İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 29 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2008/UH.Z-789
  • Toplantı No: 2008/010
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 18.02.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/010
Gündem No :37
Karar Tarihi:18.02.2008
Karar No :2008/UH.Z-789
Şikayetçi:
 Ar-la Catering Temizlik Bilgisayar Hizm. San. Tic. Ltd. Şti., Öz Ankara Toptancılar Sitesi 3.Blok Nu: 96 Macunköy /ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Emirdağ Devlet Hastanesi Başhekimliği, Emirdağ/AFYON
Başvuru tarih ve sayısı:
 04.01.2008 / 359
Başvuruya konu ihale:
 2007/182775 İhale Kayıt Numaralı “2008-2009 Yılları İçin Malzemeli 120.000 Öğün Öğle ve Akşam Yemeği-50.000 Öğün Sabah Kahvaltısı Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

11.02.2008 tarih ve 08.00.61.0102/2008-5E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Emirdağ Devlet Hastanesi Başhekimliği’nce 26.12.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “2008-2009 Yılları İçin Malzemeli 120.000 Öğün Öğle ve Akşam Yemeği-50.000 Öğün Sabah Kahvaltısı Alımı” ihalesine ilişkin olarak Ar-la Catering Temizlik Bilgisayar Hizm. San. Tic. Ltd Şti’nin 26.12.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 31.12.2007 tarihli yazısı ile üzerine, başvuru sahibinin  04.01.2008 tarih ve 359 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 04.01.2008 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri ile ihale dosyası incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; 26.12.2007 tarihinde yapılan 2008-2009 yılları için malzemeli 120.00 öğün öğle ve akşam yemeği, 50.000 öğün sabah kahvaltısı alımı işi ihalesine ait ilanın 4.4 maddesinde; Bu ihalede benzer iş olarak, İhale konusu hizmet veya hizmetin bölümleriyle nitelik ve büyüklük bakımından benzerlik gösteren aynı veya benzer usullerle gerçekleştirilen, teçhizat, ekipman, mali güç ve uzmanlık ile personel ve organizasyon gerekleri bakımından benzer özellik taşıyan hastanelerde gerçekleştirilmiş yemek pişirme ve dağıtım işi benzer iş olarak kabul edilecektir düzenlemesi bulunduğu, ancak kamu veya özel sektörde yemek hazırlama işinin benzer iş olarak tanımlanmasının yeterli olacağı iddia edilmektedir.

 

A- Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

Başvuruya konu ihaleye ait ilanın 2.a maddesi ile idari şartnamenin 2.a maddesinde işin adının; “2008-2009 Yılları İçin Malzemeli 120.000 Öğün Öğle ve Akşam Yemeği-50.000 Öğün Sabah Kahvaltısı Alımı İşi” olarak belirtilmiştir.

 

            İlanın 4.3.2 maddesi ile idari şartnamenin 7.3.1 maddesinde; “isteklinin son beş yıl içinde yurt içinde veya yurt dışında, kamu veya özel sektörde sözleşme bedelinin en az %70’i oranında gerçekleştirdiği, idarece kusursuz kabul edilen ihale konusu iş veya benzer işlerle ilgili deneyimini gösteren ve teklif bedelinin %40 oranından az olmamak üzere, tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesi” düzenlemesi ile mesleki ve teknik yeterlilik kriteri olarak teklif edilen bedelin % 40’ı oranında iş deneyim belgesi istenmiş bulunmaktadır.

 

            İhale ilanının 4.4 maddesi ile idari şartnamenin 7.4 maddesinde; “ihale konusu hizmet veya hizmetin bölümleriyle nitelik ve büyüklük bakımından benzerlik gösteren aynı veya benzer usullerle gerçekleştirilen, teçhizat, ekipman, mali güç ve uzmanlık ile personel ve organizasyon gerekleri bakımından benzer özellik taşıyan hastanelerde gerçekleştirilmiş yemek pişirme ve dağıtım işi benzer iş olarak kabul edilecektir.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

            İhale ilanı ve idari şartnamenin belirtilen maddelerinde yapılan düzenleme ile ihale konusu işte benzer iş “hastanelerde gerçekleştirilmiş yemek pişirme ve dağıtım işi” olarak belirlenmiş olup, “hastaneler” ifadesinin kamu ve özel hastaneleri kapsayacağı değerlendirilmekle birlikte, yemek pişirme ve dağıtım hizmeti işinde sunulacak iş deneyim belgesinin, sadece “hastanelerde” yapılan yemek pişirme ve dağıtım işi ile sınırlandırılmış olmasının, ihaleye katılımı daraltıcı nitelikte olduğu, dolayısıyla 4734 sayılı Kanunun 5 inci maddesinde temel ilke olarak sayılan rekabetin sağlanması ilkesine uygun olmadığı açıktır.

 

            İdarece ihale dokümanında yapılan hataların düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte olduğu ve ihalenin iptal edilmesi gerektiği anlaşılmıştır.

 

B- İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 20 nci maddesi yönünden incelenmesi sonucunda tespit edilen aykırılıklar ve buna ilişkin inceleme ve hukuki değerlendirme aşağıda yapılmıştır:

 

1) İhale ilanının 4.2.3 maddesi ile idari şartnamenin 7.2.3 maddesinde yapılan düzenleme ile başvuruya konu ihalede ekonomik ve mali yeterlik kriteri olarak iş hacmi belgeleri istenilmiş bulunmaktadır. Ancak, ilanda; “İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait toplam cirosunu gösteren gelir tablosu veya ihale konusu iş ile ilgili taahhüdü altındaki ve bitirdiği iş miktarını gösteren belgelerin verilmesi. Bu belgelerdeki tutarların; toplam ciro için, teklif edilecek bedelin % 12’sinden, ihale konusu hizmet işleri ile ilgili gelirleri için ise, teklif edilecek bedelin % 8’inden az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeleri sunan istekli yeterli kabul edilir.” düzenlemesine yer verilmesine karşın, düzenlemede belirtilen oranlar ihaleye ait idari şartnamede “% 10 ve %15” şeklinde yer almış bulunmaktadır.

 

Bu haliyle, isteklinin iş hacmine ilişkin belgelerin taşıması gereken kriterler açısından ilan ve idari şartname arasında uyumsuzluk bulunduğu görülmekle birlikte, ayrıca, ihalenin iki yıl süreli olduğu dikkate alındığında, idari şartnamede iş hacmi belgelerinin taşıması gereken kriterlere ilişkin oranların Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin Ek 1 inci maddesine uygun olmadığı anlaşılmıştır.

 

            2) İhaleye ait idari şartnamenin 7.3.4. (b) maddesinde; “Belediyeden alınmış gayri sıhhi müesseselere ait çalışma izin belgesi ve açma ruhsatlarının asılları ya da noter onaylı suretleri.” düzenlemesi,  7.3.4. (c) maddesinde; “560 sayılı Gıda Üretim Tüketim ve Denetlenmesine Dair Kanun Hükmündeki Kararname veya 5179 sayılı Gıdaların Üretimi Tüketimi ve Denetlemesine Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkındaki Kanun Gereğince Gıda Sicil ve Gıda Üretim İzin Sertifikası aslı veya noter tasdikli sureti ibraz etmeleri gerekmektedir.” düzenlemesi yer almakta olup, bu düzenlemelerin ihale ilanının da yer almadığı görülmüştür.

 

            3) İhaleye ait idari şartnamenin 7.3.4. (d) maddesinde; “Odalar ve Borsalar Birliğinden alınmış en az 500 Öğün/Gün kapasiteli Kapasite Raporu.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

İhale ilanın 4.3.4.4 maddesinde ise; “Odalar ve borsalar birliğinden alınmış 110 kişi/ gün kapasiteli kapasite raporu.” düzenlemesine yer verilmiş olup, düzenlemenin birbiri ile uyumlu olmadığı görülmektedir.

           

          4) İhale ilanının 4.3.4.2 maddesinde; “ilaçlama işini yüklenici kendisi yada alt yüklenici yapacaksa kendisine ya da alt yükleniciye ait il sağlık müdürlüğünden alınmış halk sağlığı alanında haşerelere karşı ilaç uygulama izin belgesi  olacaktır.” düzenlemesi, 4.3.4.3 maddesinde; “İlaçlama işini yüklenici kendisi yapacaksa kendisine ait ilaçlama ile ilgili kalite yönetim sistem belgesi olacaktır.” düzenlemesine yer verilmiş olup, bu düzenlemelerin idari şartnamede yer almadığı, dolayısıyla 4734 sayılı Kanunun “İhale İlânlarında Bulunması Zorunlu Hususlar” başlıklı 24 üncü maddesinde; İhale dokümanında belirtilmeyen hususlara ilânlarda yer verilemez.” hükmüne aykırılık taşıdığı anlaşılmıştır.

 

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, ihale işlemleri ile ihale kararının iptali gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Esasta
   Oybirliği gerekçede oyçokluğu ile karar verildi.

 

Karşı Oy:

4734 sayılı Kanun Temel İlkeler başlıklı 5. maddesinin 1. fıkrasında " İdareler, bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde; saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur” hükmü yer almaktadır.

           

İncelemeye konu ihalede 7 adet ihale dokümanının satın alındığı, 2 isteklinin teklif verdiği, yapılan inceleme sonucunda bu tekliflerden 1 adedinin yaklaşık maliyetin üzerinde olduğu gözönüne alındığında, anılan ihalede 4734 sayılı Kanunun 5. maddesinin 1. fıkrasında öngörülen “rekabet” ilkesinin oluşmadığı, söz konusu ihalenin bu nedenle de iptal edilmesi gerektiği yönündeki düşüncemle,

 

Karara katılıyorum.

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul