• Karar No: 2008/UY.Z-154
  • Toplantı No: 2008/003
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 14.01.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/003
Gündem No :38
Karar Tarihi:14.01.2008
Karar No :2008/UY.Z-154
Şikayetçi:
 Baltaş inşaat san ve Tic. Ltd. Şti., İnönü Caddesi No:22 27070 Şahinbey/GAZİANTEP
 İhaleyi yapan idare:
 T. C. Kahramanmaraş İl Özel İdaresi, Trabzon Cad. Özel İdare İş Merkezi Kat:12 KAHRAMANMARAŞ
Başvuru tarih ve sayısı:
 22.10.2007 / 29970
Başvuruya konu ihale:
 2007/86316 İhale Kayıt Numaralı “400 Yataklı Kahramanmaraş Devlet Binası Ek Bina İnşaatı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

28.11.2007 tarih ve 06.09.03.0132/2008-57E sayılı Esas İnceleme Raporu ile 03.01.2008 tarih ve 06.09.03.0132/2008-57E sayılı  Ek Esas İnceleme Raporunda;

 

T. C. Kahramanmaraş İl Özel İdaresi tarafından 27.07.2007 tarihinde Belirli İstekliler Arasında İhale Usulü ile yapılan “400 Yataklı Kahramanmaraş Devlet Hastanesi Ek Bina İnşaatı” ihalesine ilişkin olarak Baltaş  İnş.  San ve Tic. Ltd. Şti.’nin 22.10.2007 tarih ve 29970 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunduğu, 05.11.2007 tarih ve 2007/AK.Y-903.1 sayılı Kurul kararı ile “1) İddiaların incelenmesine geçilmesine, 2) İhale sürecinin durdurulmasına,” karar verildiği,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

Tespit edilen mevzuata aykırılıkların değerlendirilerek gereği yapılmak üzere ihaleyi yapan idarenin ilgili olduğu İçişleri Bakanlığı’na bildirilmesine,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; ihale ilanının 4.4. maddesinde benzer iş olarak Yapım İşlerinde İş Deneyiminde Değerlendirilecek Benzer İşlere Dair Tebliğ’de yer alan B II grubu işlerin gösterildiği oysa; B III grubu işlerin gösterilmesi gerektiği, bu durumun mevzuata uygun olmadığı iddia edilmektedir.

 

Başvuru sahibinin iddialarına ilişkin inceleme ve hukuki değerlendirme aşağıda yapılmıştır:

 

Ön Yeterlilik Şartnamenin 9.4. maddesinde;  Bu ihalede benzer iş olarak, Yapım İşlerinde İş Deneyiminde Değerlendirilecek Benzer İşlere Dair Tebliğ’in B/II grupta yer alan işler kabul edilecektir.” düzenlemesi,

 

İhale konusu işe ait ilanın 4.4. maddesinde; “Bu ihalede benzer iş olarak, Yapım İşlerinde İş Deneyiminde Değerlendirilecek Benzer İşlere Dair Tebliğ’in B/II grupta yer alan işler ve ihale konusu iş veya benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri; İnşaat Mühendisliği veya Mimarlık bölümleridir.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

İhale konusu işin miktarı ve türü, ihale ilanının 2 nci maddesinin (a) bedinde ve idari şartnamenin “İhale konusu işe ait bilgiler” başlıklı 2 nci maddesinin (c) bendinde; “400 yataklı hastane inşaatı ile her türlü mekanik, elektrik tesisatları ve çevre düzenlemesi işi” olarak tanımlanmıştır.

 

Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “İş deneyim belgeleri” başlıklı 40 ıncı maddesinde; “İş deneyiminde değerlendirilecek benzer işler; ihale konusu iş veya işin bölümleriyle nitelik ve büyüklük bakımından benzerlik gösteren, aynı veya benzer inşaat usul ve tekniği gerektiren, tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipman ile mali güç, ihtisas ve organizasyon gerekleri itibariyle benzer özellikteki işlerdir.

 

Belirtilen esaslara uygun biçimde, hangi nitelikteki iş ya da işlerin benzer iş kabul edileceği ilgili idarece tespit edilir ve ihale veya ön yeterlik dokümanı ile ihale veya ön yeterliğe ilişkin ilan veya davet belgelerinde belirtilir.

 

İhale komisyonları, iş deneyimi olarak sunulan belgelerin ihale konusu işe benzerlik ve öngörülen asgari tutarı sağlayıp sağlamadıkları yönünden yapacakları yeterlik değerlendirme işlemlerini bu Yönetmelikte yer alan esaslara göre gerçekleştirirler.” hükmü yer almaktadır.

İdarenin bu hususta Bayındırlık ve İskan İl Müdürlüğü’ne yazdığı 09.07.2007 tarih ve 3210 sayılı yazısında; ihale konusu işin Yapım İşlerinde İş Deneyiminde Değerlendirilecek Benzer İşlere Dair Tebliğ’inde belirtilen benzer iş gruplarından hangisine girdiğinin kendilerine bildirilmesi istenmiştir. Bayındırlık ve İskan İl Müdürlüğü’nün 20.07.2007 tarih ve 3008 sayılı cevabında; “Tarafımızdan bahse konu işin projeleri, detayları ve mahal listesi üzerinde yapmış olduğumuz inceleme neticesinde; Söz konusu inşaatta hastane esas girişi ile ilişkili zemin katta 3 adet seminer salonu, aynı zamanda 400 kişilik konferans salonu bulunmaktadır. Bütün servislerde normal hastanelerde bulunması gereken mahaller haricinde şef odaları, şef yardımcısı odaları, baş asistan odaları ve her servise ait derslikler mevcuttur. Bununla birlikte ameliyathanelerde seminer salonlarından ve konferans salonundan eğitim amaçlı olmak üzere operasyonların canlı olarak izlenebilmesi için kamera bağlantıları ve görüntü sistemleri bulunmaktadır.

İhalesi yapılacak olan 400 Yataklı Devlet Hastanesi Ek Bina İnşaatının toplam inşaat alanı yaklaşık olarak 79.000,00 - 80.000,00 m2 olup, bunun 71.500,00 m2 si hastane binası, 1250,00 m2 si misafirhane ve doktor yatakhaneleri, 6.400,00 m2 de kapalı otoparktan oluşmaktadır.

 

4734 sayılı İhale Kanunu Yapım işleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği hükümlerine göre idarelerin benzer iş belirlemesine esas olmak üzere yayımlanan Kamu ihale Kurumunun 29.12.2005 gün ve 26038 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yapım İşlerinde İş Deneyiminde Değerlendirilecek Benzer İşlere Dair Tebliğ´in Benzer İş Grupları Listesindeki 8 ana başlık ve alt grupları dikkate alındığında, söz konusu yapım işinde Üst Yapı Grubu İşler BIII sınıfına dahil olan normal hastanelerde bulunması gereken mahal ve özelliklerden ilave olarak yukarıda saymış bulunduğumuz bölüm ve özellikleri de taşımaktadır. Her ne kadar işin adı 400 Yataklı Devlet Hastanesi Ek Bina İnşaatı olsa da mahal özellikleri, içeriği, hizmet amacı ve teknik donanımı göz önüne alındığında bahse konu yapım işinin ihtisas ve araştırma hastanesi olduğu görülmektedir. Bu durumda söz konusu yapım işinin Kamu İhale Kurumunun 29.12.2005 gün ve 26038 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Yapım İşlerinde İş Deneyiminde Değerlendirilecek Benzer İşlere Dair Tebliğ´in Benzer İş Grupları Listesindeki Üst Yapı Grubu İşler de B/II sınıfına dahil olacağı kanaatine varılmıştır.” ifadelerine yer verildiği görülmüştür.

 

Öte yandan, Yapım İşlerinde İş Deneyiminde Değerlendirilecek Benzer İşlere Dair Tebliğ’de; “İdareler, ilanda ve idari şartnamede ihale edecekleri yapım işinin ekteki “Benzer İş Grupları Listesi”nde yer alan iş gruplarından hangisine dahil olduğunu tespit edecekler ve bu grubu esas almak suretiyle benzer iş belirlemesi yapacaklardır.” düzenlemesi bulunmaktadır.

 

Yine aynı Tebliğ’in eki benzer iş grupları listesinde yer alan B/II grubu içinde; “Özelliği olan ihtisas hastaneleri”, B/III grubu içinde; “Hastaneler, doğumevleri, rehabilitasyon ve tedavi merkezleri” işlerinin belirlendiği tespit edilmiştir.

 

İdarece 31.08.2007 tarihinde yapılan Ön Yeterlilik Değerlendirilmesinde  başvuru sahibi Baltaş İnş. San. Tic. Ltd. Şti.’nin yanı sıra İzka İnş. Taah. Müh. Tek. Amb. San. ve Tic. Ltd. Şti., Al-Reş İnş. Taah. Tic. ve San. Ltd. Şti., Peker İnş. ve Tic. Koll. Şti. ve Hazar Demirçelik İnş. Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığı, Aksu İnş. Taah. Tic. San. ve Nak. İth. Ve İhr. Ltd. Şti., Genç İnş. Ltd. Şti., Emtaş Yapı Taah. ve Tic. Ltd. Şti. ve Aram İnş. Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığı, Güryapı Taah. İnş. Turz. Tic. Ltd. Şti. ve Ruto Taah. ve İnş. Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığı, İntim İnş. ve Turz. Müş. Ltd. Şti., Güneştekin İnş. Turz. Oto. ve Tic. Ltd. Şti., Gürbüz İnş. Taah. San. ve Tic. A.Ş., Öz-Fidan İnş. Pet. Gıd. Tem. Turz. San. ve Tic. Ltd. Şti. ve Yavuzlar Nak. Turz. İnş. Teks. San. Tic. A.Ş. İş Ortaklığı, Doğcan İnş. Taah. Org. Yed. San. ve Tic. Ltd. Şti. ve Ermit Müh. İnş. San. Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığı, Kazova İnş. San. Tic. Ve Turz. A.Ş., Sayar İnş. Taah. ve Tic. Ltd. Şti. ve Kalyon İnş. San. Tic. A.Ş ve Çakır Yapı Tic. A.Ş. İş Ortaklığı,.’nın  yeterli görülmeme gerekçeleri arasında “adaylarca sunulan iş deneyim belgesinin B/II grubuna girmemesi” gerekçesinin de yer aldığı tespit edilmiştir.

 

Başvuru konusu ihalenin ihale ilanı ve ön yeterlik şartnamesinde Yapım İşlerinde İş Deneyiminde Değerlendirilecek Benzer İşlere Dair Tebliğ düzenlemelerine aykırı bir şekilde söz konusu ihalede benzer iş olarak anılan Tebliğde yer alan B/II grubu işlerin belirlenmesinin teklif değerlendirilmesine esas ihale sonucuna etkili olduğu, rekabeti engelleyici nitelik taşıdığı ve ön yeterlilik değerlendirmesinin bu haliyle 4734 sayılı Kamu İhale Kanunun temel ilkelerine uygun olmadığı sonucuna varılmıştır.

 

Yukarıda mevzuata aykırılığı belirtilen işlemler nedeniyle ihale işlemleri ve ihale kararının iptaline karar verilmesi gerekmekte ise de, iddiaların incelenmesi kapsamında yapılan inceleme sonucunda iptal kararı verilmesi mümkün bulunmadığından tespit edilen mevzuata aykırılıkların değerlendirilerek gereği yapılmak üzere ihaleyi yapan idareye bildirilmesi gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

Tespit edilen mevzuata aykırılığın değerlendirilerek gereği yapılmak üzere ihaleyi yapan idareye bildirilmesine,

 

Oyçokluğu ile karar verildi.

Karşı Oy:

EK GEREKÇE

 

İncelemeye konu ihalede; iddiaların incelenmesi kapsamında yapılan inceleme sonucunda tespit edilen mevzuata aykırılıkların idari ve/veya cezai yönleriyle gereği yapılmak üzere İçişleri  Bakanlığına bildirilmesine de karar verilmesi gerektiği  yönündeki düşüncemle  karara katılıyorum.

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul