İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 22 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2008/UY.Z-1706
  • Toplantı No: 2008/023
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 28.04.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/023
Gündem No :2
Karar Tarihi:28.04.2008
Karar No :2008/UY.Z-1706
Şikayetçi:
 Tuba İnşaat Taah. Tic. ve San. Ltd. Şti., Mesudiye Mah. Hastane Cad. Şenol Apt. 68/4 MERSİN
 İhaleyi yapan idare:
 Gaziantep İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, 100.Yıl Atatürk Kültür Parkı İçi Şehitkamil / GAZİANTEP
Başvuru tarih ve sayısı:
 09.04.2008 / 10241
Başvuruya konu ihale:
 2008/27402 İhale Kayıt Numaralı “Gaziantep Kalesi 2008 Yılı Restorasyonu Yapım İşi” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

22.04.2008 tarih ve 06.02.06.0157/2008-16 sayılı Ön İnceleme Raporunda;

 

            Gaziantep İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından 26.03.2008 tarihinde 4734 sayılı Kanunun “İstisnalar” başlıklı 3 üncü maddesinin (i) bendi gereğince yapılan Gaziantep Kalesi 2008 Yılı Restorasyonu İşi ihalesine ilişkin olarak Tuba İnşaat Taah. Tic. ve San. Ltd. Şti.’ nin 09.04.2008 tarih ve 10241 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunduğu,

 

Yapılan inceleme neticesinde;

 

Başvurunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Şikayet dilekçesi ve Ön İnceleme Raporu incelendi:

 

Başvuru dilekçesinde özetle;

 

Gaziantep İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünce 26.03.2008 tarihinde yapılan “Gaziantep Kalesi 2008 Yılı Restorasyonu İşi” ihalesine ait ilanda, uygulanacak ihale usulünün belirtilmediği,

 

Bu durumun, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu Kapsamında Kültür Varlıkları, Rölöve, Restorasyon, Restitüsyon Projeleri, Sokak Sağlıklaştırma, Çevre Düzenleme Projeleri ve Bunların Uygulanması ile Değerlendirme, Muhafaza, Nakil İşleri ve Kazı Çalışmalarına İlişkin Mal ve Hizmet Alımına Dair Yönetmeliğin 15 inci maddesine aykırılık oluşturduğu,

 

Ayrıca, teklif mektubunun 4734 sayılı Kanun ve ilgili mevzuat kapsamındaki standart form formatında uygulandığı, dolayısıyla ihalenin iptal edilmesi gerektiği,

 

            iddia edilmektedir.

 

2008/27402 İKN´li “Gaziantep Kalesi 2008 Yılı Restorasyonu” işinin 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında bir kültür varlığı olup olmadığına ilişkin Kurumun 09.04.2008 tarih ve 674-6299 sayılı yazısına istinaden cevaben gönderilen Gaziantep İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün 10.04.2008 tarih ve 1352 sayılı yazısında; “Gaziantep Kalesi 2008 Yılı Restorasyonu işinin 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında bir kültür varlığı olduğu” belirtilerek, yazı ekinde “tescilli taşınmaz kültür varlığı olduğuna dair Adana Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünce hazırlanan Kurul kararı” gönderilmiştir. Ayrıca, Gaziantep İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Gaziantep Müze Müdürlüğünün faks iletisi ile gönderilen 15.04.2008 tarih ve 444 sayılı yazısı ekinde de; “Gaziantep Kalesinin taşınmaz kültür varlığı olarak tescillendiğini ve arkeolojik sit sınırının onandığına ilişkin rapor”, “tescil kararı ile ilgili yazı ve kurul kararı” ile “tescil fişi” gönderilmiştir.

                                                                                                                                                   

Dolayısıyla, ihale kapsamında2008 Yılı Restorasyonu” yapılmak istenen “Gaziantep Kalesinin” 21.7.1983 tarih ve 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında olduğu anlaşılmıştır.

 

4734 sayılı Kanunun “İstisnalar” başlıklı 3 üncü maddesinin (i) bendinde, “21.7.1983 tarihli ve 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamındaki kültür varlıklarının rölöve, restorasyon, restitüsyon projeleri, sokak sağlıklaştırma, çevre düzenleme projeleri ve bunların uygulamaları ile değerlendirme, muhafaza, nakil işleri ve kazı çalışmalarına ilişkin mal ve hizmet alımlarıbu Kanunun istisnaları arasında sayılmıştır.

 

Yukarıda açıklanan nedenle, başvuru sahibinin şikayetinin, istisna kapsamında sayılan bir işe ilişkin olduğu tespit edilmiştir.

 

Kamu İhale Kurumunun görevleri 4734 sayılı Kanunun 53 üncü maddesinde düzenlenmiş olup, bu görevlerin arasında anılan Kanuna göre yapılan ihalelere ilişkin itirazen şikayet başvuruları ile Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine aykırılık bulunduğu iddialarını inceleyerek sonuçlandırmak görevi bulunmaktadır. İncelemeye konu ihalenin anılan Kanun kapsamında olmadığı tespit edilmiştir. Bu itibarla 4734 sayılı Kanuna tabi olmayan ihale ile ilgili olarak Kamu İhale Kurumunun inceleme görev ve yetkisi bulunmamaktadır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

Başvurunun uygun bulunmadığına,

 

Esasta
   Oybirliği gerekçede oyçokluğu ile karar verildi.

Karşı Oy:

Şikayet dilekçesi ve eklerinin birer örneğinin, Kültür ve Turizm Bakanlığı’na gönderilmesine karar verilmesi gerektiği yönündeki düşüncemle,  karara katılıyorum.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul