İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
  • Karar No: 2008/UH.Z-791
  • Toplantı No: 2008/010
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 18.02.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/010
Gündem No :39
Karar Tarihi:18.02.2008
Karar No :2008/UH.Z-791
Şikayetçi:
 Mikrodata Bilişim Teknolojileri İmalat San. ve Tic. Ltd. Şti. Rızaiye Mahallesi Kazım Hoca Sokak No: 21/8 ELAZIĞ
 İhaleyi yapan idare:
 Kiğı İlçe Hastanesi Başhekimliği Yenişehir Mah. Hastane Cad. No: 11 12800 Kığı / BİNGÖL
Başvuru tarih ve sayısı:
 26.01.2008 / 850
Başvuruya konu ihale:
 2007/195128 İhale Kayıt Numaralı “1 Kişi İle Hastane Bilgi Yönetim Sistemi (HBYS) Bakım Onarım Hizmet Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

11.02.2008 tarih ve 08.01.15.0119/2008-7E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Kiğı İlçe Hastanesi Başhekimliği’nce 24.12.2007 tarihinde Pazarlık Usulü (21/f) ile yapılan “1 Kişi İle Hastane Bilgi Yönetim Sistemi (HBYS) Bakım Onarım Hizmet Alımı” ihalesine ilişkin olarak Mikrodata Bilişim Teknolojileri İmalat San. ve Tic. Ltd Şti’nin 31.12.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 02.01.2008 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  09.01.2008 tarih ve 850 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 08.01.2008 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

           1) Başvuru konusu ihaleye teklif verdikleri, ihale komisyonunca tekliflerinin değerlendirme dışı bırakıldığı, tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılmasına birinci gerekçe olarak idari şartnamenin 41 inci maddesi ve teknik şartnamenin 5.49 uncu maddesi gereği HBYS ilişkin demonstrasyonun DEMO inceleme komisyonunca uygun görülmediğinin belirtildiği, 4734 sayılı Kanun ve ilgili mevzuatı uyarınca ihale komisyonu dışında başka adlar altında komisyonların oluşturulmasının ve karar alınmasının mümkün olmadığı, başvuru konusu ihalede ihale komisyonu haricinde bir komisyon tarafından demoların değerlendirmesinin yapılmasının mevzuata aykırılık teşkil ettiği, ayrıca firmalarının demonstrasyonuna ilişkin olarak “Medula kullanım kolaylığı olmadığı, provizyon sunumunun olmadığı, eczane ve hasta bilgi istatistikleri çalışmalarında eksik ve yetersiz olduğu, döner sermaye hekim girişimsel puanlarının otomatik olarak bordrolara yansımadığı, ancak Manuel  sistemle  yapılabildiği” eksikliklerinin tespit edildiği, programlarında Medula sistemi için takip numarası alınması, gönderilmesi vb. işlemlerin otomatik olarak yapıldığı, provizyon sisteminin bulunduğu, demonstrasyon sırasında istenilen bütün istatistikler ve bilgilerin firmaları tarafından gösterildiği ve herhangi bir isteğe cevap verilemediğinin olmadığı, teknik   şartnamede  döner sermaye hekim girişimsel puanlarının otomatik olarak bordroya yansımasına dair bir şart bulunmadığı, bu nedenle demonstrasyona ilişkin eksikliklerin yerinde olmadığı,

 

            2) Tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılmasına ikinci gerekçe olarak aşırı düşük teklife ilişkin açıklamalarının yeterli bulunmadığının belirtildiği, firmalarının iş ortağı olarak Microsoft firması ile Registered Member üyeliğinin bulunduğu, ihalenin daha yüksek bir teklif veren firma üzerinde bırakılarak kamunun zarara uğratıldığı,

 

İddia edilmektedir.

 

A- Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

1)      Başvuru sahibinin 1 inci iddiasına ilişkin olarak;

 

Başvuru konusu ihale, 1 kişi ile HBYS Bakım Onarım Hizmet Alımıdır. 

   

İdari şartnamenin “Diğer Hususlar” başlıklı bölümü;

 

Firmanın yapacağı tanıtım (DEMO) sonunda Muayene Komisyonundan yeterlilik alması zorunludur. Tekliflerin değerlendirilmesinde, önerilen yazılım ve/veya donanımın teknik nitelik ve hastane ihtiyaçlarını karşılama düzeyi (Demostrasyon) ele alınacaktır. Belge değerlendirmeleri sonucunda eksik belgesi bulunmayan ve en düşük fiyat veren yüklenici firmadan başlamak üzere demo yapılacaktır. Demo, Hastanemiz Satmalına Biriminde, komisyon huzurunda, en düşük fiyat avantajına göre firmalar sıralanarak ihaleden sonraki ilk iş gününden itibaren saat 10.00 da başlamak üzere her demoya bir gün verilecektir. Demoya katılacak firmalara günleri tebliğ edilecektir. Demo için gelen istekliler teknik şartnamede istenilen tüm özellikleri gösterebilmek amacı ile tam teçhizatlı olarak hazır bulunmak zorundadır. İdare demo için ihale komisyonu üyelerinden oluşan teknik bir heyet kuracak bu heyet tüm modüllerin işlevlerini kontrol edecektir. Bu demo sonunda teknik şartnamede yer alan tüm yazılım modüllerinin içeriklerinin teklif edilen yazılım tarafından karşılanıp karşılanmadığını tespit amacıyla; her modülün işlevleri ve bu işlevlerin yerine getirilmesinden sonra o modülden alınması gereken (defter çıktıları, istatistiki raporlar, standart formlar, personel listeleri, faturalar, maaş bordroları ve listeleri, demirbaş listeleri vb. listeler ve raporlar olup bu rapor ve listeler her modülün içinde en ufak ayrıntısına kadar açıklanmıştır) çıktılar kontrol edilecek, ihale komisyonunun onayladığı firmaların teklifi ihale komisyonunca değerlendirmeye alınacaktır. Özellikle MEDULA Sisteminin kullanım kolaylığı konusunda firmalar gerekli bilgileri Muayene Komisyonuna sunacak ve MEDULA Sisteminin nasıl çalıştığı konusunda bilgi verecektir. MEDULA´nın kullanıcı için kolaylıkla kullanılması şartı aranacaktır. Demo yapılması neticesinde teklifte sunulan tüm modüllerin Teknik Şartnameye uygun olmadığının tespiti ve kullanım kolaylığı olmayan programlar hakkında Muayene Komisyonu nihai karar vererek yüklenici firmayı elemekte serbesttir. Bu durumu tüm istekliler kabul etmeli ve kabul ettiğine dair teklif dosyasında taahhütname vermelidir. Taahhütname vermeyen istekliler ön yeterlikte elenecektir.” şeklinde düzlenmiştir. Teknik şartnamenin 5.49 uncu maddesinde de aynı düzenlemeye yer verilmiştir.

 

Başvuru konusu ihalede Kiğı Kaymakamlığının 13.12.2007 tarih ve 493 sayılı yazısı ile Hastane Müdürü Zülküf Bağbars (Komisyon Başkanı), Sağlık Memuru Murat Yücel (Üye), Ebe Neslihan Yapıcı (Üye), Tıbbi Sekreter Hakan Çiçekçi (Üye), M.Onur Durak Laboratuar Teknikeri (Üye) olmak üzere 5 kişinin ihale komisyonda yer almak üzere görevlendirildiği, yedek üye ile ilgili bir belirleme yapılmadığı, 24.12.2007 tarihli ihale komisyon karar tutanağında anılan şahıslarının imzalarının yer aldığı, söz konusu tutanakta; “idari şartnamenin 41. maddesinin 1. bendi uyarınca iki teklif sahibinden demonstrasyon istenildiği, demo sunumu sonucu komisyonlarına verilen demo inceleme komisyonunca (muayene komisyonu) Mikrodata Bilgisayar’ın demosunun yetersiz görüldüğü, ayrıca anılan firmanın aşırı düşük açıklamasının da komisyonlarınca uygun görülmediği, söz konusu gerekçelerle Mikrodata Bilgisayarın ihaleden elenmesine, ihalenin demonstrasyonu ve teklif fiyatı uygun görülen Akıl Bilgisayar üzerinde bırakılmasına karar verildiği” belirtilmiştir.

 

Başvuru sahibinin idareye yaptığı şikayet başvurusuna verilen 02.10.2008 tarihli cevap yazısında ise iddia konusuna ilişkin olarak; “demonstrasyon konusunda ayrı bir komisyon oluşturulmadığı, yetkinin muayene komisyonuna (ihale komisyonuna) verildiği, demo sunum sonuçları ile ilgili kararın muayene komisyonunun (ihale komisyonunun) raporuna göre verildiği  ve firmanın teklif dosyasında bu durumu kabul edeceğine dair taahhütname verdiği” belirtilmiştir.

 

İhale işlem dosyası üzerinde yapılan incelemede 24.12.2007 tarihli ihale komisyon kararı haricinde demonstrasyon ve bunun sonucuna ilişkin herhangi bir belge bulunmadığından idareden bu konuda bilgi ve belge istenilmiş, 30.01.2008 tarih ve 73 sayılı idare yazısı ekinde yer alan “İhale Komisyonu Başkanlığına” hitaben yazılmış 25.12.2007 tarih ve 514 sayılı yazıda; “Mikrodata Bilgisayar’ın demosunda programın yetersiz görüldüğü, Akıl Bilgisayarın demosu sonucunda programın kolay ve kullanılabilir olduğu” hususu Dilek Okutan-Başhemşire (Komisyon Başkanı), Kadriye Çelik-Ebe (Üye), Ömer Yılmaz- Röntgen Teknikeri (Üye) tarafından imza altına alınmıştır.

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “İhale komisyonunun kurulması ve çalışma esasları” başlıklı 27 nci maddesinin bir ve ikinci fıkrasında;

 

İhale yetkilisi, ihaleyi gerçekleştirmek üzere 4734 sayılı Kanunun 6 ncı maddesi gereğince, ihale ilk ilan veya davet tarihini izleyen en geç üç gün içinde ihale komisyonunu oluşturur. İhale komisyonu; biri başkan olmak üzere, ikisinin ihale konusu işin uzmanı ve birinin muhasebe veya mali işlerden sorumlu bir personel olması şartıyla, tek sayıda olmak üzere en az beş kişiden oluşacak şekilde ve komisyonun eksiksiz toplanacağı dikkate alınarak, asıl üyeler ile bu üyelerin yerine geçecek aynı niteliklere sahip yedek üyelerin isimleri belirtilmek suretiyle oluşturulur. İhale komisyonunun idare personelinden oluşturulması gerekmekte olup, ihaleyi yapan idarede yeterli sayı veya nitelikte personel bulunmaması halinde bu Kanun kapsamındaki idarelerden komisyona üye alınabilir.

 

İhale komisyonu dışında başka adlar altında komisyonlar oluşturulmaksızın, ihale sürecindeki bütün değerlendirmeler ihale komisyonu tarafından yapılır.” hükmü yer almaktadır.

 

Başvuru konusu ihalede tekliflerin değerlendirilmesi sürecine ilişkin demonstrasyon ile ilgili kararın ihale komisyon üyeleri tarafından verilmediği, bu durumun yukarıda yer verilen mevzuat hükmüne aykırılık teşkil ettiği anlaşılmıştır.

 

Diğer yandan, idari şartnamenin 41 nci maddesinde;

 

 41.1.Bu ihalede tekliflerin değerlendirilmesinde ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düşük fiyat esasına göre belirlenmeyecek olup teklif veren tüm isteklilerden Demonstrasyon (DEMO) sunumu istenecektir.

41.2. Birden fazla istekli tarafından aynı fiyatın teklif edildiği ve bunların da ekonomik açıdan en avantajlı teklif olduğu anlaşıldığı takdirde, dikkate alınacak fiyat dışı unsurlar:

Yapılacak olan Demonstrasyon sunumu sonucunda Muayene Komisyonu, Kurumda bulunan kullanıcılar ve idare tarafından onay alan program seçilecektir. İstekliler bu durumu kabul ettiklerine dair taahhütnameyi teklif dosyalarına eklemelidir. Bu taahhütname olmazsa olmazlardan biridir.” düzenlemesi yer almaktadır.

4734 sayılı Kanunun İhalenin Karara Bağlanması ve Onaylanması
başlıklı 40 ıncı maddesinin ilk iki fıkrasında; 37 ve 38 inci maddelere göre yapılan değerlendirme sonucunda ihale, ekonomik açıdan en avantajlı teklifi veren isteklinin üzerinde bırakılır.

            Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin sadece en düşük fiyat esasına göre belirlenmesinin mümkün olmadığı durumlarda; işletme ve bakım maliyeti, maliyet etkinliği, verimlilik, kalite ve teknik değer gibi fiyat dışındaki unsurlar dikkate alınarak ekonomik açıdan en avantajlı teklif belirlenir. Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirleneceği ihalelerde, ihale dokümanında bu unsurların parasal değerler olarak ifade edilmesi zorunludur. Parasal değerler olarak ifade edilmesi mümkün olmayan unsurlar için ihale dokümanında nispi ağırlıklar belirlenir.’’

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “Ekonomik açıdan en avantajlı teklif” başlıklı 69 uncu maddesinde; “Hizmet alımı ihalelerinde ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesinde en düşük fiyatın uygulanması esastır.

 

Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin sadece en düşük fiyat esasına göre belirlenmesinin mümkün olmadığı durumlarda idareler, ihale konusu hizmetin özelliklerini de dikkate alarak işletme ve bakım maliyeti, maliyet etkinliği, verimlilik, kalite ve teknik değer gibi fiyat dışı unsurları dikkate alarak ekonomik açıdan en avantajlı teklifi belirler.

 

İdareler ihale konusu hizmetin gereklerini de dikkate alarak yukarıda belirtilen unsurlardan başka unsurları da ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesinde dikkate alabilirler.

 

Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirleneceği ihalelerde, idari şartnamede fiyat dışı unsurların öncelikle parasal değerleri, bu mümkün değil ise nispi ağırlıkları belirlenir.”

 

“Fiyat dışı unsurlar” başlıklı 70 inci maddesinde ise; “Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesinde dikkate alınacak fiyat dışı unsurların ağırlık katsayısı ihale konusu hizmetin niteliği dikkate alınarak idarelerce belirlenir ve idari şartnamede gösterilir. Ayrıca her bir fiyat dışı unsurun, toplam ağırlık oranı içindeki dağılımının idari şartnamede gösterilmesi zorunludur.

 

Yeterlik değerlendirmesinde öngörülen kriterler tekliflerin değerlendirmesinde fiyat dışı unsur olarak öngörülemez ve bu kriterler fiyat dışı unsur olarak kullanılamaz.” düzenlemelerine yer verilmiştir.

 

             Bu itibarla, ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesinde idarece fiyat dışı unsur öngörülmüşse, idare, ihale konusu hizmetin özelliklerini de dikkate alarak işletme ve bakım maliyeti, maliyet etkinliği, verimlilik, kalite ve teknik değer gibi fiyat dışı unsurları dikkate alarak ekonomik açıdan en avantajlı teklifi belirleyecek olup, idari şartnamede fiyat dışı unsurların öncelikle parasal değerleri, bu mümkün değil ise nispi ağırlıkları belirlenmelidir. İdarece fiyat dışı unsura ilişkin olarak yapılan düzenlemede anılan mevzuat hükümlerine uyarlık bulunmamaktadır.

 

            2) Başvuru sahibinin 2 nci iddiasına ilişkin olarak;

 

            Başvuru sahibi firmanın teklifinin ihale komisyonunca aşırı düşük olduğu yönünde yapılan değerlendirme sonucunda anılan firmadan aşırı düşük teklife ilişkin açıklama istenildiği, verilecek olan hizmetin kalitesi, seçilen teknik çözümler, hizmetin temininde sağlanan hususlar, bakım, onarım için sağlanacak hususlar, yaklaşık maliyet için fiyat araştırması sırasında firmaca verilen fiyat 57.000-YTL iken ihalede verilen teklif fiyatının 20.000-YTL olmasının gerekçeli nedenlerinin  açıklanılmasının istenildiği görülmüştür.

 

      4734 sayılı Kanunun “Aşırı Düşük Teklifler” başlıklı 38 nci maddesinde;

 

    İhale komisyonu verilen teklifleri 37 nci maddeye göre değerlendirdikten sonra, diğer tekliflere veya idarenin tespit ettiği yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olanları tespit eder. Bu teklifleri reddetmeden önce, belirlediği süre içinde teklif sahiplerinden teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak ister.
İhale komisyonu;

a) İmalat sürecinin, verilen hizmetin ve yapım yönteminin ekonomik olması,

b) Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin mal ve hizmetlerin temini veya yapım işinin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar,

c) Teklif edilen mal, hizmet veya yapım işinin özgünlüğü,

Hususlarında belgelendirilmek suretiyle yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak, aşırı düşük teklifleri değerlendirir. Bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifleri reddedilir.” hükmü yer almaktadır.

 

İdarece başvuru sahibinin 24.12.2007 tarihli açıklaması; 20.000-YTL teklif fiyatından 1 işçinin maliyeti düşüldüğünde kalan miktar ile otomasyon, bakım onarım hizmetinin sağlıklı bir şekilde gerçekleştirilmesinin mümkün olmadığı, açıklamanın gerçekçi olmadığı ve belgelendirilmediği gerekçesiyle uygun görülmemiş olup, idarenin söz konusu işleminde yukarıda anılan mevzuat hükmüne aykırılık olmadığı anlaşılmıştır.

 

4734 sayılı Kanunun “Kesinleşen İhale Kararlarının Bildirilmesi” başlıklı 41 inci maddesinde; “İhale sonucu, ihale kararlarının ihale yetkilisi tarafından onaylandığı günü izleyen en geç üç gün içinde, ihale üzerinde bırakılan dahil ihaleye teklif veren bütün isteklilere imza karşılığı tebliğ edilir veya iadeli taahhütlü mektup ile tebligat adresine postalanmak suretiyle bildirilir. Mektubun postaya verilmesini takip eden yedinci gün kararın isteklilere tebliğ tarihi sayılır.

 

İhaleye katılan isteklilerden teklifi değerlendirmeye alınmayan veya uygun görülmeyenlerin tebliğ tarihini izleyen beş gün içinde yazılı talepte bulunmaları halinde, idare talep tarihini izleyen beş gün içinde yazı ile gerekçelerini bildirmek zorundadır.

 

İhale kararlarının ihale yetkilisi tarafından iptal edilmesi durumunda da isteklilere aynı şekilde bildirim yapılır.” hükmü,

 

Anılan Kanunun “Sözleşmeye Davet” başlıklı 42 nci maddesinde; “41 inci maddenin ikinci fıkrasında belirtilen sürelerin bitimini veya Maliye Bakanlığının vizesi gereken hallerde bu vizenin yapıldığının bildirilmesini izleyen günden itibaren üç gün içinde ihale üzerinde kalan istekliye, tebliğ tarihini izleyen on gün içinde kesin teminatı vermek suretiyle sözleşmeyi imzalaması hususu imza karşılığı tebliğ edilir veya iadeli taahhütlü mektup ile tebligat adresine postalanmak suretiyle bildirilir. Mektubun postaya verilmesini takip eden yedinci gün kararın istekliye tebliğ tarihi sayılır.” hükmü yer almıştır.

 

İncelenen ihalede; kesinleşen ihale kararının şikayetçiye 28.12.2007 tarihinde tebliğ edildiği, ihale üzerinde kalan istekli ile 4734 sayılı Kanunun 41 ve 42 nci maddesinde öngörülen sürelere uyulmadan 31.12.2007 tarihinde sözleşmenin imzalandığı anlaşılmıştır.

 

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, ihale işlemleri ile ihale kararının iptali gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle,

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul