• Resmi Gazete:
  • Karar No: 2013/UH.I-261
  • Toplantı No: 2013/005
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 14.01.2013
(Aşağıdaki metin 23/1/2013 tarihinde Kamu İhale Kurumu web sitesinden alınmıştır.)
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2013/005
Gündem No :57
Karar Tarihi:14.01.2013
Karar No :2013/UH.I-261
Şikayetçi:
 Him-Er Gıda Un Ve Unlu Maddeler Teks San.Ve Tic.Ltd., KÖME MAH. BİRGÜL SOK. BELEDİYE İŞHANI NO : 3/A UŞAK
 İhaleyi yapan idare:
 Çocuk Yuvası- Aile Ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Müsteşarlık, Cumhuriyet Mahallesi 1. Emlak Sokak 16 64200 UŞAK
Başvuru tarih ve sayısı:
 19.12.2012 / 42084
Başvuruya konu ihale:
 2012/157073 İhale Kayıt Numaralı "Uşak Çocuk Yuvası Müdürlüğü Mamul Yemek Hizmeti" İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

 

Uşak Çocuk Yuvası Müdürlüğü tarafından 27.11.2012 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “Uşak Çocuk Yuvası Müdürlüğü Mamul Yemek Hizmeti” ihalesine ilişkin olarak Him-Er Gıda Un ve Unlu Maddeler Teks. San. ve Tic. Ltd. Şti.nin 06.12.2012 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 06.12.2012 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 19.12.2012 tarih ve 42084 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 18.12.2012 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

 

            Başvuruya ilişkin olarak 2012/4880 sayılı şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

 

Karar:

 

 

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

 

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, teklifi kâr hariç yaklaşık maliyetin altında olan yedi istekliye aşırı düşük teklif sorgulaması yapılmaksızın ihalenin sonuçlandırılmasının uygun olmadığı iddiasına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

            4734 sayılı Kanun’un aşırı düşük teklifler başlıklı 38’nci maddesine göre ihale komisyonunun verilen teklifleri anılan Kanunun 37’nci maddesine göre değerlendirdikten sonra, diğer tekliflere veya idarenin tespit ettiği yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olanları tespit edeceği, bu teklifleri reddetmeden önce, belirlediği süre içinde teklif sahiplerinden teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak isteyeceği, sunulan açıklamaların verilen hizmetin ekonomik olması, teklif sahibinin hizmetin temini işinin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar ve teklif edilen hizmet işinin özgünlüğü çerçevesinden değerlendirileceği; Kamu İhale Kurumunun bu maddenin uygulanmasında; aşırı düşük tekliflerin tespiti, değerlendirilmesi ve ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesi amacıyla sınır değer veya sorgulama ölçütleri ya da ortalamalar belirlemeye yetkili olduğu hüküm altına alınmıştır. Benzer düzenlemeler Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde de bulunmaktadır.

 

Kamu İhale Genel Tebliği’nin hizmet alımı ihalelerinde aşırı düşük teklif açıklamasını düzenleyen 79.4’üncü maddesinde ağırlıklı olarak personel çalıştırılmasına dayanan hizmet alımı ihalelerinin durumu açıklanmış ve ihale komisyonu tarafından, personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihaleleri ile personel çalıştırılmasına dayalı olmamakla birlikte ihale dokümanında personel sayısının belirlendiği ve haftalık çalışma saatinin tamamının idarede kullanılacağı hizmet alımı ihalelerinde asgari işçilik maliyeti, sözleşme giderleri ve genel giderler ile varsa malzeme ve diğer maliyet kalemleri, bunlar dışında kalan hizmet alımı ihalelerinde ise ihale dokümanında belirtilen teklif fiyata dâhil giderler dikkate alınmak suretiyle tekliflerin değerlendirilmesinin yapılacağı, 4734 sayılı Kanun’un 38’inci maddesi uyarınca teklifi aşırı düşük görülen isteklilerden işin niteliğine göre ihale komisyonunca belirlenen önemli teklif bileşenleri ile ilgili açıklama isteneceği, personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde, kâr hariç yaklaşık maliyet tutarının üzerindeki tekliflerin aşırı düşük teklif olarak kabul edilmeyeceği açıklaması yapılmıştır.

 

İhale konusu “Uşak Çocuk Yuvası Müdürlüğü Mamul Yemek Hizmeti Alımı”nın personel çalıştırılmasına dayalı olmayan bir hizmet işi olduğu ve personel çalıştırılmasına dayalı olmayan hizmet alımı ihalelerine yönelik olarak aşırı düşük tekliflerin tespiti, değerlendirilmesi ve ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesi amacıyla Kurum tarafından belirlenmiş bir sınır değer bulunmadığı anlaşılmakla beraber personel çalıştırılmasına dayalı olmayan alımlarda idare tarafından hazırlanan yaklaşık maliyetin kârsız tutarının altında kalan teklif sahiplerinden açıklama istenilmesi gerektiği yönünde istikrar kazanmış Kamu İhale Kurulu Kararları bulunmaktadır.

 

İdarece hesaplanan kârsız yaklaşık maliyetin 305.100,00 TL olduğu, bu tutarın altında teklif sunan isteklilere aşırı düşük teklif sorgulaması yapılması gerektiği anlaşılmıştır.

 

Yukarıda yer verilen değerlendirmeler kapsamında, başvuruya konu ihalede, geçerli teklif sahibi isteklilerden yedi isteklinin tekliflerinin kârsız yaklaşık maliyetin altında olduğu, dolayısıyla söz konusu isteklilerden idare tarafından hazırlanacak örnek menü çerçevesinde önemli teklif bileşenleri belirtilmek suretiyle aşırı düşük teklif açıklaması istenilerek ihalenin sonuçlandırılması gerektiği tespit edilmiştir.

 

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden idare tarafından hazırlanacak örnek menü çerçevesinde önemli teklif bileşenleri belirtilmek suretiyle teklif fiyatı kâr hariç yaklaşık maliyetin altında kalan Merkez Tabldot Gıda Temizlik İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, Adem Ölmez, Filiz Gıda Tarım Hayvancılık Ambalaj Teksil İnşaat Turizm Nakliye Toplu Temizlik  Otomotiv Pazarlama Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, Soner Maluhan, Him-Er Gıda Un ve Unlu Maddeler Teks San.ve Tic. Ltd. Şti., Bintat Hazır Yemek. Servisi San. Tic. Ltd.Şti. ve Uşak Akdağ Gıda Tekstil Turizm İnşaat Petrol Sanayi ve Ticaret Limited Şirketinin tekliflerinin aşırı düşük teklif sorgulamasına tabi tutulması ve bu aşamadan sonraki işlemlerin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanunun 65 inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere;

 

Anılan Kanunun 54 üncü maddesinin onuncu fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine,

 

Oyçokluğu ile karar verildi.

 

 

 

 

 

Mahmut  GÜRSES

Başkan

 

Ali Kemal  AKKOÇ

Kurul Üyesi

Erkan  DEMİRTAŞ

Kurul Üyesi

Ahmet  ÖZBAKIR

Kurul Üyesi

 

Mehmet Zeki  ADLI

Kurul Üyesi

Hasan  KOCAGÖZ

Kurul Üyesi

Mehmet  AKSOY

Kurul Üyesi

 

 

 

 

 

Karşı Oy:

 

KARŞI OY

 

İncelemeye konu ihalede;

 

            Başvuru sahibinin itirazen şikayet başvuru dilekçesinde özetle “teklifi kar hariç yaklaşık maliyetin altında olan yedi istekliye aşırı düşük teklif sorgulaması yapılmaksızın ihalenin sonuçlandırılmasının uygun olmadığı” şeklinde dile getirdiği iddiası kapsamında Kurulca, idare tarafından hazırlanacak örnek menü çerçevesinde önemli teklif bileşenleri belirtilmek suretiyle teklif fiyatı kâr hariç yaklaşık maliyetin altında kalan Merkez Tabldot Gıda Temizlik İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, Adem Ölmez, Filiz Gıda Tarım Hayvancılık Ambalaj Teksil İnşaat Turizm Nakliye Toplu Temizlik  Otomotiv Pazarlama Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, Soner Maluhan, Him-Er Gıda Un ve Unlu Maddeler Teks San.ve Tic. Ltd. Şti., Bintat Hazır Yemek. Servisi San. Tic. Ltd.Şti. ve Uşak Akdağ Gıda Tekstil Turizm İnşaat Petrol Sanayi ve Ticaret Limited Şirketinin tekliflerinin aşırı düşük teklif sorgulamasına tabi tutulması ve bu aşamadan sonraki işlemlerin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi hususlarında “düzeltici işlem belirlenmesine” karar verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddiasının İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 18 inci maddesi yönünden Kurul kararına dayanak teşkil eden esas inceleme raporu ve eki belgeler üzerinde yapılan inceleme sonucunda;

 

Uşak Çocuk Yuvası Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen “Uşak Çocuk Yuvası Müdürlüğü Mamul Yemek Hizmet alımı” ihalesine ilişkin yaklaşık maliyetin                                                                                    piyasa rayici esas alınarak toplam kâr dâhil 335.490,00 TL olarak hesaplandığı;

 

                                                                                   Bahse konu ihalede 15 adet ihale dokümanı satın alındığı, 27.11.2012 tarihinde gerçekleştirilen ihaleye 9 istekli tarafından teklif verildiği,

 

İdarenin teklif değerlendirmesine göre, tekliflerin hepsinin geçerli teklif olarak kabul edildiği, bu teklif bedellerinin;

 

İsteklinin Adı

Teklif Bedeli (TL)

Merkez Tabldot Gıda Temz. İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti.

239.560,00

Adem Ölmez

239.560,00

Filiz Gıda Tarım Hayvancılık Ambalaj Teksil İnşaat Turizm Nakliye Toplu Temizlik Otomotiv Paz. San.ve Tic. Ltd. Şti.

264.000,00

Soner Maluhan

273.460,00

Him-Er Gıda Un ve Unlu Maddeler Teks San.ve Tic. Ltd. Şti.

282.500,00

Bintat Hazır Yemek. Servisi San. Tic. Ltd.Şti.

284.760,00

Uşak Akdağ Gıda Tekstil Turizm İnşaat Petrol Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

302.840,00

İdil Grup Yemek İmal Dağıtım Temizlik Otomasyon Hasta Ziyaretçi Yönlendirme Hizmetleri Tıbbi Sekreterlik İnş. Kırtasiye Turızm Sanayi ve Tic. Ltd. Şti.

305.100,00

Öğün Yemekhane Ve Temizlik Hizmetleri Tic. A. Ş.

306.150,00

Şeklinde verildiği, idarece, “23.03.2010 tarihli ve 2010/UH.I-881 sayılı Kurul kararındaki diğer tekliflere göre ihale üzerinde bırakılan isteklinin teklifinin aşırı düşük teklif olmadığı değerlendirilmesi örnek gösterilerek” geçerli teklifler üzerinde 4734 sayılı Kanunun 38 inci maddesi uyarınca aşırı düşük teklif açıklaması yapılmadan en düşük fiyat esasına göre ihalenin sonuçlandırıldığı,

 

Anlaşılmıştır.

 

4734 sayılı Kanunun “Aşırı düşük teklifler” başlıklı 38 inci maddesinde; “İhale komisyonu verilen teklifleri 37 nci maddeye göre değerlendirdikten sonra, diğer tekliflere veya idarenin tespit ettiği yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olanları tespit eder. Bu teklifleri reddetmeden önce, belirlediği süre içinde teklif sahiplerinden teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak ister.

 

İhale komisyonu;

 

a) İmalat sürecinin, verilen hizmetin ve yapım yönteminin ekonomik olması,

b)  Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin mal ve hizmetlerin temini veya yapım işinin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar,

           c) Teklif edilen mal, hizmet veya yapım işinin özgünlüğü,

           

Hususlarında belgelendirilmek suretiyle yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak, aşırı düşük teklifleri değerlendirir. Bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifleri reddedilir.

 

İhale komisyonu, aşırı düşük tekliflerin tespiti ve değerlendirilmesinde Kurum tarafından belirlenen kriterleri esas alır. Kurum bu maddenin uygulanmasında; aşırı düşük tekliflerin tespiti, değerlendirilmesi ve ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesi amacıyla sınır değer veya sorgulama kriterleri ya da ortalamalar belirlemeye yetkilidir.” hükmü yer almaktadır.

 

Bahse konu madde hükmünden, ihale komisyonunun, yaptığı değerlendirme neticesinde geçerli olduğunu tespit ettiği tekliflerden, ihalede verilen diğer tekliflere veya idarenin tespit ettiği yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olan isteklileri tespit edeceği ve tespit edilen bu teklifleri reddetmeden önce yine madde metninde belirtilen usul doğrultusunda sorgulamaya tabi tutacağı anlaşılmaktadır.

 

Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde, aşırı düşük teklif sorgulamasının Kamu İhale Genel Tebliğinin “teklif fiyata dahil masraflar” ve “aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesini” düzenleyen maddeleri ile idari şartnamenin “teklif fiyata dahil olan giderler” başlıklı maddesindeki düzenlemelerin esas alınarak yapılması gerekmektedir. Bu ihalelerde, aşırı düşük teklif sorgulaması sonucunda belgelere dayalı yazılı açıklama yapmayan veya ihale komisyonunca açıklamaları yetersiz bulunan isteklilerin teklifleri ile teklif edilmesi gereken asgari işçilik maliyetini karşılamayan teklifler gerekçesi belirtilmek suretiyle reddedilecektir. Ancak, şikayet başvurusuna konu hizmetin personel çalıştırılmasına dayalı bir hizmet alım ihalesi olmaması nedeniyle aşırı düşük değer tespitine yönelik bir modül bulunmamakta olup, ihale konusu hizmetin maliyet unsurlarının, personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımlarında olduğu gibi önceden belirlenen nitelikte olmadığı görülmektedir. Bu durumda, ihale dokümanında belirtilen şartlara uygun olarak hizmetin ifası için her isteklinin basiretli tacir olma yükümlülüğü gereğince kendi organizasyon yapısı, kullanacağı makine ekipmanın özellikleri, malzeme teminindeki kendine özgü koşulları vb. unsurları dikkate alarak teklif fiyatını belirlemesi gerekmektedir.

 

Ayrıca, malzeme dahil yemek alım hizmetlerinde yemek bileşenlerini oluşturan girdilerin önemli bir kısmı yerel, mevsimsel ve iklim özelliklerine göre farklılıklar göstermekte, bir çok girdi müstahsilden doğrudan temin edilebilmektedir. Özellikle sebze meyve gibi girdilerin piyasa koşulları sebebiyle muhasebeleştirilmesinde karşılaşılan güçlüklerin aşırı düşük teklif sorgulamasında ispat için aranılan belgelere yansıtılmasında isteklilerin önünde önemli bir engel teşkil edeceği düşünülmektedir.  Kamu İhale Kurumu tarafından personel çalıştırılmasına dayalı olmayan hizmet alımları için aşırı düşük sınır değerin tespiti ve sorgulanması konusunda bir kriter belirlenmediği hususu göz önüne alındığında, şikayete konu ihalede, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanması ve kaynakların verimli kullanılmasından sorumlu olan idarenin, aşırı düşük teklif açıklaması istemeden ihalenin sonuçlandırılması yönünde tesis etmiş olduğu işlemlerde mevzuata aykırılık bulunmadığı düşünülmektedir.

 

İhale konusu işin personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı işi olmadığı, yaklaşık maliyetin büyük çoğunlukla yemek giderinden oluştuğu ihalede verilen teklif bedelleri yaklaşık maliyetin altında olmakla birlikte yaklaşık maliyete ve birbirlerine göre yakın olduğu ve en düşük teklifin bile diğer tekliflere göre aşırı düşük olarak değerlendirilemeyeceği anlaşıldığından, idarece, yemek kalemlerinde aşırı düşük teklif sorgulaması yapılmadan ihalenin karara bağlanması yönünde gerçekleştirilen idari işlemlerin mevzuata uygun olduğu değerlendirilmiştir.

 

            Açıklanan nedenlerle;  başvuruya konu ihalede, başvuru sahibinin iddiası kapsamında, yemek alımı kalemlerinde aşırı düşük teklif sorgulaması yapılmadan ihalenin sonuçlandırılmasına yönelik idarece gerçekleştirilen idari işlemlerin yerinde olduğuna ilişkin “itirazen şikayet başvurusunun reddine” karar verilmesi gerektiği yönündekidüşüncem ile, bu hususa ilişkin Kurul çoğunluğunca verilen “düzeltici işlem belirlenmesine” niteliğindeki karara katılmıyorum.

 

 

           

 

 

 

 

 

 

Ali Kemal AKKOÇ

Kurul Üyesi

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul