İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
  • Karar No: 2008/UY.Z-112
  • Toplantı No: 2008/001
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 07.01.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/001
Gündem No :137
Karar Tarihi:07.01.2008
Karar No :2008/UY.Z-112
Şikayetçi:
 Kalyon-Batı Plastik Ürn. İnş. Taah. San. Tic. Ltd. Şti. Gazi Bul. No:27/A BALIKESİR
 İhaleyi yapan idare:
 Balıkesir Merkez Atatürk Lisesi Müdürlüğü 1. Sakarya Mah. Merkez Sk. 10100 BALIKESİR
Başvuru tarih ve sayısı:
 24.12.2007 / 37988
Başvuruya konu ihale:
 2007/173028 İhale Kayıt Numaralı “Merkez Atatürk Lisesi Binası Onarımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

31.12.2007 tarih ve 06.1041.G023/2007-20E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Merkez Atatürk Lisesi Müdürlüğünce 13.11.2007 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “Merkez Atatürk Lisesi Binası Onarımı” ihalesine ilişkin olarak Kalyon-Batı  Plastik Ürn. İnş. Taah. San. Tic. Ltd. Şti.’nin 30.11.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 10.12.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  24.12.2007 tarih ve 37988 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 24.12.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

Karar verilmesine yer olmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; 

 

1) İdarece hazırlanmış olan ihale dosyasında mahal ve pursantaj listesinde sıva tamiratı yazı ve poz numaraları belirtilmemiş olmasına karşın, ihale kararından sonraki 27.11.2007 tarih  ve B.08.4.10.00.04/930 sayılı yazısında belirtilmiş olduğu, bunun ise teklifleri etkilediği,

 

            2) İhale üzerinde bırakılan istekli Ahmet Engin’in aşırı düşük teklif savunmasında, kendiside ihaleye katılan ancak eksik evraktan değerlendirme dışı bırakılan Altıner Müt. Yapı Malz. ve San. Tic. Ltd. Şti.’nin taahhütnamesini kullanmasının şaibeye neden olduğu,

 

            3) İhaleye katılan ve teklifleri aşırı düşük bulunan firmalardan ilk ikisinin müteahhit firmalar olduğu, imalatçı olmadıkları ve aşırı düşük teklif açıklamalarında PVC üretici firmalardan aldıkları belgeleri kullandıkları, kendi firmalarının ise imalatçı firma olduğu ve bu nedenle kendi imalat detayları, maliyet analizleri ve TSE norm belgeleri ile aşırı düşük fiyatlarını savundukları, ancak idareye verdikleri bu yöndeki dilekçelerine yanıt alamadıkları, dolayısıyla  idarenin incelemesini eksik kriterlerle yaptığı,

 

İddia edilmektedir.

 

13.11.2007 tarihinde gerçekleştirilen ihalenin,19.11.2007 tarihli ihale komisyon kararı ile Ahmet ENGİN  üzerinde bırakıldığı ancak, ihale komisyonunun 18.12.2007 tarihli kararı ile; “İhale kararına karşı Kalyon-Batı  Plastik Ürn. İnş. Taah. San. Tic. Ltd. Şti. 23.11.2007 tarihinde ihale sonucuna itiraz etmiş, kendisine 27.11.2007 tarihinde cevap verilmiş, ancak; ilgili firma 30.11.2007 tarihinde tekrar  itirazda bulunmuş, aynı gün Bayındırlık ve İskan Müdürlüğünden raportör istenmiş, Bayındırlık ve İskan Müdürlüğünün 07.12.2007 tarihli yazısı ile raportörün raporu Okul Müdürlüğüne ulaştırılmış ve 10.12.2007 tarihli yazımız ile sonuç ilgili firmaya bildirilmiş ve 7 günlük süre 17.12.2007 tarihinde sona ermiştir.

 

İhale ilanında yer tesliminden itibaren 30 takvim günü olarak işin süresi için yeterli zamanın kalmaması ve Saymanlığın ödeme evraklarını 25.12.2007 tarihine kadar istemiş olması, yıl sonunda ödeneğin tenkis edileceği gibi mücbir sebeplerden dolayı ihalenin iptal edilmesi konusunda görüş birliğine varılmıştır” gerekçesiyle ihale iptal edildiği anlaşılmıştır.

 

4734 sayılı Kanunun 39 uncu maddesinde; “İhale komisyonu kararı üzerine idare, verilmiş olan bütün teklifleri reddeterek ihaleyi iptal etmekte serbesttir.” hükmü bulunmaktadır.

 

Bu hüküm çerçevesinde ihalenin iptali, ihale sürecini sona erdiren ve bu süreçte tesisi edilmiş idari işlemleri tesisi tarihi itibariyle ortadan kaldıran bir işlem niteliğinde bulunmaktadır.

 

24.12.2007 tarihinde Kurum kayıtlarına alınan itirazen şikayet başvurusu esasa karşı yapılmış bir başvurudur. Ancak, ihale komisyonunun 18.12.2007 tarihli kararı ile ihale iptal edilmiştir.

 

            Başvuruya konu ihalenin, 4734 sayılı Kanunun 39 uncu maddesi uyarınca ihale komisyonu kararı üzerine 18.12.2007 tarihinde iptal edildiği anlaşıldığından, bu aşamada, bir ihale ve bu ihaleye ilişkin bir süreç kalmadığı ve Kuruma yapılan başvurunun da ihalenin iptali işlemine karşı olmadığı anlaşıldığından başvuru hakkında karar verilmesine gerek bulunmamaktadır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

Karar verilmesine yer olmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul