İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 29 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2008/UM.Z-122
  • Toplantı No: 2008/001
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 07.01.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Uyarı:
Bu karardaki yazım hatası,07.01.2008 tarih ve 2008/UM.Z-122 sayılı kurul kararı ile düzeltilerek, düzeltilmiş hali 10.03.2008 tarih, 2008/UM.Z-1224 olmuştur.
Toplantı No :2008/001
Gündem No :99
Karar Tarihi:07.01.2008
Karar No :2008/UM.Z-122
Şikayetçi:
 Elit Med. ve Sağ. Ür. San. Tic. Ltd. Şti., Öveçler 4.Cadde 19. Sokak 4/15 / ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Süleymaniye Doğum ve Kadın Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi Baştabipliği, Süleymaniye Mah. Şifahane Sok. 1-5 34470 Eminönü/İSTANBUL
Başvuru tarih ve sayısı:
 18.01.2007 / 26627
Başvuruya konu ihale:
 2007/137073 İhale Kayıt Numaralı “2007 Yılı (41 Kalem) Bulundurulması Zorunlu Tıbbi Sarf Malzeme Temini İhalesi (3 üncü Kalem Transobturator Tape (tot) Alımı)” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

04.12.2007 tarih ve 07.07.39.0185/2007-46E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Süleymaniye Doğum ve Kadın Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi Baştabipliği’nce 26.09.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “2007 Yılı (41 Kalem) Bulundurulması Zorunlu Tıbbi Sarf Malzeme Temini” ihalesinin 3 üncü kalemi “Transobturator Tape (Tot) Alımı”na ilişkin olarak Elit Med. ve Sağ. Ür. San. Tic. Ltd. Şti.’nin 20.09.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 24.09.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin 18.09.2007 tarih ve 26627 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 17.09.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

Tespit edilen mevzuata aykırılıkların değerlendirilerek gereği yapılmak üzere ihaleyi yapan idareye bildirilmesine,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; ihale dokümanının belirli bir marka ve modele yönelik özellik ve tanımlara yer verilerek hazırlandığı, dolayısıyla ihalede rekabetin engellendiği iddia edilmektedir.

           

Kuruma yapılan başvuru üzerine 30.10.2007 tarih ve 2007/AK.M-739.1 sayılı kararla; “İddiaların incelenmesine geçilmesine ve ihale sürecinin durdurulmasına” karar verilmiştir.

 

İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 22 inci maddesi uyarınca iddiaların incelenmesine geçilen hususlarla sınırlı olarak yapılan inceleme ve hukuki değerlendirme aşağıda yapılmıştır:

 

 Başvuru sahibince; ihale dokümanının rekabeti engelleyecek şekilde hazırlandığı, bu çerçevede; teknik şartnamenin tek bir marka ve modele yönelik tanımlamalar içerdiği ve idari şartnamenin 7.3.2 maddesinde yer alan “Teknik şartnameye uymayan sarf malzemesi teklif etmeyeceğim, teklif ettiğim takdirde teknik şartnameye uygun sarf malzemeyi temin ederek hastane muayene komisyonuna teslim edeceğim ibaresi bulunan taahhütname verecektir.” düzenlemesinin ihalede rekabeti ortadan kaldıracak nitelikte olduğu iddia edilmektedir.

 

Teknik şartnamenin tek bir markayı işaret ettiği iddiasına ilişkin olarak;

 

“1) Teknik şartnamenin belli bir marka ve model cihazı tarif edip etmediği,

 

             2)Teknik şartnamede belirlenen teknik kriterlerin verimliliği, fonksiyonelliği, rekabeti ve

bütün istekliler için fırsat eşitliği sağlamaya yönelik olup olmadığı

 

Hususlarında akademik bir kuruluştan görüşleri sorulmuştur.

 

Alınan görüşte özetle; “Teknik şartnamede yer alan, protez kendiliğinden tutunabilir olacaktır, protez kendiliğinden tutunabilir olmayı sağlayacak çentikli silikon kollara sahip olmalıdır, mesh uzunluğu 85 mm olacaktır şeklindeki teknik kriterlerin belirli bir marka ve modeli tarif ettiği ve teknik şartnamede yer alan bu kriterlerin rekabeti ve bütün istekliler için fırsat eşitliği sağlamaya yönelik olmadığı ” hususlarına yer verilmiştir.

 

4734 sayılı Kanunun,

 

“Temel İlkeler” başlıklı 5 inci maddesinin birinci fıkrasında;

 

“İdareler, bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde; saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur.”

 

“Şartnameler” başlıklı 12 nci maddesinin iki ve üçüncü fıkralarında;

 

“İhale konusu mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin teknik kriterlerine ihale dokümanının bir parçası olan teknik şartnamelerde yer verilir. Belirlenecek teknik kriterler, verimliliği ve fonksiyonelliği sağlamaya yönelik olacak, rekabeti engelleyici hususlar içermeyecek ve bütün istekliler için fırsat eşitliği sağlayacaktır.

           

Teknik şartnamelerde, varsa ulusal ve/veya uluslararası teknik standartlara uygunluğu sağlamaya yönelik düzenlemeler de yapılır. Bu şartnamelerde teknik özelliklere ve tanımlamalara yer verilir. Belli bir marka, model, patent, menşei, kaynak veya ürün belirtilemez ve belirli bir marka veya modele yönelik özellik ve tanımlamalara yer verilmeyecektir.”

 

Hükümleri yer almaktadır.

 

Anılan hükümler uyarınca, ihale konusuna ilişkin teknik ayrıntılar ve şartların dercedildiği teknik şartnamelerin idarelerin ihtiyaçları doğrultusunda ihaleye katılımı artıracak şekilde hazırlanması gerekmekte olup, rekabeti engelleyecek ve istekliler arasında eşitlik ilkesine halel getirecek hususlara şartnamelerde yer verilmemesi gerekmektedir. Alınan görüşte teknik şartnamenin tek bir marka ve model tarif ettiği ve mevcut teknik şartname düzenlemeleri ile ihalede rekabet ve fırsat eşitliğinin sağlanmasının mümkün olmadığı açıkça belirtildiğinden bu husus anılan hükümlere aykırılık teşkil etmektedir. 

 

Diğer taraftan; ihale tarihi itibariyle teklif kapsamında sunulan bilgi ve belgelerin tetkiki neticesinde, teklifin ihale dokümanına uygun olup olmadığının idarelerce tespit edileceği açık olup, bu çerçevede; teklif edilen sarf malzemesinin teknik şartnameye uygun olmaması halinde teknik şartnameye uygun olan başka bir malzemenin idareye teslim edileceğine yönelik idari şartname düzenlemesi, ihale tarihi itibariyle ihale dokümanına uygun olmayan, dolayısıyla geçersiz bir teklifin geçerli bir teklif gibi işlem görerek idarece kabul edilebilmesi anlamını taşıyabileceğinden, bu düzenlemenin de kamu ihale mevzuatına uygun olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.

 

19.12.2007 tarih ve 26735 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan değişiklik ile İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 25 nci maddesinin ikinci fıkrası;

 

                      (2) Kurul, iddiaların incelenmesi sonucunda;

            a) İddiaların yerinde bulunmadığı,

            b) Tespit edilen mevzuata aykırılıkların değerlendirilerek gereği yapılmak üzere ihaleyi yapan idareye bildirilmesi,

          kararlarından birini verir.” şeklinde değiştirilmiştir.

 

          Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları tespit edilen işlemler, düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olup ihale işlemleri ile ihale kararının iptaline karar verilmesini gerektirmekte ise de, iddiaların incelenmesi kapsamında yapılan inceleme sonucunda iptal kararı verilmesi mümkün bulunmadığından tespit edilen mevzuata aykırılıkların ihaleyi yapan idareye bildirilmesi gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

Tespit edilen mevzuata aykırılıkların değerlendirilerek gereği yapılmak üzere ihaleyi yapan idareye bildirilmesine,

 

Oyçokluğu ile karar verildi.

Karşı Oy:

EK GEREKÇE

 

İncelemeye konu ihalede; iddiaların incelenmesi kapsamında yapılan inceleme sonucunda tespit edilen mevzuata aykırılıkların idari ve/veya cezai yönleriyle gereği yapılmak üzere Sağlık Bakanlığına bildirilmesine de karar verilmesi gerektiği  yönündeki düşüncemle  karara katılıyorum.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul