İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 22 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2008/UM.Z-1518
  • Toplantı No: 2008/020
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 07.04.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/020
Gündem No :65
Karar Tarihi:07.04.2008
Karar No :2008/UM.Z-1518
Şikayetçi:
 Medikal İş Tic. Ltd. Şti., Şehit Teğmen Kalmaz Cad. Öncel İşhanı No: 24/19-21 06050 - Ulus/ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimligi, Talatpaşa Bulvarı Samanpazarı-Altındağ/ANKARA
Başvuru tarih ve sayısı:
 17.03.2008 / 8023
Başvuruya konu ihale:
 2007/174842 İhale Kayıt Numaralı “52 Kalem Sıhhi Sarf Malzeme Alımı (3, 4, 5, 6, 7, 50, 51, 52 inci Kalemler)” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

03.04.2008 tarih ve 07.01.94.0165/2008-29 sayılı Ön İnceleme Raporunda;

 

            Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimligi tarafından 11.12.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan 52 Kalem Sıhhi Sarf Malzeme Alımı (3,4,5,6,7,50,51,52 inci Kalemler) ihalesine ilişkin olarak Medikal İş Tic. Ltd. Şti.’nin 17.03.2008 tarih ve 8023 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunduğu,

 

Yapılan inceleme neticesinde;

 

İddiaların incelenmesine geçilmesine,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Şikayet dilekçesi ve Ön İnceleme Raporu incelendi:

 

Başvuru dilekçesinde özetle; ihalenin 3, 4, 5, 6, 7, 50, 51, ve 52 nci kalemlerine verdikleri teklifin CE ve Ulusal Bilgi Bankası kayıtları ile yetki belgesi olmadığı gerekçesi ile değerlendirme dışı bırakıldığı, üretici firmaların müracaatlarına rağmen firma numaralarının Ulusal Bilgi Bankası kayıtlarına gecikmeli olarak girildiği, Ulusal Bilgi Bankası kayıtlarının kurumlarca incelenebilir belgeler olduğu ve bu nedenle teklifin değerlendirme dışı bırakılamayacağı, ayrıca firmaların bayilik yazılarının ve Ulusal Bilgi Bankası kayıtlarının dosyada bulunduğu, ihale dokümanında kayıt numarası istenmediği halde kayıt numarasının bulunmaması gerekçe gösterilerek değerlendirme dışı bırakılmalarının yerinde olmadığı iddia edilmektedir.

 

İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 8 inci maddesinde başvurularda aranacak şekil unsurları düzenlenmiş, aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin altıncı fıkrasında ise, birinci fıkranın (ç) ve (e) bendinde sayılan belgeler ile ikinci fıkrada yer alan bilgileri içermeyen ve henüz başvuru süresi dolmamış olan itirazen şikayet başvurularıyla ilgili olarak başvuru süresinin sonuna kadar söz konusu eksikliklerin başvuru sahibi tarafından giderilebileceği, aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesinde ise, itirazen şikayetin süresi geçirildikten sonra yapılması halinde başvurunun iddiaların incelenmesi kapsamında incelenip incelenmeyeceğine karar verileceği hükme bağlanmıştır.

 

Yapılan inceleme sonucunda, başvuru dilekçesine başvuruda bulunmaya yetkili olunduğuna dair belgeler ile imza sirkülerinin aslı veya yetkili mercilerce onaylı örneklerinin eklenmediği (fotokopi olduğu) hususu tespit edilmiş olup, tespit edilen aykırılığın İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin altıncı fıkrası uyarınca 15 günlük itirazen şikayet süresi içerisinde giderilmediği anlaşılmıştır.

 

İncelenen ihalede, Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine aykırılık iddialarının somut ve ciddi nitelikte bulunmaması nedeniyle Yönetmeliğin 22 nci maddesinde öngörülen iddiaların incelenmesine geçilmesinin kabul koşullarının oluşmadığı anlaşıldığından iddiaların incelenmesine geçilmesine gerek bulunmamaktadır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

Başvurunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul