İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 22 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2008/UY.Z-757
  • Toplantı No: 2008/009
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 14.02.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/009
Gündem No :1
Karar Tarihi:14.02.2008
Karar No :2008/UY.Z-757
Şikayetçi:
 İlci İnşaat San. ve Tic A.Ş., Birlik Mahallesi 2.Cadde 14.Sokak No:11 G.O.P./ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 T.C. Ulaştırma Bakanlığı Demiryollar, Limanlar ve Hava Meydanları İnşaatı Genel Müdürlüğü Hakkı Turayliç Caddesi 91. Sok. 4 D Blok Emek/ANKARA
Başvuru tarih ve sayısı:
 02.01.2008 / 76
Başvuruya konu ihale:
 2007/87004 İhale Kayıt Numaralı “Türkiye - Gürcistan (Kars- Tiflis) Demiryolu Türkiye Kesimi İnşaatı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

13.02.2008 tarih ve 06.00.02.0075/2008-1E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            T.C. Ulaştırma Bakanlığı Demiryollar, Limanlar ve Hava Meydanları İnşaatı Genel Müdürlüğü’nce  20.09.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Türkiye - Gürcistan (Kars- Tiflis) Demiryolu Türkiye Kesimi İnşaatı” ihalesine ilişkin olarak İlci İnşaat San. ve Tic A.Ş.’nin 29.11.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 28.12.2007  tarihli yazısı ile reddi  üzerine, başvuru sahibinin  02.01.2008 tarih ve 76 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 02.01.2008 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

1- 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

2-Tespit edilen aykırılıkların değerlendirilerek gereği yapılmak üzere ihaleyi yapan idareye bildirilmesine,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

T.C. Ulaştırma Bakanlığı Demiryollar, Limanlar ve Hava Meydanları İnşaatı Genel Müdürlüğü tarafından 20.09.2007 tarihinde yapılan “Türkiye- Gürcistan (Kars- Tiflis) Demiryolu Türkiye Kesimi İnşaatı” ihalesinin Özgün Yapı San. ve Tic. A.Ş. – Çelikler Taah. İnş. San. ve Tic. A.Ş. üzerinde bırakıldığı, kendi tekliflerinin ise ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif olarak belirlendiği,

 

1- İdari Şartnamenin 60 ıncı maddesi gereğince isteklilerin işin anahtar teslimi götürü bedel teklif istenen bölümü ve  birim fiyat teklif istenen bölümü için ayrı ayrı teklif mektubu vermeleri gerekirken, ihale üzerine bırakılan isteklinin tek teklif mektubu vermiş olduğu ve bu durumun mevzuata aykırı olduğu,

 

2- İhale üzerinde bırakılan isteklinin teklifinde bazı iş kalemlerinin analizlerinin ve teklif rayiç listesinin bulunmadığı ve 2 no’lu zeyilname ile değiştirilen teklif eki metraj cetvellerinin ve birim fiyat tariflerinin dikkate alınmadığı, şartnamenin ilk haline göre teklif verildiği, bu nedenle söz konusu isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

1- İdari Şartnamenin 60 ıncı maddesi gereğince isteklilerin işin anahtar teslimi götürü bedel teklif istenen bölümü ve  birim fiyat teklif istenen bölümü için ayrı ayrı teklif mektubu vermeleri gerekirken, ihale üzerine bırakılan isteklinin tek teklif mektubu vermiş olduğu ve bu durumun mevzuata aykırı olduğu iddiasına yönelik olarak yapılan incelemede;

 

Demiryollar, Limanlar ve Hava Meydanları İnşaatı Genel Müdürlüğü tarafından “ Türkiye-Gürcistan (Kars-Tiflis) Demiryolu Türkiye Kesimi İnşaatı İşi”’nin 20.09.2007 tarihinde ihale edildiği, ihaleye ilişkin 55 adet ihale dokümanının satın alındığı, 14 istekli tarafından teklif verildiği, ihale konusu işin Kars-Gürcistan sınırı arasında yaklaşık 76 Km. uzunluğunda ve altyapısı çift, üstyapısı tek hatlı olarak inşa edilecek olan demiryolunun altyapı ve üstyapı inşaatı ile elektrifikasyon, sinyalizasyon ve telekomünikasyon tesislerinin yapımı işi olduğu tespit edilmiştir.

 

Altyapı işlerinin; toprak işleri (kazı, dolgu vb.),drenaj işleri, menfezler, alt geçitler, üst geçitler, demiryolu köprüleri, viyadükler, 2360 m. uzunluğunda 1 adet delme tünel (Türkiye tarafındaki 1286.55 mt.lik tünel kısmı bu ihale kapsamında yaptırılacaktır.), 1 adet istasyon tesisi (binalar, peronlar, markizler, alt geçitler ve rampa), çeşitli sanat yapıları (istinat duvarı, pere kaplama, vb.), ihata duvarı (tel çit, duvar vb.) yapımı işi,

 

Üst yapı işlerinin, elektrifikasyon işleri ve telekomünikasyon işleri ile ray, travers, balast döşenmesi işlerinden oluştuğu,

 

Belirlenmiştir.

 

İşe ait ihale ilanının 8 inci maddesinin;

 

“ İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden verecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.” şeklinde düzenlendiği,  

 

İşe ait idari şartnamenin  “Teklifler ve Sözleşme Türü” başlıklı 60 ıncı maddesinin;

 

            İstekliler tekliflerini, istasyon tesisleri işleri için anahtar teslimi götürü bedel, diğer iş kalemleri için her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel ile anahtar teslimi götürü bedel teklifleri toplamı üzerinden sözleşme düzenlenecektir.

 

            Her iki teklif türü için belirlenen teklif mektubu standart formları ihale dokümanına eklenecektir. 

 

            İsteklilerin, işin anahtar teslimi götürü bedel teklif istenen bölümü ve birim fiyat teklif istenen bölümü için ayrı ayrı teklif mektubu vermeleri gerekmektedir. Değerlendirme bu iki teklifin toplamından oluşan toplam teklif tutarı üzerinden yapılacaktır.

 

            İstekliler toplam teklif tutarı üzerinden teminat mektubu vereceklerdir.

 

            Aşırı düşük teklif değerlendirmesi dahil, tekliflerin değerlendirilmesi ve bu kapsamında ise, toplam teklif tutarı üzerinden yapılacaktır.” şeklinde düzenlendiği,

 

            Sözleşme Tasarısının “Diğer Hususlar” bölümünde ise;

 

            İşin anahtar teslimi götürü bedel teklif alınan bölümü için geçerli olan bedel ile birim fiyat teklif alınan bölümü için geçerli olan bedel ayrı ayrı belirtilerek toplam sözleşme bedeli yazılacaktır.

            …….”  şeklinde yapılan düzenleme ile işin anahtar teslimi götürü bedel kısmı için gereken düzenlemenin yapıldığı, 

 

            İsteklilere satılan ihale dokümanı kapsamında, “Keşif Özetleri İcmali 2007 Yılı (Teklif Birim Fiyatlı İşler)” başlıklı tablonun;

 

“İŞ GRUBU

1- Güzergah İşleri

2- Sanat Yapıları

     Menfezler

     Alt Geçitler

     Karayolu Üstgeçitleri ve Kanl Köprüleri

     Köprü ve Viyadükler

     Tünel

Alt Yapı İnşaatı Toplamı

3- Üst Yapı İşleri (Poz İşleri) 

4- Elektrifikasyon

5- Sinyalizasyon ve Telekominikasyon

Üst Yapı İnşaatı Toplamı 

TEKLİF BİRİM FİYATLI İŞLER TOPLAMI

 

GENEL İCMAL TABLOSU

Teklif Birim Fiyatlı İşler Toplamı

Anahtar Teslimi Götürü Bedel İşler Toplamı

 

GENEL TOPLAM”,

 

olarak  düzenlendiği, daha sonra ihalenin ilan aşamasından sonra,  Gürcü makamlarının kendi toprakları içersinde inşa edilecek yeni demiryolu hattı için çeşitli revize istekleri olduğu, Gürcistan tarafının bütçe sıkıntısı sebebiyle beraberce belirlenen standartlardan fedakarlık yapması, işin Türkiye sınırlarında gerçekleştirilecek kısmında da aynı yönde değişiklik yapılmasını gerekli kıldığı, bu amaca yönelik olarak da idarenin ihale dokümanı ve projelerde değişlikler yaptığı ve yapılan zeyilname ile revize edilen idari şartname maddelerinin, teknik şartname maddelerinin, metraj listelerinin ve revize projelerin ihale dokümanı satın alanlara verildiği belirlenmiştir.

 

İdarece Gürcistan tarafında inşa edilecek olan kesime ilişkin talep edilen revizyonlara uyum sağlamak amacıyla 2 ayrı zeyilname düzenlendiği görülmüştür.

 

 İlk zeyilnamede; elektrifikasyon metrajlarında değişiklikler yapıldığı, Kars-Tiflis demiryolu yapım işi metrajlarına, hazırlanmış temel tabakasının altına don tehlikesine karşı 90 cm. kalınlığında granüler malzeme ile koruma tabakası yapılması işinin ilave edildiği, teklif sahiplerinin nakliye içeren birim fiyat analizlerinde nakliye fiyatlarını Bayındırlık ve İskan Bakanlığı’nın nakliye analizlerinde kullanılan formülleri esas alarak belirleme yapmaları gerektiği hususlarında düzenlemelere yer verildiği, ihale tarihinin de aynı zeyilname ile 31.08.2007 tarihinden 20.09.2007 tarihine ertelendiği belirlenmiştir. Zeyilnamenin ekinde de değişikliklere uygun metrajlar eklenerek 10.08.2007 tarihinde ihale dokümanı satın alanlara tebliğ edilmiştir.

 

 Daha sonraki aşamada ikinci bir zeyilname ile yine ihale dokümanında bazı değişiklikler yapılmış, yapılan değişiklilere göre yeniden düzenlenen teklif cetvelleri ve metraj miktarlarını gösteren tablolar, travers teknik şartnamesi ve revize edilen ihale dokümanı, ihale dokümanı satın alanlara 07.09.2007 tarihinde elden verilmiştir. Söz konusu zeyilname ile sözleşme tasarısı ve idari şartnameye bazı maddeler eklenmiş, bazı maddelerde düzenlemeler ile proje de bazı değişiklikler yapılmıştır.

 

Söz konusu zeyilnamenin 7 nci maddesinde;

 

Anahtar Teslimi Götürü Bedel İşlerin yapımı Alt Yapı İnşaatı içerisinde değerlendirilecektir.” şeklinde,

 

13 üncü maddesinin ise;

 

İdari Şartnameme Madde 60; Teklifler ve Sözleşme Türü maddesine aşağıdaki paragraf eklenmiştir.

 

- Konsorsiyum şeklinde ihaleye teklif verecek istekliler için “Anahtar Teslim Götürü Bedelli İşler” Alt Yapı İnşaat İşleri içerisinde değerlendirilecektir.” şeklinde  düzenlemelere yer verilmiştir.

 

İdarece doküman satın alan isteklilere gönderilen zeyilname-2 ile yapılan değişikleri içeren ihale dokümanı kapsamında yer alan “Keşif Özetleri İcmali” incelendiğinde, anahtar teslimi götürü bedel işlerin Alt Yapı İnşaatı İşleri kapsamında gösterildiği görülmüştür.

 

İhale işlem dosyası kapsamında yapılan inceleme sonucunda, başvuruya konu ihaleye teklif veren 14 istekliden, ihale üzerinde bırakılan Özgün Yapı San. ve Tic. A.Ş- Çelikler Taah. İnş. ve San. A.Ş. İş Ortaklığı ile birlikte,  Özkar İnş. San. ve Tic. A.Ş, Açılım İnş. Tic. ve San. Ltd. Şti., Azerinsaatservizllc-Turan Hazinedaroğlu İnş. Tic. A.Ş İş Ortaklığı ve Nurol İnş. ve Tic. A.Ş - Tekfen İnş. ve Tes. A.Ş İş Ortaklığı’nın da tekliflerini  tek teklif mektubu olarak verdikleri tespit edilmiştir.

 

Söz konusu tespitin 26.11.2007 tarihli ihale komisyon kararı ile ihale komisyonu tarafından da yapıldığı, ancak ihale komisyonu tarafından, tekliflerin tamamının, teklif mektubu eki “Keşif Özetleri İcmali” sayfasına uygun olarak düzenlenmiş olması ve yine ayrı bir başlık halinde, anahtar teslimi götürü bedelli işleri gösteren teklif cetvelinin bulunması nedeniyle; tek bir formatta verilmiş olan teklif mektuplarının, idarenin istediği sonucu sağladığı kanaati oluştuğu gerekçesiyle tekliflerin geçerli  kabul edilmesine oy çokluğu ile karar verildiği görülmüştür.    

 

Yukarıda belirtilen hususlar dikkate alındığında, idarece aslında söz konusu işin karma  teklif alma yöntemiyle ihale edilmek istendiği, ancak daha sonra zeyilname-2 de yapılan düzenlemeye istinaden teklif veren isteklilerin bu hususu farklı algıladıkları ve idarenin tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında bu farklılığı göz ardı ederek hiçbir teklifi bu sebeple değerlendirme dışı bırakmadan teklifleri değerlendirdiği görülmüştür.

 

Bu durumda, başvuru sahibinin teklif mektubu eki keşif özetleri  icmal tablosunda anahtar teslimi götürü bedel işlere ilişkin teklif fiyatı ile ekindeki teklif  cetvellerinde  anahtar teslimi götürü bedel işlere ilişkin icmalin de yer aldığı, teklif mektubu tutarının teklif birim fiyatlı işler ile anahtar teslimi götürü bedel işlerin tutarının toplamından oluştuğu, her halükarda  bu toplam üzerinden sözleşme yapılacağı, ayrıca bu durumun işin yürütülmesi aşamasında herhangi bir belirsizlik yada aksamaya sebep olmayacağı ve kamu yararı göz önüne alındığında idarece gerçekleştirilen işlemin yerinde olduğu ve başvuru sahibinin bu konudaki iddiasının yerinde olmadığı anlaşılmıştır. 

 

2- İhale üzerinde bırakılan isteklinin teklifinde bazı iş kalemlerinin analizlerinin ve teklif rayiç listesinin bulunmadığı ve 2 no’lu zeyilname ile değiştirilen teklif eki metraj cetvellerinin ve birim fiyat tariflerinin dikkate alınmadığı, şartnamenin ilk haline göre teklif verildiği, bu nedenle söz konusu isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği iddiasına yönelik yapılan incelemede;

 

İhale işlem dosyası kapsamında yer alan ve zeyilname-2’ den sonra doküman satın alanlara gönderilen  Keşif Özetleri İcmali ve eki teklif cetvellerinde yer alan her bir iş kalemine ilişkin miktarlar ile ihale üzerinde bırakılan isteklinin sunmuş olduğu teklif cetvelleri ve her bir iş kalemine ilişkin miktarlar karşılaştırıldığında her hangi bir farklılığın bulunmadığı ve teklifin idarece  zeyilname-2 ekinde verilen teklif cetvellerine ve icmal tablosuna uygun teklif verildiği görüldüğünden başvuru sahibinin bu konudaki iddiasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

 

Ayrıca idari şartnamenin “Diğer Hususlar” bölümünde yer alan 59 uncu maddenin;

 

İstekliler, teklif birim fiyatlarının tespitinde kullandıkları iş kalemlerine ait analizler ile rayiçleri teklifleri ile birlikte teklifinin ekinde idare ye vereceklerdir.” şeklinde düzenlendiği,

 

İhale üzerinde bırakılan isteklinin söz konusu analizleri teklifi ekinde sunduğu ancak ihale komisyonu tarafından yapılan inceleme neticesinde, bazı iş kalemlerinin analizleri ile teklif rayiç listesinin olmadığı yönünde bir tespitin yapıldığı, bu hususların 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 37 nci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan; “…..Ancak, teklifin esasını değiştirecek nitelikte olmaması kaydıyla, belgelerin eksik olması veya belgelerde önemsiz bilgi eksikliği bulunması halinde, idarece belirlenen sürede isteklilerden bu eksik belge veya bilgilerin tamamlanması yazılı olarak istenir….” hükmü kapsamında değerlendirilerek, 13.11.2007 tarihli yazı ile, teklif rayiç listesi ve (Y.101.1), (Y.102), (Y.104/A), (Y.109), (D.102.4), (S.101), (T.201), (T.237-R) poz nolu analizlerin açıklaması ile, anahtar teslimi götürü bedel ile yapılacak olan İstasyon ve Lojman Binaları ayrıntılarının 16.11.2007 tarihi mesai bitimine kadar verilmesini istediği, söz konusu açıklamaların ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından idareye verildiği tespit edilmiştir. Bu haliyle yapılan incelemede idarece gerçekleştirilen işlemin mevzuata uygun olduğu, ihale üzerinde bırakılan isteklinin, idari şartnamenin ilgili maddesi gereğince aslında teklif birim fiyatlarının tespitinde kullandığı iş kalemlerine ait analizleri teklifi kapsamında vermiş olduğu, söz konusu eksikliklerin anılan Kanunun yukarıda yer alan hükmü kapsamında eksik bilgi olarak değerlendirilmesinin mevzuata aykırılık teşkil etmediği ve bu konudaki iddianın yerinde olmadığı anlaşılmıştır.

 

Diğer taraftan, 09.01.2008 tarihinde Kurum kayıtlarına alınan aynı tarihli dilekçe ile Mehmet CANPOLAT tarafından Kuruma  başvuruda bulunulmuştur.

 

Başvuru dilekçesinde özetle; İLCİ İnş. San. ve Tic. A.Ş.’nin geçen sene DSİ’ nin yaptığı Bağbaşı Barajı ve Mavi Tünel İnşaatı İşi ihalesini iş deneyim belgesi olarak söz konusu“İş Denetleme Belgesi” ile almış olduğu, anılan firmanın aynı belge ile Türkiye - Gürcistan (Kars-Tiflis) Demiryolu Türkiye Kesimi İnşaatı İşi ihalesine katıldığı, söz konusu iş denetleme belgesinin ilgili idare tarafından düzenlenmesi gerekirken, firmanın antetli kağıdına kendisi tarafından düzenlendiği ve elden imzalatılarak DSİ’nin evrakından sayı alınmamış olduğu, iş denetleme belgesinde belge sahibi kişinin  işin yapıldığı yıllarda tam olarak çalışmadığı, iş deneyim belgesine konu “Kralkızı Barajı işinin iki kısımdan oluştuğu, ilk kısmın 1984 yılından 1994 yılına kadar tek sözleşmeyle 3’ lü  Ortak Girişim firması ile yapıldığı, 1994 yılında yeni bir sözleşme yapılarak işin kalan kısmı 2’ li Ortak Girişim firması ile 1998 yılında bitirildiği, ayrıca söz konusu iş deneyim belgesinin güncellenmesinin, anılan Kanun ve ilgili mevzuata uygun yapılmadığı, bu hesaplama işine gelmediği için İLCİ İnş. San. ve Tic. A.Ş. tarafından TUİK’den aldığı resmi belgedeki katsayı ile güncelleme yapıldığı, idarenin de bu hesabı kabul ettiği, oysa TUİK’ten almış olduğu TEFE katsayılarının doğru hesabı ortaya çıkardığı, aynı zamanda DSİ’nin Bağbaşı ihalesinde İLCİ İnş. San.ve Tic. A.Ş.’nin iş deneyim belgesinin ihale komisyonu tarafından KİK.formatına göre güncellemiş olup güncel değerinin ihale tarihinde 262.249.820,48 – YTL, Türkiye - Gürcistan (Kars-Tiflis) Demiryolu Türkiye Kesimi İnşaatı İşi ihalesinde ise 271.946.333,77 – YTL olduğu, bu tutarında yetersiz olduğu, bu nedenle teklifi ekinde söz konusu iş deneyim belgesini sunan isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği iddialarına yer verilmiştir.

 

Kurulun 28.01.2008 tarih ve 2008/UY.Z-377 sayılı Kararı ile, aynı ihaleye ilişkin olarak 07.01.2008 tarih ve 2008/AK.Y-2.1 sayılı Kurul  Kararı ile esasın incelenmesine geçilerek iddia konularının esastan inceleme sırasında incelenecek olması nedeniyle İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 22 nci maddesinde öngörülen iddiaların incelenmesine geçilmesinin kabul koşullarının oluşmadığı anlaşıldığından iddiaların incelenmesine geçilmesine gerek bulunmadığına karar verilmiştir.

 

Daha sonra, Özgün Yapı San. ve Tic. A.Ş- Çelikler Taah. İnş. ve San. A.Ş. İş Ortaklığı tarafından, 10.01.2008 tarihinde Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile Kuruma şikayet başvurusunda bulunulmuştur.

 

Başvuru dilekçesinde özetle; İLCİ İnş. San.ve Tic. A.Ş. tarafından yapılan itirazen şikayet başvurusuna konu edilen kendi teklifleri ile ilgili hususların yerinde olmadığı, ayrıca  İLCİ İnş. San. A.Ş. tarafından teklifi kapsamında sunulan iş deneyim belgesinin güncellenmesi işleminin Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 57 nci maddesine uygun yapılmadığı iddialarına yer verilmiştir.

 

Söz konusu şikayet başvurusunun, ihaleyi yapan idareye şikayet başvurusunda bulunulmadan  doğrudan Kuruma yapılan bir başvuru olduğu anlaşıldığından, 11.01.2008 tarihli yazı ile Kuruma gönderilen şikayet başvurusunun bir örneği  İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 25 inci maddesinin ikinci fıkrası uyarınca işlem yapılmak üzere ihaleyi yapan idareye gönderilmiştir.

 

İdarenin söz konusu şikayet başvurusuna istinaden almış olduğu 22.01.2008 tarihinde Kurum kayıtlarına alınan kararında,  İLCİ İnş. San. ve Tic. A.Ş. tarafından teklifi kapsamında sunulan iş deneyim belgesinin güncellenmesi işleminin TUİK’ten alınan resmi yazıya istinaden güncellendiği, bu nedenle bu konudaki şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına karar verildiği belirtilmiştir.

 

Mehmet CANPOLAT tarafından kuruma yapılan şikayet başvurusunda yer alan iddia konusu hususların incelenmesi için;

 

Başvuruya konu ihalede, İLCİ İnş. San. ve Tic. A.Ş. tarafından teklifi kapsamında sunulan iş deneyim belgesinin Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından 10.08.2006 tarihinde düzenlenmiş olan “Kralkızı Barajı ve Hes Tesisleri İnşaatı” işinde Şantiye Şefi olarak çalışan İnş. Müh. İ.Kamil GÜMÜŞDAĞ’ a ait, 15.12.1984 sözleşme tarihli, 24.591.665.000 TL tutarında “İş Denetleme Belgesi” olduğu görülmüştür. 

 

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü HES Daire Başkanlığına Kurumumuz tarafından gönderilen 30.01.2008 tarihli yazı ile,  İLCİ İnş. San. ve Tic. A.Ş. tarafından iş deneyimini tevsik amacıyla sunulan “İş Denetleme Belgesi” ne konu “Kralkızı Barajı ve HES Tesisleri İnşaatı” işine ilişkin olarak, sözleşme (varsa ek sözleşmeler), İş artış olurları, hak ediş raporları ve yapılan işler icmali (arkalı önlü) , geçici kabul ve kesin kabul olurları, İ.Kamil GÜMÜŞDAĞ’ın söz konusu işte şantiye şefi olarak çalıştığına dair tevsik edici belgeler, söz konusu kişi için düzenlenen “İş Denetleme”  belgesinin onaylı bir örneği, Bağbaşı Barajı ve Mavi Tünel İhalesinde söz konusu kişiye ait “İş Denetleme” belgesinin kullanılıp kullanılmadığı, kullanıldı ise güncellemeye ilişkin bilgiler istenilmiştir.

 

Ayrıca,  başvuruya konu ihalede ihale komisyonu tarafından  isteklinin teklifi ekinde TUİK’den almış olduğu yazıya istinaden iş deneyim belgesini güncellemiş olduğu görüldüğünden söz konusu bilgiyi teyit etmek amacıyla, Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığına yazılan 29.01.2008 tarihli yazı ile Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “İş deneyim tutarının güncellenmesi” başlıklı 56 ncı maddesinin (b) bendinin 1 inci alt bendinde yer alan hüküm gereğince, sözleşme tarihi 15.12.1984 olan bahse konu işte 1984 yılı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü HES Daire Başkanlığı Birim fiyatları ile hesaplanan 24.591.665.000 TL’lik belge tutarının, 1983 yılı Aralık ayından itibaren, incelenen  ihalenin ilk ilan tarihi olan 16.07.2007 tarihine kadar güncellendiğinde güncellenen tutara ilişkin bilginin gönderilmesi istenilmiştir.

 

İşe ait idari şartnamenin “İş Deneyim Belgeleri” başlıklı 7.5. maddesinin 2 nci paragrafı;

 

İstekliler iş deneyimi olarak, istekli tarafından teklif edilen bedelin %100’ü oranında, ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesi sunacaklardır.” şeklinde düzenlenmiştir.

 

Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığının yukarıda belirtilen yazımıza cevaben göndermiş olduğu 01.02.2008 tarihli faks iletisi ekinde; 1983 yılı Aralık ayı itibariyle 24.591.665.000-TL olarak ön görülen belge tutarının; Toptan Eşya Fiyatları Endeksi (TEFE) ve Üretici Fiyatları Endeksi (ÜFE) ile genişletildiğinde 2007 temmuz ayı itibariyle 315.907.110,85 rakamına ulaştığı bildirilmiştir. Ancak bu hesaplamanın ayrıntılarına yer verilmediği ve Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğindeki ilgili maddeye göre güncellenip güncellemediğinin anlaşılamaması nedeniyle, Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığına gönderilen 11.02.2008 tarihli yazı ile güncelleme işlemlerinde kullanılmak üzere aylar itibariyle 1.1.1982 – 1.1.2006 yıllarına ait TEFE endeksleri ile 1.1.2006 tarihinden itibaren ÜFE endeksleri istenilmiştir. Ancak TUİK tarafından gönderilen TEFE endekslerinin 1981 Temel Yıllı (1981=100) olduğu, ve bu endeksin “1990yılı verileri 1981=100 (Yenilenmiş ana sektör ağırlıkları) Devlet İstatistik Enstitüsüne aittir.” Notu ile gönderildiği, ayrıca bugüne kadar Kurumumuz tarafından  güncellemelerde esas alınan TEFE endekslerinin 1994 Temel Yıllı (1994=100) olduğu ve söz konusu tutarın bu endeksler üzerinden güncellenmesi gerektiği düşünüldüğünden, 12.02.2008 tarih ve 3089 sayılı yazı ile 1982-2006 yılları için 1994=100 Temelli Yıllı TEFE endeksleri istenilmiştir. Çünkü Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin ekinde yer alan “İş Deneyim Belgesinin Güncellenmesine” ilişkin KİK.011/1.Y nolu Standart Formun 6 nolu dipnotunda yer alan 8785,74 katsayısı da 1994 Temel Yılı (1994=100) alınarak hesaplanmış bir katsayı olup, 4734 sayılı Kanun kapsamında yapılan bütün işlerin güncellenmesi  1994 Temel Yılı (1994=100) baz alınarak yapılmaktadır. TÜİK tarafından 1981=100 Temel Yılı (1983=100) baz alınarak yapılan hesaplamanın 4734 sayılı Kanun kapsamında yapılan güncellemelerde uygulanması mümkün değildir. 

 

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü HES Daire Başkanlığı tarafından 01.02.2008 tarihli yazı ekinde gönderilen istenen belge ve bilgilerin incelenmesi sonucunda;

 

Kralkızı Barajı ve Hes Tesisleri işinin ihalesinin ilk sözleşme tarihinin 15.12.1984 olduğu, ancak İhale Kanunun 70 nci maddesine göre yenilenen sözleşmenin 05.04.1994 tarihinde imzalandığı, yenilenen sözleşmenin Sayıştay’ca 11.04.1994 tarihinde tescil edildiği, işe başlama tarihinin 09.05.1994 ve işin bitim tarihinin 30.06.1998 olduğu ve ilave keşif artışları dahil toplam ihale bedelinin 1984 yılı birim fiyatlarıyla 47.657.666.000 TL olduğu tespit edilmişti.         

 

Kralkızı Barajı ve Hes Tesisleri inşaatı işini uhdesinde yürüten “Yeni Ortak Girişim Grubu” işinin Yönetim Kurulunun şantiye şefi olarak İnş. Müh. Kamil GÜMÜŞDAĞ’ı atadığı hususunun ekinde vekaletname fotokopileri ve özgeçmişleri olmak üzere, DSİ X. Bölge Müdürlüğüne 20.06.1994 tarihli yazı ile bildirildiği, ve bu tarihten sonraki hak edişlerde şantiye şefi olarak imzasının bulunduğu  görülmüştür.

 

Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “İş deneyim belgelerinin verilmesi” başlıklı 54 üncü maddesinin “İş Denetleme Belgesi” bölümünde;

 

4734 sayılı Kanun kapsamındaki idareler ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarında kendi meslekleri ile ilgili olarak mahallinde ilgili mevzuat gereğince denetledikleri işlerde, sözleşme bedelinin en az yüzde ellilik bölümünde fiilen görev yapmış olmak şartıyla, kontrol mühendisi, şantiye mühendisi, kontrol şefi ve şantiye şefine iş sahibi idare (sözleşmeyi yapan yetkili makam) tarafından tek sözleşme ile ilişkili olarak düzenlenir ve verilir.” hükmü yer almaktadır.

    

Yukarıda yer alan hüküm çerçevesinde İlhami Kamil GÜMÜŞDAĞ adına DSİ Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen “İş Denetleme” belgesinin mevzuata uygun olarak düzenlenmiş olduğu sonucuna varılmıştır.

 

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü HES Daire Başkanlığı tarafından 01.02.2008 tarihli yazı ekinde gönderilen ve kendileri tarafından 2006 yılında ihalesi yapılan Bağbaşı ve Mavi Tünel İnşaatı ihalesine teklif veren İLCİ İnş. San. A.Ş’nin iş deneyim belgesi olarak sunmuş olduğu 24.591.6650 YTL tutarındaki “İş Denetleme Belgesi” nin ihale komisyonu tarafından anılan Yönetmeliğe uygun olarak  güncellendiği ve belge tutarının 263 738 568,21 YTL olarak belirlendiği görülmüştür.

 

1984 birim fiyatları ile 24.591.665.000 TL olan belge tutarı, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından 1994=100 Temel Yıllı Toptan Eşya Fiyatları Endeksleri verilen sürede gönderilmediğinden, söz konusu tutar Maliye Bakanlığı’na ait web sayfasında yer alan TEFE endeksleri ile  güncellendiğinde 282.278.606,16 YTL değeri bulunmuştur. Bu değerin bulunmasında, 1984 yılı birim fiyatı öncelikle 01.01.2006 tarihine kadar TEFE üzerinden güncellenmiş daha sonra bulunan değer 2006 yılı Ocak ayında yayımlanan üretici fiyat endeksi başlangıç alınarak ihalenin ilk ilan tarihine kadar güncellenerek iş deneyimine ilişkin tutar bulunmuştur.  2005 Aralık ayı TEFE endeksi  8785,74 olup, 1983 Aralık TEFE endeksi 0,87949’dur. (2005 Aralık / 1983 Aralık) X 24.591.665.000; (8785,74/0,87949)X24.591.665.000=245.660.524,68 YTL. İş deneyim belgesi tutarının  01.01.2006 tarihine kadar güncellenmiş karşılığı olan bu değer http://ihale.gov.tr/Ihale_Araclari/belgeguncelleme.htm web adresindeki kurumsal belge güncelleme modülüyle ÜFE endeksleri kullanılarak ihalenin ilk ilan tarihi olan 16.07.2007 tarihine kadar güncellenmiş ve 282.278.606,16 YTL değeri bulunmuştur.  Bu haliyle belge sahibi İLCİ İnş. San. Tic. AŞ.’nin iş deneyim belgesinin Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğine göre 1994 Temel Yılı (1994=100) baz alınarak hesaplanması sonucunda bulunan 282.278.606,16 YTL olan tutarının, adı geçen isteklinin teklif fiyatı olan 294.547.367,50 YTL’nin % 100’ünü karşılamadığı anlaşıldığından iddiaların incelenmesi kapsamında incelenen söz konusu hususun İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 25 inci maddesinin 2 inci fıkrasının (b) bendi gereğince,  değerlendirilerek gereği yapılmak üzere ihaleyi yapan idareye bildirilmesi gerekmektedir.   

 

Ancak, başvuru sahibi tarafından 31.01.2008 tarihinde Kurum kayıtlarına alınan ek dilekçe ile bir kez daha bazı iddialarda bulunulmuştur.

 

Söz konusu dilekçede özetle;

 

1- Başvuru sahibinin idari şartnamenin 60 ıncı maddesine aykırı olarak tek teklif mektubu vermiş olması nedeniyle değerlendirme dışı bırakılması gerektiği, konusundaki iddialarını yinelediği,

 

2- İhale üzerinde bırakılan isteklinin, ihale üzerinde kaldığı halde Kamu İhale Kurumuna şikayet başvurusunda bulunduğu, Kurumun başvuruyu görüşmeyerek idareye gönderdiği ve idarenin başvuruya istinaden verdiği cevapta, idarenin idari şartnamenin 60 ıncı maddesinin 2 nolu zeyilname ile düzeltildiği ve bu düzeltme sonucunda tek teklif mektubu verilmesinin yeterli olduğunun kabulüne ilişkin açıklamasının doğru olmadığı ve söz konusu zeyilname incelendiğinde bu hususun anlaşılacağı,  

 

3- Mehmet CANPOLAT isimli şahsın kendi iş deneyim belgeleri ile ilgili iddialarının asılsız olduğu, kendilerinin söz konusu belgenin güncellenmesi hususunda TUİK’ten bilgi aldıklarını, çünkü Kamu İhale Kurumu sitesinde 1988 ve daha sonra sözleşmesi imzalanan işlerin güncellenmesi yapılabildiği, kendilerine ait iş denetleme belgesinin sözleşme yılı 1984, iş denetleme belgesine esas olan işler ise 1994-1998 yılları arasında yapılan hak edişlerden geldiği ve bu konuda endeksleri belirleyen kurum olarak TUİK’ten yazılı olarak sorulduğu ve cevabının alındığı, hesaplamanın Kamu İhale Kanunu’na göre, istatistiki verilerin TUİK yazısına göre yapıldığı ve iş deneyim tutarının teklif bedellerine göre çok fazla miktarda olduğu,

 

4- İhale üzerinde bırakılan isteklinin iş ortaklarından Özgün Yapı San. ve Tic. A.Ş’nin idari şartnamedeki ciro kriterini sağlayamadığı ve Çelikler Taah. İnş. ve San. A.Ş.’nin ise iş deneyim belgesinin yurt dışında yapılan bir işten alındığı, ancak APOSTİL kaşesi taşımadığı, dolayısı ile geçersiz olduğu, bu bilanço ve mali bilgilerinin yetersiz olduğu  iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin 01.02.2008 tarihinde Kurum kayıtlarına alınan bir diğer dilekçesinde ise özetle;

 

Çelikler İnşaatın İş Deneyim Belgesinin yurt dışında yapılan bir işten alınan belge olduğu ve Türkiye Büyükelçiliğinden veya T.C Dışişleri Bakanlığından onaylatılmamış olduğu, ayrıca iş deneyim belgesi yurt dışı kaynaklı olduğundan ½ oranında değerlendirilmesi gerektiği iddialarına yer verilmiştir.

 

          İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 6 ncı maddesinde;

 

          “ (1) İdareye şikayet süresi; ihale süreci içerisinde şikayete konu işlemin farkına varıldığı veya farkına varılmış olması gerektiği tarihi izleyen günden itibaren onbeş gündür.

 

          (2) Kuruma itirazen şikayet süresi; Kanunda ve bu Yönetmelikte özel süre öngörülmeyen hallerde onbeş gündür. Bu süre, idareye yapılan şikayet üzerine alınan kararın bildirimini veya otuz gün içinde idarece karar verilmemesi halinde bu sürenin bitimini izleyen günden itibaren başlar.” hükmü yer almaktadır.

 

Yukarıda yer aldığı üzere, başvuru sahibinin 31.01.2008 dilekçesinde yer verdiği 4 üncü iddiası ile 01.02.2008 tarihli dilekçede yer alan iddiaların idareye yapılan şikayet başvurusunda yer almadığı ve  başvuru sahibinin şikayete konu işlemin farkına varıldığı tarihin 28.11.2007 olduğu ve 31.01.2008 ve 01.02.2008 tarihlerinde Kurum kayıtlarına alınan şikayet başvurularının yukarıda yer alan Yönetmelik hükümlerine göre başvuru süresi aşıldıktan sonra yapıldığı ve iddia konusu hususlara ilişkin idareye başvuruda bulunulmadığı tespit edildiğinden söz konusu hususlar iddiaların incelenmesi kapsamında incelenmiştir.

 

Başvuru sahibinin 1 inci, 2 nci ve 3 üncü iddiaları yukarıda irdelendiğinden 4 üncü iddiasına yönelik yapılan inceleme neticesinde;

 

İdarece hazırlanan idari şartnamenin 7.2.2 maddesinin, isteklilerin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli bölümlerini yoksa bunlara eş değer belgelerini sunmaları gerektiği şeklinde düzenlenerek Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 37 nci maddesinde yer alan hükümlere göre cari oran, öz kaynak oranı ve kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının gerekli değerleri taşıması gerektiği,

 

7.2.3 maddesinin ise isteklilerin iş hacmine ilişkin belge ve bilgilerin anılan Yönetmeliğin “İsteklinin iş hacmini gösteren belgeler” başlıklı  38 inci maddesinde yer alan hükümler çerçevesinde gerekli belge ve bilgileri sunmaları gerektiği şeklinde düzenlenmiştir.

 

Anılan Yönetmeliğin 38 inci maddesinde;

 

          Yaklaşık maliyeti eşik değere eşit ve üzerindeki ihalelerde, ihalenin yapıldığı yıldan önceki son üç yıla ait isteklinin toplam cirosunu gösteren gelir tablosunun ve taahhüdü altındaki ve bitirdiği yapım işi miktarını gösteren hakediş raporları veya benzeri belgelerin her ikisinin idarelerce istenilmesi, isteklilerin ise bu iki belgeden birini sunmaları zorunludur.

 

          Yaklaşık maliyeti eşik değerin altında kalan ihalelerde de, ihalenin yapıldığı yıldan önceki son üç yıla ait isteklinin toplam cirosunu gösteren gelir tablosu ve taahhüdü altındaki ve bitirdiği yapım işi miktarını gösteren hakediş raporları veya benzeri belgeler istenebilir. Bu durumda isteklilerin bu iki belgeden birini sunmaları zorunludur.

 

Taahhüdü altındaki ve bitirdiği iş miktarı hesabında, isteklinin yurt içinde ve yurt dışında gerçekleştirmiş olduğu inşaat sektöründeki faaliyetlerinden elde edilen gelirler toplamı dikkate alınır.

 

Bu belgelerin istenildiği durumlarda; son üç yılın ortalamasının; toplam ciro için isteklinin teklif edeceği bedelin % 15’inden, yapım işleri geliri için ise isteklinin teklif edeceği bedelin % 12’sinden az olmaması gerekir.

 

          Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan istekli yeterli kabul edilir.

 

Bu şartları son üç yılda sağlayamayan istekliler, son altı yıla kadarki belgelerini sunabilirler. Bu takdirde belgeleri sunulan yılların ortalaması üzerinden asgari değerlerin sağlanıp sağlanmadığına bakılır. İhale veya son başvuru tarihi yılın ilk üç ayında olan ihalelerde, bir önceki yıla ait gelir tablosunu sunamayan istekliler bakımından iki önceki yıl, ihalenin yapıldığı yıldan bir önceki yıl olarak kabul edilir ve bu yıl ile bu yıldan iki önceki yıla kadarki belgeler dikkate alınarak, belgeleri sunulan yılların ortalaması üzerinden  asgari değerlerin sağlanıp sağlanmadığına bakılır. Bu gelir tabloları itibariyle yeterlik şartının sağlanamaması halinde ise, iki önceki yıl, ihalenin yapıldığı yıldan bir önceki yıl olarak kabul edilmek üzere son altı yıla kadarki belgeler sunulabilir ve bu takdirde belgeleri sunulan yılların ortalaması üzerinden  asgari değerlerin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

 

Sunulan gelir tablosu ile taahhüdü altındaki ve bitirdiği iş miktarına ilişkin yapım işi gelirini gösteren belgelerin yeminli mali müşavirce veya serbest muhasebeci mali müşavirce ya da vergi dairesince onaylı olması gereklidir.

 

          Taahhüdü altındaki ve bitirdiği işlerin değerlendirilmesinde, işin kamu veya özel sektörde sözleşmeye bağlı olarak sürdürülmesi şartı aranır.

 

          İsteklinin, ortak girişim ortağı olarak taahhüdü altındaki ve bitirdiği iş miktarına ilişkin yapım işi gelirleri, iş ortaklığında o ortak girişimdeki hissesi oranında, konsorsiyumlarda ise gerçekleştirdikleri iş kısımları üzerinden dikkate alınır.

 

          İş ortaklığında, yıllık ciro veya ihale konusu yapım işlerine ilişkin yıllık gelir bakımından, pilot ortağın ve diğer ortakların iş ortaklığındaki hisseleri oranında asgari yeterlik kriterini sağlamaları gerekir. Ortaklardan her birinin bu iki belgeden birini sunması ve sunulan belge için öngörülen kriteri iş ortaklığındaki hissesi oranında sağlamaları zorunludur.

 

Konsorsiyumlarda, yıllık ciro veya yapım işlerine ilişkin yıllık gelir bakımından, koordinatör ortak ve diğer ortakların işin uzmanlık gerektiren kısımları için teklif ettikleri bedel üzerinden asgari yeterlik kriterini sağlamaları gerekir. Ortaklardan her birinin bu iki belgeden birini sunması ve sunulan belge için öngörülen kriteri teklif ettikleri bedel üzerinden sağlamaları zorunludur.

 

 Gelir tablosundan alınacak toplam yıllık ciro, elde edildiği yılın 30 Haziran tarihinden itibaren (bir sonraki ayda yayımlanan Haziran ayı indeksi esas alınır) Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yayımlanan aylık ÜFE Genel Endeksi (2003=100 Üretici Fiyatları Endeksi G satırındaki endeks) üzerinden; hakedişlerden alınacak yapım işi gelirleri ise, hakedişin tahakkuk tarihinden itibaren (hakedişin tahakkuk tarihinin içinde bulunduğu ay yayımlanan bir önceki ayın endeksi esas alınır) aylık ÜFE Genel Endeksi (2003=100 Üretici Fiyatları Endeksi G satırındaki endeks) üzerinden, ihale ilk ilan veya davet tarihine (ihalenin ilk ilan veya davet tarihinin içinde bulunduğu ay yayımlanan bir önceki ayın endeksi esas alınır) kadar güncellenir.

 

(Ek: 26/02/2006 – 26092 R.G. /4 md.) Ancak 1/1/2006 tarihinden öncesine ait,

a) Gelir tablosundan alınacak toplam yıllık ciro için, elde edildiği yılın 30 Haziran tarihinden itibaren (bir sonraki ayda yayımlanan Haziran ayı endeksi esas alınır),

b) Hakedişlerden alınacak yapım işi gelirleri için ise, hakedişin tahakkuk tarihinden itibaren (hakedişin tahakkuk tarihinin içinde bulunduğu ay yayımlanan bir önceki ayın endeksi esas alınır),

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yayımlanan aylık TEFE (Tablo: 2 Genel satırındaki endeks) üzerinden 1/1/2006 tarihine kadar (2005 yılı Aralık ayı TEFE Tablo: 2 Genel satırındaki endeks) güncellenir. Hesaplanan bu tutar 2006 yılı Ocak ayında yayımlanan ÜFE Genel Endeksi (2003=100 Üretici Fiyatları Endeksi G satırındaki 2005 yılı Aralık ayı endeksi) başlangıç alınarak  ihalenin ilk ilan veya davet tarihine kadar (ihalenin ilk ilan veya davet tarihinin içinde bulunduğu ayda yayımlanan bir önceki ayın endeksi esas alınır) güncellenerek iş hacmine ilişkin tutar bulunur.” hükmü yer almaktadır.

 

Kamu İhale Genel Tebliğinin “İş Hacmini Gösteren Belgeler” bölümünün 3üncü ve beşinci fıkrasında da;

 

Taahhüdü altındaki ve bitirdiği işlere ilişkin iş hacmini tevsik için, hakediş gibi belgeler ile 213 sayılı Kanunun ilgili hükümleri çerçevesinde düzenlenen; fatura asılları veya örnekleri ya da bu örneklerin noter onaylı suretlerinin sunulması gerekmektedir. Bu belgelerin yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir onaylı örnekleri de sunulabilir. Özel sektöre taahhüt edilen işlerde hakediş belgeleri düzenlenmemişse fatura vb. belgeler ile iş hacmi tevsik edilecektir. 

………

Diğer taraftan, toplam cirodan anlaşılması gereken; gelir tablosundaki brüt satışlar tutarından satıştan iadeler, satış iskontoları ve diğer indirimlerin tutarları düşülmek suretiyle ulaşılan net satışlar tutarıdır.” hükmü yer almaktadır.

 

İhale üzerinde bırakılan isteklinin pilot ortağı olan  Özgün Yapı San. ve Tic. A.Ş’nin idari şartnamenin 7.2.2 ve 7.2.3 maddeleri gereğince, teklifi kapsamında “Yeminli Mali Müşavirlik Özel Amaçlı Tasdik Raporu” ve ekinde 2004-2005-2006 yıllarına ait bilançolar ile aynı yıllara ait gelir tabloları ve Rusya  Devlet Komitesinin 11 Kasım 1999 tarih ve 100 no ile onaylanmış olan “Lojman, Ticaret Merkezi ve İlkokul Yapım İşi” ‘ne ait  “Özgün Yapı San. ve Tic. A.Ş.” nin taşeron olarak almış olduğu hak edişlerin Türkçe tercümeleri ile Rusça metinlerinin yer aldığı,

 

Yeminli mali müşavir tarafından hazırlanmış olan rapor incelendiğinde, isteklinin son üç yıla ait toplam cirosunun ve 2006 yılına ait rasyolarının tespit edildiği, açıklamalar bölümünde;

 

193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 42-44’üncü maddelerine göre yıllara yaygın inşaat ve onarma işlerinde kar ve zarar işin bittiği yılın geliri olarak beyan edilir. Bu kapsamdaki işlerden geçici ve kesin kabule tabi işler gelir, geçici  kabulün onaylandığı dönemde elde edilmiş sayılmakta ve elde edilen kar veya zarar o yılın kazancı olarak beyan edilmektedir. Geçici kabul rejimine tabi olmayan işlerde ise gelir, işin fiilen bittiği yılda elde edilmiş sayılmaktadır. Bu itibarla birden fazla yıla yaygın inşaat ve onarma işlerine ait gelirler bilanço da pasifleştirilmek suretiyle, giderler (maliyetler) de aktifleştirilmek suretiyle  muhasebeleştirilmektedir.

 

Kurum tarafından elde edilen inşaat hak ediş gelirleri, Tekdüzen Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği’ne uygun olarak bilançonun pasifinde “Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarma Gelirleri Hesabı”nda, inşaat maliyetleri ise bilançonun aktifinde “Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarma  Giderleri” hesaplarında izlenmiştir.

 

İşletmelerin net satış  gelirleri ciro olarak da adlandırılmaktadır. Tekdüzen Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği’ne uygun Gelir Tablosu formatında, Brüt Satışlar=(yurtiçi satışlar + yurt dışı satışlar+ diğer gelirler) hesaplarının toplamını ifade etmektedir. Brüt satışlardan satış indirimleri (satışlardan iadeler, satış iskontoları ve diğer indirimler) indirildikten sonra kalan tutar Net Satışlar olarak gösterilmektedir. Bu suretle hesaplanan net satışlar ciro olarak da ifade edilmektedir.

 

Buna göre şirketin cirosu , gelir tablosundaki o yıl için elde edilen net satışlar ile yıllara yaygın inşaat ve onarma işlerinden devam etmekte olan işlere ait bilançoda “Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarma Gelirleri” hesabında yer alan tutarın toplamından meydana gelmektedir. Ancak bu hesaplamada gelir tablosuna aktarılan net satışlar satırındaki tutardan, geçmiş yıllara ait “Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarma Gelirleri” nin düşülmesi gerekmektedir.  denildiği ve şirketin 2006 yılına ait gelirlerinin toplamı olarak, 2006 yılı Gelir Tablosu Net Satışları + Yıllara Yaygın  İnşaat 2006 yılı Hakedişleri – Yıllara Yaygın İnşaat Geçmiş Yıllar hak edişleri = 97.150.004,03 YTL olarak hesaplandığı, şirketin üç yıllık toplam cirosunun 97.216.968,34 YTL, üç yıllık ortalamasının ise 32.405.656,11 YTL olarak gösterildiği, bilanço bilgilerine göre de yıllar itibariyla rasyolarının hesaplanmış olduğu  görülmüştür. 

 

Özgün Yapı San. ve Tic. A.Ş’nin, ihale üzerinde bırakılan iş ortaklığında %51 hisse oranı ile pilot ortak olduğu, bu durumda  289.838.998,77 tutarındaki teklif fiyatının %51’inin 147.817.889,37 YTL olduğu, isteklinin iş hacmini tevsik amacıyla gelir tablolarını sunmuş olduğu göz önüne alındığında anılan Yönetmelik hükmü gereğince üç yıllık toplam cirosunun ortalamasına ilişkin tutarın %15’inin ise 22.172.683.40 YTL olması gerektiği anlaşılmıştır.  

 

Özgün Yapı San. ve Tic. A.Ş’nin  teklifi kapsamında sunduğu gelir tablolarındaki net satışlarının, 2004 yılı için 13.464,31 YTL, 2005 yılı için 53.500,00 YTL, 2006 yılı için 53.816.505,14 YTL olduğu görülmüştür. Söz konusu tutarlar yukarıda yer alan Yönetmelik hükümlerine göre güncellendiğinde elde edilen toplam tutarın 3 yıllık ortalamasının 20.639.890 YTL olduğu hesaplanmıştır. Bu haliyle  ihale üzerinde bırakılan isteklinin iş hacmine ilişkin olarak sunmuş olduğu üç yıllık toplam ciro ortalamasının gereken tutarı karşılamadığı anlaşılmış olmakla birlikte, yukarıda yer aldığı üzere anılan Yönetmeliğin 38 inci maddesinde yer alan “Bu şartları son üç yılda sağlayamayan istekliler, son altı yıla kadar ki belgelerini sunabilirler. Bu takdirde belgeleri sunulan yılların ortalaması üzerinden asgari değerlerin sağlanıp sağlanmadığına bakılır”  hükmü çerçevesinde değerlendirilmesi hususunun İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 25 inci maddesinin 2 inci fıkrasının (b) bendi gereğince,  değerlendirilerek gereği yapılmak üzere ihaleyi yapan idareye bildirilmesi gerekmektedir.   

 

İhale üzerinde bırakılan isteklinin diğer ortağı olan Çelikler Taah. İnş. ve San. A.Ş.’nin, yeminli mali müşavir tarafından onaylı 2004-2005-2006 yıllarına ilişkin gelir tabloları ve bilançolarının yer aldığı ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde incelendiğinde herhangi bir aykırılık bulunmadığı,

 

Ayrıca, ihale üzerinde bırakılan iş ortaklığının teklifi kapsamında sunmuş olduğu iş deneyim belgeleri incelendiğinde,  Çelikler Taah. İnş. ve San. A.Ş. tarafından iş deneyim belgesi olarak, 15.12.2006 tarihinde Karayolları   Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenmiş olan “Toprak İşleri, Sanat yapısı, Köprü ve Üstyapı işleri vb.” işine ait  “İş Durum Belgesi”nin  sunulmuş olduğu,

 

  Özgün Yapı San. ve Tic. A.Ş’nin  teklifi kapsamında sunduğu iş deneyim belgesinin ise, şirketin %51 hissine sahip ortağı olan  Yetkin GAZİOĞLU’na ait “İş Denetleme” belgesinin sunulduğu, söz konusu belgenin 14.09.2007 tarihinde Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen “Trabzon Sahil Geçişi Yolu Köprülü Kavşaklar ve Tünel İkilemesi” işine ait olduğu görüldüğünden bu konudaki iddianın yerinde olmadığı anlaşılmıştır.

 

 

Açıklanan nedenlerle;

 

1- 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

2- Tespit edilen aykırılıkların değerlendirilerek gereği yapılmak üzere ihaleyi yapan idareye bildirilmesine,

 

Oyçokluğu ile karar verildi.

 

Karşı Oy:

Çoğunluk görüşünde özetle;

“-Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi olan ve ihale üzerinde bırakılan iş ortaklığının pilot ortağı olan Özgün Yapı San. ve Tic. A.Ş’nin teklifi kapsamında sunduğu gelir tablolarındaki net satışlarının güncellenmiş ortalamasının 20.639.890 YTL olarak hesaplandığı, bu haliyle  ihale üzerinde bırakılan iş ortaklığının pilot ortağının iş hacmine ilişkin olarak sunmuş olduğu üç yıllık toplam ciro ortalamasının, 22.172.683,40 YTL olan asgari tutarı karşılamadığı,

-Ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi olan İLCİ İnş. San. ve Tic. A.Ş. tarafından teklifi kapsamında sunulan iş deneyim belgesinin güncellenmiş tutarı olan 282.278.606,16 YTL’nin, adı geçen isteklinin teklif fiyatı olan 294.547.367,50 YTL’nin %100’ünü karşılamadığı,

Anlaşıldığından iddiaların incelenmesi kapsamında incelenen söz konusu hususların İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 25 inci maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince,  değerlendirilerek gereği yapılmak üzere ihaleyi yapan idareye bildirilmesi gerekmektedir,” denilmiş ve sonuç itibarıyla;

1- 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

2- Tespit edilen aykırılıkların değerlendirilerek gereği yapılmak üzere ihaleyi yapan idareye bildirilmesine,  

Karar verilmiştir. 

 

Yukarıdaki çoğunluk görüşünde de açıklandığı üzere ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi ile ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibinin tekliflerinin geçerli olmadığı anlaşılmaktadır.

 

Ekonomik açıdan en avantajlı teklif ile ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklifin geçerliliği, itirazen şikayet konusu yapılmasa da incelenerek karara bağlanacak hususlardan olduğu için, bu iki isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılarak diğer geçerli teklifler üzerinden ihalenin sonuçlandırılması gerekmektedir.

 

Çoğunluk görüşünde de mevzuata aykırı olduğu tespit edilen konularla ilgili olarak, düzeltici işlem tesis edilmesi suretiyle ihalenin sonuçlandırılması hususunun, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi gereğince düzeltici işlem olarak belirlenmesine karar verilmesi gerektiği yönündeki düşüncemizle itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına ilişkin çoğunluk kararına katılmıyoruz.

 

 

 

 

1) 4734 sayılı Kanunun 37 nci maddesi ikinci fıkrası “… Ancak, teklifin esasını değiştirecek nitelikte olmaması kaydıyla, belgelerin eksik olması veya belgelerde önemsiz bilgi eksikliği bulunması halinde, idarece belirlenen sürede isteklilerden bu eksik belge veya bilgilerin tamamlanması yazılı olarak istenir. Belirlenen sürede eksik belge veya bilgileri tamamlamayan istekliler değerlendirme dışı bırakılır. …” hükmü ve

Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “Başvuruların ve tekliflerin alınması, açılması ile eksik belge ve bilgilerin tamamlatılması” başlıklı 62 nci maddesinde, “…İhale dokümanında başvuru veya teklif zarfı içinde sunulması istenilen belgeler ve bu belgelere ilgili mevzuat gereğince eklenmesi zorunlu olan eklerinden herhangi birinin, adaylarca veya isteklilerce sunulmaması halinde, bu eksik belgeler ve ekleri idarelerce tamamlatılamaz.

Ancak,

a) Geçici teminat ve teklif mektuplarının Kanunen taşıması zorunlu hususlar hariç olmak üzere, sunulan belgelerde teklifin esasını değiştirecek nitelikte olmayan bilgi eksikliklerinin bulunması halinde, bu tür bilgi eksikliklerinin giderilmesine ilişkin belgeler,

b) Adaylarca veya isteklilerce sunulan ve başka kurum, kuruluş ve kişilerce düzenlenen belgelerde, belgenin taşıması zorunlu asli unsurları dışında, içeriğine ilişkin tereddüt yaratacak nitelikte olan ve belgeyi düzenleyen kurum, kuruluş veya kişilerden kaynaklanan bilgi eksikliklerinin giderilmesine ilişkin belgeler,

İdarelerce tamamlatılır. …” hükmü yer almaktadır.

Başvuru sahibinin ikinci iddiasına ilişkin olarak; idari şartnamenin “Diğer Hususlar” başlıklı 59 uncu maddesinde, “İstekliler, teklif birim fiyatlarının tespitinde kullandıkları iş kalemlerine ait analizler ile rayiçleri teklifleri ile birlikte teklifinin ekinde idareye vereceklerdir.” düzenlemesi yer almaktadır.

İhale komisyonu tarafından ihale üzerinde bırakılan isteklinin bazı iş kalemlerine ait analizleri ile teklif rayiç listesinin olmadığı tespit edilerek 13.11.2007 tarihli yazı ile teklif rayiç listesi ve (Y.101.1), (Y.102), (Y.104/A), (Y.109), (D.102.4), (S.101), (T.201), (T.237-R) poz nolu analizlerin açıklaması ile anahtar teslimi götürü bedel ile yapılacak olan “İstasyon ve Lojman Binaları” ayrıntılarının 16.11.2007 tarihi mesai bitimine kadar verilmesi istenilmiş, ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından söz konusu eksikliklerin tamamlandığı görülmüştür.

İdari şartnamenin 59 uncu maddesinde teklif ekinde sunulması istenilen belgelerin idarece tamamlatılamayacağı, belge eksikliğinin teklifin esasını etkileyen esaslı bir eksiklik olması nedeniyle ihale üzerinde kalan isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerekirken söz konusu  belgelerin idarece tamamlatılması yönünde idarece tesis edilen işlem, anılan Kanun ve Yönetmelik hükmüne aykırılık teşkil etmektedir.

2- Kurul kararında “Özgün Yapı San. ve Tic. A.Ş’nin  teklifi kapsamında sunduğu gelir tablolarındaki net satışlarının, 2004 yılı için 13.464,31 YTL, 2005 yılı için 53.500,00 YTL, 2006 yılı için 53.816.505,14 YTL olduğu görülmüştür. Söz konusu tutarlar yukarıda yer alan Yönetmelik hükümlerine göre güncellendiğinde elde edilen toplam tutarın 3 yıllık ortalamasının 20.639.890 YTL olduğu hesaplanmıştır. Bu haliyle  ihale üzerinde bırakılan isteklinin iş hacmine ilişkin olarak sunmuş olduğu üç yıllık toplam ciro ortalamasının gereken tutarı karşılamadığı anlaşılmış olmakla birlikte, yukarıda yer aldığı üzere anılan Yönetmeliğin 38 inci maddesinde yer alan, “Bu şartları son üç yılda sağlayamayan istekliler, son altı yıla kadarki belgelerini sunabilirler. Bu takdirde belgeleri sunulan yılların ortalaması üzerinden asgari değerlerin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.” hükmü çerçevesinde, değerlendirilmesi hususunun İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 25 inci maddesinin 2 inci fıkrasının (b) bendi gereğince,  değerlendirilerek gereği yapılmak üzere ihaleyi yapan idareye bildirilmesi gerekmektedir.” şeklindeki gerekçeyle, ihale üzerinde bırakılan isteklinin pilot ortağının iş hacmine ilişkin olarak son 6 yıla kadar ki belgelerini Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 38 nci maddesi uyarınca sunabileceği ve Kurul kararından bunların sonradan tamamlatılabileceği yönünde bir anlam çıkmakta ise de teklif mektubu ekinde sunulmayan söz konusu belgelerin sonradan tamamlatılmasının mümkün olmadığı açıktır. 

Diğer yandan, başvuru sahibinin iş deneyim belgesi tutarının teklif tutarını karşılamadığı yönündeki tespitlerin, itirazen şikayet olarak esas inceleme raporu içerisinde değerlendirilmesi ve her iki isteklinin de 4734 sayılı Kanunun 37 nci maddesi hükmü uyarınca tekliflerinin değerlendirilme dışı bırakılması gerekmektedir.

3- İhale ilanının 8 inci maddesinde, “İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden verecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede işin tamamı için teklif verilecektir.”,

İdari şartnamenin Teklifler ve Sözleşme Türü” başlıklı 60 ncı maddesinde, “İstekliler tekliflerini, istasyon tesisleri için anahtar teslimi götürü bedel, diğer iş kalemleri için her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel ile anahtar teslimi götürü bedel teklifleri toplamı üzerinden sözleşme düzenlenecektir.

Her iki teklif türü için belirlenen teklif mektubu standart formları ihale dokümanına eklenecektir.

İsteklilerin, işin anahtar teslimi götürü bedel teklif istenen bölümü ve birim fiyat teklif istenen bölümü için ayrı ayrı teklif mektubu vermeleri gerekmektedir. Değerlendirme bu iki teklifin toplamından oluşan toplam teklif tutarı üzerinden yapılacaktır.

İstekliler toplam teklif tutarı üzerinden teminat mektubu vereceklerdir.

Aşırı düşük teklif değerlendirmesi dahil, tekliflerin değerlendirilmesi ve bu kapsamda ise, toplam teklif tutarı üzerinden yapılacaktır.”,

Sözleşme tasarısının “Diğer Hususlar” başlıklı 33 üncü maddesinde, “İşin anahtar teslimi götürü bedel teklif alınan bölümü için geçerli olan teklif bedel ile birim fiyat teklif alınan bölümü için geçerli olan bedel ayrı ayrı belirtilerek toplam sözleşme bedeli yazılacaktır.

...”,

İdarece düzenlenen 2 nolu zeyilnamenin 7 nci maddesinin, “Anahtar Teslimi Götürü Bedel işlerin yapımı Alt Yapı İnşaatı içerisinde değerlendirilecektir.”, 

2 nolu zeyilnamenin 13 üncü maddesinin ise, “İdari şartname madde 60: Teklifler ve Sözleşme Türü Maddesine aşağıdaki paragraf eklenmiştir.

- Konsorsiyum şeklinde ihaleye teklif verecek istekliler için “Anahtar Teslim Götürü Bedelli İşler” Altyapı İnşaatı İşleri içerisinde değerlendirilecektir.”,

düzenlemesi yer almaktadır.

Başvuru sahibinin birinci iddiasına ilişkin olarak; şikayete konu ihaleye 14 istekli tarafından teklif verildiği, ihale üzerinde bırakılan dahil toplam beş istekli tarafından “tek” teklif verildiği, diğer istekliler tarafından her iki teklif mektubunun birlikte idareye sunulduğu anlaşılmıştır.

4734 sayılı Kanunun “İhale İlânlarında Bulunması Zorunlu Hususlar” başlıklı 24 üncü maddesinde, “İhale dokümanında belirtilmeyen hususlara ilânlarda yer verilemez. İhale ilânlarında aşağıdaki hususların belirtilmesi zorunludur:


k) Teklif ve sözleşme türü.

…”,

İhale ve Ön Yeterlik Dokümanının İçeriği ve İdari Şartnamede Yer Alması Zorunlu Hususlar” başlıklı 27 inci maddesinde, “İhale dokümanında; isteklilere talimatları da içeren idari şartnameler ile yaptırılacak işin projesini de kapsayan teknik şartnameler, sözleşme tasarısı ve gerekli diğer belge ve bilgiler bulunur. Ön yeterlik dokümanında ise adaylarda aranılan şartlara, ön yeterlik kriterlerine ve gerekli diğer belge ve bilgilere yer verilir.
İdari şartnamede ihale konusuna göre asgari aşağıdaki hususların belirtilmesi zorunludur:


m) Teklif ve sözleşme türü.

…”,

Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin İhale ve ön yeterlik ilanlarının düzenlenmesi başlıklı 28 inci maddesinde, “İhale ilanları, ihale dokümanında yer alan bilgiler esas alınmak suretiyle, ihale usulüne göre oluşturulan standart ihale ve ön yeterlik ilan formlarına uygun olarak hazırlanır (standart formlar KİK002.0/Y, KİK003.0/Y ve KİK004.0/Y).

İhale ve ön yeterlik ilanlarında yer alan bilgiler ile ihale veya ön yeterlik dokümanını oluşturan belgelerde idarece yapılan düzenlemelerin birbirine uygun olması gerekir.
İhale ve ön yeterlik dokümanında belirtilmeyen hususlara ilanlarda yer verilemez.”,
            Hükmü yer almaktadır.

       İdarece, ihale ilanında ve idari şartnamede “Teklif ve Sözleşme Türü”ne ilişkin yapılan düzenleme aynı olmadığından, söz konusu düzenleme anılan Kanun ve Yönetmelik hükmüne aykırılık teşkil etmektedir. Ayrıca, 2 nolu zeyilname ile “Anahtar Teslimi Götürü Bedel İşlerin, Altyapı İnşaatı İşleri içinde değerlendirileceğinin” belirtildiği, zeyilname ile yapılan bu değişikliğin isteklileri tereddüde düşürdüğü ve farklı teklif mektubu sunmalarına yol açtığı görülmüştür.

       İncelemeye konu ihaleye, idari şartnamenin 60 ncı maddesinde belirtilen iki ayrı teklif mektubunun sunulması gerekmektedir. İdari şartnamenin 60. maddesinde yapılan düzenleme işin yerine getirilmesi sırasında yapılacak olan iş artışı ve eksilişinin uygulanması bakımından da önem arz etmektedir. 4734 sayılı Kanunun 62/c maddesine göre uygulama projesi yapılan hallerde anahtar teslimi götürü bedel ihaleye çıkılması kanuni zorunluluktur. İdare bu hususu gözeterek bir kısım işler için anahtar teslimi götürü bedel, bir kısım işler için ise teklif birim fiyat mektubu istemiştir. İhale üzerinde kalan istekli tarafından istasyon tesisleri için de birim fiyat teklif mektubu verilmiştir. Fakat her nasılsa idare tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında  bu hususu gözetmeyerek ihaleye teklif veren tüm isteklilerin teklif mektubunun şartnameye uygun verilip verilmediği hususunu aramamıştır. Kısacası idare, tüm isteklilerin teklif mektubunu kabul etmiştir. İhale komisyon üyelerinden birinin tek teklif mektubu sunan isteklilerin tekliflerinin değerlendirilme dışı bırakılması gerektiği yönündeki karşı görüşün idarece değerlendirilmemesi de dikkate alındığında; İdari şartnamenin 60. ve 33. maddesinde yeterlik değerlendirilmesinde kullanılmak üzere istenilen belgelerin teklif verme aşamasında aranmaması saydamlık ve güvenirlik ilkelerini zedelemiştir.

Bu itibarla, ihale dokümanındaki mevcut düzenleme isteklileri tereddüde düşürerek Anahtar Teslimi Götürü Bedel İşler için bir kısım isteklilerin Birim Fiyat Teklif Mektubu vermeleri sonucunu doğurduğundan, söz konusu dokümana göre ihalenin sonuçlandırılması mümkün olmadığından ihalenin iptali gerekmektedir.

            4- Diğer taraftan, İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin “Kurum tarafından inceleme” başlıklı 20 nci maddesinde, “(1) İtirazen şikayet başvurusu üzerine Kurum, ihale işlemlerini başvuru sahibinin iddiaları ve aşağıda belirtilen hususlar yönünden  inceler:

          ..

          f) Zeyilnameye ilişkin işlemlerin usulüne uygun yapılıp yapılmadığı.

          ..

          ğ) İhale dokümanına süresinde itirazen şikayet başvurusunda bulunulmamış ise ihale dokümanındaki aykırılıkların ihalenin sağlıklı bir şekilde sonuçlandırılmasına etkisi olup olmadığı.

         

          ı) Ön yeterlik veya tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında itirazen şikayet konusu yapılan işlemler bakımından diğer aday ve isteklilere eşit muamele yapılıp yapılmadığı.
…” hükmü yer almaktadır.

a)       (3) üncü maddede yer alan hususların anılan Yönetmeliğin (ı) bendi gereğince değerlendirilerek, Kurul kararının (B) bölümünde yer verilmesi gerekmektedir.

b)      İhale ilan metninin 4.4 maddesinin, “… ve ihale konusu iş veya benzer işlere denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri; İnşaat, Makina dir.” şeklinde düzenlendiği,

(2) nolu zeyilnamenin 5 inci maddesinin, “İdari şartnamenin 7.5 maddesine aşağıdaki paragraf eklenmiştir.

İhale konusu iş veya benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri: İnşaat, Makine ve Elektriktir.” şeklinde düzenlendiği,

4734 sayılı Kanunun 29 uncu maddesinde, “İlân yapıldıktan sonra ihale dokümanında değişiklik yapılmaması esastır. Değişiklik yapılması zorunlu olursa, bunu gerektiren sebep ve zorunluluklar bir tutanakla tespit edilerek önceki ilânlar geçersiz sayılır ve iş yeniden aynı şekilde ilân olunur.

Ancak, ilân yapıldıktan sonra, tekliflerin hazırlanmasını veya işin gerçekleştirilmesini etkileyebilecek maddi veya teknik hatalar veya eksikliklerin idarece tespit edilmesi veya isteklilerce yazılı olarak bildirilmesi halinde, ihale dokümanında değişiklikler yapılabilir. Yapılan bu değişikliklere ilişkin ihale dokümanının bağlayıcı bir parçası olan zeyilname, son teklif verme gününden en az on gün öncesinde bilgi sahibi olmalarını temin edecek şekilde ihale dokümanı alanların tamamına gönderilir. Zeyilname ile yapılan değişiklikler nedeniyle tekliflerin hazırlanabilmesi için ek süreye ihtiyaç duyulması halinde, ihale tarihi bir defaya mahsus olmak üzere en fazla yirmi gün zeyilname ile ertelenebilir. Zeyilname düzenlenmesi halinde, teklifini bu düzenlemeden önce vermiş olan isteklilere tekliflerini geri çekerek, yeniden teklif verme imkanı sağlanır.

…” hükmü,

Kamu İhale Genel Tebliğinin XII nci maddesinin (C) bendinde, “…Ancak ilanda yapılacak düzeltmeler sadece 4734 sayılı Kanunun 26 ncı maddesinde belirtilen hallerle sınırlı olarak ve ilanın yayımlanmasını takip eden 10 gün içinde yapılabileceğinden bu süre geçtikten sonra ihale dokümanının ilana yansıyan hükümleri ile ilgili olarak zeyilname düzenlenmesi mümkün bulunmamaktadır.” düzenlemesi yer almaktadır.

İdarece (2) nolu zeyilnamenin 5 inci maddesinde yer alan düzenleme ile idari şartnamenin 7.5 maddesinin değişikliğe uğratıldığı, ilan metninde ise değişiklik yapılmadığından “elektrik mühendisi” olanların ilandan kaynaklı olarak teklif veremeyecekleri, dolayısıyla ihalede rekabetin ilan metnine göre daraltıldığı, bu durumun 4734 sayılı Kanunun 5 inci maddesinde belirtilen eşitlik, saydamlık ve rekabet ilkelerini ihlal ettiği, ihale üzerinde kalan istekli ile ekonomik bakımından en avantajlı 2. teklif sahibi istekliye ilişkin  raporda yapılan tespitlerin iddiaların incelenmesi kapsamında değil, anılan Yönetmeliğin (f) ve (ğ) bentlerinde yer alan hükümler uyarınca itirazen şikayet kapsamında değerlendirilerek ihalenin iptale karar verilmesi gerekmektedir.

Sonuç olarak; yukarıdaki 1 ve 2 no’lu başlık altında yer alan gerekçelerle ihale üzerinde kalan istekli ile ekonomik bakımından en avantajlı 2. teklif sahibi isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerekmekte ise de, 3 ve 4 no’lu başlık altında yapılan değerlendirmeler çerçevesinde ihalenin iptaline karar verilmesi gerektiği gerekçesiyle çoğunluk kararına katılmıyoruz.

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul