En son güncellemeler 26 Şubat 2021 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Resmi Gazete:
  • Karar No: 2013/UH.I-159
  • Toplantı No: 2013/003
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 10.01.2013
(Aşağıdaki metin 19/1/2013 tarihinde Kamu İhale Kurumu web sitesinden alınmıştır.)
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2013/003
Gündem No :9
Karar Tarihi:10.01.2013
Karar No :2013/UH.I-159
Şikayetçi:
 Karin Bilişim Temizlik Turizm İnşaat Taah. Tic. San. Ltd. Şti., İPEKYOL CAD. AKASYA APT. KAT:1 NO:2 ŞANLIURFA
 İhaleyi yapan idare:
 Amasya Üniversitesi Rektörlüğü İdari Ve Mali İşler Daire Başkanlığı, Dere Mahallesi Eski Hastane Cad. İdari Birimler Binası No 9 05200 AMASYA
Başvuru tarih ve sayısı:
 24.12.2012 / 42757
Başvuruya konu ihale:
 2012/152944 İhale Kayıt Numaralı "104 (Yüzdört) İşçi İle Amasya Üniversitesi Binaları Ve Çevre Temizliği" İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

 

Amasya Üniversitesi Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığıtarafından 23.11.2012 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “104 (Yüzdört) İşçi İle Amasya Üniversitesi Binaları ve Çevre Temizliği” ihalesine ilişkin olarak Karin Bilişim Temizlik Turizm İnşaat Taah. Tic. San. Ltd. Şti.nin 12.12.2012 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 13.12.2012 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 24.12.2012 tarih ve 42757 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 24.12.2012 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

 

            Başvuruya ilişkin olarak 2012/5027 sayılı şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

 

Karar:

 

 

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

 

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, İdari Şartname’nin 25.3.2'nci maddesinde cins ve miktarları belirtilen giyim gideri için ihale üzerinde bırakılan isteklinin teklifindeki bedelin 0,24 TL olduğu, bu bedelle giyim giderinin karşılanmasının hayatın olağan akışına aykırı olduğu, işçilik gideri kârsız yaklaşık maliyetin altında olduğundan dolayı ihale üzerinde bırakılan isteklinin açıklamalarının uygun bulunmasının mevzuata aykırı olduğu iddia edilmektedir

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

 

Kamu İhale Genel Tebliği’nin “Hizmet alımı ihalelerinde aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesi” başlıklı 79’uncu maddesinde “79.1. Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde, tekliflerin değerlendirilmesinde;

 

İhale ve sözleşmeye ilişkin damga vergileri, Kamu İhale Kurumu payı ve noter masrafları gibi sözleşme giderleri ile amortisman, kıdem tazminatı, işyeri hekimliği ücreti, oryantasyon (ihale konusu işe uyum) eğitimi gideri, yaka kartı ve bu mahiyetteki genel giderleri karşılamak üzere birim fiyat teklif cetvelinde yer alan her bir işçilik kalemindeki (yol, yemek ve giyecek dahil brüt asgari ücret veya brüt asgari ücretin yüzde (%) fazlası üzerinden ücret hesaplanan işçilik kalemi ile ulusal bayram ve genel tatil günleri ve fazla çalışma saatlerine ilişkin işçilik kalemleri) birim fiyatlar ile işçi sayısı üzerinden teklif alınması idarece uygun görülmeyen iş kalemi/kalemleri kapsamında çalıştırılacak olan her bir personelin işçilik maliyeti üzerinden  % 3 oranında sözleşme giderleri ve genel giderler hesaplanacaktır.

 

79.2. Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde; amortisman, kıdem tazminatı, iş yeri hekimliği ücreti, oryantasyon eğitimi gideri, yaka kartı ve bu mahiyetteki giderlerin genel giderler içinde yer alacağı kabul edileceği için aşırı düşük teklif sorgulamasında bu giderler, önemli teklif bileşeni olarak belirtilmeyecek ve isteklilerden aşırı düşük teklif sorgulamasına verdikleri cevaplarda bu giderler için bir bedel öngörmeleri istenmeyecektir. Sözleşme giderleri ve genel giderler içinde değerlendirilmesi öngörülen giderler idari şartnamelerde “teklif fiyata dahil olan diğer giderler” kısmında belirtilmeyecektir.

 

79.3.  Asgari işçilik maliyeti;

 

i- İhale tarihinde yürürlükte bulunan brüt asgari ücret veya idari şartnamede brüt asgari ücretin yüzde (%) fazlası olarak belirlenen ücret (ulusal bayram ve genel tatil günleri ile fazla çalışma saatlerine ilişkin ücretler dahil),

ii- İdari şartnamede öngörülen nakdi veya ayni yemek ve yol bedeli ile ayni giyim bedeli,

iii- İşveren sigorta primi tutarından oluşmaktadır.…

 

79.4.2.3. Teklifi aşırı düşük bulunan isteklilerin, tekliflerinde önemli olduğu tespit edilen bileşenler ile ilgili olarak Kanunun 38 inci maddesi uyarınca yapacakları açıklamaya dayanak teşkil eden bilgi ve belgeleri sunmaları gerekmektedir.

 

İsteklilerin açıklamalarına dayanak teşkil eden bilgi ve belgeler;

 

a. Tedarikçi veya üreticilerden alınan proforma faturalar,

b. Fiyat teklifleri,

 

79.4.2.4. Tedarikçi veya üreticilerden alınan birim fiyatları gösteren proforma fatura sunularak açıklama yapılması durumunda proforma faturadaki birim satış tutarı;

 

a) Maliyete dayalı açıklama yapıldığında, maliyet/satış tutarı tespit tutanağında yer alan (Ek-O.5) ağırlıklı ortalama birim maliyetin,

b) Satışlar üzerinden açıklama yapıldığında, maliyet/satış tutarı tespit tutanağında yer alan (Ek-O.5) ağırlıklı ortalama birim satış tutarının % 80’inin,

 

altında olamaz.

 

Maliyete dayalı açıklama yapıldığında, mükellefle tam tasdik sözleşmesi yapan veya beyannamelerini imzalamaya yetkili olan meslek mensubu tarafından proforma fatura üzerine; “Birim satış tutarının, mükellefin yasal defter ve belgelerine göre çıkartılan ve tarafımdan onaylanan maliyet/satış tutarı tespit tutanağındaki ağırlıklı ortalama birim maliyet tutarının altında olmadığını beyan ederim.” ibaresinin yazılarak imzalanması ve iletişim bilgileri de belirtilmek suretiyle kaşelenmesi/mühürlenmesi gerekmektedir.

 

Satışlar üzerinden açıklama yapıldığında, mükellefle tam tasdik sözleşmesi yapan veya beyannamelerini imzalamaya yetkili olan meslek mensubu tarafından proforma fatura üzerine; “Birim satış tutarının, mükellefin yasal defter ve belgelerine göre çıkartılan ve tarafımdan onaylanan maliyet/satış tutarı tespit tutanağındaki ağırlıklı ortalama birim satış tutarının % 80’inin altında olmadığını beyan ederim.” ibaresinin yazılarak imzalanması ve iletişim bilgileri de belirtilmek suretiyle kaşelenmesi/mühürlenmesi gerekmektedir.

 

Kaşeleme işlemi bu Tebliğin 8.4 maddesinde belirtilen özel kaşe kullanılmak suretiyle yapılabileceği gibi, bu kaşe dışında meslek mensubuna ilişkin bilgileri içeren kaşe kullanılmak suretiyle de yapılabilir.

 

79.5. Aşırı düşük teklif sorgulaması sonucunda; (79.4.2.) maddesine uygun açıklamada bulunmayan, açıklamaları teknik şartnameye aykırı hususlar içeren veya teklif tutarı, personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde asgari işçilik maliyeti ve % 3 oranındaki sözleşme giderleri ile genel giderleri, personel çalıştırılmasına dayalı olmamakla birlikte ihale dokümanında personel sayısının belirlendiği ve haftalık çalışma saatinin tamamının idarede kullanılacağı hizmet alımı ihalelerinde ise asgari işçilik maliyeti ve ilgili mevzuatı uyarınca hesaplanacak sözleşme giderlerini karşılamayan isteklilerin teklifleri gerekçeleri belirtilmek suretiyle reddedilecektir.”açıklaması yer almaktadır.

 

İdari Şartname’nin “Teklif fiyata dahil olan giderler” başlıklı 25’inci maddesinde “25.3. Teklif fiyata dahil olan diğer giderler aşağıda belirtilmiştir:

 

25.3.1. İşin süresi ve personel sayısı dikkate alınarak ilgili mevzuatına göre hesaplanacak işçilik ücreti: İşin süresi ve personel sayısı dikkate alınarak ilgili mevzuatına göre hesaplanacak işçilik ücreti Yüklenici, Yüklenici sorumlusu olarak çalışacak personeline, (1 kişi) brüt asgari ücretin %50 Fazlası ücret ödeyecek olup, teklif fiyata dahil edilecektir.

 

Ulusal bayram ve genel tatil günlerinde personel çalıştırılmayacaktır. Personeller haftada 45 saat, ayda 26 gün çalışacaklardır.

 

25.3.2. Yemek, yol ve giyecek giderleri:

 

1- Yüklenici, her ay çalışan tüm personeline ayda 26 gün üzerinden günlük kişi başı göreve geliş-dönüş için Brüt 3,00 TL. yol bedeli nakdi olarak karşılayacak olup, teklif fiyata dahil edilecektir.

 

2- Yüklenici her ay çalışan tüm personeline 26 gün üzerinden kişi başı Brüt 4,00 TL. yemek bedeli nakdi olarak karşılayacak olup, teklif fiyata dahil edilecektir.
3-işçilere ayni olarak 2 takım iş önlüğü teknik şartnamede yer alan özelliklere göre (1 yazlık, 1 kışlık) ayni olarak verilecek olup, teklif fiyata dahil edilecektir. Kışlık İş Önlüğü İşe başlayınca, Yazlık ise en geç Nisan ayı sonuna kadar temizlik görevlilerine verilecektir. Yüklenici sorumluya ise; teknik şartnamedeki hükümlere göre 1 (bir) adet takım elbise verilecektir.

 

25.3.3. Malzeme giderleri: Teknik Şartnamede yazılı olan makineler, yüklenici tarafından karşılanacak olup, amortisman giderlerine dahil edilecektir.

 

...

 

25.5. Kısa vadeli sigorta prim oranları belirtilecektir. Bu işle ilgili İş Kazaları ve Meslek Hastalıkları Sigortası Prim oranı, % 1,5 (Birbuçuk) dur.”,

 

Sözleşme Tasarısının “İşin süresi” başlıklı 9’uncu maddesinde “9.1. İşe başlama tarihi 01.01.2013; işi bitirme tarihi 31.12.2013”, düzenlemeleri yer almaktadır.

 

İhale dokümanı kapsamında isteklilere,

 

 

A1

B2

Sıra No

 

İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması3

 

Miktarı

 

Teklif Edilen      Birim Fiyat

 

      Tutarı

Birimi

İşçi sayısı

Ay/gün/saat

1

PERSONEL ÜCRETİ

İŞÇİ X AY

103

12

 

 

2

PERSONEL ÜCRETİ (YÜKLENİCİ SORUMLU)

İŞÇİ X AY

1

12

 

 

                                                                  TOPLAM TUTAR  (K.D.V Hariç)

 

 

 

şeklindeki birim fiyat teklif cetveli örneğinin verildiği tespit edilmiştir.

           

7 isteklinin katıldığı ve 6 isteklinin teklifinin geçerli teklif olarak belirlendiği, 1.747.127,40 TL tutarında en düşük teklifi veren Beltur Tur. İnş. Hiz. San. ve Dış Tic. Ltd. Şti.’nin teklif bedelinin teklif edilmesi gereken asgari tutarın altında olduğu gerekçesiyle teklif bileşenlerine ilişkin olarak yazılı açıklama istenilmeden teklifinin değerlendirme dışı bırakıldığı, 1.753.617,24 TL tutarında ikinci düşük teklifi veren Cerit Güv. ve Sos. Hiz. Ltd. Şti.nden 26.11.2012 tarihli yazı ile giyim gideri için Kamu İhale Genel Tebliği’nin 79’uncu maddesinde yer alan düzenlemelere uygun belgeye dayalı yazılı açıklama istenildiği, öngörülen süre içerisinde sunulan açıklamanın uygun görülerek ihalenin anılan firma üzerinde bırakıldığı, aşırı düşük teklif sorgulamasına tabi tutulmayan başvuru sahibinin teklifinin de ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif olarak değerlendirildiği 03.12.2012 tarihli ihale komisyon kararı ve eklerinden anlaşılmıştır.

 

İhale komisyonu tarafından en düşük teklifi veren isteklinin teklifinin, teklif edilmesi gereken asgari işçilik maliyetinin altında bedel teklif edildiği gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakıldığı anlaşılmakla birlikte teklif edilmesi gereken asgari bedele ilişkin ihale komisyon kararında herhangi bir bilginin yer almadığı görülmüştür.

 

Şikâyetçinin 12.12.2012 tarihinde idareye yaptığı şikâyet başvurusunun uygun bulmadığı ve bu başvuru üzerine alınan 13.12.2012 tarihli kararda ayni giyim gideri hariç %3 sözleşme gideri dahil teklif edilmesi gereken asgari işçilik maliyetinin KİK işçilik modülü kullanılarak 1.753.617,00 TL, modül kullanılmaksızın yapılan hesaplama neticesinde ise 1.729.720,20 TL olarak hesapladığı bilgisinin yer aldığı görülmüştür.

 

Bu çerçevede ayni giyim gideri hariç %3 sözleşme gideri dahil asgari işçilik maliyetinin KİK işçilik modülü ile hesaplanması halinde brüt asgari ücret üzerinden ödeme yapılacak 103 personel için teklif edilmesi gereken asgari işçilik maliyeti 1.729.732,56 TL, brüt asgari ücretin %50 fazlası ücret ödenecek 1 personel için teklif edilmesi gereken asgari işçilik maliyeti 23.884,44 TL olmak üzere toplam maliyetin 1.753.617,00 TL olduğu,

 

Asgari işçilik maliyeti hesabında işveren sigorta primi oranı içerisinde yer alan her bir sigorta koluna ait prim oranlarının nasıl hesaplanması gerektiği hususunda 20.11.2012 tarihli ve 19599 sayılı yazı ile Sosyal Güvenlik Kurumu Sigorta Genel Müdürlüğünden görüş sorulmuş anılan Kurumun bu konuya ilişkin Kuruma gönderdiği 03.12.2012 tarih ve M-20518196 sayılı yazıda yer alan bilgiler çerçevesinde işveren sigorta primi oranı içerisinde yer alan her bir sigorta koluna ait prim oranlarının ayrı ayrı alınması suretiyle KİK işçilik modülü kullanılmadan yapılan hesaplama neticesinde,

 

Birim fiyat teklif cetvelinin 1. sırasında yer alan bürüt asgari ücret üzerinden ödeme yapılacak toplam 103 personel ücretinin ayni giyim gideri hariç kişi başı aylık 1.339,45 TL karşılığı olmak üzere 12 aylık iş süresince toplam 1.729.720,20 TL, 2. sırasında yer alan bürüt asgari ücretin %50 fazlası ödeme yapılacak 1 personel ücretinin, kişi başı aylık 1.990,38 TL karşılığı olmak üzere 12 aylık iş süresince toplam 23.884,56 TL olmak üzere toplam 1.753.604,76 TL olduğu, bu haliyle ayni giyim gideri ve bu gidere ilişkin %3 sözleşme gideri hariç teklif edilmesi gereken asgari işçilik maliyetinin KİK işçilik modülü kullanılarak yapılan hesaplama neticesinde bulunan tutardan daha düşük olduğu görülmüştür.

 

İhale komisyonu tarafından aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında İdari Şartname’nin yukarıda aktarılan 25’inci maddesi düzenlemesi çerçevesinde 104 personelden 103 personel için 1 yazlık ve 1 kışlık olmak üzere toplam 206 adet iş önlüğü ve 1 personel için de 1 takım elbiseden oluşan giyim giderinin teklifin önemli bileşeni olarak belirlendiği ve ihale üzerinde bırakılan Cerit Güvenlik ve Sosy. Hiz. Ltd. Şti.nden söz konusu giderin belgeye dayalı olarak açıklamasının istenildiği,

 

Anılan firma tarafından 1.753.617,24 TL tutarındaki teklif bedeli içerisinde söz konusu gider için toplam 10,71 TL (10,40 TL giyim bedeli + 0,31 %3 sözleşme gideri olmak üzere)  bedel öngörüldüğü yönünde açıklamada bulunulduğu, öngörülen bedelin tevsiki amacıyla 206 adet iş önlüğünden oluşan giyimin 1 adedinin fiyatının 0,05 TL, 1 adet takım elbise fiyatının da 0,10 TL olduğu bilgisi içeren 23.11.2012 tarihli proforma fatura ve “tedarikçiden alınan proforma faturayla açıklama” başlıklı maliyet satış tutarı tespit tutanağına açıklamasında yer verildiği, sunulan belgelerin Kamu İhale Genel Tebliği’nin yukarıda aktarılan 79.4.2.4’üncü maddesinde belirtilen şartları sağladığı, ayrıca birim fiyat teklif cetvelinin her iki satırı için teklif edilmesi gereken asgari tutarın üzerinde birim fiyat teklif cetvelinde fiyat teklif edildiği, başvuru sahibi tarafından iddia edildiği şekilde ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından teklifinde giyim gideri için 0,24 TL bedel değil 10,71 TL bedel öngörüldüğü tespit edilmiş olup ihalenin anılan istekli üzerinde bırakılmasında mevzuata aykırılık bulunmadığı anlaşılmıştır.

 

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere;

 

Anılan Kanunun 54’üncü maddesinin onuncu fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikâyet başvurusunun reddine,

 

Oyçokluğu ile karar verildi.

 

 

 

 

Mahmut GÜRSES

Başkan

 

Kazım  ÖZKAN

II. Başkan

Ali Kemal  AKKOÇ

Kurul Üyesi

Erkan  DEMİRTAŞ

Kurul Üyesi

 

Ahmet  ÖZBAKIR

Kurul Üyesi

Mehmet Zeki  ADLI

Kurul Üyesi

Hasan  KOCAGÖZ

Kurul Üyesi

 

Mehmet  AKSOY

Kurul Üyesi

 

 

 


 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2021. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul