İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 22 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2008/UM.Z-1238
  • Toplantı No: 2008/016
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 17.03.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/016
Gündem No :20
Karar Tarihi:17.03.2008
Karar No :2008/UM.Z-1238
Şikayetçi:
 Fizyomed Medikal Gereçler San. İç ve Dış Tic. Ltd. Şti., Kördere Sok. Öner Apt. Dai:4 Kızıltoprak/İSTANBUL
 İhaleyi yapan idare:
 Trakya Üniversitesi Rektörlüğü Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü,Güllapoğlu Yerleşkesi 22030 EDİRNE
Başvuru tarih ve sayısı:
 11.02.2008 / 4441
Başvuruya konu ihale:
 2007/164965 İhale Kayıt Numaralı “2008 Yılı Laboratuvar Malzeme Alımı (2. Grup)” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

04.03.2008 tarih ve 07.00.95.0207/2008-12E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Trakya Üniversitesi Rektörlüğü Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü’nce 26.12.2007 tarihinde “Açık İhale Usulü” ile yapılan “2008 Yılı Laboratuvar Malzeme Alımı İhalesinin 2 nci Grubuna ilişkin olarak Fizyomed Medikal Gereçler San. İç ve Dış Tic. Ltd. Şti’nin 24.01.2008 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 30.01.2008 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin 11.02.2008 tarih ve 4441 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 11.02.2008 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; teknik şartnamesinin C.1 maddesinde; “Teklif veren firma Merkez Laboratuvarda kullanılmak üzere saatteki toplam hızı en az 2.400 test koşulunu karşılayan (İSE hariç) en az 3 en fazla 4 otoanalizör verecektir. Toplam İSE miktarı ise en az 700 test olacaktır.” düzenlemesine yer verildiği, ihalenin 2 nci grubu üzerinde kalan Medkim firması tarafından teklif edilen Konelab 60i Prime cihazının teknik şartnamenin yukarıdaki maddesine uymadığı, iddia edilmektedir.

 

A) Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

Kit Karşılığı Biyokimya Otoanalizörü teknik şartnamesinin “C. Kit İle Verilecek Biyokimya Otoanalizörü Cihazlarının Teknik Özellikleri” başlıklı 1 inci maddesinde; “ Cihazlar istemde bulunan tüm testleri menüsünde bulunduracaktır. Teklif veren firma Merkez Laboratuarında kullanılmak üzere saatteki toplam hızı en az 2.400 test koşulunu karşılayan (ISE hariç) en az 3, en fazla 4 otoanalizör verecektir. Toplam ISE miktarı ise en az 700 test olacaktır.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

Fizyomed Medikal Gereçler San. İç ve Dış Tic. Ltd. Şti.’nin ihalenin ilgili grubuna ilişkin şikayet başvurusuna idarece verilen cevap yazısında; Med-Kim Kimya San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından sunulan katalogda tek otoanalizöre ait hızın saatte 600 teste kadar çıkabildiğine ilişkin bilginin yer aldığının ve tek otoanalizörün ISE ile birlikte saatte 960 test hızına çıkabildiğine ilişkin beyannamenin teknik şartnameye uygunluk açısından yeterli olduğunun belirtildiği, bu nedenle şikayet başvurusunun reddedildiği anlaşılmıştır.

 

Kit Karşılığı Biyokimya Otoanalizörü teknik şartnamesinin “E. Eğitim” başlıklı maddesinde; “…Firma ayrıca cihazın kullanım kılavuzu ile dikkat edilmesi gereken hususları içeren dokümanı orijinal ve Türkçe olarak kuruma verecektir.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

Teknik şartnamenin yukarıdaki düzenlemesi ile Kit Karşılığı Biyokimya Otoanalizörü teknik şartnamesinin ilgili maddesinde otoanalizör cihazına ait kullanım kılavuzu ile dikkat edilmesi gereken hususları içeren dokümanın orijinal ve Türkçe olarak istenildiği, ancak söz konusu dokümanları isteklilerin teklifleriyle birlikte sunmaları gerektiğinin belirtilmediği, ayrıca idari şartnamede de yeterlik kriteri olarak isteklilerden otoanalizöre ait kataloğun istenilmediği demonstrasyona ilişkin düzenlemelere yer verilmediği, ihale dökümanında teklif edilecek cihazlara ilişkin yapılan bu düzenlemelerle teklif edilen cihazların teknik şartnameye uyup uymadıklarının tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında değil malın teslimi, muayene ve kabul aşamasında yapılabileceği sonucuna varılmıştır.

 

Bu nedenle sorumluluk idarede olmak üzere ihalenin ilgili grubu üzerinde bırakılan Med-Kim Kimya San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin sunduğu otoanalizör cihazının teknik şartnameye uygun olup olmadığı hususunun malın teslimi, muayene ve kabul aşamasında değerlendirilmesi ve teknik şartname hükümlerine uyan cihazın teslim alınması gerekmektedir. Bu nedenlerle başvuru sahibinin iddiası yerinde bulunmamıştır.

 

B) İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 20 nci maddesi yönünden yapılan inceleme sonucunda, (ı) bendi yönünden tespit edilen aykırılıklar ve buna ilişkin inceleme ve hukuki değerlendirme aşağıda yapılmıştır;

           

İdari şartnamenin 7.2.2 maddesiyle isteklilerden bilanço veya bilançoya eşdeğer belgeleri sunmalarının istenildiği, ancak ihalenin ilgili grubuna teklif veren Fizyomed Medikal Gereçler San. İç ve Dış Tic. Ltd. Şti. tarafından bilançonun veya bilançoya eşdeğer belgelerin sunulmadığı tespit edilmiştir.        

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun “Tekliflerin değerlendirilmesi” başlıklı 37 nci maddesinin 2 nci fıkrasında; “Tekliflerin değerlendirilmesinde, öncelikle belgeleri eksik olduğu veya teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olmadığı 36 ncı maddeye göre ilk oturumda tespit edilen isteklilerin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılmasına karar verilir.” hükmü yer almaktadır.

 

Fizyomed Medikal Gereçler San. İç ve Dış Tic. Ltd. Şti.’nin teklif zarfında, ihaleye katılımda yeterlik belgesi olan bilançonun veya bilançoya eşdeğer belgelerin yer almadığı gerekçesiyle idare tarafından teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerekirken böyle yapılmayarak değerlendirmeye alınmasının 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 37 inci maddesine aykırı olduğu sonucuna varılmıştır.

 

Sonuç olarak; yukarıda mevzuata aykırılığı belirlenen ihale işlemlerinin düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, Fizyomed Medikal Gereçler San. İç ve Dış Tic. Ltd. Şti. firmasının teklifi değerlendirme dışı bırakılarak mevzuata uygun olarak ihale işlemlerine devam edilmesi gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi gereğince düzeltici işlem tesis edilmesine,

 

   Oybirliği ile karar verildi

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul