İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 29 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2008/UM.Z-398
  • Toplantı No: 2008/006
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 28.01.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/006
Gündem No :30
Karar Tarihi:28.01.2008
Karar No :2008/UM.Z-398
Şikayetçi:
 Medical Grup Ecza ve Tıbbi Malzeme Deposu İnş. San. Tic. Ltd. Şti., Çöşnük Mahallesi, Çevre Yolu, Ergül Petrol Yanı, Bayrak Sitesi, 5. Blok, Zemin Kat, No:16 MALATYA
 İhaleyi yapan idare:
 Gaziantep Üniversitesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü, Üniversite Bulv., 27310, Şehitkamil/GAZİANTEP
Başvuru tarih ve sayısı:
 13.12.2007 / 37181
Başvuruya konu ihale:
 2007/152783 İhale Kayıt Numaralı “70 Kalem İlaç Alımı (20, 45, 46, 47, 48 Nolu Kalemler)” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

22.01.2008 tarih ve 07.10.24.0200/2008-53E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Gaziantep Üniversitesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü’nce 21.11.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “70 Kalem İlaç Alımı (20, 45, 46, 47, 48 Nolu Kalemler)” ihalesine ilişkin olarak Medical Grup Ecza ve Tıbbi Malzeme Deposu İnş. San. Tic. Ltd. Şti.’nin 19.11.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 19.11.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  13.12.2007 tarih ve 37181 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 12.12.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

            1) Teknik Şartnamenin 4 üncü maddesinde serum setinin haznesinin geniş olmasına ilişkin düzenlemenin ölçülebilir bir düzenleme olmadığı için iptal edilmesi gerektiği,

 

            2) Teknik şartnamenin 5 inci maddesinde bulunan serum setlerinin Gama ile steril edilmesi gerektiğine ilişkin düzenlemenin rekabeti engelleyici nitelikte ve Sağlık Bakanlığının 2006/43 sayılı Genelgesine aykırı olduğu,

 

            3) Teknik Şartnamenin 7 nci maddesinde bulunan set ile serum aynı firma tarafından üretilmeli ve yerli olmalı ibaresinin rekabeti engelleyici nitelikte olduğu           

 

İddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

1) Başvuru sahibinin birinci iddiasına ilişkin olarak,

 

            Teknik Şartnamenin 4 üncü maddesinde; “Serum haznesi geniş, serum içinde kalan kısmında iki delik bulunup, puşe enjeksiyona uygun olmalıdır.” düzenlemesi yer almaktadır. Her ne kadar teknik şartnamede serum haznesinin genişliğine ilişkin olarak belirlenen düzenleme subjektif nitelikte ise de, bu düzenlemenin tek başına ihale katılımı engelleyecek nitelikte bir düzenleme olmadığı, ihaleye katılan firmaların tekliflerinin bu düzenlemede bulunan subjektif belirlemeye istinaden değerlendirme dışı bırakılmadığı anlaşılmıştır. Bu nedenle başvuru sahibinin iddiası yerinde bulunmamıştır.

 

            2) Başvuru sahibinin ikinci iddiasına ilişkin olarak,

 

            Teknik Şartnamenin 5 inci maddesinde; “Setler gamma sterilizasyonla steril edilmiş olmalı ve bu sterilizasyon yöntemine ait resmi belgeleri olmalıdır.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

            Başvuru sahibinin ikinci iddiasına ilişkin olarak, Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğünden görüş alınmıştır. Alınan görüşte bu hususların rekabeti engelleyici nitelikte olduğu hakkında bir ifade yer almamaktadır. Aynı zamanda, ihaleyi gerçekleştiren idare, Sağlık Bakanlığına bağlı bir idare olmadığı için Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanmış olan genelge, ilgili idareyi bağlayıcı nitelikte değildir. Açıklanan nedenlerle başvuru sahibinin iddiası yerinde bulunmamıştır.

 

            3) Başvuru sahibinin üçüncü iddiasına ilişkin olarak,

 

            Kamu İhale Kanununun 12 nci maddesinde;

“İhale konusu mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin teknik kriterlerine ihale dokümanının bir parçası olan teknik şartnamelerde yer verilir. Belirlenecek teknik kriterler, verimliliği ve fonksiyonelliği sağlamaya yönelik olacak, rekabeti engelleyici hususlar içermeyecek ve bütün istekliler için fırsat eşitliği sağlayacaktır.

Teknik şartnamelerde, varsa ulusal ve/veya uluslararası teknik standartlara uygunluğu sağlamaya yönelik düzenlemeler de yapılır. Bu şartnamelerde teknik özelliklere ve tanımlamalara yer verilir. Belli bir marka, model, patent, menşei, kaynak veya ürün belirtilemez ve belirli bir marka veya modele yönelik özellik ve tanımlamalara yer verilmeyecektir.”

            63 üncü maddesinde;

 

            “Yaklaşık maliyeti eşik değerlerin altında kalan ihalelere sadece yerli isteklilerin katılması, yaklaşık maliyeti eşik değerlerin üzerindeki ihalelerde; hizmet alımları ve yapım işlerinde bütün yerli istekliler lehine, mal alımlarında ise Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ile diğer ilgili kurum ve kuruluşların görüşleri alınarak Kurum tarafından yerli malı olarak belirlenen malları teklif eden yerli istekliler lehine, % 15 oranına kadar fiyat avantajı sağlanması hususlarında idarelerce ihale dokümanına hükümler konulabilir. Ancak, yabancı istekliler ile ortak girişim yapmak suretiyle ihalelere katılan yerli istekliler bu hükümden yararlanamaz.”

 

Hükümleri yer almaktadır.

 

Teknik Şartnamenin 7 nci maddesinde; “Set ve serum aynı firmanın ürünleri ve yerli üretim olmalıdır.”; düzenlemesi yer almaktadır. Teknik şartnamenin 7 nci maddesinde yer alan düzenleme, Kurumumuza yapılan başka bir şikayet üzerine konuya ilişkin olarak alınan teknik görüşte yer alan “…serum ve setlerinin aynı marka olmasının tıbbi geçerliliği yoktur.” şeklindeki ifade ile mevzuatın yukarıya aktarılan hükümleri çerçevesinde değerlendirildiğinde, 4734 sayılı Kanunun 5 ve 12 nci madde hükümlerine aykırılık teşkil ettiği sonucuna ulaşılmıştır.

 

İdari Şartnamenin 8 inci maddesinde ihalenin yerli yabancı tüm isteklilere açık olduğu bildirilmiştir. Teknik şartnamenin 7 nci maddesinde sadece yerli üretim olan ürünlerin teklif edilebileceğine ilişkin düzenleme yapılmıştır. İhale dokümanda yer alan bu iki düzenleme çelişki ifade etmektedir. Aynı zamanda yaklaşık maliyeti eşik değerin üstünde olan ihalede, sadece yerli üretim olan ürünlerin teklif edilebileceğine ilişkin yapılan düzenleme anılan Kanunun 12 nci ve 63 üncü maddesine aykırılık teşkil etmektedir.

 

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, ihale işlemleri ile ihale kararının iptali gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul