İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
  • Resmi Gazete:
  • Karar No: 2008/UY.Z-616
  • Toplantı No: 2008/007
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 04.02.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/007
Gündem No :123
Karar Tarihi:04.02.2008
Karar No :2008/UY.Z-616
Şikayetçi:
 Ali UĞUR Beysan Sanayi Sitesi Birlik Caddesi| No:32/69 Haramidere Avcılar/İSTANBUL
 İhaleyi yapan idare:
 Şişli Belediye Başkanlığı,Büyükdere Caddesi Esentepe Şişli/İSTANBUL
Başvuru tarih ve sayısı:
 24.01.2008 / 2653
Başvuruya konu ihale:
 İhalenin adı belirtilmemiştir.
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

30.01.2008 tarih ve 06.00.79.0085/2008-16 sayılı Ön İnceleme Raporunda;

 

            Şişli Belediye Başkanlığı tarafından yapılan ihalelere ilişkin olarak Ali UĞUR’un 24.01.2008 tarih ve 2653 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunduğu,

 

Yapılan inceleme neticesinde;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince başvurunun uygun bulunmadığına,

 

Başvuru dilekçesinin bir örneğinin ilgisi nedeniyle İçişleri Bakanlığı’na gönderilmesine,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Şikayet dilekçesi ve Ön İnceleme Raporu incelendi:

 

Başvuru dilekçesinde özetle;

 

            05.07.2007 tarihinde 2007/7898 İKN’Lİ işin ihalesinin uhdelerinde bırakıldığı ve bu işle ilgili sözleşmenin 18.07.2007 tarihinde imzalandığı, söz konusu işin tamamlanarak 23.08.2007 tarihinde geçici kabulünün yapıldığı, bu işten dolayı alacakları olduğu için Şişli 4. İcra Müdürlüğü’ne Şişli Belediyesi aleyhine icra takibi başlatıldığı, 4734 sayılı Kanunun 5 inci maddesinde ödeneği bulunmayan hiçbir iş için ihaleye çıkılamayacağının belirtildiği halde Şişli Belediyesinin aleyhine açılmış bir icra takibi varken yeni ihaleler yapmasının 4734 sayılı Kanuna aykırı olduğu iddia edilmektedir. 

 

İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 22 nci maddesinde; ihalenin ve ihaleyi yapan idarenin belli olması, Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine aykırılık iddialarının somut ve ciddi nitelikte olması, aynı ihaleye ilişkin ve aynı konuda esas incelemesine geçilmiş veya sonuçlandırılmış bir başvurunun olmaması, sözleşmenin imzalanmamış olması, ihalenin iptal edilmemiş olması hallerinde iddiaların incelenmesine geçilebileceği öngörülmüştür.

 

            İncelenen ihalede, şikayete konu ihalelerin belli olmaması nedeniyle Yönetmeliğin 22 nci maddesinde öngörülen iddiaların incelenmesine geçilmesinin kabul koşullarının oluşmadığı anlaşıldığından iddiaların incelenmesine geçilmesine gerek bulunmamaktadır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

1)      İddiaların incelenmesine geçilmesine gerek bulunmadığına,

 

2)      Başvuru dilekçesi ve eklerinin bir örneğinin ilgisi nedeniyle İçişleri Bakanlığı’na gönderilmesine,

 

   
   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul