En son güncellemeler 29 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2008/UY.Z-387
  • Toplantı No: 2008/006
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 28.01.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/006
Gündem No :16
Karar Tarihi:28.01.2008
Karar No :2008/UY.Z-387
Şikayetçi:
 Laloğlu Nakliyat İnşaat Mak. Tic. ve San. Ltd. Şti. VEKİLİ: Av.Afhan Topel 1371 Sokak Kasman İşmerkezi 2/405 Çankaya/İZMİR
 İhaleyi yapan idare:
 İzmir Bornova Belediye Başkanlığı, Bornova / İZMİR
Başvuru tarih ve sayısı:
 03.01.2008 /
Başvuruya konu ihale:
 2007/82048 İhale Kayıt Numaralı “İzmir İli Bornova İlçesi Işıkkent Çamdibi Altındağ Semtlerinde Yol ve Tretuar Yapım İşi” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

23.01.2008 tarih ve 06.00.09.G020/2008-12 sayılı Ön İnceleme Raporunda;

 

            İzmir Bornova Belediye Başkanlığı tarafından 26.07.2007 tarihinde Açık İhale Usulü  ile yapılan “İzmir İli Bornova İlçesi Işıkkent Çamdibi Altındağ Semtlerinde Yol ve Tretuar Yapım İşi” ihalesine ilişkin olarak başvuru sahibinin doğrudan dava açtığı, İzmir 3. İdare Mahkemesinin 21.11.2007 tarih ve E:2007/2018, K:2007/1779 sayılı kararıyla idari merci tecavüzü nedeniyle dilekçenin Kamu İhale Kurumuna tevdiine karar verildiği, söz konusu dilekçenin 03.01.2008 tarihinde Kurum kayıtlarına girdiği

 

Yapılan inceleme neticesinde;  

 

            4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince başvurunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Şikayet dilekçesi ve Ön İnceleme Raporu incelendi:

 

Başvuru dilekçesinde özetle; başvuru konusu ihaleye teklif ekinde sunulan iş deneyim belgesinin eksik ve yasal şartları taşımadığı gerekçesi ile teklifin değerlendirme dışı bırakıldığı anılan uygulamanın mevzuata aykırı olduğu iddia edilmektedir.

 

İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 8 inci maddesinde başvurularda aranacak şekil unsurları düzenlenmiş, aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin altıncı fıkrasında ise, birinci fıkranın (ç) ve (e) bendinde sayılan belgeler ile ikinci fıkrada yer alan bilgileri içermeyen ve henüz başvuru süresi dolmamış olan itirazen şikayet başvurularıyla ilgili olarak başvuru süresinin sonuna kadar söz konusu eksikliklerin başvuru sahibi tarafından giderilebileceği hükme bağlanmıştır.

Yapılan inceleme sonucunda, başvuru dilekçesine 4734 sayılı Kanunun 53 üncü maddesinin (j) bendinde öngörülen ve Kurumca güncellenen 285 YTL tutarındaki başvuru bedelinin Kurum hesaplarına yatırıldığına dair belgenin eklenmediği, başvuruda bulunmaya yetkili olunduğuna dair belgeler ile imza sirkülerinin aslı veya yetkili mercilerce onaylı örneklerinin eklenmediği, hususları tespit edilmiş olup, tespit edilen aykırılıkların İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin altıncı fıkrası uyarınca 15 günlük itirazen şikayet süresi içerisinde giderilmediği anlaşılmıştır.

 

Anılan Yönetmeliğin 17 nci maddesinde ise, Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin birinci fıkrasının (b), (c), (ç), (d) ve (e) bentleri bakımından bir aykırılığın tespiti halinde Kurul tarafından başvurunun iddiaların incelenmesi kapsamında incelenip incelenmeyeceğine karar verileceği hükmüne, 22 nci maddesinde ise; ihalenin ve ihaleyi yapan idarenin belli olması, Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine aykırılık iddialarının somut ve ciddi nitelikte olması, aynı ihaleye ilişkin ve aynı konuda esas incelemesine geçilmiş veya sonuçlandırılmış bir başvurunun olmaması, sözleşmenin imzalanmamış olması, ihalenin iptal edilmemiş olması hallerinde iddiaların incelenmesine geçilebileceği öngörülmüştür.

 

            Başvuru sahibinin 13.11.2007 tarihinde İzmir 3. İdare Mahkemesi nezdinde dava açtığı tarihinin Kamu İhale Kurumuna itirazen şikayet başvurusu tarihi kabul edildiğinde, Kuruma yapılan itirazen şikayet başvurusu için aranan on beş günlük sürenin aşılarak yapıldığı tespit edilmiştir.

 

            İdareden faks iletisi ile alınan belgeler incelendiğinde, kesinleşen ihale kararının en son istekliye 10.09.2007 tarihinde tebliğ edildiği ve sözleşmenin 30.10.2007 tarihinde imzalandığı görülmüştür. 

 

            İncelenen ihalede, sözleşmenin 4734 sayılı Kanunun 41 ve 42 nci madde hükmünde yer alan sürelere uygun olarak imzalanmış olması nedeniyle Yönetmeliğin 22 nci maddesinde öngörülen iddiaların incelenmesine geçilmesinin kabul koşullarının oluşmadığı anlaşıldığından iddiaların incelenmesine geçilmesine gerek bulunmamaktadır.

 

            Açıklanan nedenlerle;

 

Başvurunun uygun bulunmadığına  

 

Esasta
   Oybirliği  gerekçede oyçokluğu ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul