En son güncellemeler 29 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2008/UY.Z-1784
  • Toplantı No: 2008/023
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 28.04.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/023
Gündem No :89
Karar Tarihi:28.04.2008
Karar No :2008/UY.Z-1784
Şikayetçi:
 MBT Yapı İnş. Nak. Gıda Sosyal Hiz. Taah. İth. İhrc. San.Tic. Ltd. Şti., Kurtismail Paşa 7.Sokak Sultan Apt. No:8 DİYARBAKIR
 İhaleyi yapan idare:
 Diyarbakır Çocuk Hastalıkları Hastanesi Başhekimliği, Hastaneler Caddesi 21400 Dağkapı / DİYARBAKIR
Başvuru tarih ve sayısı:
 14.04.2008 / 10725
Başvuruya konu ihale:
 2008/24449 İhale Kayıt Numaralı “2 adet 1.600 Kg Kapasiteli 6 Duraklı Asansörlerin Yenilenmesi Yapım İşi ” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

21.04.2008 tarih ve 06.0209.G020/2008-29 sayılı Ön İnceleme Raporunda;

 

            Diyarbakır Çocuk Hastalıkları Hastanesi Başhekimliği tarafından 14.03.2008 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “2 adet 1.600 Kg Kapasiteli 6 Duraklı Asansörlerin Yenilenmesi Yapım İşi  ”ihalesine ilişkin olarak MBT Yapı İnş. Nak. Gıda Sosyal Hiz. Taah. İth. İhrc. San.Tic. Ltd. Şti.’nin 14.04.2008 tarih ve 10725 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunduğu,

 

Yapılan inceleme neticesinde;

 

İddiaların incelenmesine geçilmesine,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Şikayet dilekçesi ve Ön İnceleme Raporu incelendi:

 

Başvuru dilekçesinde özetle; başvuru konusu ihalede idari şartname ve ilanın “Diğer Hususlar” bölümünde;  İhaleye B/3 grubu işdeneyim belgesi ile katılan isteklilerin işdeneyim belgesi olarak sundukları işin kapsamı içerisinde asansör tesisine ait imalatların bulunduğunu kanıtlayıcı belgeleri ( hakediş vb.) eklemek zorundadır.” düzenlemesinin yer aldığı, anılan ihaleye şirketin % 60 ortağı Mimar Erdem TEĞİN’in iş denetleme belgesi ile katıldıkları, teklif ekinde Belediye ile yapılan protokol, inşaat ruhsatı, iskan ruhsatı ve SSK bordroları sunulmasına rağmen teklifin değerlendirme dışı bırakıldığı, idarece yapılan bu uygulamanın mevzuata aykırı olduğu iddia edilmektedir.

 

İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 8 inci maddesinde başvurularda aranacak şekil unsurları düzenlenmiş, aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin altıncı fıkrasında ise, birinci fıkranın (ç) ve (e) bendinde sayılan belgeler ile ikinci fıkrada yer alan bilgileri içermeyen ve henüz başvuru süresi dolmamış olan itirazen şikayet başvurularıyla ilgili olarak başvuru süresinin sonuna kadar söz konusu eksikliklerin başvuru sahibi tarafından giderilebileceği, anılan Yönetmeliğin 17 nci maddesinde, Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin birinci fıkrasının (b), (c), (ç), (d) ve (e) bentleri bakımından bir aykırılığın tespiti halinde Kurul tarafından başvurunun iddiaların incelenmesi kapsamında incelenip incelenmeyeceğine karar verileceği hükme bağlanmış, aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesinde; iddiaların incelenmesine geçilmesinin koşulları düzenlenmiştir.

 

Yapılan inceleme sonucunda, başvuru dilekçesine başvuruda bulunmaya yetkili olunduğuna dair belgeler ile imza sirkülerinin aslı veya yetkili mercilerce onaylı örneklerinin eklenmediği hususu tespit edilmiş olup, tespit edilen aykırılığın, İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin altıncı fıkrası uyarınca 15 günlük itirazen şikayet süresi içerisinde  tamamlanmadığı anlaşılmıştır.

 

 

İncelenen ihalede, Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine aykırılık iddialarının somut ve ciddi nitelikte bulunmaması nedeniyle Yönetmeliğin 22 nci maddesinde öngörülen iddiaların incelenmesine geçilmesinin kabul koşullarının oluşmadığı anlaşıldığından iddiaların incelenmesine geçilmesine gerek bulunmamaktadır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

Başvurunun uygun bulunmadığına,

 

Oyçokluğu ile karar verildi.

 

 

 

Karşı Oy:

 

            İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 17 inci maddesinin birinci fıkrası uyarınca; yapılan ön inceleme sonucunda anılan Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin birinci fıkrasının (b), (c), (ç), (d) ve (e) bentleri bakımından bir aykırılığın tespiti halinde Kurul tarafından başvurunun iddiaların incelenmesi kapsamında incelenip incelenmeyeceğine karar verilmektedir.

 

Sözkonusu başvuruda; İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 22 nci maddesinde belirtilen koşulların oluştuğu anlaşıldığından, iddiaların incelenmesine geçilmesi yönündeki düşüncemle, çoğunluk kararına katılmıyorum. 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul