asgari ücret ile idari şartnamede öngörülen yemek, yol ve giyim bedeli ile işveren sigorta prim tutarından oluşmaktadır. Asgari ücretin üzerinde ödeme öngörülen işlerde brüt asgari ücret yerine öngörülen bu fazla tutar yazılacaktır. Resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günü yaptırılacak çalışma için 4857 sayılı İş Kanununun 47 nci maddesi uyarınca hesaplanacak ücret, idari şartnamede yapılan belirlemeye göre brüt asgari ücret veya brüt asgari ücretin fazlası üzerinden belirlenecektir.

            İşçilik, malzeme ve diğer maliyet kalemleri dikkate alınmak suretiyle tekliflerin değerlendirmesi yapılarak 4734 sayılı Kanunun 38 inci maddesi uyarınca teklifi aşırı düşük görülen isteklilerden işin niteliğine göre idarece belirlenen önemli teklif  bileşenleri ile ilgili açıklama istenecek, istekliler tarafından yapılan bu açıklamalara ilişkin belgeler değerlendirilerek karar verilecektir.

            Aşırı düşük teklif sorgulaması yapıldıktan sonra asgari işçilik maliyeti üzerinden % 3 sözleşme ve genel giderleri karşılamayan teklifler reddedilecektir. Asgari işçilik maliyeti ve bu maliyet üzerinden hesaplanan % 3 oranındaki sözleşme ve genel giderleri karşılayan teklifler, idari şartnamede belirtilen diğer maliyet kalemleri (malzeme vb.) dikkate alınmak suretiyle değerlendirilerek ihale sonuçlandırılacaktır.…” hükmüne yer verilmiştir.           

 

İdari şartnamenin 26 ncı maddesinde giyim giderinin yüklenici tarafından karşılanacağı hükmü dikkate alındığında, işçilik maliyetinin tespitinde önemli bir bileşen olan kıyafetlerin bir maliyet oluşturacağı, bedelsiz giyecek temin edilmesi mümkün olmadığından firmanın stokta bulunan malzemelerin maliyetine teklif bileşeninde yer vermesi gerektiği, giyimin daha önceden alınmış olmasının giyim için maliyet öngörülmemesine gerekçe olamayacağı, ihale üzerinde bırakılan isteklinin işçilik ücretine eşit olan 519.486,91 YTL’lik teklifine giyim bedeli de eklendiğinde teklifin asgari maliyeti karşılamayacağı anlaşıldığından, şikayete konu ihalede  giyim için herhangi bir bedel öngörmeyen isteklinin açıklamasının yeterli görülerek ekonomik açıdan en avantajlı teklif olarak belirlenmesinde mevzuata uyarlık bulunmadığı sonucuna varılmıştır.

 

4734 sayılı Kanunun 55 inci maddesinde ihale süreci içerisinde idareye yapılacak şikayet başvuruları üzerine 30 gün içinde idarece bir karar alınmaması veya alınan kararın istekli tarafından uygun bulunmaması halinde, 30 günlük sürenin bitimini veya karar tarihini izleyen 15 gün içinde Kamu İhale Kurumuna inceleme talebinde bulunulabileceği hüküm altına alınmıştır. Bunun doğal sonucu olarak, Kuruma yapılacak başvuru için öngörülen 15 günlük süre içinde idarelerce sözleşme imzalanamayacaktır.

 

Nitekim İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Tebliğin 6 ncı maddesinin altıncı ve yedinci fıkralarında;

 “(6) İdareye şikayet başvurusunda bulunulması halinde başvuru sonuçlandırılıp, bu kararın başvuru sahibine bildiriminden itibaren onbeş gün geçmedikçe sözleşme imzalanamaz. Ancak, idarenin şikayet üzerine verdiği kararın bildirimini izleyen onbeş gün içinde Kuruma itirazen şikayet başvurusunda bulunulmamışsa sözleşme imzalanabilir.

            (7) Bu çerçevede, idareye bir şikayet başvurusunda bulunulması halinde, idarelerin sözleşme imzalamadan önce Kuruma itirazen şikayet başvurusunda bulunulup bulunulmadığını Kurumun www.ihale.gov.tr adresinde yer alan "şikayet sorgulama" bölümünden öğrenmeleri gerekmektedir.” hükmüne yer verilmiştir.

 

İncelenen ihalede, başvuru sahibinin 26.11.2007 tarihinde idareye şikayet başvurusunda bulunduğu, başvuru sahibine 24.12.2007 tarihinde tebliğ edildiği anlaşılan 19.12.2007 tarihli yazı ile şikayetin reddedilmesinden sonra, Kuruma yapılacak itirazen şikayet başvurusu için öngörülen 15 günlük süre beklenmeksizin, 28.12.2006 tarihinde ihale üzerinde bırakılan firma ile 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 55 inci maddesine aykırı olarak sözleşme imzalandığı anlaşılmıştır.

 

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılığı belirlenen ihale işlemlerinin düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikteki işlemler olduğu tespit edildiğinden, anılan isteklinin teklifi değerlendirme dışı bırakılarak bu aşamadan sonraki ihale işlemlerinin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi gereğince düzeltici işlem tesis edilmesine,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul