İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 22 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2008/UY.Z-1199
  • Toplantı No: 2008/014
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 10.03.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/014
Gündem No :99
Karar Tarihi:10.03.2008
Karar No :2008/UY.Z-1199
Şikayetçi:
 Seç İnşaat San. ve Tic. Tur. Ltd. Şti., Üsküp Cad. No:24/13 Çankaya/ ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Sakarya Bayındırlık ve İskân Müdürlüğü, Maltepe Mah. Dörtyol/ SAKARYA
Başvuru tarih ve sayısı:
 12.02.2008 / 4755
Başvuruya konu ihale:
 2007/180069 İhale Kayıt Numaralı “Sakarya Merkez Hükümet Konağı İkmal İnşaatı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

03.03.2008 tarih ve 06.01.05.0170/2008-02E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Sakarya Bayındırlık ve İskân Müdürlüğü tarafından 18.12.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Sakarya Merkez Hükümet Konağı İkmal İnşaatı” ihalesine ilişkin olarak Seç İnşaat San. ve Tic. Turizm Ltd. Şti.’nin 25.01.2008 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 20.01.2008 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin 12.02.2008 tarih ve 4755 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 12.02.2008 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi gereğince düzeltici işlem tesis edilmesine,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; kesinleşen ihale kararında firmalarının 4734 sayılı Kanunun 59 uncu maddesinin ikinci fıkrası gereğince değerlendirme dışı bırakıldıklarının belirtildiği, idareye yapılan şikayet başvurusuna ilişkin idarenin cevabi yazısından firmalarının Kamu İhale Genel Tebliğinin “Haklarında Yasaklama Kararı Verilen Şirket Ortak veya Ortakların Durumu” başlıklı maddesi düzenlemesi gereği Selahattin ÇALPAN adına açılan dava tarihinin hisse devir tarihinden önce olduğu gerekçesiyle ihalelerden men kararının alındığı ancak aleyhine kamu davası açılan firmanın ortaklarından Selahattin ÇALPAN’ın şirketteki hissesinin tamamını 29.03.2007 tarihinde devrettiği ve bu işlemin ticari sicil memurluğu kayıtlarında 03.04.2007 tarihinde tescil edildiği ve yapılan hisse devri 25.06.2007 tarih ve 6837 sayılı ticari sicil gazetesinde yayınlandığı ve bu tarihten itibaren firma ile ortaklık ilişkisinin sona erdiği, Selahattin ÇALPAN aleyhine 18.03.2007 tarihinde açılan davanın Ankara 1. Ağır Ceza Mahkemesinde (2007/66 esas no) devam ettiği, ihale tarihinde anılan kişinin şirket ile ortaklığının bulunmadığı eski durumunda da hissesinin %50’nin altında ve şirketin hakim ortağının olmadığı, 05.02.2007 tarih ve 2007/UH.Z-419 sayılı Kurul Kararında hakkında kamu davası açılan şirket müdürünün sermayesinin yarısından azına sahip bulunduğu sermaye şirketinin ihalelere katılmasında hukuki bir engel bulunmadığının ifade edildiği iddia edilmektedir.

 

A- Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

Başvuru sahibinin iddiasına ilişkin olarak;

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 59 uncu maddesinin ikinci fıkrasında; “Bu Kanun kapsamında yapılan ihalelerden dolayı haklarında birinci fıkra gereğince ceza kovuşturması yapılarak kamu davası açılmasına karar verilenler ve 58 inci maddenin ikinci fıkrasında sayılanlar yargılama sonuna kadar Kanun kapsamında yer alan kamu kurum ve kuruluşlarının ihalelerine katılamaz…

 

58 inci maddesinin ikinci fıkrasında ise; “… Haklarında yasaklama kararı verilenlerin gerçek veya tüzel kişi olması durumuna göre; ayrıca bir şahıs şirketinde ortak olmaları halinde bu şahıs şirketi hakkında da, sermaye şirketinde ortak olmaları halinde ise sermayesinin yarısından fazlasına sahip olmaları kaydıyla bu sermaye şirketi hakkında da aynı şekilde yasaklama kararı verilir.” hükmü yer almaktadır.

 

Kamu İhale Genel Tebliğinde haklarında yasaklama kararı verilen şirket ortakları ile ilgili olarak;

 

4734 sayılı Kanunun 17 nci maddesinde sayılan yasak fiil veya davranışlarda bulunması sebebiyle aynı Kanunun 58 inci maddesinin 1 inci ve 2 nci fıkraları gereğince haklarında ihalelere katılmaktan yasaklama kararı verilen şirket ortak veya ortaklarının;

 

1) Ortağı olduğu şahıs şirketi,

 

2) Sermayesinin yarısından fazlasına sahip olması veya sermayesinin yarısından fazlasına sahip olmamakla birlikte idare ve temsile yetkili yönetim kurulu üyesi veya müdürü olması koşuluyla ortağı olduğu sermaye şirketi,

 

ortak hakkında verilmiş olan yasaklılık kararı devam ettiği süre içinde 4734 sayılı Kanunun 11 inci maddesi uyarınca anılan Kanun kapsamındaki idarelerin ihalelerine katılamayacaktır.

 

Ayrıca, haklarında ihalelere katılmaktan yasaklama kararı verilen şirket ortak veya ortaklarının bu şirketlerden ayrılarak başka şirketlere ortak olması halinde, ortak oldukları şirketler de, ortak hakkında verilmiş olan yasaklılık kararı devam ettiği süre içinde yukarıda 1 ve 2 nci maddelerde belirtilen esaslar gereğince anılan Kanun kapsamındaki idarelerin ihalelerine katılamayacaktır.”,

 

Teminatların gelir kaydedilmesi ile ilgili olarak ise;

 

İhale veya son başvuru tarihi itibarıyla haklarında yasaklama kararı veya haklarında kamu davası açılmış bulunan  aday veya isteklilerin;

 

1) İhaleye katılmaları halinde ihale dışı bırakılmaları ve geçici teminatlarının gelir kaydedilmesi,

 

2) Bu durumlarının tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında tespit edilememesi nedeniyle bunlardan biri üzerinde ihale yapılmış ancak ihale kararı ihale yetkilisince onaylanmamış olması durumunda, bu isteklilerin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılması ve geçici teminatlarının gelir kaydedilmesi,

 

3) Bu durumlarının ihale kararı onaylandıktan sonra sözleşmenin imzalanmasına kadar geçen süre içinde anlaşılması durumunda ihale kararının iptali ile duruma göre kesin teminatın veya geçici teminatın gelir kaydedilmesi,

 

4) Bu durumlarının sözleşme yapıldıktan sonra anlaşılması halinde, sözleşmenin 4735 sayılı Kanunun 21 inci maddesi hükmü uyarınca feshedilmesi ve hesabın genel hükümlere göre tasfiyesi ile kesin teminatın ve varsa ek kesin teminatların gelir kaydedilmesi,

 

Gerekmektedir.

 

İhale veya son başvuru tarihi itibarıyla haklarında ihalelere katılmaktan yasaklama kararı bulunmayan veya haklarında kamu davası açılmamış aday veya istekliler hakkında, ihale süreci içerisinde herhangi bir idare tarafından yasaklama kararı verilmesi veya haklarında kamu davası açılması durumunda yasaklama kararının Resmi Gazete’de yayım tarihinden veya haklarında kamu davası açıldığı tarihten önce teklif vermiş olan istekliler açısından yukarıdaki hükümlerin uygulanmasına imkan bulunmamaktadır. Bu durumda olan aday veya isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılarak geçici teminatları iade edilecektir. İhale sürecine göre, ihale komisyonu kararı veya ihale yetkilisinin onayı iptal edilecek ve usulüne uygun olarak verilmiş diğer teklifler değerlendirilmeye tabi tutularak ihale süreci tamamlanacaktır. Bu durum hakkında, usulüne uygun şekilde teklif vermiş olan diğer aday veya isteklilere yazılı olarak bilgi verilecektir.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

4734 sayılı Kanunun 58 inci ve 59 uncu maddeleri uyarınca, hakkında kamu davası açılmasına karar verilenler ile birlikte bunların sermayesinin yarısından fazlasına sahip oldukları sermaye şirketlerinin de anılan Kanun kapsamında yer alan kamu kurum ve kuruluşlarının ihalelerine katılamayacağı, Kamu İhale Tebliğinin anılan düzenlemeleri ile de, haklarında ihalelere katılmaktan yasaklama kararı verilen şirket ortaklarının, sermayesinin yarısından fazlasına sahip olmamakla birlikte idare ve temsile yetkili müdürü olması koşuluyla ortağı olduğu sermaye şirketinin anılan Kanun kapsamındaki idarelerin ihalelerine katılamayacağı, ihale veya son başvuru tarihi itibarıyla haklarında yasaklama kararı veya haklarında kamu davası açılmış bulunan isteklilerin, ihaleye katılmaları halinde ihale dışı bırakılmaları ve geçici teminatlarının gelir kaydedilmesi gerektiği hüküm altına alınmıştır.

 

Buna göre haklarında yukarıda yer alan madde kapsamında kamu davası açılan kişiler yargılama sonuna kadar 4734 sayılı Kanun kapsamında yer alan kamu kurum ve kuruluşlarının ihalelerine katılamayacakları gibi, 4734 sayılı Kanunun “İhaleye Katılamayacak Olanlar” başlıklı 11 inci maddesinin; İlk fıkrasının (a) bendinde yer alan “Bu Kanun ve diğer kanunlardaki hükümler gereğince geçici veya sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olanlar ile 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlardan ve organize suçlardan dolayı hükümlü bulunanların doğrudan veya dolaylı veya alt yüklenici olarak kendileri veya başkaları adına hiçbir şekilde ihalelere katılamazlar.” hükmü gereği haklarında kamu davası açılan bu kişiler yargılama bitene kadar doğrudan veya dolaylı veya alt yüklenici olarak kendileri veya başkaları adına da hiçbir şekilde ihalelere katılamazlar.

 

Bunun dışında Kanunun 11 inci maddesinin 4 üncü fıkrasında “Bu yasaklara rağmen ihaleye katılan isteklilerin ihale dışı bırakılarak geçici teminatlarının gelir kaydedileceği, ayrıca, bu durumun tekliflerin değerlendirmesi aşamasında tespit edilememesi nedeniyle bunlardan biri üzerine ihale yapılmışsa, teminatı gelir kaydedilerek ihalenin iptal edileceği” hüküm altına alınmıştır.

 

İdare tarafından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından 15.01.2008 tarih ve 180/99-379 sayılı yazı ile başvuru sahibi Seç İnşaat San. ve Tic. Turizm Ltd. Şti., ortakları İbrahim ÇALPAN, Meral CANTEKİNLER, Ali Rıza KURUTOĞLU, Özkan SERT ve Selahattin ÇALPAN hakkında kamu davası açılıp açılmadığı hususunun sorulduğu, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının 16.01.2008 tarih ve 2008/115 yazısı ile Selahattin ÇALPAN hakkında kamu davası (Ankara 1. Ağır Ceza Mahkemesinin 2007/66 Esası) açıldığı, diğer şahıslar adına ve başvuru sahibi Seç İnşaat San. ve Tic. Turizm Ltd. Şti. ortakları hakkında açılmış bir kamu davasının bulunmadığının bildirildiği, ancak 18.01.2008 tarihli ihale kararında başvuru sahibinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılma gerekçesi olarak hakkında kamu davası açılmış olması hususunun kayda alındığı görülmüştür.

 

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının anılan yazısında hakkında kamu davası açılan Selahattin ÇALPAN başvuru sahibinin teklifinde yer alan 26.05.1986 tarih ve 1518 sayılı Ticaret Sicil Gazetesi örneğinden Seç İnşaat San. ve Tic. Turizm Ltd. Şti.,’nin %90 ortaklık oranına sahip ve şirket müdürü olduğu, anılan şirkete ait hisse devrine ilişkin Ağustos.2006 tarih ve 6627 sayılı Ticaret Sicil Gazetesi örneğinde 107000 adet paya karşılık İbrahim ÇALPAN, 8800 adet paya karşılık Selaattin ÇALPAN, 200 paya karşılık Meral CANTEKİNLER, 200 paya karşılık Ali Rıza KURUTLU ve 100 paya karşılık Özkan SERT bilgisinin yer aldığı söz konusu belgede şirket müdürünün kim olduğuna ilişkin herhangi bir bilginin yer almadığı, yine anılan tüzel kişiliğe ilişkin hisse devrine ilişkin 25.06.2007 tarih ve 6837 sayılı Ticaret Sicil Gazetesi örneğinde ise Selahattin ÇALPAN’ın ortaklıktan çıkarılarak hisselerinin İbrahim ÇALPAN’a devredildiği ve anılan kişinin ortaklıktan çıkartılması sebebiyle şirket müdürlüğü görevine de İbrahim ÇALPAN’nın getirildiği bilgisinin yer aldığı, bu bilgiden tüzel kişiliğin %50’sinden fazla hisseye sahip olmayan ortağı Selahattin ÇALPAN’ın 25.06.2007 tarihine kadar Seç İnşaat San. ve Tic. Turizm Ltd. Şti.,’nin şirket müdürlüğü görevini yürüttüğü bu tarihten sonra tüzel kişilik ile herhangi bağının kalmadığı ve anılan kişinin Kurumun web sayfasından yapılan inceleme neticesinde 18.03.2007 tarihinden itibaren 5 yıl süre ile ihalelere katılmaktan yasaklandığı tespit edilmiştir. 

 

İhaleye teklif veren isteklinin tüzel kişilik Seç İnşaat San. ve Tic. Turizm Ltd. Şti. olduğu, ticaret sicil gazetesinden şirket ortaklarının adlarının İBRAHİM ÇALPAN (97,5 hisse), Meral CANTEKİNLER (1 hisse), Ali Rıza KURUTLU (1 hisse), Özkan SERT (0,5 hisse) olduğu ve şirketi temsile yetkili kişinin İbrahim ÇALPAN olduğu, ihaleye katılım belgelerinin başvuru sahibi adına vekaleten Mükremin ÇALPAN tarafından imzalandığı, katılım belgeleri arasında vekaletname ve imza beyannamesinin bulunduğu, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının 16.01.2008 tarih ve 2008/115 sayılı yazısından başvuru sahibi tüzel kişiliğin şirket ortakları hakkında açılmış kamu davası ve Kurumun web sayfasında yer alan yasaklılar listesinde başvuru sahibi tüzel kişilik hakkında alınmış bir yasaklılık kaydının bulunmadığı anlaşıldığından başvuru sahibinin teklifinin bu gerekçeyle değerlendirme dışı bırakılmaması gerektiği anlaşılmıştır.

 

Ancak ;

 

Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “İsteklinin organizasyon yapısı ve personel durumu ile kaliteye ilişkin belgeler” başlıklı 41 inci maddesinde; “Asgari yeterlik kriteri olarak anahtar teknik personel öngörülmesi halinde, ilgilinin en az beş yıl deneyimli mimar veya mühendis olması yeterlidir. Ancak, bu kişilerin ihale tarihinden önce işe alınmış ve ihale tarihi itibarıyla isteklinin bünyesinde bulunuyor olması şartlarının aranması zorunludur. Özel sektörde geçen deneyim süresi ilgili meslek odası kayıt süresini gösteren belgeyle, kamuda geçen deneyim süresi hizmet çizelgesi ve/veya meslek odası üye kayıt belgesiyle; isteklinin bünyesinde bulunuyor olduğu hususu ise, ilgili adına prim ödendiğini veya ilgilinin işe alındığını gösteren sosyal güvenlik kurumu onaylı belgeler ile tevsik edilir.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

            İdari şartnamenin 7.3.2 maddesi düzenlemesi ile üç adet anahtar teknik personelin istekli bünyesinde bulunuyor olma şartı aranan şikayete konu ihalede, başvuru sahibinin teklif dosyasında yer alan ve anahtar teknik personel olarak taahhüt ettiği Mehmet Şirin KURT’un ihale tarihinden önce işe alınmış ve ihale tarihi itibarıyla isteklinin bünyesinde bulunuyor olması şartını tevsik etmesi amacıyla işe başlayacağı/ başladığı tarih 01.06.2006 tarihinin yer aldığı Sosyal Sigortalar Kurumu işe giriş bildirgesinin verildiği, ihalenin yapıldığı tarih dikkate alındığında anılan kişinin ihale tarihi itibari ile istekli bünyesinde bulunduğuna ve adına prim ödendiğine ilişkin belge vermesi mümkün olduğu halde herhangi bir belgeye teklifinde yer vermediği, bu nedenle anılan kişinin ihale tarihinden önce işe alınmış ve ihale tarihinden itibaren istekli bünyesinde çalıştığı hususunun idarece ilgili sigorta il müdürlüğünden teyit edildikten sonra teklifinin yeniden değerlendirilmesi gerekmektedir.

 

B- İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 20 nci maddesi yönünden yapılan inceleme sonucunda tespit edilen aykırılıklar ve buna ilişkin inceleme ve hukuki değerlendirme aşağıda yapılmıştır:

 

            (ı) bendi gereğince tekliflerin değerlendirilmesi aşamasındaki işlemlerde eşit muamele yapılıp yapılmadığı yönünden yapılan incelemede,

 

Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “Belge düzenleme koşulları” başlıklı 51 nci maddesinde “İş ortaklığınca gerçekleştirilen işlerde, ortakların her birine iş ortaklığındaki hissesini gösteren; konsorsiyumlarda ise her bir ortağa, ortaklar tarafından gerçekleştirilen iş kısımlarını da belirtir, aynı iş durum veya iş bitirme belgesi düzenlenerek verilir.” hükmü yer almaktadır.

 

İdari şartnamenin 7.3.1 maddesi düzenlemesi ile teklif edilen bedelin %100’ünden az olmamak üzere tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesi istenilen ihalede; 18.01.2008 tarihli ihale kararı ile ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi olarak belirlenen İnelsan İnş. Elt. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin teklifinde, ihaleyi yapan idare tarafından düzenlenen 6.290.956,00 YTL sözleşme bedelli “Sakarya Merkez Hükümet Konağı” işine ait 5.341.888,72 YTL belge tutarlı 03.12.2007 tarih ve 11065 sayılı iş deneyim belgesine teklifinde yer verdiği, söz konusu belgede belgeye konu işin yüklenici sıfatıyla İnelsan-Vestan Ortak girişiminin adının yer aldığı ancak ortaklık oranının belirtilmediği, incelenen ihaleye yüklenici sıfatını taşıyan ortak girişimin ortağı Vestan Müt. San ve Tic. Ltd. Şti.’nin de teklif verdiği ve aynı tarih ve sayılı iş deneyim belgesine teklifinde yer verdiği, idare tarafından her iki isteklinin de sunmuş olduğu iş deneyim belgesinin aynı belge tutarı dikkate alınarak güncelleme yapıldığı ve geçerli teklif olarak değerlendirildiği tespit edilmiştir.

 

Söz konusu belgelerin anılan Yönetmeliğin yukarıda aktarılan hükmüne aykırı olarak düzenlendiği, sözleşme bedeli 6.290.956,00 YTL olan ve 31.07.2007 tarihinde tasfiye edilen işe ilişkin olarak her iki istekliye de 5.341.888,72 YTL tutarlı belge düzenlendiği, belgede ortaklık oranlarının belli olmadığı, belgeyi düzenleyen idare ile ihaleyi yapan idare aynı olması sebebiyle anılan isteklilerin tekliflerinde yer vermiş oldukları aynı iş deneyim belgesinin ortaklık oranları belirtilerek belge tutarları dikkate alınarak asgari yeterlik kriterlerini karşılayıp karşılamadığı hususunun yeniden değerlendirilmesi gerekmektedir.

 

Sonuç olarak yukarıda mevzuata aykırılığı belirlenen ihale işlemlerinin düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikteki işlemler olduğu tespit edildiğinden yapılan açıklamalar doğrultusunda  tekliflerin değerlendirilmesi ve bu aşamadan sonraki ihale işlemlerinin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi gereğince düzeltici işlem tesis edilmesine,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul