• Resmi Gazete:
  • Karar No: 2013/UH.I-898
  • Toplantı No: 2013/013
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 11.02.2013
(Aşağıdaki metin 20/2/2013 tarihinde Kamu İhale Kurumu web sitesinden alınmıştır.)
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2013/013
Gündem No :25
Karar Tarihi:11.02.2013
Karar No :2013/UH.I-898
Şikayetçi:
 Beltur Turizm Taşımacılık Otomotiv Gıda Ürünleri Temizlik Hizmetleri İletişim San. Ve Dış Tic. Ltd. Şti., HALKALI İSTASYON MAH. 1421 SOK. DİVAN RESİDENCE F1 BLOK D:1 İSTANBUL
 İhaleyi yapan idare:
 Malatya Belediye Başkanlığı (Destek Hizmetleri Müdürlüğü) , İnönü Mahallesi İnönü Caddesi No:218 MALATYA
Başvuru tarih ve sayısı:
 17.01.2013 / 2113
Başvuruya konu ihale:
 2012/166124 İhale Kayıt Numaralı "Kültür Müdürlüğü Eğitim Ve Rehberlik" İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

 

Malatya Belediye Başkanlığı Destek Hizmetleri Müdürlüğütarafından 14.12.2012 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “Kültür Müdürlüğü Eğitim ve Rehberlik Alımı” ihalesine ilişkin olarak Beltur Turizm Taşımacılık Otomotiv Gıda Ürünleri Temizlik Hizmetleri İletişim San. ve Dış Tic. Ltd. Şti. nin 03.01.2013 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 07.01.2013 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 17.01.2013 tarih ve 2113 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 17.01.2013 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

 

            Başvuruya ilişkin olarak 2013/339 sayılı şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

 

Karar:

 

 

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

 

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, tekliflerinin asgari işçilik maliyetinin altında kalması gerekçesiyle reddedildiği, ancak kendilerinden aşırı düşük teklif sorgulaması istenilmesi gerektiği, zira 4857 sayılı İş Kanunu'nda yer alan "Özürlü, Eski Hükümlü ve Terör Mağduru Çalıştırma Zorunluluğu" başlıklı 30’uncu maddesine istinaden hesaplamalarının yapıldığı ve bu kapsamda çalıştırılacak personele ilişkin prim miktarının Hazinece karşılanacağı iddia edilmektedir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

            İdari Şartname’de ihale konusu işin adı “Kültür Müdürlüğü Eğitim ve Rehberlik” alımı şeklinde belirlenmiş olup, iş kapsamında eğitimci, usta öğretici, oyuncu, büro elemanı, hizmetli, koordinatör unvanı altında toplam 77 kişinin tam zamanlı olarak ihaleyi yapan idare bünyesinde çalıştırılacağı anlaşılmaktadır. İdari Şartname ve birim fiyat teklif cetvelinde, ihale konusu iş kapsamında çalışacak kişilerin ulusal bayram ve resmi tatil günlerinde çalışılacakları toplam gün sayılarına ve fazla çalışma saatleri bilgisine ayrı ayrı yer verildiği tespit edilmiştir. İdari Şartname’nin 25’inci maddesinden işçilere yol ve giyecek bedeli verilmesinin öngörülmediği, sadece aylık 26 gün üzerinden günlük 8,00 TL yemek bedeli verilmesinin öngörüldüğü anlaşılmaktadır. Söz konusu ihalede kısa vadeli sigorta prim oranının ise %1,5 olarak belirlendiği tespit edilmiştir.

 

Söz konusu ihaleye başvuru sahibi Beltur Turizm Taşımacılık Otomotiv Gıda Ürünleri Temizlik Hizmetleri İletişim San. ve Dış Tic. Ltd. Şti. 2.769.847,31 TL teklif fiyatı sunmuş ve idare tarafından asgari işçilik maliyetinin altında teklif fiyatı sunduğu gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakılmıştır.

 

Söz konusu ihalede teklif edilmesi gereken asgari işçilik maliyetinin 2.773.848,23 TL olduğu sonucuna ulaşılmış olup, başvuru sahibinin teklif fiyatı, teklif edilmesi gereken asgari işçilik maliyetinin altında kalmaktadır.

 

Kamu İhale Genel Tebliği’nin 79.5’inci maddesinde “Aşırı düşük teklif sorgulaması sonucunda; (79.4.2.) maddesine uygun açıklamada bulunmayan, açıklamaları teknik şartnameye aykırı hususlar içeren veya teklif tutarı, personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde asgari işçilik maliyeti ve % 3 oranındaki sözleşme giderleri ile genel giderleri, personel çalıştırılmasına dayalı olmamakla birlikte ihale dokümanında personel sayısının belirlendiği ve haftalık çalışma saatinin tamamının idarede kullanılacağı hizmet alımı ihalelerinde ise asgari işçilik maliyeti ve ilgili mevzuatı uyarınca hesaplanacak sözleşme giderlerini karşılamayan isteklilerin teklifleri gerekçeleri belirtilmek suretiyle reddedilecektir.” açıklaması yer almaktadır.

Başvuru sahibi, itirazen şikâyet başvuru dilekçesinde 4857 sayılı İş Kanunu'nda yer alan "Özürlü ve Eski Hükümlü Çalıştırma Zorunluluğu" başlıklı 30’uncu maddesine istinaden hesaplama yaptıklarını ve bu kapsamda çalıştırılacak personele ilişkin prim miktarının bir kısmının Hazinece karşılanacağını dikkate alarak teklif fiyatını oluşturduklarını iddia etmekte ve bu durumu teklif fiyatlarının asgari işçilik maliyetinin altında kalmasının gerekçesi olarak ileri sürmektedir.

 

4857 sayılı İş Kanunu’nun “Özürlü ve eski hükümlü çalıştırma zorunluluğu” başlıklı 30’uncu maddesinde“İşverenler, elli veya daha fazla işçi çalıştırdıkları özel sektör işyerlerinde yüzde üç özürlü, kamu işyerlerinde ise yüzde dört özürlü ve yüzde iki eski hükümlü işçiyi veya 21/6/1927 tarihli ve 1111 sayılı Askerlik Kanunu veya 16/6/1927 tarihli ve 1076 sayılı Yedek Subaylar ve Yedek Askeri Memurlar Kanunu kapsamına giren ve askerlik hizmetini yaparken 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununun 21 inci maddesinde sayılan terör olaylarının sebep ve tesiri sonucu malul sayılmayacak şekilde yaralananları meslek, beden ve ruhi durumlarına uygun işlerde çalıştırmakla yükümlüdürler. Aynı il sınırları içinde birden fazla işyeri bulunan işverenin bu kapsamda çalıştırmakla yükümlü olduğu işçi sayısı, toplam işçi sayısına göre hesaplanır.

 

Bu kapsamda çalıştırılacak işçi sayısının tespitinde belirli ve belirsiz süreli iş sözleşmesine göre çalıştırılan işçiler esas alınır. Kısmi süreli iş sözleşmesine göre çalışanlar, çalışma süreleri dikkate alınarak tam süreli çalışmaya dönüştürülür. Oranın hesaplanmasında yarıma kadar kesirler dikkate alınmaz, yarım ve daha fazla olanlar tama dönüştürülür. İşyerinin işçisi iken sakatlananlara öncelik tanınır.

 

İşverenler çalıştırmakla yükümlü oldukları işçileri Türkiye İş Kurumu aracılığı ile sağlarlar. Bu kapsamda çalıştırılacak işçilerin nitelikleri, hangi işlerde çalıştırılabilecekleri, bunların işyerlerinde genel hükümler dışında bağlı olacakları özel çalışma ile mesleğe yöneltilmeleri, mesleki yönden işverence nasıl işe alınacakları, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir.

 

Yer altı ve su altı işlerinde özürlü işçi çalıştırılamaz ve yukarıdaki hükümler uyarınca işyerlerindeki işçi sayısının tespitinde yer altı ve su altı işlerinde çalışanlar hesaba katılmaz.

 

Bir işyerinden malulen ayrılmak zorunda kalıp da sonradan maluliyeti ortadan kalkan işçiler eski işyerlerinde tekrar işe alınmalarını istedikleri takdirde, işveren bunları eski işleri veya benzeri işlerde boş yer varsa derhal, yoksa boşalacak ilk işe başka isteklilere tercih ederek, o andaki şartlarla işe almak zorundadır. Aranan şartlar bulunduğu halde işveren iş sözleşmesi yapma yükümlülüğünü yerine getirmezse, işe alınma isteğinde bulunan eski işçiye altı aylık ücret tutarında tazminat öder.

 

Özel sektör işverenlerince bu madde kapsamında çalıştırılan 17/7/1964 tarihli ve 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununa tabi özürlü sigortalılar ile 1/7/2005 tarihli ve 5378 sayılı Kanunun 14 üncü maddesinde belirtilen korumalı işyerlerinde çalıştırılan özürlü sigortalıların, aynı Kanunun 72 nci ve 73 üncü maddelerinde sayılan ve 78 inci maddesiyle belirlenen prime esas kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanan sigorta primine ait işveren hisselerinin tamamı, kontenjan fazlası özürlü çalıştıran, yükümlü olmadıkları halde özürlü çalıştıran işverenlerin bu şekilde çalıştırdıkları her bir özürlü için prime esas kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanan sigorta primine ait işveren hisselerinin yüzde ellisi Hazinece karşılanır. İşveren hissesine ait primlerin Hazinece karşılanabilmesi için işverenlerin çalıştırdıkları sigortalılarla ilgili olarak 506 sayılı Kanun uyarınca aylık prim ve hizmet belgelerinin yasal süresi içerisinde Sosyal Güvenlik Kurumuna verilmesi ve sigortalıların tamamına ait sigorta primlerinin sigortalı hissesine isabet eden tutarı ile Hazinece karşılanmayan işveren hissesine ait tutarın ödenmiş olması şarttır. Bu fıkraya göre işveren tarafından ödenmesi gereken primlerin geç ödenmesi halinde, Hazinece Sosyal Güvenlik Kurumuna yapılacak ödemenin gecikmesinden kaynaklanan gecikme zammı, işverenden tahsil edilir. Hazinece karşılanan prim tutarları gelir ve kurumlar vergisi uygulamalarında gider veya maliyet unsuru olarak dikkate alınmaz. (Ek cümle: 31/7/2008-5797/10 md.) Bu fıkrada düzenlenen teşvik, kamu idareleri hariç 506 sayılı Kanun kapsamındaki sigortalılara ilişkin matrah ve oranlar üzerinden olmak üzere, 506 sayılı Kanunun geçici 20 nci maddesi kapsamındaki sandıkların statülerine tabi personeli için de uygulanır. Bu fıkranın uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Maliye Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve Hazine Müsteşarlığı tarafından müştereken belirlenir.

 

Bu maddeye aykırılık hallerinde 101 inci madde uyarınca tahsil edilecek cezalar, özürlülerin ve eski hükümlülerin kendi işini kurmaları, özürlünün iş bulmasını sağlayacak destek teknolojileri, özürlünün işe yerleştirilmesi, işe ve işyerine uyumunun sağlanması ve bu gibi projelerde kullanılır. Tahsil edilen cezaların kullanımına ilişkin hususlar, Türkiye İş Kurumunun koordinatörlüğünde, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Çalışma Genel Müdürlüğü ile İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Özürlü ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkif Evleri Genel Müdürlüğü, en çok işçi ve işvereni temsil eden üst kuruluşların ve en çok özürlüyü temsil eden üst kuruluşun birer temsilcisinden oluşan komisyon tarafından karara bağlanır. Komisyonun çalışma usul ve esasları Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca çıkarılan yönetmelikle düzenlenir.

 

Eski hükümlü çalıştırılmasında, kanunlardaki kamu güvenliği ile ilgili hizmetlere ilişkin özel hükümler saklıdır.” hükmü yer almaktadır.

 

            İşverenlerin istihdam ettikleri işçilerle ilgili yararlanacakları sigorta primi teşviklerinin ihale teklif fiyatının oluşturulmasında göz önünde bulundurulup bulundurulamayacağına ilişkin yürürlükteki mevzuatta açık bir düzenleme bulunmamaktadır. Ancak, benzer bir konuya ilişkin olarak Kamu İhale Genel Tebliği’nin 78.23’üncü maddesinde 1/3/2011 tarihi öncesindeki kesintilere ilişkin olarak Hazinece karşılanacak kısmın sözleşmenin ifasında hakedişden kesilerek temin edileceği, yükleniciye fazla bedel ödenmemesinin önüne bu şekilde geçildiği anlaşılmış olup, ihale sürecinde istekliler tarafından tekliflerinden Hazinece karşılanacak kısmın çıkartılmaması ve asgari işçilik maliyetinin Tebliğ uyarınca istenilen tüm primler esas alınarak hesaplanması gerekmektedir. Özürlü ve eski hükümlü işçiler için öngörülen Hazine yardımına ilişkin olarak da aynı sonuca ulaşmak mümkün olup, tekliflerin hazırlanması aşamasında tüm isteklilerin eşit şekilde yarışabilmesi için söz konusu kesintilerin sözleşmenin yürütülmesi sürecine bırakıldığı anlaşılmaktadır.

 

            Ayrıca, Kurulun yerleşik kararlarında “…İhale dokümanında personel sayısının belirlendiği ve haftalık çalışma saatlerinin tamamının idare için kullanıldığı tüm hizmet alımı ihalelerinde, teklifler Hazine tarafından karşılanacak olan işveren sigorta primi tutarı dikkate alınmadan, işveren payları üzerinden hesaplanarak sunulacak ve değerlendirilecektir…” kararına yer verildiği anlaşılmıştır.

Kamu İhale Genel Tebliği’nin “Hizmet alımı ihalelerinde aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesi” başlıklı 79’uncu maddesinde ise,      

 

            “79.3.  Asgari işçilik maliyeti;

i- İhale tarihinde yürürlükte bulunan brüt asgari ücret veya idari şartnamede brüt asgari ücretin yüzde (%) fazlası olarak belirlenen ücret (ulusal bayram ve genel tatil günleri ile fazla çalışma saatlerine ilişkin ücretler dahil),

ii- İdari şartnamede öngörülen nakdi veya ayni yemek ve yol bedeli ile ayni giyim bedeli,

iii- İşveren sigorta primi tutarından oluşmaktadır.

 

“79.5. …teklif tutarı, personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde asgari işçilik maliyeti ve % 3 oranındaki sözleşme giderleri ile genel giderleri, personel çalıştırılmasına dayalı olmamakla birlikte ihale dokümanında personel sayısının belirlendiği ve haftalık çalışma saatinin tamamının idarede kullanılacağı hizmet alımı ihalelerinde ise asgari işçilik maliyeti ve ilgili mevzuatı uyarınca hesaplanacak sözleşme giderlerini karşılamayan isteklilerin teklifleri gerekçeleri belirtilmek suretiyle reddedilecektir.” açıklaması yer almaktadır.

            Elli veya daha fazla işçi çalıştıran işverenlerin özürlü işçi istihdam etmesi kanuni zorunluluk olmakla birlikte, Hazinece karşılanacak işveren priminden yararlanma imkânı tüm istekliler için söz konusu olduğundan ihalelerde eşitlik ve rekabetin sağlanması ilkesi gereği isteklilerin teklif fiyatlarının oluşturulmasında yürürlükte bulunan Kamu İhale Genel Tebliği düzenlemelerini esas almaları gerekmektedir. 

 

            Bu çerçevede, özürlü ve eski hükümlü çalıştırmaya ilişkin İş Kanunu’nun 30’uncu maddesinin tekliflerin oluşturulması aşamasında istekliler tarafından esas alınmaması gerekmekte olup, bu şekilde hesaplanan asgari işçilik maliyetinin altında teklif fiyatı sunan isteklilerin açıklamalarının anılan Tebliğ’in 79’uncu maddesi uyarınca reddedilmesi gerektiği sonucuna ulaşılmıştır.

 

            Söz konusu ihalede başvuru sahibinin teklif fiyatının asgari işçilik maliyetinin altında olduğu ve bu durumun İş Kanunu’nun “Özürlü ve eski hükümlü işçi çalıştırma zorunluluğu” başlıklı 30 uncu maddesine göre hesaplama yapılmasından kaynaklandığı dikkate alındığında, başvuru sahibinin bu teklif fiyatını açıklamasının mümkün olmadığı ve dolayısıyla teklifinin değerlendirme dışı bırakılma işleminin yerinde olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

 

            Bu itibarla, başvuru sahibinin iddiası yerinde bulunmamıştır.

 

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanunun 65'inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

 

Anılan Kanun'un 54'üncü maddesinin onuncu fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikâyet başvurusunun reddine,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

Mahmut  GÜRSES

 Başkan

 

Ali Kemal  AKKOÇ

Kurul Üyesi

Erkan  DEMİRTAŞ

Kurul Üyesi

Ahmet  ÖZBAKIR

Kurul Üyesi

 

Mehmet Zeki  ADLI

Kurul Üyesi

Hasan  KOCAGÖZ

Kurul Üyesi

Hamdi  GÜLEÇ

Kurul Üyesi

 

Mehmet  AKSOY

Kurul Üyesi

 

 

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul