İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
  • Karar No: 2008/UH.Z-944
  • Toplantı No: 2008/011
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 25.02.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/011
Gündem No :76
Karar Tarihi:25.02.2008
Karar No :2008/UH.Z-944
Şikayetçi:
 Birim Bilgi Teknolojileri Tic. A.Ş. Atatürk Cad. No:380 Kat:7 Alsancak / İZMİR
 İhaleyi yapan idare:
 Adana Çukurova Devlet Hastanesi Baştabipliği H.Ömer Sabancı Cad. Seyhan / ADANA
Başvuru tarih ve sayısı:
 14.01.2008 / 1460
Başvuruya konu ihale:
 2007/101068 İhale Kayıt Numaralı “Hastane Otomasyonu ve Bilgi İşletim Hizmeti” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

20.02.2008 tarih ve 08.01.95.G012/2008-10E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Adana Çukurova Devlet Hastanesi Baştabipliği’nce 13.09.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Hastane Otomasyonu ve Bilgi İşletim Hizmeti” ihalesine ilişkin olarak Birim Bilgi Teknolojileri Tic. A.Ş.’nin 07.01.2008 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 09.01.2008 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  14.01.2008 tarih ve 1460 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 14.01.2008 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

            1) Söz konusu ihaleye teklif verdikleri, idarece kendilerine gönderilen 03.01.2008 tarihli yazı ile Kamu İhale Kurulunun düzeltici işlem kararının uygulanarak ihalenin Keynet Bilgisayar San. A.Ş.&Yuvalı Büro Mak. Sis. San. Tic. ve Paz. Ortak girişimi üzerinde bırakıldığı, ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif olarak Merdan Sağ. Hiz. Bilgi İş. Oto Gıda San. ve Dış Tic. A.Ş. olduğunun kendilerine bildirildiği, Merdan Sağ. Hiz. Bilgi İş. Oto Gıda San. ve Dış Tic. A.Ş.’nin iş deneyim belgesini başkasına kullandırılmayacağına ilişkin taahhütnamesinin noter onaylı olmadığından ve iş bitirme belgesi de sadece personel çalıştırılmasına dayalı olduğu için değerlendirme dışı bırakılması gerektiği,

 

            2) Keynet Bilgisayar San. A.Ş.’nin özel ortağı olan Yuvalı Büro Mak. Sis. San. Tic. ve Paz.Ltd. Şti.’nin benzer iş tanımında yer alan otomasyon ve bilgi işletim hizmeti işine ilişkin iş deneyim belgesinin bulunmadığı,

 

            3) İdari şartnamenin Diğer Hususlar Bölümünün 17 nci maddesinde; “Yüklenici ihale komisyonunca istenmesi durumunda demo yapmakla yükümlüdür, ihale komisyonunun belirleyeceği şartlar dahilinde demonstrasyon yapacaktır.” düzenlemesinin yer aldığı, demonun hangi tarihlerde hangi firmalar tarafından yapıldığı, hangi standartlar baz alınarak değerlendirme yapıldığı, firmaların bu teknik şartname yeterlik şartlarını ne şekilde yerine getirdiği ve demo komisyonunda hangi uzman üyelerin olduğunun taraflarına ayrıntılı olarak bildirilmesi gerektiğinden ihalenin iptalinin gerektiği iddia edilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

            1) Başvuru sahibinin birinci iddiasına ilişkin olarak;

         

Kamu İhale Genel Tebliğinin VIII- Ekonomik ve Mali Yeterlik ile Mesleki ve Teknik Yeterliğe İlişkin Açıklamalar başlıklı maddenin F. İş Deneyim Belgesinin Başka Bir Tüzel Kişiye Kullandırılmayacağına İlişkin Taahhütname ile İsteklilerin Ortaklık ve/veya Hisseleri İçin Verecekleri Beyanname alt başlıklı bölümün (a) bendinde;

 

“4734 sayılı Kanunun "İhaleye Katılımda Yeterlik Kuralları" başlıklı 10 uncu maddesinde, iş deneyim belgelerinin, belge sahibi kişi veya kuruluşların dışındaki istekliler tarafından kullanılamayacağı, bu belgelerin devredilemeyeceği, kiraya verilemeyeceği ve satılamayacağı hükme bağlanmıştır.

Anılan madde hükmünde, bu belge sahiplerinin kuracakları veya ortak olacakları tüzel kişiliklerin ihaleye katılımlarında, belge sahiplerinin tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip olmaları, her ihalede bu oranın aranması ve teminat süresince bu oranın muhafaza edilmesi koşulları aranmış, aynı koşullara uygulama yönetmeliklerinde de yer verilmiştir.

Aynı şekilde uygulama yönetmeliklerinde, bu belge sahiplerinin kuracakları veya ortak olacakları tüzel kişiliklerin ihaleye girebilmesi hususuna ilişkin olarak, belge sahibi gerçek veya tüzel kişilerin, birden fazla tüzel kişiliğin sermayesinin yarısından fazlasına sahip bulunmaları halinde, sahip oldukları iş deneyim belgelerini bu tüzel kişilerin sadece birine kullandırabilecekleri ifade edilmiştir. Bu çerçevede 4734 sayılı Kanunun yukarıda açıklanan 10 uncu maddesindeki amir hükmünün uygulanmasını sağlamak amacıyla, tüzel kişiliğin yarıdan fazla hissesine sahip gerçek veya tüzel kişi ortak adına düzenlenmiş iş deneyim belgesini sunmak suretiyle ihaleye katılan tüzel kişiliği haiz aday veya isteklilerin, teklifleri kapsamında, "İş Deneyim Belgelerinin Başka Bir Tüzel Kişiye Kullandırılmayacağına İlişkin Taahhütname"yi sunacakları hükme bağlanmış ve buna ilişkin olarak bir standart form oluşturulmuştur. (Standart Form — KİK027.2/….)

 

Söz konusu standart form; ihaleye katılımda, tüzel kişiliğin yarıdan fazla hissesine sahip ortağın birden fazla tüzel kişiliğin sermayesinin yarısından fazlasına sahip bulunması ve bu ortağa ait iş deneyim belgesinin tüzel kişilikçe kullanılması halinde, ortağın hisse oranının teminat süresince (kesin kabule kadar) muhafaza edileceğinin ve belge sahibinin adına düzenlenmiş bütün iş deneyim belgelerinin, bu tüzel kişilikte söz konusu hisse oranı muhafaza edildiği sürece, sadece aynı tüzel kişiye kullandırılacağının, ihalelere katılabilmelerini sağlamak amacıyla başka tüzel kişilere de ayrıca kullandırılmayacağının taahhüdüne yöneliktir. Dolayısıyla ihaleye katılan tüzel kişinin, gerek yarıdan fazla hissesine sahip ortağının gerekse diğer ortaklarının tüzel kişilikteki hisse oranlarının standart form kapsamında ayrıca beyan edilmesi gerekmemektedir.

 

Anılan mevzuat hükümleri dikkate alındığında, "İş Deneyim Belgelerinin Başka Bir Tüzel Kişiye Kullandırılmayacağına İlişkin Taahhütname"nin sadece, ihaleye girerken sunulan iş deneyim belgesinin ihaleye katılan tüzel kişiliğin yarıdan fazla hissesine sahip gerçek veya tüzel kişi ortak tarafından bu tüzel kişiye ihaleye girmesi amacıyla kullandırılması durumunda verilmesi gerekmekte olup ihaleye katılan isteklinin gerçek kişi olması veya sunulan iş deneyim belgesinin bizzat ihaleye giren tüzel kişi adına düzenlenmiş olması durumunda, aday veya isteklilerin bu taahhütnameyi sunmalarına gerek bulunmamaktadır.

 

Bu standart form, ihaleye katılan tüzel kişiye kullandırılan iş deneyim belgesi bir gerçek kişiye ait ise bu gerçek kişi ile ihaleye katılan tüzel kişi tarafından, bu iş deneyim belgesinin bir tüzel kişiye ait olması halinde ise bu tüzel kişinin yetkili temsilcisi ile ihaleye katılan tüzel kişi tarafından ayrı ayrı imzalanacaktır.

 

Söz konusu standart formun noterden onaylı olması gerekmekte olup, Türkiye Noterler Birliği’nin 2004/36 Sayılı Genelgesinde de belirtildiği üzere bu onay işlemine ilişkin noter harcı olarak maktu harç alınacaktır.” açıklaması yer almaktadır.

 

            İdari şartnamenin 7.4. maddesinde; “Benzer iş olarak kabul edilecek işler aşağıda belirtilmiştir: Bu ihalede benzer iş olarak; Özel sektör, Kamu Kurum ve Kuruluşları vb. yerler otomasyon ve bilgi işletim hizmetlerine ilişkin iş deneyim belgeleri kabul edilecektir.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

MERDAN Sağ. Hiz. Bilgi İş. Oto Gıda Tic. A.Ş.-TEPE Tek. Ser. A.Ş. Ortak girişiminde MERDAN Sağ. Hiz. Bilgi İş. Oto Gıda Tic. A.Ş.’nin % 49 oranı ile özel ortak olduğu, 04.01.2007 tarihli Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp-Damar Cerrahi Hastanesi tarafından verilmiş 2006 yılı 12 aylık Bilgi Sistemi Kullanımı ve Veri Hazırlama İşletmeni Alımı işine ilişkin iş deneyim belgesi ile, 16.01.2007 tarihli Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi 2006 Mali Yılı Hastane Bilgi Yönetim Otomasyon Sistemi Veri Giriş ve Kontrol Elemanı 365 gün 170 kişilik hizmet alımına ilişkin iş deneyim belgeleri sunduğu, ikisinde de yüklenici olarak MERDAN Sağ. Hiz. Bilgi İş. Oto Gıda Tic. A.Ş.’nin yer aldığı, İş Deneyim Belgesinin Başka Bir Tüzel Kişiye Kullandırılmayacağına İlişkin Taahhütnamenin sunulan iş deneyim belgesinin bizzat ihaleye giren tüzel kişi adına düzenlenmiş olması durumunda, aday veya isteklilerin bu taahhütnameyi sunmalarına gerek bulunmamaktadır. MERDAN Sağ. Hiz. Bilgi İş. Oto Gıda Tic. A.Ş.’nin sunduğu 04.01.2007 tarihli Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp-Damar Cerrahi Hastanesi tarafından verilmiş 2006 yılı 12 aylık Bilgi Sistemi Kullanımı ve Veri Hazırlama İşletmeni Alımı işine ilişkin sunduğu iş deneyim belgesinin benzer iş tanımına uygun olduğu görüldüğünden başvuru sahibinin bu hususa ilişkin iddiası yerinde bulunmamıştır.

 

             2) Başvuru sahibinin ikinci iddiasına ilişkin olarak;

 

            KEYNET Bil. Tic. San. A.Ş.-YUVALI Büro Mak. Sis. San. Tic. ve Paz. Ltd. Şti. Ortak girişiminde YUVALI Büro Mak. Sis. San. Tic. ve Paz. Ltd. Şti.’nin % 30 oranı ile özel ortak olduğu, sunduğu iş deneyim belgesinin 16.05.2006 tarihli Adana Çukurova Devlet Hastanesi tarafından verilmiş, 4 ay 9 günlük Bilgi İşlem Otomasyon Hizmeti Alımı İşi olduğu, iş deneyim belgesine konu işin benzer iş tanımına uygun olduğu, kaldı ki söz konusu iş deneyim belgesi ihaleyi yapan idare tarafından verildiğinden işin kapsamının benzer iş tanımına uygun olup olmadığının tespitinin mümkün olduğu anlaşıldığından başvuru sahibinin bu hususa ilişkin iddiası yerinde bulunmamıştır.

 

            3) Başvuru sahibinin üçüncü iddiasına ilişkin olarak;

 

            İdari şartnamenin Diğer Hususlar bölümünün 17 nci maddesinde; “Yüklenici, ihale komisyonunca istenmesi durumunda demonstrasyon (demo) yapmakla yükümlüdür, ihale komisyonunun belirleyeceği şartlar dahilinde demonstrasyon(demo) yapacaktır.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

Söz konusu düzenlemenin ihalenin yeterlik kriterleri arasında olmadığı, idarece istenildiği zaman yüklenici tarafından demo yapılacağına ilişkin düzenleme yapıldığı ve sadece ihale komisyonunun 09.10.2007 tarihili kararı ile ihale üzerinde bırakılan Emin Müt. Tem. Yem. Pos. Dağ. Hiz. Tur. Teks. Tic. Ltd. Şti.’den kullanacağı programın ihale teknik şartnamesine uygun olduğuna uzman üyelerce karar verildiğine ilişkin komisyon tutanağında bilgi bulunduğu görüldüğünden söz konusu bilgilerin diğer isteklilere bildirilmesini gerektiren bir durum olmadığı sonucuna varıldığından başvuru sahibinin bu hususa ilişkin iddiası yerinde bulunmamıştır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul